Skip to content

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan.

Generalforsamling 7. mai 2019

Informasjon om generalforsamlinger

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme. Videre kan det bare stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn.

Innehavere av aksjer gjennom depotaksjesertifikater (American Depository Shares, ADS) må derfor bytte om sertifikatene til aksjer i henhold til Depotavtalen og registrere aksjene i Verdipapirsentralen hvis de ønsker å stemme for sine aksjer på generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Ifølge norsk lovgivning skal generalforsamlingen utnevne revisor etter forslag fra bedriftsforsamlingen og godkjenne godtgjørelsen til revisor.

Innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen kan lastes ned fra lenkene nedenfor. Aksjonærer kan be om å få tilsendt dokumentene per post ved å henvende seg til følgende adresse:

Norsk Hydro ASA
v/ Investorkontakt
0240 Oslo

Henvendelser kan også sendes per e-post til 
ir@hydro.com

Aksjonærer har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingsmøter:

  • Rett til å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt (se nedenfor)
  • Talerett på generalforsamlingen
  • Rett til å medbringe en rådgiver og la rådgiveren snakke på aksjonærens vegne
  • Rett til å be om informasjon fra styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og konsernsjefen slik det er beskrevet i paragraf 5-15 i Aksjeloven. Slik forespørsel bør sendes inn minst 10 dager før generalforsamlingen finner sted.
  • Rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen. Slike saker må sendes til styret minst sju dager før fristen til utsendelse av innkalling til generalforsamling går ut. Sammen med forslaget må det følge en begrunnelse for hvorfor saken skal settes på dagsordenen. Generalforsamlingen kan normalt ikke behandle andre saker enn dem som er inkludert i dagsordenen.

Aksjonærer som ønsker å be om informasjon fra styremedlemmer, bedriftsforsamlingen eller konsernsjefen, som ønsker å ta opp saker på generalforsamlingen, eller som ønsker å nominere kandidater til valgkomité, bedriftsforsamling eller styre, anmodes om å sende inn sine forslag her.

Elektronisk informasjon om din aksjebeholdning

Hvis du ønsker å motta informasjon som vedrører din aksjebeholdning i Norsk Hydro ASA elektronisk, herunder innkalling til generalforsamling, gjøres dette ved å legge inn dette som valg i din profil i Investortjenester.

Tilgang til Investortjenester har man via sin kontoførers nettbank, eller via VPS: www.vps.no. Velg investor øverst på siden – Logg på Investortjenester.

I Investortjenester finner man valget Investoropplysninger i nedtrekks-menyen, ved siden av navnet ditt, øverst på høyre side. Trykk på endre, og velg JA i de feltene du ønsker for elektroniske selskapsmeldinger – Lagre endringene.

For å redusere papirforbruk og begrense kostnader oppfordrer vi våre aksjonærer om å velge elektronisk utsendelse av innkalling til generalforsamling.