Skip to content

Søker konsesjon for to nye vannkraftverk i Sogn

Hydro har søkt Norges vassdrags og energidirektorat om konsesjon for to nye vannkraftverk i Sogn. Til sammen vil krafverkene gi om lag 200 GWh.

– Hydro er i dag Norges nest største vannkraftprodusent. Målet er å øke produksjonen med opp mot ti prosent de nærmeste årene. Vannkraft-prosjektene i Sogn er viktige skritt i riktig retning, sier konserndirektør for Hydros energivirksomhet, Ola Sæter. 

Nytt pumpekraftverk
i Fortun i Sogn

Hydros plan er å bygge et pumpe-kraftverk som skal pumpe vann fra selskapets vannmagasin i Fivlemyrane til Ilvatn der selskapet også magasinerer vann til kraftproduksjon.

Samtidig planlegger Hydro å øke magasinkapasiteten i Ilvatn fra 50 til 140 millioner kubikkmeter ved å bygge en ny tappetunnel og å senke laveste regulerte vannstand.

Ved å pumpe vann som ellers ville gått tapt i sommerhalvåret til Ilvatn, kan Hydro redusere vanntapet i Fortunsystemet. I tillegg kan selskapet utnytte dette vannet til å produsere kraft om vinteren slik at totalproduksjonen i Fortun øker med 113 GWh.

– Magasinkapasiteten i Fortun er begrenset. Ved å utvide magasinkapasiteten på Ilvatn og å bygge et nytt pumpekraftverk tar vi bedre vare på vannressursene i området, sier sjefen for Kraftproduksjon i Hydro, Morten Røsæg.

Dersom alt går etter planen, kan Hydro starte arbeidet på Ilvatn i 2012. Produksjonen fra det nye anlegget kan i så tilfelle starte opp sommeren 2015.

Nytt kraftverk på Øyane

Sammen med konsesjonssøknaden for Ilvatn har Hydro også levert inn søknad om å bygge et nytt kraftverk på Øyane, også det i Fortun. Kraftverket på Øyane vil utnytte restvannføringen i Fortundalselven der Hydro fra før av har tre andre kraftverk, og gi en årlig kraftproduksjon på 98 GWh.

Planen er å bygge kraftverket inne i fjellet og utnytte fallet i Fortunsdalselven på en strekning som er lite tilgjengelig i landskapet. Kraftverket gir dermed betydelig ny kraftproduksjon ved relativt små inngrep i naturen.

Går alt etter planen, kan anleggsarbeidene på Øyane kraftverk starte opp sommeren 2012. Kraftverket kan i så tilfelle stå ferdig sommeren 2014.

Recommended for you