Skip to content

Utbytte

Hydros utbyttepolitikk er å utbetale minst 50 prosent av de justerte nettoinntektene som ordinært utbytte over syklusen til våre aksjonærer. Utbyttepolitikken har et gulv på NOK 1,25 per aksje.

Tilbakekjøp av aksjer eller ekstraordinære utbytteutbetalinger vil komme i tillegg til ordinært utbytte i perioder med gode resultater, forutsatt at konjunkturene på råvaremarkedet og eventuelle kapitalbehov for framtidig vekst tillater det. Utbetalingen skal reflektere Hydros mål om å gi sine aksjonærer en konkurransedyktig avkastning i forhold til alternative investeringer i sammenliknbare selskaper.

Tilbakekjøp av aksjer

I perioder med sterk inntjening vil vi vurdere å benytte tilbakekjøp av aksjer i tillegg til ordinærutbyttebetaling. Slike vurderinger vil bli gjort i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter og finansielle situasjon.

Finansiering og kredittvurdering

For å understøtte Hydros mulighet til å utvikle sine forretninger strategisk søker Hydro å opprettholde en sterk finansiell posisjon og "investment grade" kredittvurdering. Det er nødvendig med tilgang til eksterne finansielle ressurser balansert mot en akseptabel risikoeksponering. For å sikre tilgang på lånekapital på attraktive betingelser søker vi å opprettholde kredittvurderingen på et "investment grade"-nivå hos de ledende kredittvurderingsbyråene Standard & Poor’s og Moody’s.

Vi har til hensikt å holde forholdstallet for midler tilført fra driften delt på netto justert rentebærende gjeld på 40 prosent og netto justert rentebærende gjeld i forhold til egenkapitalen på ikke mer enn 0,55 over tid for å støtte opp om kredittvurderingen. Når vi beregner dette forholdstallet tar vi også hensyn til pensjonsforpliktelser, operasjonelle leieforpliktelser og andel av netto rentebærende gjeld i felleskontrollerte virksomheter.

Informasjon fra Hydro

Hydro prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker en åpen dialog med aktørene. Målet er at alle markedsaktører til enhver tid skal ha tilgang til lik og tilstrekkelig informasjon for å sikre riktigst mulig verdivurdering av aksjen. Informasjon som kan være vesentlig for kursen, gis i form av pressemeldinger og børsmeldinger. Vi avholder jevnlig møter med investor-miljøene i Europa og USA. De fleste meglerhus i Oslo og London utgir egne analyser av Hydro-aksjen. Informasjon om Hydro er tilgjengelig på Hydro’s nettsted www.hydro.com.

Anbefalt for deg

{{ abstract }}