Skip to content

Hydro overtar Vales aluminiumvirksomhet

Norsk Hydro ASA har inngått avtale om å overta det brasilianske gruveselskapet Vale S.A.s aluminiumvirksomhet i en transaksjon som vil gjøre Hydro til et ressurssterkt og fullt integrert aluminiumselskap med tilgang på bauksitt i et 100-årsperspektiv.

Sammendrag

 • Hydro har inngått avtale om å overta Vales virksomheter innenfor bauksitt, alumina og aluminium.
 • Transaksjonen omdanner Hydro til et fullt ut integrert og verdensomspennende aluminiumselskap med sikker tilgang på det viktige råstoffet bauksitt i et 100-årsperspektiv.
 • Vale vil motta et vederlag på totalt 1,1 milliarder US-dollar i kontanter og nye Hydro-aksjer tilsvarende en andel på 22 prosent av utestående aksjer.
 • Per 30. april og innbefattet overtatt nettogjeld tilsvarer dette et totalt vederlag på 4,9 milliarder US-dollar.
 • Etter transaksjonen vil Hydro ha tilgang på mer bauksitt og alumina enn selskapet trenger til egen produksjon. Alumina er i tillegg til kraft hovedinnsatsfaktoren i framstillingen av aluminium.
 • For delvis å finansiere transaksjonen, støtte opp under selskapets ”investment grade rating” og kapasitet til å implementere fremtidige prosjekter, planlegger Hydro en fullt ut garantert fortrinnsrettsemisjon på 10 milliarder kroner (ca. 1,75 milliarder US-dollar)

Transaksjonen vil gi Hydro betydelige eierinteresser i Brasil, blant annet full kontroll over og eierskap til Paragominas, en av verdens største bauksittgruver, 91 prosent i verdens største aluminaraffineri Alunorte, 51 prosent i aluminiumverket Albras og 81 prosent i aluminaraffineriprosjektet CAP.Transaksjonen

Overtakelsen vil styrke Hydros posisjon i markedet for bauksitt og alumina, som sammen med energi utgjør de viktigste innsatsfaktorene i produksjonen av aluminium. Virksomhetene som overtas er svært kostnadseffektive og vil bidra til å styrke Hydros finansielle posisjon.

På tidspunktet for sluttføring av avtalen vil Hydro overta 60 prosent i Paragominas, 57 prosent i Alunorte, 51 prosent i Albras og 61 prosent i CAP-prosjektet, mot et samlet kontantvederlag på 1,1 milliarder US-dollar og 22 prosent av Hydros utestående aksjekapital på dette tidspunktet. Hydro vil også overta 0,7 milliarder US-dollar i nettogjeld per 31. desember 2009 fra virksomhetene som overtas. Før transaksjonen eier Hydro 34 prosent av aksjene i Alunorte og 20 prosent i CAP-prosjektet.

Hydro har rett til å overta den resterende andelen på 40 prosent i bauksittgruven Paragominas i to steg, henholdsvis i 2013 og 2015, mot et kontantvederlag på 0,2 milliarder US-dollar for hvert steg. Totalt vil omlag 3.600 Vale-ansatte bli del av Hydro etter transaksjonen. Det vil gi en betydelig tilførsel av kompetanse knyttet til bauksitt-, alumina- og aluminiumvirksomhet.

Vale, som er verdens nest største metall- og gruveselskap, vil ifølge avtalen få en eierandel på 22 prosent i Hydro. Samarbeidet springer ut av et nesten 40 års partnerskap mellom de to selskapene, blant annet i Alunorte-raffineriet, bauksittgruven MRN og CAP-prosjektet.

Transaksjonen innbefatter i tillegg ytterligere bauksittlisenser, en avtale om kjøp av bauksitt tilsvarende Vales eierandel på 40 prosent i bauksittgruven MRN, der Hydro har en eierandel på 5 prosent, samt en portefølje av salgskontrakter for alumina.


Transaksjonen er ventet sluttført i fjerde kvartal 2010.Fortrinnsrettemisjonen og den rettede emisjonen mot Vale forutsetter godkjenning av Hydros aksjonærer. Overtagelsen av Vales virksomheter er betinget av samtykke fra Vales samarbeidspartnere, samt nødvendige myndighetsgodkjenninger knyttet til transaksjonen. Hydro anser risikoen knyttet til myndighetsgodkjenninger som begrenset.

Ifølge avtalen kan ikke Vale øke sitt eierskap i Hydro ut over andelen på 22 prosent som selskapet overtar som en del av transaksjonen. Selskapet må beholde sin eierandel i minst to år etter sluttføringen av transaksjonen, og kan etter dette ikke selge mer enn 10 prosent av sine aksjer i Hydro til én kjøper eller én gruppe av kjøpere.

Vale får en representant i Hydros styre, noe som skal godkjennes av styrende organer i Hydro før transaksjonen sluttføres.

Hydro har prissikret mesteparten av netto aluminiumeksponering i virksomhetene som overtas til utgangen av 2011, tilsvarende 670.000 tonn med en forventet gjennomsnittspris på om lag 2.400 US-dollar per tonn for hele perioden.

– Denne avtalen bringer Hydro inn i en ny liga i den globale aluminiumindustrien. Vi er sikret eierskap til bauksitt og alumina i mange tiår framover, noe som gjør oss godt posisjonert for videre vekst. Avtalen bidrar til en vesentlig bedring av Hydros konkurranseposisjon og gjør oss finansielt mer robuste i møte med framtiden,” sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Vale er anerkjent for sitt sterke sosiale og miljømessige engasjement og samfunnsansvar. Hydro vil bygge videre på Vales ambisjoner på disse viktige områdene, sier Brandtzæg.

 

FortrinnsrettsemisjonProsjekter i Hydros portefølje inkluderer planlagt bygging av aluminaraffineriet CAP, utbygging av bauksittgruven Paragominas i Brasil og en mulig fase to for det nylig åpnede alumininiumverket Qatalum i Qatar. I Norge fortsetter Hydro arbeidet med vannkraftprosjektet Holsbru og planleggingen av et nytt resirkuleringsanlegg på Karmøy.

Hydros største eier, Den norske stat ved Nærings- og handelsdepartementet, som i dag eier dag 43,8 prosent av aksjene i Hydro, støtter transaksjonen og emisjonen. Departementet vil framlegge en stortingsproposisjon for deltakelse av statens pro rata eierandel i fortrinnsrettsemisjonen, som er forventet godkjent innen midten av juni 2010. Folketrygdfondet, som eier 5,9 prosent i Hydro, støtter også transaksjonen og emisjonen, og har ingått avtale om å garantere for og delta med sin pro rata eierandel i fortrinnsrettsemisjonen.

De resterende aksjene i emisjonen er garantert av Citi, DnB NOR Markets og BNP Paribas, med vanlige betingelser.

Hydro skal etter planen avholde en ekstraordinær generalforsamling i slutten av juni 2010, kort tid etter den ventede stortingsbehandlingen av emisjonen. Tegningsprisen i emisjonen vil bli satt kort tid i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen. Tegningsperioden vil begynne kort tid etter at den ekstraordinære generalforsamlingen er avholdt, og emisjonen er planlagt sluttført i juli 2010. 

Ved sluttføring av avtalen etter tegningsrettsemisjonen vil en rettet emisjon mot Vale på 22 prosent av Hydros utestående aksjer medføre at statens eierandel i Hydro reduseres fra dagens 43,8 prosent til om lag 34,5 prosent.

Beskrivelse av virksomhetene som overtas

Paragominas er verdens tredje største bauksittgruve med en årlig kapasitet på 9,9 millioner tonn. En planlagt ekspansjon som skal forsyne CAP-raffineriet vil øke kapasiteten ved Paragominas til 15 millioner årstonn.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, med en kostnadsposisjon i blant de 10 prosent beste for konverteringskostnader og en årlig kapasitet på 6,3 millioner tonn. Hydro eier før transaksjonen 34 prosent i Alunorte og vil øke sin andel til 91 prosent etter transaksjonen.

Albras er et vannkraftbasert aluminiumverk som opererer i andre kvartil av industriens kostnadskurve, med en årlig kapasitet på 455.000 tonn. Hydro vil etter transaksjonen eie 51 prosent i Albras.

CAP er et prosjekt for å bygge et nytt aluminaraffineri med en årlig kapasitet på 1,86 millioner tonn i første fase. Prosjektet har et utvidelsespotensial på opptil 7,44 millioner årstonn, med tilgang på bauksitt hovedsakelig fra Paragominas. Hydro eier allerede 20 prosent i CAP og vil øke sin andel til 81 prosent etter transaksjonen.

Alle andelene som overtas i transaksjonen er lokalisert i Brasil.

USD million 2007 2008 2009
Driftsinntekter 2,389 2,662 1,871
EBITDA 887 734 22
Avskrivninger (103) (149) (202)
EBIT 784 585 (179)
Resultat før skatt 967 343 141
Årets resultat 751 283 107
Minoritetens andel av årets resultat 328 97 86
Årets resultat henført til Hydros aksjonærer 423 186 21
       
Millioner US dollar 31. desember 2007 31. desember 2008 31. desember 2009
Sum eiendeler 5,376 4,854 6,172
       
Sum gjeld 1,427 1,465 1,608
Minoritetsinteresser 1,738 1,470 2,012
Egenkapital henført til Hydros aksjonærer 2,212 1,918 2,552
Sum egenkapital 3,949 3,388 4,564
       

Den finansielle informasjonen for de overtatte eiendelen er utarbeidet med utganspunkt i Vales reviderte konsernregnskap som er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP). Den sammenstilte historiske finansielle informasjonen for driften, eiendelene og forpliktelsene som inngår i transaksjonen er utarbeidet av Vales ledelse. Den sammenstilte finansielle informasjonen er ikke revidert.

Forventet tidsplan

 • Primo juni: Publisering av informasjonsmemorandum
 • Ultimo juni: Ekstraordinær generalforsamling i Hydro
 • Ultimo juni: Publisering av prospekt
 • Juli: Sluttføring av fortrinnsrettsemisjon
 • Slutten av 2010: Sluttføring av transaksjonen 

Pressekonferanse, presentasjon for analytikere
og investorer, telefonkonferanse

 • 2. mai, kl. 17.00: Pressekonferanse med web-overføring (på norsk) ved Hydros hovedkontor på Vækerø, Oslo
 • 3. mai, kl. 09.00: Presentasjon for analytikere og investorer med web-overføring (på engelsk) ved Hydros hovedkontor på Vækerø, Oslo
 • 3. mai, kl 16.00: Telefonkonferanse for det internasjonale finansmarkedet. Detaljer for deltagelse vil publiseres på www.hydro.com

Finansielle og juridiske rådgivere

Citi er Hydros finansielle rådgiver i forbindelse med transaksjonen, mens advokatfirmaene Thommessen AS og Latham & Watkins LLP er selskapets juridiske rådgivere.

Citi, DnB NOR Markets and BNP Paribas vil være Hydros tilretteleggere i forbindelse med emisjonen, mens Thommessen AS and Latham & Watkins LLP vil være selskapets juridiske rådgivere.

 

Recommended for you