Skip to content

Hydro CIRCAL and Hydro REDUXA

If you have purchased Hydro CIRCAL or Hydro REDUXA, we encourage you to talk about the products in your communication and marketing. Accept the Trademark License Agreement to get started.

 

Detta varumärkeslicensavtal (”avtalet”) ingås från och med datumet för godkännande (”datum för ikraftträdande”) av och mellan Norsk Hydro ASA, org.nr 914778271, (”Hydro”) och kunden, som tillsammans utgör ”parterna”.

Med beaktande av att Hydro äger varumärkena ”CIRCAL” och ”REDUXA” samt vissa logotyper och andra märken som innehåller något av de varumärken, nedan |HYDRO CIRCAL och HYDRO REDUXA, som anges i detta avtal.

Med beaktande av att kunden köper produkter från Hydro som ska införlivas i kundens produkter.

Med beaktande av att Hydro vill bevilja, och att kunden vill bli beviljad, särskilda rättigheter att använda de berörda varumärkena som ägs av Hydro i enlighet med detta avtal.

Parterna enas således om följande:

1. DEFINITIONER

1.1 Hydro CIRCAL-produkter avser en rad aluminiumprodukter som säljs av Hydro eller något av dess dotterbolag. Produkterna är tillverkade av minst 75 % konsumentavfall och av aluminium med lågt koldioxidavtryck (mindre än 23 kg CO2-ekvivalenter/kg aluminium). Produkterna har godkänts av DNV GL och verifierats enligt en miljövarudeklaration.

1.2 Hydro REDUXA-produkter avser en rad aluminiumprodukter som säljs av Hydro eller något av dess dotterbolag där koldioxidutsläppen uppgår till högst 4,0 kg CO2-ekvivalenter/kg aluminium. Produkterna har godkänts av DNV GL i enlighet med ISO 14064 och verifierats enligt en miljövarudeklaration.

1.3 Hydros varumärken omfattar de kombinerade ordmärkena HYDRO REDUXA och HYDRO CIRCAL så som dessa beskrivs i Varumärkesriktlinjerna, se bilaga A.

1.4 Immateriella rättigheter avser patent, rätt att ansöka om patent, varumärken, handelsnamn, servicemärken, domännamn, upphovsrätter och alla ansökningar och registreringar av dessa globalt, industriella modeller, uppfinningar, know-how, affärshemligheter och annan äganderättsskyddad information.

1.5 Berättigade kundprodukter avser produkter med kundens varumärke eller modell, som inkluderar eller innehåller en Hydro REDUXA-produkt och/eller en Hydro CIRCAL-produkt.

1.6 Varumärkesriktlinjer avser riktlinjer som utarbetats av Hydro och innehåller särskilda regler för hur varumärkena Hydro REDUXA och Hydro CIRCAL ska användas på berättigade kundprodukter tillsammans med varumärket HYDRO och för hur användningen av Hydro REDUXA- och Hydro CIRCAL-produkter för berättigade kundprodukter ska presenteras i marknadsföringsmaterial. Dessa riktlinjer är en del av avtalet och finns bifogade som bilaga A.

1.7 Territorium avser de länder där Hydro har registrerat eller väntar på godkännande av varumärkeslicens för REDUXA och CIRCAL. En komplett lista över länder finns i bilaga B

2. BEVILJANDE AV LICENS

Hydro beviljar, i enlighet med villkoren i detta avtal, kunden en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar, royaltyfri licens att använda Hydros varumärken på berättigade kundprodukter samt vid varumärkning av sådana produkter inom territoriet.

3. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV HYDROS VARUMÄRKEN

3.1 När kunden använder sig av Hydros varumärken är kunden skyldig att följa varumärkesriktlinjerna och de allmänna villkoren i detta avtal.

3.2 Kunden är också skyldig att se till att Hydros varumärken används i enlighet med Hydros senaste varumärkesriktlinjer, vilka Hydro kan uppdatera och ändra efter eget gottfinnande. Den senaste versionen av Hydros varumärkesriktlinjer finns under Brand Center på hydro.com.

4. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

4.1 Detta avtal träder i kraft på datumet för ikraftträdande. Båda parter kan säga upp detta avtal med trettio (30) dagars skriftligt varsel. 

4.2 Hydro kan omedelbart säga upp detta avtal om kunden använder Hydros varumärken i strid med varumärkesriktlinjerna eller bryter mot de allmänna villkoren i detta avtal.

4.3 Detta avtal ska upphöra att gälla med omedelbar verkan om någon part avvecklar sin affärsverksamhet, oavsett anledning. Ifall en av parterna blir insolvent, tilldelas en konkursförvaltare, träder i likvidation, lämnar in en konkursansökan eller har en konkursansökan mot sig som inte avslås inom trettio (30) dagar har den andra parten möjlighet att antingen (i) säga upp avtalet genom att meddela den andra parten eller (ii) låta avtalet löpa utan att avstå från rättigheter eller fordringar som de annars har rätt till.

4.4 När detta avtal sägs upp ska kunden omedelbart upphöra med att använda Hydros varumärken och relaterat marknadsföringsmaterial.

5. ÖVRIGT

5.1 Hydro innehar alla immateriella rättigheter till nedladdningsbart material som kunden får tillgång till vid undertecknandet av detta avtal, inklusive alla rättigheter till varumärkesriktlinjerna och till Hydros varumärken och relaterade logotyper.

5.2 Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Hydro om denne får kännedom om intrång eller misstänkt intrång i Hydros varumärken. Hydro ska, efter eget gottfinnande, besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i frågan (om några ska vidtas).

5.3 Hydro gör inga utfästelser och ger inga garantier beträffande giltigheten och verkställbarheten hos Hydros varumärken eller huruvida de gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Hydro garanterar endast att ordmärkena CIRCAL och REDUXA, samt ordmärket HYDRO, är registrerade och anmälda i de jurisdiktioner som anges i bilaga B, samt att det inte finns någon tredje part som har bestridit dessa registreringar och ansökningar vid datumet för ikraftträdande.

5.4 Kunden får inte, utan föregående skriftligt godkännande från Hydro, lämna in några ansökningar för Hydros varumärken, eller för varianter eller delar därav, i någon jurisdiktion. Kunden får inte heller lämna in ansökningar för Hydros varumärken, eller för varianter eller delar därav, i andra kategorier som inte omfattas av befintliga registreringar och ansökningar som ägs av Hydro.

5.5 Kunden måste, på begäran, överlämna dokumentation med exempel på användning till Hydro, om Hydro behöver dessa exempel för att kunna upprätthålla eller utöva rättigheter kopplade till Hydros varumärken någonstans i världen. Kunden måste, på begäran, även överlämna dokumentation avseende användning till Hydro om denna dokumentation behövs vid rättsliga åtgärder mot en tredje part, eller i förberedelserna därav.

5.6 Kunden ska uppfylla lagstadgade krav som gäller för hur kunden säljer och marknadsför den berättigade kundprodukten när Hydros varumärken används. Hydro ska inte hållas ansvarig för eventuella anspråk som framställs till följd av att sådana krav inte uppfylls.

5.7 Ingen av parterna ska hållas ansvarig gentemot den andra parten för särskilda skador, oförutsedda skador eller följdskador.

5.8 Hydro ansvarar inte för användning av Hydros varumärken som inte uppfyller varumärkesriktlinjerna eller om användningen sker utanför territoriet som anges i detta avtal. Hydro ansvarar vidare inte för användning av Hydros varumärken om dessa, i själva verket, inte används på berättigade kundprodukter i enlighet med vad som anges i detta avtal. Hydro ska inte heller hållas ansvarigt och ska hållas skadeslös för eventuella skadeståndsanspråk som framställs med avseende på de berättigade kundprodukterna, även om Hydros varumärken används på produkterna eller i marknadsmaterial som rör produkterna.

5.9 Detta avtal och alla eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller med koppling till avtalet eller dess innehåll eller form (inklusive ej avtalsenliga tvister och anspråk) ska regleras och tolkas i enlighet med norsk lagstiftning. Båda parter är oåterkalleligen överens om att Oslo tingsrätt ska ha exklusiv behörighet att lösa tvister och anspråk som uppstår till följd av eller med koppling till detta avtal eller dess innehåll eller form (inklusive ej avtalsenliga tvister eller anspråk).

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.

If you are a Hydro employee, you can access the Hydro REDUXA and Hydro CIRCAL branding material on this SharePoint