Skip to content

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan.

Hydros ordinære generalforsamling ble avholdt 10. mai 2022.

Informasjon om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett til å framsette forslag til dagsorden og å stemme på generalforsamlingen.

Innkalling, inkludert vedlegg, er tilgjengelig nedenfor:

Dokumenter til generalforsamlingen

Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Innkallingen, med vedlegg, til den årlige generalforsamlingen kan også lastes ned via Norsk Hydro ASAs nettside. Aksjonærer kan videre be om å få tilsendt dokumentene per post. Slik henvendelse kan rettes til følgende adresse:

Norsk Hydro ASA
v/Investorkontakt
0240 Oslo

Henvendelser kan også sendes per e-post til ir@hydro.com

Deltakelse og stemmegiving

I henhold til selskapets vedtekter § 9 fjerde avsnitt har en aksjeeier rett til å delta, samt avgi stemme for det antall aksjer som er registrert på vedkommende i verdipapirsentralen (VPS) den femte virkedagen før dato for generalforsamlingen. Eiere av forvalter­registrerte aksjer som ønsker å utøve sine rettigheter på generalforsamlingen, må registrere seg direkte i aksjeeierregisteret i VPS, og være registrert i VPS den femte virkedagen før dato for generalforsamlingen.

Aksjonærer har anledning til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet, som beskrevet i møteinnkallingen.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

 • Rett til å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig
 • Rett til å stemme på generalforsamlingen
 • Rett til å la rådgiver delta på generalforsamlingen
 • Rett til å sende inn spørsmål i forkant av generalforsamlingen
 • Rett til å sende inn spørsmål, og kommentarer, herunder alternative forslag under de saker som behandles. Slike henvendelser kan rettes skriftlig til møteleder under generalforsamlingen, og slike rettigheter kan også gis til en rådgiver.
 • Rett til å kreve opplysninger av medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen og konsernsjefen etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven §5–15. Krav om opplysninger bør fremsettes senest ti dager før dato for generalforsamlingen finner sted.
 • Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmål må meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som fremgår av innkallingen.

Aksjonærer som ønsker å be om informasjon fra styremedlemmene, bedriftsforsamlingen eller konsernsjefen, eller som ønsker å ta opp saker på generalforsamlingen anmodes om å sende inn sine forslag her.

Elektronisk informasjon om din aksjebeholdning

Hvis du ønsker å motta informasjon som vedrører din aksjebeholdning i Norsk Hydro ASA elektronisk, herunder innkalling til generalforsamling, gjøres dette ved å legge inn dette som valg i din profil i Investortjenester.

Tilgang til Investortjenester har man via sin kontoførers nettbank, eller via VPS: www.vps.no. Velg investor øverst på siden – Logg på Investortjenester.

I Investortjenester finner man valget Investoropplysninger i nedtrekks-menyen, ved siden av navnet ditt, øverst på høyre side. Trykk på endre, og velg JA i de feltene du ønsker for elektroniske selskapsmeldinger – Lagre endringene.

For å redusere papirforbruk og begrense kostnader oppfordrer vi våre aksjonærer om å velge elektronisk utsendelse av innkalling til generalforsamling.

Generalforsamling 6. mai 2021

Informasjon om generalforsamling

Som følge av covid-19 situasjonen, vil generalforsamlingen i år gjennomføres digitalt med elektronisk stemmegivning. Se egen guide (vedlegg 5) for online deltakelse.

Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan. Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til midlertidig lov av 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 2-3 er det nå adgang for allmennaksjeselskaper til å gjennomføre generalforsamlingen som et digitalt møte. Som et forebyggende tiltak for å hindre spredning av covid-19 har selskapet besluttet å avholde et digitalt møte. Alle aksjonærer blir invitert til å delta digitalt. Nærmere beskrivelse for deltakelse er tilgjengelig i vedlegg 5Det blir ikke anledning for fysisk oppmøte i år grunnet situasjonen rundt covid-19.  

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, kan logge seg på uten forutgående påmelding. Aksjonærer har også anledning til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet i henhold til tidligere praksis, og som beskrevet i selve innkallingen.

I henhold til selskapets vedtekter § 9 fjerde avsnitt har en aksjeeier rett til å delta og avgi stemme for det antall aksjer som er registrert på vedkommende i verdipapirsentralen (VPS) den femte virkedagen før generalforsamlingen. Eiere av forvalter­registrerte aksjer som ønsker å utøve sine rettigheter på general­forsamlingen, må registrere seg direkte i aksjeeierregisteret i VPS, og være registrert i VPS den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Informasjon om fullmakt og forhåndsstemmer er gitt i selve innkallingen.

Den årlige generalforsamlingen holdes 6. mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank.

Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Ifølge norsk lovgivning skal generalforsamlingen utnevne revisor etter forslag fra bedriftsforsamlingen og godkjenne godtgjørelsen til revisor.

Innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen kan lastes ned fra denne siden. Aksjonærer kan be om å få tilsendt dokumentene per post ved å henvende seg til følgende adresse:

Norsk Hydro ASA
v/ Investorkontakt
0240 Oslo

Henvendelser kan også sendes per e-post til ir@hydro.com

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

 • Rett til å delta i generalforsamling enten personlig eller ved fullmektig
 • Rett til å stemme på generalforsamlingen
 • Rett til å la rådgiver delta på generalforsamling
 • Rett til å sende inn skriftlige spørsmål i forkant av generalforsamlingen
 • Rett til å sende spørsmål, innspill og kommentarer, herunder alternative forslag under de saker som behandles, skriftlig til møteleder under generalforsamlingen samt la rådgiver gjøre dette
 • Rett til å kreve opplysninger av medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen og konsernsjefen etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven 5–15. Krav om opplysninger bør fremsettes senest ti dager før generalforsamlingen finner sted.
 • Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet må meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Aksjonærer som ønsker å be om informasjon fra styremedlemmer, bedriftsforsamlingen eller konsernsjefen eller som ønsker å ta opp saker på generalforsamlingen anmodes om å sende inn sine forslag her.

Recommended for you