Skip to content

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim and styreleder Dag Mejdells brev til interessenter in Hydros årsrapport for 2023.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Konsernsjef Hilde Merete Aasheim
Styreleder Dag Mejdell
Styreleder Dag Mejdell

Det grønne skiftet pågår for fullt, og etterspørselen etter aluminium fra sektorer som støtter skiftet, er stadig robust. Ferden mot en sirkulær lavutslippsøkonomi er ikke enkel, og den krever dristige tiltak, men vi anser det grønne skiftet som en grunnleggende megatrend som vi vil bygge på. Hydro er fast bestemt på å være pionerer i det grønne aluminiumskiftet, drevet av fornybar energi.

Menneskene våre

Hydros viktigste ressurs er våre 33 000 kollegaer i 40 forskjellige land, som gjør Hydro sterkere og bedre posisjonert i en verden i rask endring. Våre medarbeidere drives av engasjement og besluttsomhet, og bruker sine ferdigheter og erfaringer til å levere på vår ambisiøse strategiske retning. Å bygge opp under et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø er avgjørende for å nå våre mål om å kontinuerlig forbedre grønnere produktutvalg og drift, bedre kostnadsposisjoner og forbedrede markedsposisjoner.

Derfor er helse og sikkerhet vår høyeste prioritet. I løpet av de siste årene er Hydros sikkerhetsresultater blitt betydelig forbedret, med lavere skadefrekvens og færre høyrisikohendelser. Dessverre var oktober 2023 et stort tilbakeslag for oss, da vi opplevde ett dødsfall som involverte en underleverandør i vårt alumina-raffineri i Brasil og ett dødsfall som involverte en underleverandør i vår felleskontrollerte virksomhet Qatalum i Qatar. Det er foreløpig ikke konkludert på om dødsfallet i Brasil er arbeidsrelatert og undersøkelser av rotårsak pågår, men likefullt var det to unge menn som ikke kom hjem fra jobb. Disse hendelsene er en sterk påminnelse om at god sikkerhet aldri kan tas for gitt. Sikkerhet er og må stå øverst på dagsordenen, hver dag og hver time i vår virksomhet, inkludert hos underleverandører som arbeider for oss. Vårt fremste mål er et skadefritt miljø, både for våre egne ansatte og nderleverandører.

Robusthet og tilpasningsevne

I 2023 leverte vi en justert EBITDA på 22 258 millioner kroner, ned fra rekordåret 2022, da metallprisene falt på grunn av 4 prosent lavere primæretterspørsel i verden utenfor Kina, som følge av den nåværende makroøkonomiske uroen. I de europeiske markedene for ekstruderte produkter falt etterspørselen med 17 prosent sammenlignet med 2022. Selv med disse endringene leverte Hydro Extrusions sin nest høyeste justerte EBITDA på 6 480 millioner kroner, ettersom veksten i segmenter med høy margin kompenserte for en stor del av volumnedgangen.

Vi har jobbet aktivt med strategisk kapitalallokering de siste årene. I 2023 foretok vi betydelige omdisponeringer i porteføljen da vi solgte en 30 prosent andel av vårt Alunorte aluminaraffineri til Glencore, noe som frigjorde økonomiske ressurser som kan støtte Hydros ambisjon om å vokse innen resirkulering og ekstrudering. Dette inkluderer oppkjøpet av det polske aluminiumresirkuleringsselskapet Alumetal, som styrker vår resirkuleringsposisjon i Europa. Vi var også glade for å fullføre kapitalinnhentingen for Hydro Rein, i samarbeid med Macquarie Asset Management, som muliggjør ytterligere vekst i fornybar energi.

Hydro lanserte sitt forbedringsprogram i 2019, med ambisjon om å levere 7,3 milliarder kroner innen 2023. I 2020 lanserte vi vår kommersielle ambisjon som hadde som mål å oppnå et kommersielt løft på 2 milliarder kroner innen 2025. Programmene omfatter alle forretningsområder og reflekterer vårt kontinuerlige fokus på optimal operasjonell drift, kostnadsmessig konkurranseevne, sterke markedsposisjoner og differensiering gjennom bærekraftige produkter. Det opprinnelige forbedringsprogrammålet ble nådd i 2022, og vi fortsetter å heve ambisjonene våre og identifisere nye forbedringsmuligheter.

I 2023 oppnådde vårt forbedringsprogram akkumulerte forbedringer på 8,8 milliarder kroner årlig sammenlignet med 2018. Vi lanserte en ny ambisjon i november i fjor om å nå 14 milliarder kroner i akkumulerte forbedringer innen 2030.

Vår kommersielle ambisjon med mål om å forbedre resultater med 3 milliarder kroner innen 2027 sammenlignet med 2018 er i rute, og nådde 2,4 milliarder kroner per 2023. Positiv utvikling i markedene for grønnere produkter har ført til at vi løfter ambisjonen til å nå 6,1 milliarder kroner i akkumulerte forbedringer innen 2030.

Innen fremstilling av både alumina og primæraluminium har vi lave og robuste kostnadsposisjoner blant de 25 prosent beste, med ambisjoner om ytterligere forbedring.

Alt dette har bidratt til en justert avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (AroaCE) på 11 prosent de siste fem årene, over vårt mål på 10 prosent over syklusen. Med dagens volatile markedsklima, og et år med høy vekst og investeringer i økt lønnsomhet, ble ARoaCE for 2023 på 7,1 prosent.

Forbedret inntjening gir mulighet for konkurransedyktig aksjonæravkastning, og siden 2019 har vi delt ut 30,7 milliarder kroner til aksjonærene, med forslag om å utbetale ytterligere 5 milliarder kroner for 2023, tilsvarende 59 prosent av justert resultat per aksje og 2 milliarder kroner gjennom tilbakekjøpsprogram.

Grønnere aluminium skiller seg ut på markedene

Markedet for grønnere aluminium er i rask vekst. Kombinert med vårt veikart mot 2030 for å være pionerer innen overgangen til grønn aluminium, tror vi på et betydelig verdiskapingspotensial for Hydro. Vår evne til å utnytte vår integrerte verdikjede som leverer lavkarbonprodukter med en sterk bærekraftsprofil, vil skape verdi for både kunder og aksjonærer.

Det grønne skiftet øker behovet for kritiske materialer som aluminium. Selv i svakere markeder er det en sterk etterspørsel etter mer aluminium i segmenter som bilindustri, bygg og anlegg og infrastruktur for fornybar energi. Politiske og regulatoriske prioriteringer i de store økonomiene underbygger etterspørselen etter lavkarbonløsninger og fornybar energi.

Selv om aluminium bidrar til å redusere utslippene i bruksfasen, er det også viktig hvordan aluminiumet produseres. Det som blir stadig tydeligere, er at de mest ambisiøse aktørene i markedet nå ser utover aluminiumets materialegenskaper. Karboninnhold, naturpåvirkning og produsentens sosiale profil blir stadig viktigere.

Konsumentene, samfunnet som helhet og reguleringsmyndighetene blir stadig mer bekymret over utslippene i hele verdikjeden for produktene som kommer på markedet. Kundene henvender seg til materialmarkedet for å finne leverandører som ikke bare kan levere aluminium med lavest mulig utslipp i dag, men som også har troverdige veier mot netto nullutslipp.

Vi girer opp for å endre spillereglene for aluminium

Hydro er allerede en foregangsbedrift som tilbyr markedsledende produkter med lavt karbonutslipp. Vår nye 2030-strategi har flere veier mot netto null innen 2050 eller tidligere, og styrker vår innsats for å avkarbonisere verdikjeden vår, noe som endrer spillet for aluminium.

Disse inkluderer klare mål og konkrete milepæler rettet mot klima, natur og sosial påvirkning fra gruvedrift, raffinering og energiproduksjon til elektrolyse og ekstrudering, samt ambisiøse mål om å øke bruken av brukt skrap utover det opprinnelige målet om dobling innen 2025.

Vi ekspanderer innen gjenvinning i Europa og USA

Oppkjøpet av Alumetal, som ble fullført i juli, støtter vår resirkuleringsstrategi i Europa ved å øke bruken av brukt skrap (PCS) med ca. 150 000 tonn per år.

Vårt resirkuleringsanlegg Cassopolis i Michigan åpnet i november 2023, og vil forsyne det amerikanske markedet med 120 000 tonn resirkulerte pressbolter per år, inkludert introduksjon av storskalaforsyning av Hydro CIRCAL til det amerikanske markedet.

Tilsvarende prosjekter bygges i Ungarn, Tyskland og Spania, og øker Hydros gjenvinningskapasitet ytterligere. I tillegg til investeringer i kapasitet investerer vi i utvikling av vår teknologi for å sortere skrap for å kunne grave dypere i avfallshaugene. Dette vil gjøre det mulig for oss å gjenvinne enda mer skrap av lav kvalitet og samtidig øke marginene.

Vi utvider innen ekstrudert aluminium

Det grønne skiftet skaper nye markedsmuligheter som ikke var åpenbare for bare noen få år siden. Dette inkluderer den omfattende transformasjonen av forsyningskjeden for biler i forbindelse med overgangen til elektrisk transport, og den voksende solcellesektoren der aluminium foretrekkes til monteringssystemer og rammer. Vi posisjonerer oss for en forventet vekst i etterspørselen etter aluminiumsløsninger med lavt karboninnhold. Vår ambisjon er å endre porteføljen vår fra generell ekstrudering for å styrke leveransene våre i attraktive segmenter for ekstrudert aluminium, og å øke investeringene tilsvarende.

Oppkjøpet av det tyske selskapet Hueck, som ble fullført i mars i fjor, styrker Hydro Extrusions' tilbud i det europeiske markedet for byggesystemer og ekstruderte løsninger. Investeringen i nye presser i Nenzing i Østerrike og Rackwitz i Tyskland i fjor styrker posisjonen i markedet ytterligere.

Vi øker ambisjonene innen fornybar energi

Med mer enn 70 prosent av Hydros primære aluminiumsproduksjon dekket av fornybar energi, har vi et svært godt utgangspunkt for aluminium med lavt karboninnhold. Fornybar energi til konkurransedyktige kostnader er den viktigste faktoren for vår posisjon innen aluminium med lavt karbonutslipp. Det er en betydelig fordel for Hydro å ha muligheten til å utvikle, drive og administrere fornybar kraftproduksjon i stor skala internt.

Frem mot 2030 vil vi utvide og oppgradere noen av våre eksisterende vannkraftverk i Norge og også se på nye prosjekter, inkludert pumpekraftverk, for å kunne dra nytte av pristopper og kapitalisere på den økende verdien av kapasitet for fleksibel kraftproduksjon. I Norge har vi iverksatt nye landbaserte vind- og solenergiprosjekter i samarbeid med andre utviklere av fornybar energi gjennom Hydro Energy.

Hydro Rein er vårt viktigste redskap for å sikre utvikling av mer fornybar energi for å avkarbonisere Hydros egen og andre industriers verdikjeder til en rimelig kostnad. I løpet av de siste årene har Hydro Rein utviklet en betydelig portefølje av fornybare energiprosjekter og kontrakter med industrielle kunder. Hydro Reins partnerskap med Macquarie Asset Management sikrer en kapitalinnhenting på 300 millioner USD for å finansiere og akselerere prosjekter som Hydro Rein har under forberedelse. Den nåværende prosjektporteføljen på 6,9 GW i fellesforetaket (bruttokapasitet) består av fornybare energiprosjekter fra prosjekter som både er under bygging og i tidlig fase i Norden og Brasil.

Vi gjennomfører våre ambisiøse veikart for avkarbonisering og øker innsatsen for å bidra til en naturpositiv og rettferdig omstilling

Fremover vil vi fortsette på veien mot netto nullutslipp med full kraft, og eliminere karbon fra våre prosesser. Samtidig vil vi øke vårt bidrag til en natur-positiv fremtid og en rettferdig omstilling.

Mot 2030 opprettholder Hydro ambisjonen om 30 prosent reduksjon av klimagassutslipp, med mål om netto nullutslipp innen 2050 eller tidligere. En viktig milepæl på denne reisen vil være å demonstrere utslippsfri elektrolyseteknologi som kan produsere nesten utslippsfri aluminium i industriell pilotskala innen 2030.

I Bauxite & Alumina gjennomfører vi et prosjekt med energiskifte i Brasil. Flytende naturgass vil erstatte fyringsolje og redusere CO2e[1]utslippene med 700 000 tonn i året. Overgangen til gass vil skje i løpet av første halvdel av 2024. Neste trinn er å erstatte kullfyrte kjeler med elektrisk oppvarming. Den første elektriske kjelen er i drift, og de to neste vil være i drift innen utgangen av 2024, noe som reduserer CO2e-utslippene med ytterligere 400 000 tonn per år.

Den mest utfordrende delen er å få karbonet ut av elektrolyseprosessene. Her forfølger Hydro to ulike tilnærminger. Den første er å teste teknologien for å fange CO2 fra de lite konsentrerte avgassutslippene, med mål om første CO2-fangst i 2024 og å demonstrere dette i industriell pilotskala innen 2030.

Den andre tilnærmingen er å utvikle en ny elektrolyseteknologi. Hydros eget HalZero-teknologiprosjekt har som mål å eliminere karbonutslipp fra både elektrolyse og anodebaking i produksjon av primæraluminium, og holde CO2 i en lukket sløyfe for å unngå utslipp. I desember tok Hydro en modig beslutning om å bygge et testanlegg for HalZeros nullutslippsteknologi, med sikte på å produsere det første metallet innen 2025.

Hydros innsats for å redusere karbonutslippene er rettet mot alle utslippskilder, også i støpeprosessen.

  • På forsøksbasis har Hydro begynt å bruke mer resirkulert materiale som kaldmetall for å redusere karbonavtrykket istøpte produkter.
  • For å redusere utslippene fra støpehus ytterligere, tester Hydro Sunndal bruken av biometan som erstatning for fossil energi.
  • I Sunndal tester Hydro også plasmateknologi for å erstatte fossilt brensel med elektrisk oppvarming i støpeprosessen.
  • I Navarra i Spania kjørte Hydro Havrand en vellykket pilotmed grønt hydrogen som kilde til prosessoppvarming.

Bærekraft er mer enn klima. Natur og samfunnsansvar er blitt stadig viktigere, med økende forventninger fra alle interessenter.

I august 2023 kunngjorde Hydro samsvar med Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) i tråd med selskapets forpliktelse til å implementere standarden. I Paragominas brukes metoden med tilbakefylling av tørkede bauksittrester i gruveområdene før de rehabiliteres og gjenplantes. Dette eliminerer behovet for å bygge nye permanente deponier og støtter Hydros ambisjoner om å beskytte biologisk mangfold.

I Hydro har vi er forpliktet oss til å forbedre liv og levekår i lokalsamfunnene der selskapet driver virksomhet. Selskapet vil respektere og fremme menneskerettighetene gjennom kontinuerlig dialog og due diligence-prosesser for å identifisere og redusere potensielle menneskerettighetsrisikoer. Hydros samfunnsundersøkelser viser kontinuerlig god forbedring etter en rekke sosiale tiltak i lokalsamfunnene.

I 2023 begynte selskapet å implementere rammeverket Just Transition (rettferdig omstilling). Støtte og respekt for menneskerettigheter er i kjernen av dette rammeverket. Det samme er utdannelse. Flerårig støtte til initiativ som styrker folks basisrettigheter, som Sustainable Barcarena Initiative (SBI), TerPaz (lokale kommunesentre) og byggingen av en teknisk skole i Barcarena er eksempler på hvordan Hydro bidrar til å forbedre liv og levevilkår lokalt. Selskapets mål er å utdanne 500 000 mennesker innen 2030 gjennom fellesskapsprogrammer og partnerskap. Ved utgangen av 2023 hadde mer enn 197 000 mennesker dratt nytte av utdannings- og opplæringsprogrammer støttet av Hydro.

Som ledd i vårt arbeid for å heve industristandardene for menneskerettigheter, åpenhet og ansvarlig produksjon engasjerer Hydro seg i en rekke internasjonale organisasjoner. Hydro er tilsluttet FN-initiativet Global Compact, og er et engasjert medlem av Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Tildelingen av Mercedes-Benz Sustainability Supplier Award i juni 2023 er en viktig anerkjennelse av Hydros bærekraftarbeid fra en eksklusiv kunde som er kjent for å stille strenge krav til menneskerettigheter og bærekraft hos sine leverandører.

Hydro forplikter seg til å følge en etisk forretningspraksis og gjeldende lover og regler i hele organisasjonen og verdikjeden. I 2023 forbedret Hydros poengsum seg ytterligere på flere viktige kriterier knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG).

Vi former markedene for grønnere aluminium

De siste to årene har ambisiøse aktører som Mercedes-Benz, Polestar, Porsche og Volvo Group innledet samarbeid med Hydro for å avkarbonisere selskapenes fremtidige bilproduksjon. Disse partnerskapene representerer en ny forretningsmodell der det tradisjonelle leverandør- og innkjøperforholdet har utviklet seg til et strategisk samarbeid om felles mål.

Hydro er i en unik posisjon fordi vi er ett av svært få fullt integrerte aluminiumsselskaper i verden. Med hele verdikjeden for aluminium samlet kan vi gi kundene våre full sporbarhet og transparens fra bauksitten utvinnes til den ferdige ekstruderte løsningen. Vi er allerede i markedet med ledende tilbud av aluminium med lavt karboninnhold basert på fornybar energi og resirkulerte produkter. Dette går ikke ubemerket hen blant kundene våre, idet vi opplever et systemisk skifte der kundene ønsker materialer med ultralavt karboninnhold, ledsaget av en økende vilje til å betale en premie for markedsledende materialer. Basert på denne utviklingen og vårt mål om å ta en ledende rolle, har vi satt som ambisjon å levere ytterligere 2 milliarder kroner i grønnere inntjening innen 2030.

I november sluttet Hydro seg til First Movers Coalition for å akselerere overgangen til grønn aluminium. Tanken bak initiativet er å bruke medlemmenes kjøpekraft til å skape tidlige markeder for innovative, rene teknologier på tvers av sektorer der det er særlig vanskelig å redusere utslippene. Dette vil hjelpe leverandørene med å overvinne det som i dag er en stor hindring for det grønne skiftet ved å redusere de mest alvorlige risikoene og kostnadene ved innovasjon og investeringer. Dette er et praktisk eksempel på hvordan det er mulig å konkurrere basert på bærekraft fremfor bare kostnader.

Hydro er unikt posisjonert for å lykkes i en ny virkelighet

På kapitalmarkedsdagen i november i fjor lanserte vi vår oppdaterte strategi med ambisjonen om å gjøre Hydro til bransjeleder i overgangen til grønnere aluminium. Hydro er i en solid posisjon. Selskapet er lavt på kostnads- og utslippskurvene sammenlignet med konkurrentene. Kombinert med Hydros langsiktige fornybare kraftforsyning kan selskapet håndtere den kortsiktige nedgangen i markedet uten å tape av syne de langsiktige mulighetene som åpner seg.

Støttet av et solid finansielt rammeverk som sikrer finansiell styrke og fleksibilitet, kan Hydro gjøre nettopp dette, samtidig som en konkurransedyktig aksjonæravkastning opprettholdes i tråd med selskapets utbyttepolitikk og mål for kapitalstruktur.

Hydro har levert sterk relativ avkastning til aksjonærene siden 2020, og vi er sikre på at selskapet er unikt posisjonert for å fortsette å skape verdier i denne nye virkeligheten. Vi ser frem til å fortsette vår radisjon for å utvikle industrier som betyr noe for mennesker og samfunn ved å være pionerer innen det grønne skiftet og skape verdi for alle våre interessenter.

Les mer i Hydros årsrapport 2023