Tredje kvartal 2018: Bedre resultat med høyere realiserte priser, økte kostnader

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.676 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.446 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Økningen reflekterer høyere all-in aluminium- og aluminapriser, positive valutaeffekter og sterkt bidrag fra forretningsområdet Energi. Produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte og økte råvarekostnader bidro negativt.

24. oktober 2018
Norsk fossefall
  • Underliggende EBIT 2.676 millioner kroner
  • Alunorte, Paragominas og Albras har produsert med 50 % kapasitet, noe som har påvirket resultatet negativt. Tekniske og sosiale avtaler signert med brasilianske myndigheter
  • Høyere realiserte all-in aluminium- og aluminapriser
  • Økte råvare- og faste kostnader
  • Høyere kraftpriser økte resultatet fra Energi
  • Stabile resultater nedstrøm
  • Forbedringsprogrammet Bedre påvirket av situasjonen i Brasil, vil ikke nå 2018-mål
  • Det globale markedet for primæraluminium ventes å gå i underskudd i 2018
  • Fortsatt usikkerhet i markedet grunnet innføringen av toll i USA, sanksjoner mot Rusal og situasjonen ved Alunorte

– Det tredje kvartalet reflekterte utfordringene ved Alunorte og økte råvarekostnader, mens høyere priser på aluminium og alumina, samt sterkt energiresultat, bidro positivt. Markedet for aluminium blir strammere, og vi forventer et underskudd i det globale markedet for primæraluminium i 2018, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Høyere realiserte aluminapriser og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av høyere råvarepriser og effekten av redusert produksjon, både ved Alunorte og Paragominas.

En avsetning på 519 millioner kroner knyttet til de tekniske og sosiale avtalene ble kostnadsført i Bauxite & Alumina i tredje kvartal, men ekskludert fra underliggende EBIT.

– Signeringen av de tekniske og sosiale avtalene i Brasil i september var et skritt i riktig retning mot normalisert produksjon. Vi fortsetter dialogen med myndighetene med sikte på å gjenoppta full produksjon ved Alunorte, men tidspunktet for oppstart er fortsatt ikke klart, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med tredje kvartal i fjor, grunnet høyere råvarekostnader og faste kostnader. Dette ble delvis utliknet av høyere all-in aluminiumpriser. I tillegg kom det et positivt bidrag fra salget av overskuddskraft etter produksjonskuttet ved smelteverket Albras i Brasil.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk ned sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Negative valutaeffekter og et lavere bidrag fra handelsvirksomheten ble til en viss grad utliknet av bedre resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk noe ned sammenliknet med tredje kvartal 2017. Økende marginer og bedre resultater fra bilkomponentlinjen AL3 ble utliknet av kostnadsøkninger. Resultatet for smelteverket i Neuss gikk ned, ettersom den positive effekten av den nye kraftkontrakten, UBC-linjen og utviklingen i all-in aluminiumprisene ble mer enn utliknet av økende råvarepriser.

Underliggende EBIT for Ekstruderte Løsninger var stabil sammenliknet med proforma underliggende EBIT for tredje kvartal 2017. Den positive effekten av høyere marginer og salgsvolum ble utliknet av økte produksjonskostnader i forbindelse med oppstarten av nye produkjonslinjer i Europa, i tillegg til negative effekter som følge av lavere Midwest-premie og paragraf 232-tariffer i USA. Ytterligere kostnader grunnet integrasjon og omstrukturering av de to brasilianske pressverkene som nylig er kjøpt opp, hadde også en negativ effekt på kvartalet.

Underliggende EBIT for Energi økte vesentlig sammenliknet med samme kvartal året før. Økningen skyldes hovedsakelig vesentlig høyere priser og høyere produksjon, som delvis ble utliknet av en negativ effekt knyttet til prisendring på en intern kraftkontrakt med smelteverket i Neuss.

På grunn av situasjonen ved Alunorte vil Hydro ikke nå målet om 500 millioner kroner i forbedringsprogrammet Bedre i løpet av 2018.

Hydros netto gjeldsposisjon gikk ned fra 7,5 milliarder kroner til 6,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,6 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

I tillegg til faktorene som er drøftet over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) og resultat etter skatt poster som er oppgitt i tabellen under. Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten. 

NøkkeltallTredje kvartal 2018Tredje kvartal 2017% endring samme kvartal i fjorAndre kvartal 2018% endring forrige kvartalFørste 9 måneder 2018Første 9 måneder 2017Året 2017
Nøkkeltall  Millioner kroner. unntatt tall per aksje
Driftsinntekter 39.766 22.799 74 % 41.254 (4) % 120.991 70.416 109.220
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.057 2.323 (11) % 2.986 (31) % 8.344 7.678 12.189
Poster ekskludert 620 123 >100 % (274) >100 % 192 (18) (974)
 
Underliggende EBIT 2.676 2.446 9 % 2.713 (1) % 8.535 7.660 11.215
 
Bauksitt & Alumina 685 413 66 % 364 88 % 1.789 1.831 3.704
Primærmetall 861 1.298 (34) % 755 14 % 2.439 3.684 5.061
Metallmarked (3) 91 >(100) % 237 >(100) % 412 359 544
Valsede Produkter 82 95 (13) % 212 (61) % 526 285 380
Ekstruderte Løsninger 497     957 (48) % 2.188   284
Energi 652 368 77 % 417 56 % 1.347 1.075 1.531
Øvrige aktiviteter og elimineringer (97) 181 >(100) % (229) 58 % (165) 426 (289)
Underliggende EBIT 2.676 2.446 9 % 2.713 (1) % 8.535 7.660 11.215
                 
Rapportert resultat før finansposter. skatt. og av- og nedskrivninger (EBITDA) 3.890 3.766 3 % 4.860 (20) % 13.942 11.863 18.344
Underliggende EBITDA 4.510 3.889 16 % 4.586 (2) % 14.134 11.845 17.369
                 
Resultat 925 2.184 (58) % 2.073 (55) % 5.074 5.585 9.184
Underliggende resultat 1.696 1.785 (5) % 2.096 (19) % 5.994 5.580 8.396
                 
Resultat per aksje 0,37 1,00 (63) % 1,03 (64) % 2,42 2,59 4,30
Underliggende resultat per aksje 0,74 0,82 (10) % 1,02 (27) % 2,81 2,61 3,95
 
Finansielle data:
Investeringer 2.051 1.424 44 % 1.620 27 % 4.990 4.216 28.848
Netto gjeld/kontanter (6.471) 7.697 >(100) % (7.528) 14 % (6.471) 7.697 (4.118)
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (18.380) (2.976) >(100) % (20.209) 9 % (18.380) (2.976) (17.968)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn) 1.286 3.043 (58) % 1.348 (5) % 4.960 8.386 11.435
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 821 1.605 (49) % 829 (1) % 2.926 4.704 6.397
Realisert aluminapris (USD/tonne) 460 297 55 % 430 7 % 417 300 326
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 497 527 (6) % 492 1 % 1.503 1.566 2.094
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.194 1.921 14 % 2.183 - 2.171 1.859 1.915
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,16 8,07 1 % 7,92 3 % 7,99 8,35 8,30
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 235 236 - 251 (6) % 731 716 940
Ekstruderte Løsninger salgsvolumer til eksternt marked (1 000 tonn) 343 170 >100 % 373 (8) % 1.078 527 845
Kraftproduksjon (GWh) 2.888 2.509 15 % 2.550 13 % 7.871 7.746 10.835
Poster eksludert fra underliggende resultat Millioner kronerTredje kvartal 2018Tredje kvartal 2017Andre kvartal 2018Første 9 måneder 2018Første 9 måneder 2017Året 2017
Urealiserte derivateffekter på LME relaterte kontrakter 436 (30) (306) 17 80 220
Urealiserte derivateffekter på kraft- og råvarekontrakter (183) 7 92 (178) 155 246
Metalleffekt i Valsede Produkter (153) 151 (60) (166) (273) (419)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - - - - - 210
Alunorte avtaler - avsetning 519 - - 519 - -
Andre effekter - - - - - 212
Transaksjonsrelaterte effekter (Sapa) - - - - - (1.463)
Poster eksludert i tilknyttede investeringer (Sapa) - (6) - - 19 19
Poster eksludert fra underliggende EBIT 620 123 (274) 192 (18) (974)
Netto valuta (gevinst) / tap 257 (520) 306 895 180 875
Beregnet skatteeffekt (105) 123 (8) (167) (41) (564)
Andre justeringer av resultat - (125) - - (125) (125)
Poster eksludert fra underliggende resultat 772 (398) 24 920 (5) (788)
             
Skattesats 43 % 22 % 19 % 28 % 24 % 17 %
Underliggende skattesats 32 % 26 % 19 % 26 % 26 % 24 %

Oppdatert: 24. oktober 2018