Skip to content

 

Denne varemerkelisensavtalen («avtalen») er inngått på godkjennelsesdatoen («ikrafttredelsesdatoen»), av og mellom Norsk Hydro ASA, reg. nr. 914778271 («Hydro») og kunden, sammen kalt «partene».

DER Hydro er eier av varemerkene «CIRCAL» og «REDUXA» og enkelte logoer og andre merker som inkorporerer disse varemerkene, herunder |HYDRO CIRCAL og HYDRO REDUXA, ytterligere definert i denne avtalen.

DER Kunden kjøper bestemte produkter fra Hydro, som skal inkorporeres i kundeprodukter.

DER Hydro vil tildele, og kunden vil bli tildelt, rettigheter til å bruke de relevante varemerkene som eies av Hydro, ytterligere definert i denne avtalen.

Partene er enige om følgende:

1. DEFINISJONER

1.1. Med Hydro CIRCAL-produkter menes et utvalg aluminiumsprodukter som selges av Hydro eller noen av Hydros tilknyttede selskaper, som er laget av minst 75 % brukt forbrukerskrap og med aluminium med et lavt CO2-fotavtrykk (under 2,3 kg CO2e / kg aluminium), og der produktet er sertifisert av DNV GL og bekreftet av en miljødeklarasjon.

1.2. Med Hydro REDUXA-produkter menes et utvalg aluminiumsprodukter som selges av Hydro eller noen av Hydros tilknyttede selskaper, der CO2-utslippene er maksimalt eller under 4,0 kg CO2e / kg aluminium, og der produktet er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 14064 og bekreftet av en miljødeklarasjon.

1.3. Med Hydros varemerker menes de kombinerte merkene HYDRO REDUXA og HYDRO CIRCAL, slik disse presenteres i Retningslinjer for bruk av varemerke, jf. bilag A.

1.4. Med immaterielle rettigheter menes patenter, rett til å søke om patenter, varemerker, handelsnavn, servicemerker, domenenavn, opphavsretter og alle søknader og registreringer av disse globalt, industrimodeller, oppfinnelser, knowhow, forretningshemmeligheter og annen immateriell proprietær informasjon.

1.5. Med kvalifiserte kundeprodukter menes produkter under kundevaremerket eller -modellen som inkluderer eller inkorporerer et Hydro REDUXA-produkt og/eller et Hydro CIRCAL-produkt.

1.6. Med Retningslinjer for bruk av varemerke (Product Brand Guidelines) menes retningslinjer utarbeidet av Hydro med spesifikke regler for hvordan varemerkene Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL kan brukes på kvalifiserte kundeprodukter sammen med HYDRO-merket, og for hvordan man kommuniserer bruken av Hydro REDUXA-produkter på kvalifiserte kundeprodukter i markedsføringsmateriale. Retningslinjene er en del av denne avtalen og er inkludert som bilag A.

1.7. Med territoriet menes landene der Hydro har registrert, eller venter på, varemerkerettigheter for REDUXA og CIRCAL. Den fullstendige listen over disse landene er inkludert i bilag B

2. LISENSTILDELING

Underlagt vilkårene i denne avtalen gir Hydro kunden en begrenset ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royalty-fri lisens til å bruke Hydros varemerker på kvalifiserte kundeprodukter eller i kundebranding av slike produkter i territoriet.

 

3. VILKÅR FOR BRUK AV HYDROS VAREMERKER

3.1. Ved bruk av Hydros varemerker er kunden forpliktet til å etterleve Retningslinjer for bruk av varemerke og de generelle vilkårene i denne avtalen.

3.2. Kunden har også en forpliktelse til å sikre at Hydros varemerker brukes i samsvar med Hydros nyeste retningslinjer for bruk av varemerke, som kan oppdateres og endres etter Hydros eget skjønn. Den nyeste versjonen av Hydros Retningslinjer for bruk av varemerke finnes alltid i Brand Center på Hydro.com.

 

4. VARIGHET OG OPPSIGELSE

4.1. Denne avtalen skal tre i kraft på ikrafttredelsesdatoen. Partene kan si opp denne avtalen med tretti (30) dagers skriftlig varsel. 

4.2. Hydro kan umiddelbart heve denne avtalen hvis kunden bruker Hydros varemerker i strid med Retningslinjer for bruk av varemerke eller misligholder de generelle vilkårene i denne avtalen.

4.3. Denne avtalen skal opphøre med umiddelbar virkning dersom en av partene av en eller annen årsak avslutter forretningsdriften. Dersom en av partene blir insolvent, får utnevnt en konkursforvalter, trer i likvidasjon, legger inn en konkursbegjæring eller mottar konkursbegjæring som ikke avvises/imøtegås innen tretti (30) dager, skal den annen part ha muligheten til å enten (i) si opp avtalen skriftlig overfor parten, eller (ii) videreføre avtalen uten å gi avkall på rettigheter eller rettsmidler parten ellers ville ha.

4.4. Ved avslutning av denne avtalen skal kunden innstille all bruk av Hydros varemerker og tilknyttet markedsføringmateriell med umiddelbar virkning.

 

5. DIVERSE

5.1. Hydro beholder alle immaterielle rettigheter i nedlastbart materiell som kunden får tilgang til ved undertegning av denne avtalen, herunder rettigheter til Retningslinjer for bruk av varemerke og til Hydros varemerker og tilknyttede logoer.

5.2. Kunden skal umiddelbart sende skriftlig varsel til Hydro hvis kunden oppdager overtredelser eller har mistanke om overtredelser tilknyttet Hydros varemerker. Hydro skal etter skjønn avgjøre hvilke tiltak som må settes inn for gjeldende situasjon (om noen).

5.3. Hydro gir ingen erklæringer eller garantier for den iboende validiteten eller gjennomslagskraften i Hydros varemerker, eller om de krenker tredjeparts immaterielle rettigheter. Hydro garanterer bare at ordmerkene CIRCAL og REDUXA i tillegg til ordmerket HYDRO er registrert og arkivert i jurisdiksjonene oppført i bilag B, og at det ikke har kommet innsigelser mot disse registreringene og søknadene fra noen tredjepart fra ikraftredelsesdatoen.

5.4. Kunden kan ikke uten skriftlig samtykke fra Hydro sende inn søknader om Hydros varemerker eller variasjoner eller deler av disse, i noen jurisdiksjon. Dette inkluderer også innlevering av Hydros varemerker eller deler eller variasjoner av disse i andre klasser, som ikke dekkes av de nåværende registreringene og søknadene som eies av Hydro.

5.5. På forespørsel må kunden videresende prøver av dokumentasjon på bruk til Hydro hvis Hydro trenger slike prøver for å opprettholde eller rettsforfølge Hydros varemerkerettigheter hvor som helst i verden. Kunden må også videresende dokumentasjon på bruk til Hydro på forespørsel, dersom slik dokumentasjon er nødvendig i en pågående sak mot en tredjepart, eller i forberedelsene til en slik sak.

5.6. Kunden er ansvarlig for å følge myndighetsfastsatte krav som vedrører kundens salg og markedsføring av det kvalifiserte kundeproduktet når Hydros varemerker brukes. Hydro kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav som oppstår som følge av manglende overholdelse av dette.

5.7. Ingen av partene er ansvarlige overfor den annen part for spesielle, tilfeldige eller indirekte skader.

5.8. Hydro er ikke ansvarlig for bruk av Hydros varemerker hvis bruken ikke er i samsvar med Retningslinjer for bruk av varemerke eller er utenfor territoriet til denne avtalen. Videre er ikke Hydro ansvarlig for bruk av Hydros varemerker, hvis disse ikke faktisk brukes på kvalifiserte kundeprodukter som definert i denne avtalen. Hydro bærer ikke ansvar og skal holdes skadesløs overfor eventuelle krav om produktansvar knyttet til de kvalifiserte kundeproduktene som sådan, selv om Hydros varemerker er brukt på produktet eller i annen markedsføringskommunikasjon for slike produkter.

5.9. Denne avtalen og tvister eller krav som oppstår fra eller i tilknytning til innholdet eller opprettelsen av avtalen (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav), skal reguleres av og fortolkes i henhold til Norges lover. Hver part samtykker ugjenkallelig til at Oslo tingrett skal ha eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre tvister og krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, eller dens innhold og opprettelse (inkludert ikke-kontraktmessige tvister og krav).

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.