Skip to content

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett til å framsette forslag til dagsorden og å stemme på generalforsamlingen.

Innkalling, inkludert vedlegg, til generalforsamling 10. mai 2023, er tilgjengelig nedenfor.

Dokumenter til generalforsamlingen

Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Innkallingen, med vedlegg, til generalforsamlingen kan også lastes ned via Norsk Hydro ASAs nettside. Aksjonærer kan videre be om å få tilsendt dokumentene per post. Slik henvendelse kan rettes til følgende adresse:

Norsk Hydro ASA
v/Investorkontakt
0240 Oslo

Henvendelser kan også sendes per e-post til ir@hydro.com

Deltakelse og stemmegiving

I henhold til selskapets vedtekter § 7 fjerde avsnitt kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen, må registrere seg direkte i VPS Investortjenester, og være registrert i VPS Investortjenester den femte virkedagen før dato for generalforsamlingen. 

Aksjonærer har anledning til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet, som beskrevet i møteinnkallingen.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

  • Rett til å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig
  • Rett til å stemme på generalforsamlingen
  • Rett til å la rådgiver delta på generalforsamlingen
  • Rett til å sende inn spørsmål i forkant av generalforsamlingen
  • Rett til å sende inn spørsmål, og kommentarer, herunder alternative forslag under de saker som behandles. Slike henvendelser kan rettes skriftlig til møteleder under generalforsamlingen, og slike rettigheter kan også gis til en rådgiver.
  • Rett til å kreve opplysninger av medlemmer av styret og konsernsjefen etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven §5–15. Krav om opplysninger bør fremsettes senest ti dager før dato for generalforsamlingen finner sted.
  • Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmål må meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som fremgår av innkallingen.

Aksjonærer som ønsker å be om informasjon fra styremedlemmene eller konsernsjefen, eller som ønsker å ta opp saker på generalforsamlingen anmodes om å sende inn sine forslag her.

Ekstraordinær generalforsamling 20. september 2022

Generalforsamling 10. mai 2022

Generalforsamling 6. mai 2021

Anbefalt for deg

{{ abstract }}