Første kvartal 2018: Resultat opp med høyere aluminiumspriser, kostnader trekker ned

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3.147 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Økningen reflekterer hovedsakelig en høyere all-in metallpris og høyere realisert aluminapris, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

25. april 2018
  • Underliggende EBIT 3.147 millioner kroner
  • Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet siden 1. mars, forhandlinger med brasilianske myndigheter pågår 
  • Høyere realiserte all-in aluminium- og aluminapriser, delvis utliknet av økte råvarekostnader
  • Sterkt resultat i Ekstruderte Løsninger 
  • Forbedringsprogrammet Better påvirket av situasjon i Brasil, det ventes ikke at målet for 2018 vil nås 
  • Teknologipiloten på Karmøy trapper opp produksjonen i første halvår 2018 
  • 4-5% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2018, markedet går mot et underskudd. Økt usikkerhet i markedet som følge av toll i USA, sanksjoner mot Rusal og situasjonen i Brasil

– Vi opprettholder vår forventning om en vekst på 4-5% i den globale etterspørselen etter primæraluminium, og forventer at markedet vil gå mot et underskudd på primæraluminium i 2018, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– USAs sanksjoner mot Rusal har skapt stor usikkerhet i aluminiummarkedene over hele verden, og vil påvirke varestrømmer og tilgang på metall og råvarer gjennom hele verdikjeden for aluminium. De brasilianske myndighetenes ordre om redusert aktivitet ved Alunorte har skapt ytterligere usikkerhet i bransjen, og har medført et 50 prosent kutt i produksjonen ved primærverket Albras og 50 prosent produksjon ved bauksittgruven Paragominas, tilføyer Brandtzæg. 

Produksjonsbegrensningen på 50 prosent ved Alunorte og den påfølgende reduksjonen av produksjonen i Paragominas i mars har hatt negativ innvirkning på resultatene for Bauksitt og Alumina i første kvartal. Underliggende EBIT var på samme nivå som i første kvartal i fjor. Resultatene ble drevet av høyere realiserte priser på alumina, utliknet av høyere råvarepriser og redusert produksjon ved begge anleggene. 

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med første kvartal i fjor, grunnet høyere råvarekostnader. Dette ble delvis utliknet av høyere all-in metallpriser. 

– Teknologipiloten på Karmøy holder på å trappe opp produksjonen. Vi er glade for å se verdens mest klima- og energieffektive teknologi bli realisert, og vi vil fortsette opptrappingen gjennom første halvår 2018, sier Brandtzæg. 

Underliggende EBIT for Metallmarked økte sammenliknet med første kvartal i fjor. Økningen skyldtes høyere salgsvolum og marginer fra omsmelteverkene, høyere resultater fra handelsvirksomheten og positive lagervurderingseffekter. 

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte sammenliknet med første kvartal 2017. Økende marginer og bedre produksjon ble delvis utliknet av negative valutaeffekter. Resultatene ved smelteverket i Neuss økte, hovedsakelig på grunn av positive effekter av nye kraftkontrakter, blant annet en intern kontrakt med Energi. 

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger økte sammenliknet med underliggende proforma EBIT i første kvartal 2017, drevet av bedre salgsvolum og marginer. 

– For Hydro er det en prioritet å fortsette den verdiskapende integrasjonen av forretningsområdet Ekstruderte Løsninger. Vi ser at forretningsområdet fortsatt forbedrer sitt resultat, og leverer løsninger med merverdi til kunder over hele verden, sier Brandtzæg. 

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldtes lavere produksjon og negative effekter av prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss. Disse negative effektene ble delvis utliknet av høyere salgspriser. Produksjonen i første kvartal ble redusert grunnet en planlagt vedlikeholdsstans ved ett av kraftverkene. 

På grunn av situasjonen i Brasil er det ikke ventet at Hydro vil nå målet på 500 millioner kroner i forbedringsprogrammet Better i løpet av 2018. 

Hydros netto gjeldsposisjon forbedret seg fra 4,1 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,0 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i tabellen under. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.


NøkkeltallFørste kvartal 2018Første kvartal 2017% endring samme kvartal i fjorFjerde kvartal 2017% endring forrige kvartalÅret 2017
Nøkkeltall  Millioner kroner, unntatt tall per aksje
Driftsinntekter 39.971 23.026 74 % 38.803 3 % 109.220
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 3.301 2.410 37 % 4.511 (27) % 12.189
Poster ekskludert (155) (126) (23) % (956) 84 % (974)
 
Underliggende EBIT 3.147 2.284 38 % 3.555 (11) % 11.215
 
Bauksitt & Alumina 741 756 (2) % 1.872 (60) % 3.704
Primærmetall 823 900 (9) % 1.377 (40) % 5.061
Metallmarkeder 178 24 >100 % 185 (4) % 544
Valsede Produkter 232 106 >100 % 95 >100 % 380
Ekstruderte Løsninger 734     284 >100 % 284
Energi 278 423 (34) % 457 (39) % 1.531
øvrig og elimineringer 161 74 >100 % (715) >100 % (289)
Underliggende EBIT 3.147 2.284 38 % 3.555 (11) % 11.215
             
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA) 5.193 3.762 38 % 6.481 (20) % 18.344
Underliggende EBITDA 5.038 3.637 39 % 5.524 (9) % 17.369
             
Resultat 2.076 1.838 13 % 3.600 (42) % 9.184
Underliggende resultat 2.201 1.580 39 % 2.816 (22) % 8.396
             
Resultat per aksje 1,02 0,86 19 % 1,71 (40) % 4,30
Underliggende resultat per aksje 1,06 0,75 41 % 1,33 (21) % 3,95
 
Finansielle data:
Investeringer 1.319 1.372 (4) % 24.632 (95) % 28.848
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (16.890) (5.358) >(100) % (17.968) 6 % (17.968)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) 2.326 2.400 (3) % 3.049 (24) % 11.435
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1.277 1.523 (16) % 1.693 (25) % 6.397
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 514 516 - 528 (3) % 2.094
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.140 1.757 22 % 2.092 2 % 1.915
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 16.929 14.798 14 % 17.066 (1) % 15.888
Realisert USD/NOK vekslingskurs 7.91 8.42 (6) % 8.16 (3) % 8.30
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 245 241 2 % 224 9 % 940
Ekstruderte Løsninger salgsvolumer (1 000 tonn) 362 178 >100 % 318 14 % 845
Kraftproduksjon (GWh) 2.433 2.869 (15) % 3.089 (21) % 10.835
Poster ekskludert fra underliggende resultat Millioner kronerFørste kvartal 2018Første kvartal 2017Fjerde kvartal 2017Året 2017
Urealiserte derivateffekter på LME relaterte kontrakters (114) 18 140 220
Urealiserte derivateffekter på kraft- og råvarekontrakter (87) 173 91 246
Metalleffekt i Valsede Produkter 47 (286) (146) (419)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - - 210 210
Andre effekter - - 212 212
Transaksjonsrelaterte effekter (Sapa) - - (1.463) (1.463)
Poster ekskludert i tilknyttede investeringer (Sapa) - (32) - 19
Poster eksludert fra underliggende EBIT (155) (126) (956) (974)
Netto valuta (gevinst) / tap 333 (218) 696 875
Beregnet skatteeffekt (54) 86 (523) (564)
Andre justeringer av resultat - - - (125)
Poster eksludert fra underliggende resultat 125 (258) (783) (788)

Oppdatert: 25. april 2018