Skip to content

Przed rozpoczęciem współpracy z Hydro wszyscy dostawcy przechodzą proces kwalifikacji. Nasza polityka korporacyjna dotycząca zakupów i procesu kwalifikacji jest wspólna dla wszystkich obszarów biznesowych.

Skorzystaj z łączy w prawej kolumnie, aby znaleźć zasady i narzędzia Hydro, nasz Kodeks postępowania dla dostawców i nasze Ogólne warunki zakupów.

Więcej informacji na temat wymogów BHP i zasad społecznej odpowiedzialności biznesu można znaleźć na stronie Zasady i narzędzia (patrz link po prawej stronie).

Zgodność z wymaganymi normami musi być udokumentowana w dokumentach kwalifikacyjnych i umowach.

Specyfikacje lokalne

Nasza organizacja zaopatrzenia jest zdecentralizowana, aby dostosować się do różnych obszarów biznesowych na całym świecie. Chociaż poszczególne wymagania kwalifikacyjne mogą się różnić, nasze zasady korporacyjne dotyczące zaopatrzenia i procesu kwalifikacji są wspólne dla wszystkich obszarów naszej firmy.

O ile nie uzgodniono inaczej lub jeśli nie mają zastosowania ogólne warunki zakupu specyficzne dla danego kraju, zastosowanie mają Standardowe Warunki Zakupów Hydro Extrusions. Są one automatycznie włączane przez odniesienie do każdego Zamówienia złożonego przez Hydro Extrusions AS lub Hydro Extruded Solutions AS lub którąkolwiek z jej spółek zależnych dowolnemu dostawcy lub któremukolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych.

Ogólne warunki zakupów firmy Hydro Extrusions

Przyjęcie jakiegokolwiek Zamówienia zakupu jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Standardowych warunków zakupu, a Hydro sprzeciwia się wszelkim innym lub dodatkowym warunkom przedstawionym w odpowiedzi i je odrzuca. Żadne inne warunki zatwierdzone, dostarczone wraz z ofertą dostawcy, potwierdzeniem lub przyjęciem Zamówienia lub podobnego dokumentu nie będą stanowić części umowy stron i zostaną automatycznie unieważnione, zastąpione i nie będą miały mocy ani skutku prawnego.

Jeśli mają zastosowanie ogólne warunki zakupów specyficzne dla kraju lub lokalizacji, można je znaleźć na stronach poświęconych danym krajom lub lokalizacjom .

O ile nie uzgodniono inaczej lub jeśli nie mają zastosowania ogólne warunki zakupu specyficzne dla kraju, zastosowanie mają Ogólne warunki zakupu towarów i usług Hydro Aluminium. Są one automatycznie włączane przez odniesienie do każdego Zamówienia złożonego przez Hydro Aluminium lub którąkolwiek z jego spółek zależnych dowolnemu dostawcy lub któremukolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych.

Ogólne Warunki Zakupów Hydro Aluminium

Hydro Aluminium Generelle vilkår varer og tjenester (norweski)

Przyjęcie jakiegokolwiek Zamówienia zakupu jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Standardowych warunków zakupu, a Hydro sprzeciwia się wszelkim innym lub dodatkowym warunkom przedstawionym w odpowiedzi i je odrzuca. Żadne inne warunki zatwierdzone, dostarczone z lub zawarte w ofercie dostawcy, potwierdzeniu lub przyjęciu Zamówienia zakupu lub podobnego dokumentu nie będą stanowić części umowy stron i zostaną automatycznie unieważnione, zastąpione i nie będą miały mocy ani skutku prawnego.

O ile nie uzgodniono inaczej lub jeśli nie mają zastosowania ogólne warunki zakupu specyficzne dla kraju, zastosowanie mają Ogólne warunki zakupu towarów i usług Hydro Energy. Są one automatycznie włączane przez odniesienie do każdego Zamówienia złożonego przez Hydro Energy lub którąkolwiek z jej spółek zależnych dowolnemu dostawcy lub któremukolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych.

Przyjęcie jakiegokolwiek Zamówienia zakupu jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Standardowych warunków zakupu, a Hydro sprzeciwia się wszelkim innym lub dodatkowym warunkom przedstawionym w odpowiedzi i je odrzuca. Żadne inne warunki zatwierdzone, dostarczone wraz z ofertą dostawcy, potwierdzeniem lub przyjęciem Zamówienia lub podobnego dokumentu nie będą stanowić części umowy stron i zostaną automatycznie unieważnione, zastąpione i nie będą miały mocy ani skutku prawnego.

Ogólne warunki Hydro Towary i usługi
Hydro Generelle betingelser for kjøp av varer og tjenester (norweski)