Skip to content

Første kvartal 2007: Sterke resultater for Hydros aluminiumvirksomhet

Hydro oppnådde et sterkt resultat i første kvartal 2007, understøttet av høye priser på aluminium og god drift innenfor både energi og aluminium. Salgsgevinster bidro også positivt, mens lavere olje- og gasspriser påvirket kvartalet negativt.

Driftsresultat før finansielle poster og skatt (EBIT) var 14.823 millioner kroner i første kvartal, opp fra 8.144 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 og ned fra 16.870 millioner kroner i første kvartal 2006.

Nettoresultatet steg til 5.594 millioner kroner, mot 3.361 millioner kroner i foregående kvartal og 4.783 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Nettoresultatet for kvartalet var positivt påvirket av et betydelig lavere skattenivå enn i tidligere kvartaler, noe som reflekterer sterk inntjening fra aluminium- og internasjonale olje- og gassaktiviteter, som har et lavere skattenivå.
 
Aluminium Metal, som omfatter Hydros oppstrømsvirksomhet innenfor aluminium, oppnådde sitt beste kvartalsresultat noensinne. Nedstrømsvirksomheten, Aluminium Products, viste også bedre resultater, som følge av betydelig rasjonalisering og forbedringstiltak. I resultatet for første kvartal er om lag 700 millioner kroner fortjeneste på avhendelser. Gunstigere markedsforhold i Europa bidro også til framgangen.

Tilfreds

– Jeg er tilfreds med at vi kan vise til bedre resultater i begge våre hovedområder innenfor aluminium. Det gir et solid grunnlag for videre vekst som et globalt aluminiumselskap etter at olje- og gassvirksomheten er slått sammen med Statoil, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

– Vi har klart å holde fokus på daglig forretningsdrift og god prosjektgjennomføring, samtidig som vi fullfører utskillelsen av olje- og gassvirksomheten, planlegger integrasjon med Statoil og forbereder lansering av ”nye” Hydro. ”Nye” Hydro skal fra 1. oktober handles som en aluminium- og kraftaksje, sier Reiten.

Samlet olje- og gassproduksjon steg i første kvartal til 610.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag i snitt for kvartalet, herunder rekordhøy produksjon i Hydros internasjonale virksomhet. Produksjonen i første kvartal var 15.000 foe høyere per dag enn i fjorårets fjerde kvartal og på samme nivå som første kvartal i fjor. Som følge av reviderte prognoser for partneropererte felt på norsk kontinentalsokkel, har Hydro redusert sitt mål for olje- og gassproduksjon i 2007 med 3,3 prosent til 585.000 foe per dag.

Kontantstrøm fra driften var 14,8 milliarder kroner i første kvartal 2007, sammenliknet med 15,5 milliarder kroner i første kvartal 2006.

Hydro offentliggjorde 21. mai en avtale om å selge selskapets polymervirksomhet til det britiske kjemiselskapet INEOS for om lag 5,5 milliarder kroner. Hydro forventer en gevinst etter skatt på om lag 400 millioner kroner når transaksjonen er fullført, ventelig i årets tredje kvartal. Salget krever godkjenning av EUs konkurransemyndigheter og andre kontrollorganer.

– Avtalen med Ineos vil være en god langsiktig industriell løsning for polymervirksomheten og er i tråd med vår strategi for å avhende virksomhet utenfor kjerneområdene og konsentrere oss om å utvikle våre aluminium- og kraftvirksomheter, sier Reiten.
 
Investeringer utgjorde 3,8 milliarder kroner i første kvartal. Av de samlede investeringer var 79 prosent knyttet til olje- og gassvirksomheten. Avsetning for skatter for første kvartal 2007 var 9.982 millioner kroner, som utgjør om lag 64 prosent av resultat før skatt.

Olje & Energi

Driftsresultatet for Olje & Energi utgjorde 11.166 millioner kroner for kvartalet, sammenliknet med 9.109 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 og 14.140 millioner kroner i første kvartal 2006. Resultatet for fjerde kvartal 2006 innbefattet en verdinedskrivning av Hydros portefølje i Mexicogolfen på 3.436 millioner kroner.

Råoljeprisene falt betydelig ved inngangen til 2007, steg noe i midten av januar, men forble lavere i kvartalet enn i både fjerde kvartal og første kvartal 2006. Hydro realiserte en gjennomsnittlig oljepris på 55,9 US-dollar per fat i første kvartal 2007, en nedgang sammenliknet med både fjerde kvartal og første kvartal 2006.

Hydros olje- og gassproduksjon var på 610.000 foe per dag i kvartalet, noe som var 15.000 foe høyere per dag enn i fjorårets fjerde kvartal og på samme nivå som første kvartal i fjor. Produksjonen fra Hydros internasjonale portefølje nådde ny rekord i første kvartal, i hovedsak som følge av bidrag fra Dalia-feltet i Angola og Terra Nova-feltet i Canada. Hydro har likevel redusert sitt produksjonsmål for olje og gass i 2007 til 585.000 foe per dag fra 605.000 foe per dag, som følge av reviderte produksjonsprognoser for flere partneropererte felter på norsk kontinentalsokkel.

Hydro deltok i ferdigstilling av ni brønner som resulterte i fire funn i første kvartal 2007. Utforskingskostnader på 786 millioner kroner ble belastet i kvartalet, mot 1.407 millioner kroner i første kvartal 2006, som innbefattet kostnader knyttet til kjøp av seismiske data på 470 millioner kroner.

Ormen Lange/Langeled-prosjektet følger framdriftsplanen. Ved utgangen av mars var 94 prosent av hele prosjektet utført og i rute til å bli fullført i henhold til tidsplan og innenfor budsjett.

Aluminium Metal

Driftsresultatet for Aluminium Metal utgjorde 2.534 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 899 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 og 1.706 millioner kroner i første kvartal 2006. Resultatet i fjerde kvartal var positivt påvirket av vedvarende høye aluminiumpriser. Høyere råvarepriser hadde motsatt effekt.
 
Realiserte aluminiumpriser, målt i norske kroner, steg 4 prosent i første kvartal 2007 sammenliknet med fjerde kvartal 2006 og med 12 prosent sammenliknet med første kvartal 2006. Hydros produksjon av primærmetall, innbefattet Hydros andel av produksjonen i deleide selskaper, falt til 433.000 tonn i første kvartal 2007, ned 4 prosent sammenliknet med både fjerde kvartal og første kvartal i 2006. Nedgangen fra fjerde kvartal 2006 skyldes stengningen av metallverket i Stade i Tyskland og færre produksjonsdager i kvartalet.

Urealiserte gevinster og tap på prissikringsprogrammer utgjorde en gevinst på 290 millioner kroner i første kvartal 2007, sammenliknet med et tap på 341 millioner kroner i fjerde kvartal 2006. Hydros andel av resultat i tilknyttede selskaper økte til 236 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med et tap på 12 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 og var nærmest uendret sammenliknet med første kvartal 2006.

Aluminiumprosjektet Qatalum i Qatar, som er eid 50 prosent av Hydro og er et vesentlig element i Hydros vekststrategi, er i rute, med en forventet endelig beslutning om å realisere prosjektet rundt midten av sommeren 2007. En tredje utvidelse av aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, der Hydro har en eierandel på 34 prosent, startet i 2006 med sikte på en økt årlig produksjonskapasitet på rundt 6,5 millioner tonn i 2009.

Aluminium Products

Driftsresultatet i Aluminium Products var 1.315 millioner kroner i første kvartal 2007, en økning på rundt 1,8 milliarder kroner sammenliknet med fjerde kvartal 2006.

Resultatet i første kvartal inkluderer en gevinst på salg av Hydros automotive-støperivirksomhet på 667 millioner kroner, samt positive metalleffekter på 149 millioner kroner, mens fjerde kvartal 2006 inkluderte kostnader knyttet til nedstengninger, rasjonalisering og nedskrivning av driftsmidler med i alt 699 millioner kroner og negative metalleffekter på 164 millioner kroner.

Sammenliknet med første kvartal 2006 ble driftsresultatet forbedret med rundt 830 millioner kroner som følge av salgsgevinst, dels motvirket av lavere positive metalleffekter på 211 millioner kroner. Driftsresultatet i første kvartal 2006 inkluderte bidrag knyttet til pensjonsordninger i Storbritannia på 379 millioner kroner.

Gode underliggende driftsresultater i første kvartal 2007 gjenspeiler fortsatt positiv markedsutvikling i Europa, mens det nordamerikanske markedet viste en fortsatt svak utvikling, med en betydelig nedgang i det amerikanske markedet for ekstruderte produkter, anslått til 20 prosent i forhold til første kvartal 2006.

I første kvartal 2007 fullførte Hydro salget av automotive-støperivirksomheten og sin andel i Meridian Technologies Inc, viktige steg i restruktureringen av Hydros portefølje innenfor aluminiumprodukter. I mars 2007 fullførte Hydro nedstengningen av magnesiumfabrikken i Becancour, Canada, og selskapet arbeider med sikte på å selge sin magnesium-omsmeltevirksomhet i Tyskland og Kina.

Hydro vil fortsette å rasjonalisere og forbedre resultatene innenfor aluminiumprodukter og regner med ytterligere kostnader i forbindelse med dette arbeidet i 2007.

Utsikter - Olje & Energi

Oljeprisene ventes å fortsette å være høye, mens presset på gassprisene ventes å fortsette gjennom året. Planlagte produksjonsstengninger på norsk kontinentalsokkel ventes å påvirke produksjonen negativt i de kommende måneder. Utforskningsaktiviteten er ventet å være høy gjennom året, med planlagt boring av ca 60 brønner.

Ormen Lange/Langeled-prosjektet er ventet å komme i drift som planlagt og bidra vesentlig til Hydros produksjonskapasitet.

Forberedelsene til den planlagte sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil følger planen, med forventet fullføring 1. oktober 2007. Fusjonsplanen skal godkjennes av aksjonærer i Hydro og Statoil på ekstraordinære generalforsamlinger 5. juli 2007.

Utsikter - Aluminium Metal

Med unntak av Kina fortsetter økonomiske nøkkelindikatorer å antyde en noe svakere vekst i den gjenværende delen av 2007 i forhold til 2006 i alle større regioner, særlig i USA. Industriveksten i Europa er ventet å få en mer moderat utvikling i andre halvår. Kina utmerker seg med en enda sterkere økonomisk utvikling i 2007 enn i 2006 og fortsetter å påvirke utviklingen av aluminiumindustrien.

En kombinasjon av høye priser på metallbørsen i London (LME) og relativt stabile aluminapriser på kort sikt ser ut til å føre til høy utnyttelse av metallkapasiteten i Kina, og produksjonen der er ventet å øke med mer enn 30 prosent i 2007 sammenliknet med 2006. Holdes Kina utenfor, er den globale veksten i produksjonen ventet å bli rundt 5,5 prosent i 2007 sammenliknet med 2006.

Også Kinas forbruk av primærmetall stiger. Den globale forbruksveksten i 2007 er anslått til om lag 9 prosent, dominert av Kina, som ventes å stå for rundt 80 prosent av veksten. Forbruket av primæraluminium i øvrige deler av verden er ventet å stige med 2,5 prosent i 2007 sammenliknet med 2006. Forbruksveksten i Europa ventes å avta til 3 prosent, mens forbruket i USA ventes å falle med 1,5 prosent.

Europeisk etterspørsel etter støperiprodukter ventes å holde seg sterk gjennom andre kvartal, men kan bli svakere i løpet av andre halvår 2007. Markedet i USA kan ta seg noe opp i løpet av andre halvår, men ventes å være relativt svakt. Svekkelsen av US-dollar forventes å styrke eksporten fra USA og kan derfor ha en negativ innvirkning på europeiske aluminiumprodusenter, selv om høyere aluminiumpriser i US-dollar i noen grad kan motvirke dette.

De finansielle investorenes atferd vil fortsatt være en viktig faktor som påvirker utviklingen av prisene på primæraluminium på metallbørsen (LME).

Utsikter - Aluminium Products

De europeiske markedene for ekstruderte og valsede produkter var relativt sterke ved inngangen til 2007. Marginene ventes å holde seg stabile for begge produktgruppene. Selv om økningen i skipninger i 2007, særlig for ekstruderte produkter, er ventet å bli lavere enn året før, er utsiktene positive for andre kvartal.

I USA har ordre for ekstruderte aluminiumprodukter avtatt betydelig i løpet av første kvartal i forhold til samme kvartal i 2006. Amerikansk økonomi viser tegn til svekkelse, og industriproduksjonen ventes å få lavere vekstrater i 2007 enn i 2006, med en mulig flat eller negativ utvikling.

Det globale markedet for lette kjøretøyer ventes å fortsette å vokse i 2007, anført av nye markeder. I det vest-europeiske markedet ventes en moderat tilbakegang, mens det regnes med at den negative utviklingen i USA fra 2006 vil fortsette. Det er ventet at marginene vil fortsette å være under press.

Resultatene for videreforedling av aluminium ventes i andre kvartal 2007 å bli påvirket av fortsatt gunstige markedsforhold i Europa og videreføring av programmer for rasjonalisering av verkene. Kostnader i forbindelse med disse programmene må påregnes.

Recommended for you