Skip to content

Vi er forpliktet til å fremme prinsippene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, UN Global Compact og IFC, blant annet, overfor våre leverandører. Vår tilnærming til ansvarlig innkjøp er basert på OECDs Due Diligence-veiledning for ansvarlig forretningsatferd og kan oppsummeres i tre hovedtrinn:

Kartlegging av risikoer

Før samarbeidet med Hydro er alle leverandører gjenstand for en kvalifiseringsprosess. Inkludert i denne prosessen er kartlegging av risiko knyttet til forretningspraksis, menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø. Hvis vi identifiserer bekymringer knyttet til disse problemene, gjennomfører vi en mer omfattende gjennomgang av potensielle leverandører for å avklare om leverandøren oppfyller våre krav, før noen avtaler signeres. Vi vurderer forsyningskjeden vår og overvåker risiko kontinuerlig.

Klare forventninger

Leverandører som har et direkte kontraktsforhold med Hydro, må følge prinsippene fastsatt i Hydros etiske retningslinjer for leverandører. Retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente standarder som de åtte kjernekonvensjonene i ILO-erklæringen (International Labour Organization). I våre standardkontrakter henvises det til retningslinjene og prinsippene ved kontraktsmessige klausuler. Manglende overholdelse av prinsippene kan føre til oppsigelse av kontrakten.diagram

Støtte og utvikling

Vi bygger vårt forhold til våre leverandører på gjensidig tillit og utvikling. Vi diskuterer og fremmer aktivt etisk forretningspraksis, trygge arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljøspørsmål. Gjennom verktøy, som regelmessige gjennomganger og revisjoner, bidrar vi til kontinuerlig utvikling. Vi er et aktivt medlem av ASI og promoterer ASIs sertifiseringsprogram overfor våre leverandører for en bærekraftig utvikling av deres virksomhet. Vi samarbeider også med andre eksterne interessenter, som fagforeninger og bransjeforeninger, for å utvikle og implementere leverandørutviklingsprogrammer.

Konfliktmineraler

Som en del av Hydros forpliktelse til ansvar, inkludert vår menneskerettighetspolicy for respekt for menneskerettigheter i vår egen virksomhet og i vår leverandørkjede, søker Hydro å skaffe råvarer som krever bruk av tinn, tantal, wolfram eller gull (kjent som 3TG) fra konfliktfrie kilder. Generelt er Hydros innkjøp av 3TG begrenset med noen få unntak av små volumer.

Hydro forventer at leverandørene har hensiktsmessige retningslinjer og due diligence-tiltak på plass som gjør at vi med rimelighet kan avgjøre om produkter og råvarer som inneholder konfliktmineraler stammer fra konfliktfrie kilder, inkludert de fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og dets omliggende områder.

Til støtte for dette vil Hydro:

  • Utøv due diligence av våre relevante leverandører i samsvar med OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain of Minerals fra konfliktfylte og høyrisiko områder, og forventer at disse leverandørene gjør det samme med sin individuelle forsyningskjede; og
  • Engasjere og samarbeide med våre leverandører for å kommunisere bruken av konfliktfri forsyningskjede for Hydros produkter, og
  • I tilfelle det blir funnet en direkte leverandør for å forsyne oss med nødvendige konfliktmineraler som ikke er anskaffet gjennom en validert forsyningskjede eller som på annen måte viser seg å ha finansiert konflikt, vil vi iverksette tiltak, for eksempel å anbefale at slik leverandør søker alternative metoder for innkjøp, eller hvis det ikke er mulig, vil vi revurdere leverandørforholdet, og
  • Gjennomgå med jevne mellomrom vår konfliktmineralposisjon for å sikre kontinuerlig egnethet i tillegg til våre leverandørers grunnleggende forpliktelser til å overholde Hydros standarder.

Hydros Code of Conduct for leverandører angir minimumskravene for alle våre leverandører.