Skip to content

Hydro CIRCAL and Hydro REDUXA

If you have purchased Hydro CIRCAL or Hydro REDUXA, we encourage you to talk about the products in your communication and marketing. Accept the Trademark License Agreement to get started.

 

Táto licenčná zmluva na ochranné známky („Zmluva“) sa uzatvára v deň prijatia („Dátum nadobudnutia účinnosti“) medzi spoločnosťou Norsk Hydro ASA, reg. č. 914778271 („Hydro“) a Zákazníkom, spoločne nazývaní „Strany“.

PRIČOM spoločnosť Hydro je vlastníkom ochranných známok „CIRCAL“ a „REDUXA“ a niektorých log a iných značiek, ktoré zahŕňajú takéto ochranné známky, konkrétne HYDRO CIRCAL and HYDRO REDUXA, ako bude definované v ďalších častiach tejto Zmluvy.

PRIČOM Zákazník zakúpi od spoločnosti Hydro určité produkty, ktoré budú začlenené do produktov Zákazníka.

ZATIAĽ ČO spoločnosť Hydro chce udeliť a zákazník si želá, aby mu boli udelené, určité práva na používanie príslušných ochranných známok vlastnených spoločnosťou Hydro, ako je ďalej definované v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

1. DEFINÍCIE

1.1. Produkty Hydro CIRCAL označujú sortiment hliníkových produktov predávaných spoločnosťou Hydro alebo niektorou z jej pridružených spoločností, vyrobených z minimálne 75 % zo zvyškov od koncových spotrebiteľov a s nízkou CO2 stopou (menej ako 2,3 kg CO2/kg hliníka), pričom produkty sú overené spoločnosťou DNV GL a potvrdené vyhlásením o environmentálnom produkte.

1.2. Produkty Hydro REDUXA označujú sortiment hliníkových produktov predávaných spoločnosťou Hydro alebo niektorou z jej pridružených spoločností, v ktorých sú emisie CO2 maximálne alebo nižšie ako 4,0 kg CO2/kg hliníka, pričom tieto produkty sú overené spoločnosťou DNV GL podľa ISO 14064 a potvrdené vyhlásením o environmentálnom produkte.

1.3. Ochranné známky Hydro sú kombinované značky HYDRO REDUXA a HYDRO CIRCAL, spôsob, akým sú uvedené v Pokynoch pre značku produktu, cf. Príloha A.

1.4. Práva duševného vlastníctva znamenajú patenty, práva na podanie žiadosti o patenty, ochranné známky, obchodné názvy, servisné značky, názvy domén, autorské práva a všetky žiadosti a registrácia takýchto celosvetových priemyselných modelov, vynálezov, know-how, obchodného tajomstva a iných nehmotných vlastníckych informácií.

1.5. Oprávnené produkty Zákazníka označujú produkty spadajúce pod značku alebo model Zákazníka, ktorý obsahuje alebo do ktorého bol začlenený produkt Hydro REDUXA a/alebo produkt Hydro CIRCAL.

1.6. Pokyny pre značku produktu označujú usmernenie vypracované spoločnosťou Hydro so špecifickými pravidlami o tom, ako používať ochranné známky Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL na oprávnených produktoch Zákazníka spolu so značkou HYDRO a ako komunikovať používanie produktov Hydro REDUXA a Hydro CIRCAL na oprávnených produktoch Zákazníka v marketingovom materiáli. Pokyny sú súčasťou tejto Zmluvy a sú zahrnuté ako Príloha A.

1.7. Územie znamená krajiny, v ktorých má spoločnosť Hydro zaregistrované alebo čakajúce práva na ochranné známky REDUXA a CIRCAL. Úplný zoznam týchto krajín je uvedený v Prílohe B

UDELENIE LICENCIE

V súlade s podmienkami tejto Zmluvy spoločnosť Hydro udeľuje Zákazníkovi obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na používanie ochranných známok Hydro na oprávnených produktoch Zákazníka a pri označovaní takýchto produktov značkami Zákazníka v rámci územia.

2. PODMIENKY POUŽÍVANIA OCHRANNÝCH ZNÁMOK HYDRO

3.1. Pri používaní ochranných známok Hydro je Zákazník povinný dodržiavať Pokyny pre značku produktu a všeobecné obchodné podmienky tejto Zmluvy.

3.2. Zákazník má tiež povinnosť zabezpečiť, aby sa ochranné známky Hydro používali v súlade s najnovšími Pokynmi pre značku produktu, ktoré môžu byť aktualizované a zmenené podľa vlastného uváženia spoločnosti Hydro. Najnovšiu verziu Pokynov pre značku produktu spoločnosti Hydro nájdete vždy v Centre značiek na Hydro.com.

3. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE

4.1. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti. Každá zmluvná strana môže túto Zmluvu vypovedať na základe písomného oznámenia doručeného druhej zmluvnej strane tridsať (30) dní vopred. 

4.2. Spoločnosť Hydro môže okamžite vypovedať túto Zmluvu, ak Zákazník použije obchodné známky Hydro v rozpore s Pokynmi pre značku produktu alebo poruší všeobecné obchodné podmienky tejto Zmluvy.

4.3. Platnosť tejto Zmluvy okamžite skončí v prípade, že ktorákoľvek strana z akéhokoľvek dôvodu ukončí svoju obchodnú činnosť. V prípade, že sa ktorákoľvek strana stane platobne neschopnou, má vymenovaného správcu konkurznej podstaty, prejde do likvidácie, podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bude proti nej podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý nebude zamietnutý do tridsiatich (30) dní, druhá strana môže (i) vypovedať Zmluvu na základe oznámenia druhej strane alebo (ii) môže pokračovať v tejto Zmluve bez toho, aby sa vzdala akýchkoľvek práv alebo opravných prostriedkov, ktoré by inak mohla mať.

4.4. Po ukončení tejto Zmluvy Zákazník okamžite prestane používať ochranné známky Hydro a súvisiaci marketingový materiál.

5. RÔZNE

5.1. Hydro si zachováva všetky práva duševného vlastníctva na stiahnuteľný materiál, ku ktorému má Zákazník prístup pri podpisovaní tejto zmluvy, vrátane všetkých práv na Pokyny pre značku produktu a na obchodné známky Hydro a súvisiace logá.

5.2. Zákazník bezodkladne písomne informuje spoločnosť Hydro, ak sa dozvie o akomkoľvek porušení alebo podozrení na porušenie ochranných známok Hydro. Spoločnosť Hydro sa podľa vlastného uváženia rozhodne, aké kroky podnikne v súvislosti s touto záležitosťou.

5.3. Spoločnosť Hydro neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku v súvislosti s inherentnou platnosťou alebo vykonateľnosťou ochranných známok Hydro, ani v súvislosti s tým, či porušujú akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích strán. Spoločnosť Hydro zaručuje len to, že slovné značky CIRCAL a REDUXA sú okrem slovnej značky HYDRO zaregistrované a zapísané v jurisdikciách uvedených v Prílohe B a že tieto registrácie a zápisy neboli od dátumu účinnosti spochybnené treťou stranou.

5.4. Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hydro podať žiadosť o ochranné známky Hydro alebo ich variácie alebo ich časti v žiadnej jurisdikcii. To sa vzťahuje aj na zápis ochranných známok Hydro alebo ich častí alebo variácií v iných triedach, na ktoré sa nevzťahujú súčasné registrácie a prihlášky vlastnené spoločnosťou Hydro.

5.5. Na požiadanie musí Zákazník zaslať vzorky dokumentácie o používaní spoločnosti Hydro, ak Hydro takéto vzorky potrebuje na zachovanie alebo stíhanie práv na ochranné známky Hydro kdekoľvek na svete. Zákazník musí tiež na požiadanie zaslať dokumentáciu o používaní spoločnosti Hydro, ak je takáto dokumentácia potrebná v akomkoľvek prebiehajúcom konaní proti tretej strane alebo v rámci príprav na takéto konanie.

5.6. Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa predaja a marketingu oprávneného produktu Zákazníka Zákazníkom, ak sa na takýchto produktoch používajú ochranné známky Hydro. Spoločnosť Hydro nebude niesť zodpovednosť za žiadne nároky vyplývajúce z nedodržania tohto ustanovenia.

5.7. Žiadna zmluvná strana nenesie zodpovednosť voči druhej strane za osobitné, náhodné alebo následné škody.

5.8. Hydro nezodpovedá za používanie ochranných známok Hydro, ak toto použitie nie je v súlade s Pokynmi pre značku produktu alebo sa značka používa mimo územia definovaného v tejto Zmluve. Spoločnosť Hydro ďalej nezodpovedá za používanie ochranných známok Hydro, ak sa známky v skutočnosti nepoužívajú na oprávnených produktoch Zákazníka definovaných v tejto Zmluve. Spoločnosť Hydro ďalej nenesie zodpovednosť a nesmie byť poškodená žiadnym nárokom na zodpovednosť za výrobok súvisiacim s oprávnenými produktmi Zákazníka ako takými, a to ani v prípade, že sa ochranné známky Hydro používajú na výrobku alebo v inej marketingovej komunikácii takýchto produktov.

5.9. Táto Zmluva a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z nej alebo v súvislosti s ňou alebo s jej predmetom alebo tvorbou (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadi a vykladá v súlade s právnymi predpismi Nórska. Obe strany neodvolateľne súhlasia s tým, že výlučnú právomoc na urovnanie akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo jej predmetom alebo tvorbou (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) má mestský súd v Osle.

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.

If you are a Hydro employee, you can access the Hydro REDUXA and Hydro CIRCAL branding material on this SharePoint