Skip to content

Andre kvartal 2011: Resultatframgang med økte volumer og høyere priser

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt på 1.906 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 1.448 millioner kroner i første kvartal. Høyere realiserte alumina- og aluminiumpriser kombinert med økte volumer støttet det underliggende resultatet for kvartalet.


 • Underliggende EBIT 1.906 millioner kroner
 • Sesongmessig sterke markeder
 • Bedre produksjonsresultater i bauksitt- og aluminavirksomheten
 • Høyere realiserte alumina- og aluminiumpriser, presset på råvarekostnadene fortsetter
 • Solid bidrag fra energivirksomheten
 • Forbedring i midtstrømsvirksomheten med større volumer
 • Stabile resultater nedstrøms
 • Qatalum ventes å nå full produksjon innen utgangen av tredje kvartal
 • Primærmetalls kostnadsforbedringsprogram med 300 US-dollar per tonn i rute

– Jeg er glad for å se bedring i produksjonsresultatene til Bauksitt & Alumina etter overtakelsen av Vales aluminiumvirksomhet i februar. Samtidig fortsetter vi å jobbe med kostnadsfokus langs verdikjeden for aluminium. Konsekvent fokus på drift og marginstyring har bidratt til bedre resultater i et sesongmessig sterkt marked, og vil gjøre oss mer robust i tiden framover, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
 
– Vi er fortsatt optimistiske når det gjelder utsiktene for etterspørsel etter aluminium, men økt usikkerhet i det siste grunnet mer ustabile makroøkonomiske forhold og problemer knyttet til statsgjeld kan føre til større svingninger i etterspørselen i månedene som kommer, sier Brandtzæg.
 
Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte i kvartalet grunnet effekten av de oppkjøpte bauksitt- og aluminaaktivitetene fra Vale og bedre produksjonsresultater.
 
De underliggende resultatene for Primærmetall bedret seg også sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig som følge av høyere realiserte aluminiumpriser og salgsvolumer, som delvis ble utliknet av økende råvarekostnader. Opptrappingen av produksjonen ved joint venture-selskapet Qatalum fortsatte i kvartalet, og ventes å nå full kapasitet innen utgangen av tredje kvartal. Qatalum eies 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro.
 
De underliggende resultatene for Hydros midtstrømsvirksomhet økte i andre kvartal sammenliknet med første, i takt med høyere volumer og positive lagervurderingseffekter.
 
Underliggende EBIT for Valsede Produkter var uendret sammenliknet med første kvartal. Lavere driftskostnader utliknet effekten av noe lavere salgsvolumer og driftsmarginer. Driftskostnaden per tonn gikk ned på grunn av lavere energi- og logistikkostnader.
 
EBIT i Ekstruderte Produkter var lavere i andre kvartal sammenliknet med første kvartal. Salgsvolumet var sesongmessig høyere i de fleste forretningssektorene, men lavere marginer og høyere kostnader gjorde at effekten av høyere volumer ble mer enn utliknet.
 
Energi leverte solide underliggende resultater, men på et lavere nivå sammenliknet med første kvartal, grunnet sesongmessig lavere kraftproduksjon og lavere priser.
 
Netto kontantstrøm tilført fra driften bidro til en reduksjon på 1,4 milliarder kroner i netto gjeld i kvartalet, inkludert en økning i arbeidskapital. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter i kvartalet utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det ble utbetalt utbytte på 1,6 milliarder kroner i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet var Hydros netto gjeldsposisjon 2,9 milliarder kroner. 

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Andre
kvartal
2011
Første
kvartal
2011
% endring forrige kvartal Andre
kvartal
2010
% endring samme kvartal i fjor 1. halvår
2011
1. halvår
2010
Året
2010
                 
Driftsinntekter 24.728 21.138 17 % 19.779 25 % 45.867 37.924 75.754
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.111 5.855 (64) % 1.157 82 % 7.967 2.142 3.184
Poster ekskludert (206) (4.408)   (47)   (4.613) (344) 167
Underliggende EBIT 1.906 1.448 32 % 1.110 72 % 3.354 1.798 3.351
                 
Underliggende EBIT:            
Bauksitt & Alumina 272 155 75 % 288 (5) % 427 450 633
Primærmetall 765 583 31 % 382 >100 % 1.348 212 617
Metallmarkeder 244 143 71 % 31 >100 % 387 96 321
Valsede Produkter 232 232 - 309 (25) % 463 532 864
Ekstruderte Produkter 96 105 (9) % 201 (53) % 201 318 444
Energi 363 573 (37) % 177 >100 % 936 766 1.416
Øvrig og elimineringer (65) (344) 81 % (278) 77 % (408) (575) (945)
Underliggende EBIT 1.906 1.448 32 % 1.110 72 % 3.354 1.798 3.351
                 
Underliggende EBITDA 3.229 2.415 34 % 1.877 72 % 5.643 3.317 6.420
             
Resultat 1.546 5.154 (70) % 598 >100 % 6.701 1.523 2.118
Underliggende resultat 1.389 1.244 12 % 530 >100 % 2.633 931 1.852
                 
Resultat per aksje 0,69 2,89 (76) % 0,40 75 % 3,41 1,08 1,33
Underliggende resultat per aksje 0,61 0,65 (5) % 0,34 79 % 1,26 0,61 1,14
                 
Finansielle data:              
Investeringer - millioner kroner 1.085 41.625 (97) % 1.261 (14) % 42.710 3.028 6.231
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (20.777) (20.490) (1) % (18.191) (14) % (20.777) (18.191) (6.427)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.448 773 87 % 518 >100 % 2.221 992 1.976
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 505 415 22 % 362 40 % 921 701 1.415
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.509 2.358 6 % 2.200 14 % 2.441 2.099 2.113
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.803 13.607 1 % 13.302 4 % 13.724 12.401 12.674
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,50 5,77 (5) % 6,05 (9) % 5,62 5,91 6,00
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1.000 tonn) 533 467 14 % 457 17 % 1.000 871 1.717
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 242 245 (1) % 242 - 487 473 945
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1.000 tonn) 142 136 5 % 141 1 % 278 269 529
Kraftproduksjon (GWh) 1.830 2.308 (21) % 1.621 13 % 4.138 4.402 8.144


Proforma underliggende økonomiske resultater

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner Andre
kvartal
2011
Første
kvartal
2011
% endring forrige kvartal Andre
kvartal
2010
% endring samme kvartal i fjor 1. halvår
2011
1. halvår
2010
Året
2010
             
Driftsinntekter 24.728 22.815 8 % 22.761 9 % 47.543 43.549 87.272
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.111 1.604 32 % 1.429 48 % 3.715 2.447 3.696
Poster ekskludert (206) (66)   (60)   (272) (380) 445
Underliggende EBIT 1.906 1.538 24 % 1.369 39 % 3.444 2.067 4.141
                 
Underliggende EBITDA 3.229 2.881 12 % 2.702 19 % 6.110 4.681 9.450
                 
Årets resultat henført til Hydros aksjonærer 1.405 782 80 % 540 >100 % 2.187 1.319 2.220
               
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.448 1.336 8 % 1.521 (5) % 2.784 2.915 5.805
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 505 490 3 % 475 6 % 995 922 1.867


Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt utgjorde 1.906 millioner kroner i andre kvartal, opp fra en proforma underliggende EBIT på 1.538 millioner kroner i første kvartal.
 
Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg noe sammenliknet med proforma underliggende EBIT i første kvartal, grunnet bedre produksjonsresultater, økte aluminapriser og høyere salgsvolum. Forbedringen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og tap knyttet til sikring av Vale-transaksjonen.
 
Underliggende EBIT for Primærmetall omfattet om lag 90 millioner kroner knyttet til Albras i andre kvartal, sammenliknet med rundt 50 millioner kroner i proforma underliggende EBIT i første kvartal. Økningen for Albras skyldtes hovedsakelig høyere LME-priser og høyere salgsvolum fra støperiet.

Om Hydros rapportering

Underliggende EBIT

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Oppkjøp av Vales aluminiumvirksomhet

Den 28. februar 2011 fullførte Hydro overtakelsen av størsteparten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil. Med virkning fra første kvartal 2011 har vi et nytt rapporteringssegment i rapporteringsstrukturen vår, Bauksitt & Alumina, i tillegg til de fem andre rapporteringssegmentene. I tillegg til den virksomheten som er kjøpt opp fra Vale har de bauksitt- og aluminaaktivitetene som tidligere var en del av segmentet Primærmetall blitt overført til det nye Bauksitt & Alumina-segmentet, og tidligere perioder er omarbeidet. Primærmetall omfatter aluminiumverket Albras i tillegg til den primærmetallvirksomheten Hydro hadde før transaksjonen. Med virkning fra første kvartal 2011 er elimineringer av interne gevinster og tap på alumina som tidligere har vært inkludert i segmentet Primærmetall, nå inkludert under Øvrige og elimineringer, og tidligere perioder er omarbeidet.
 
Den følgende drøftingen av rapporterte resultater og underliggende driftsresultater inkluderer bauksitt- og aluminavirksomheten som ble kjøpt fra Vale 1. mars 2011. Beløp som gjelder tidligere perioder er ikke regnet om for å reflektere rapporterte og underliggende resultater for de oppkjøpte virksomhetene.

Proformainformasjon knyttet til oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet

For å kunne presentere Hydros resultater på sammenliknbart grunnlag, har vi også lagt fram en del proforma økonomisk informasjon i rapporten basert på en innarbeiding av resultatene fra Vale-virksomheten for hele kvartalet og for alle tidligere perioder som er presentert i denne rapporten. Vi viser til den fullstendige rapporten for andre kvartal for mer informasjon om oppkjøpet og proformainformasjonen som er oppgitt der.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 2.111 millioner kroner i andre kvartal, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 266 millioner kroner, positive metalleffekter på 28 millioner kroner og andre netto negative effekter på 87 millioner kroner som besto av rasjonaliserings- og nedstengningskostnader, nedskrivninger og salgsgevinster.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro 5.855 millioner kroner, inkludert netto urealiserte tap på derivater tilsvarende 96 millioner kroner, positive metalleffekter på 176 millioner kroner og netto transaksjonsgevinster knyttet til oppkjøpet av Vale aluminium tilsvarende 4.328 millioner kroner. Dette beløpet inkluderer en revalueringsgevinst knyttet til Hydros tidligere eierandel i Alunorte og joint venture-selskapet CAP.
 
Rapportert resultat for andre kvartal utgjorde 1.546 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 334 millioner kroner. I første kvartal utgjorde resultatet 5.154 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 30 millioner kroner.

Markedsutvikling og utsikter

Alumina

Den globale etterspørselen etter alumina utenfor Kina var noe høyere i andre kvartal sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig på grunn av oppstart av ny og en del tidligere nedstengt produksjonskapasitet for primæraluminium. Produksjonen av alumina utenfor Kina utgjorde om lag 53 millioner tonn omregnet til årsbasis.
 
Etterspørsel etter og produksjon av alumina i Kina fortsatte å øke i andre kvartal sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av oppstart av nye prosjekter for produksjon av primæraluminium og alumina.
 
Platts' spotpriser på alumina har ligget rundt 400 US-dollar per tonn i kvartalet, noe som utgjør om lag 15-15,5 prosent av LME.

Primæraluminium

LME-prisene var i gjennomsnitt noe høyere i andre kvartal sammenliknet med første kvartal. Prisen lå rundt 2.620 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet, og rundt 2.540 US-dollar i slutten av kvartalet, påvirket av den globale økonomiske utviklingen. På grunn av en svekket US-dollar, var LME-prisene målt i kroner og euro relativt stabile sammenliknet med første kvartal.
 
Etterspørselen og tilbudet av primæraluminium i verden utenom Kina økte noe i løpet av andre kvartal sammenliknet med første kvartal, og utgjorde et forbruk og en produksjon på henholdsvis 26,2 millioner og 26,5 millioner tonn omregnet på årsbasis. Vi opprettholder vårt estimat om en vekst i etterspørselen på om lag sju prosent for 2011. Et overkommelig tilbudsoverskudd ventes fortsatt grunnet oppstart av ytterligere produksjonskapasitet.
 
Forbruket i Kina økte betydelig i første halvår av 2011. I andre kvartal utgjorde forbruket 20,2 millioner tonn omregnet på årsbasis. Vi forventer at det kinesiske markedet for primæraluminium stort sett vil være i balanse i 2011.
 
LME-lagrene var relativt stabile i andre kvartal sammenliknet med første kvartal, og lå rundt 4,5 millioner tonn sammenliknet med 4,6 millioner tonn i første kvartal. Det er fortsatt slik at en stor andel av metallet som ligger på lager eies av flere store finansinvestorer.
 
Etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) var fortsatt stabil i de fleste regioner uten endringer av betydning sammenliknet med forrige kvartal. Etterspørselen etter pressbolt har imidlertid gått ned i Sør-Europa som følge av en svakere økonomisk utvikling i regionen.

Valsede produkter

I andre kvartal 2011 holdt den europeiske etterspørselen etter valsede produkter seg på det samme høye nivået som ble nådd i kvartalet før. Etterspørselen i bilsegmentet ble fortsatt påvirket av utskiftningen av stål som materiale og den høye etterspørselen etter biler i øvre prissegment i Kina. Etterspørselen i bygg- og anleggssektoren var sesongmessig høyere sammenliknet med første kvartal 2011, men var fortsatt svak i Sør-Europa. Det var fortsatt robust etterspørsel i segmentet for drikkebokser. Forbruket av tynn folie var fortsatt høyt, men gikk noe ned på grunn av lagerreduksjoner hos kundene. Etterspørselen var stabil i segmentet for generelle tekniske produkter.
 
Etterspørselen i tredje kvartal 2011 ventes å gå noe ned som følge av sesongeffekter. Etterspørselen fra sluttbrukere forventes å holde seg på et bra nivå i alle produktsegmenter, med unntak av en liten svekkelse i bygg- og foliemarkedet. Kinesisk import til Europa ventes fortsatt å ligge på et høyt nivå.

Ekstruderte produkter

Den europeiske etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter hadde en sesongmessig økning i andre kvartal 2011. Etterspørselen var fortsatt svak i bygg- og anleggssektoren, særlig i Sør-Europa. Etterspørselen i engineeringsektoren og transportindustrien fortsatte å stige i de fleste europeiske markedene, men marginene har fortsatt vært under press som følge av at europeiske pressverk har skiftet kapasitet bort fra den svake bygg- og anleggssektoren over til andre markedssegmenter.
 
I Nord-Amerika økte leveransene av ekstruderte produkter noe sammenliknet med første kvartal 2011, og var også høyere enn i andre kvartal 2010, i hovedsak som følge av økt etterspørsel i transport- og bilindustrien. Importen til USA har gått betydelig ned sammenliknet med andre kvartal 2010, som følge av toll på kinesisk import. I Sør-Amerika var etterspørselen etter ekstruderte produkter omtrent på samme nivå som i andre kvartal året før.
 
Etterspørselen etter presisjonsrør var fortsatt høy i kvartalet, drevet av etterspørselen etter biler i øvre prissegment. Utviklingen var positiv i det nordamerikanske bilsegmentet.
 
Det forventes at det europeiske ekstruderingsmarkedet vil bli sesongmessig svakere i tredje kvartal. Det ventes bare begrenset oppgang i bygg- og anleggssektoren i Sør-Europa, hvor etterspørselen etter byggsystemer fortsatt er svak. Statistikk over byggetillatelser indikerer imidlertid et noe bedre marked i Frankrike og Tyskland. Etterspørselen ventes å øke i Nord-Amerika med god aktivitet i transport- og bilsegmentet. Det er imidlertid indikasjoner på at oppgangen i markedet vil avta noe. Utsiktene for Sør-Amerika er fortsatt positive, men med lavere vekstrater.

Energi

Den nordiske spotprisen på kraft gikk ned i andre kvartal etter hvert som den hydrologiske situasjonen bedret seg betydelig. Spotprisen falt kraftig i april etter at et uvanlig varmt vær startet snøsmeltingen tidligere enn normalt. Prisen gikk videre ned da store nedbørsmengder resulterte i økt produksjon og normalt nivå i magasinene.
 
Magasinnivået i Norge økte til om lag 67 prosent ved utgangen av andre kvartal. Dette er tett opp mot normalen og mer enn 13 prosentpoeng høyere enn i samme periode i 2010. Forventninger om økt forbruk etter sommeren og usikkerhet omkring effekten av nedleggelse av kjernekraftkapasitet i Tyskland ventes fortsatt å gi en viss støtte til spotprisen i tredje kvartal.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro er fortsatt optimistisk når det gjelder de framtidige utsiktene for aluminium. Imidlertid kan mer ustabile makroøkonomiske forhold og problemer knyttet til statsgjeld føre til større svingninger i etterspørselen i månedene som kommer.
 
Hydro har solgt om lag 85 prosent av sin forventede produksjon av primæraluminium i tredje kvartal til en terminpris på om lag 2.575 US-dollar per tonn. Dette volumet omfatter ikke forventede volumer fra Qatalum.
 
Hydro har sikret størsteparten av selskapets eksponering for aluminiumprisen i virksomheten som er kjøpt fra Vale fram til utgangen av 2011. For andre halvår av 2011 utgjør de sikrede volumene for Bauksitt & Alumina om lag 180.000 tonn aluminium, priset til rundt 2.400 US-dollar per tonn.
 
I juni 2011 startet Hydro opp 15.000 tonn tidligere nedstengt produksjonskapasitet ved smelteverket i Sunndal. Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende markedsforhold er det Hydros ambisjon å starte opp resten av den nedstengte produksjonen ved Sunndal-verket innen utangen av 2011, tilsvarende en årlig produksjonskapasitet på 85.000 tonn. Tidspunktet for en full oppstart vil avgjøres senere.
 
Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var tilbake på normalt nivå igjen i slutten av juni, og betydelig høyere enn på samme tid året før. Store nedbørsmengder i mai og juni ga en betydelig bedring i magasinfyllingen. Produksjonen i tredje kvartal 2011 ventes å bli sesongmessig høyere enn i andre kvartal.
 
Den 25. juli 2011 inngikk Hydro en avtale om å selge sin ikke-strategiske eierandel på 20,86 prosent i kraftselskapet SKS Produksjon AS i Nord-Norge til Salten Kraftsamband AS for et kontant vederlag på en milliard kroner for aksjene. Transaksjonen ventes endelig fullført 26. juli 2011, og Hydro forventer å kunne regnskapsføre en gevinst på om lag 650 millioner kroner i sitt resultat for tredje kvartal, uten betydelige implikasjoner på skattekostnaden.

Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT bedret seg betydelig sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig på grunn av inkluderingen av bauksitt- og aluminavirksomheten som ble oppkjøpt fra Vale 1. mars 2011.

Primærmetall

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig grunnet høyere realiserte aluminiumpriser og større volumer, som delvis ble utliknet av økte råvarekostnader. De underliggende resultatene omfatter også resultater fra smelteverket Albras for hele andre kvartal.
 
Høyere realiserte aluminiumpriser og marginer hadde en netto positiv effekt på underliggende resultater tilsvarende om lag 130 millioner kroner for kvartalet. Volumøkningene bidro med om lag 70 millioner kroner. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader på om lag 70 millioner kroner. Kostnadsforbedringsprogrammet på 300 US-dollar per tonn har som mål å oppnå en reduksjon på 175 US-dollar per tonn innen utgangen av 2011, og fortsetter som planlagt med streng kostnadsdisiplin på tvers av hele organisasjonen.
 
Både produksjons- og salgsvolumet økte sammenliknet med første kvartal, hovedsakelig på grunn av inkluderingen av Albras for hele kvartalet. Større volumer fra Qatalum har også hatt en positiv innvirkning på volumutviklingen.
 
De underliggende resultatene for Qatalum ble positivt påvirket av høyere realiserte aluminiumpriser og større volumer i andre kvartal. De underliggende resultatene for første kvartal inkluderte et forsikringsoppgjør på 145 millioner kroner knyttet til strømbruddet ved smelteverket i august 2010. Det er ikke inkludert noe forsikringsoppgjør i andre kvartal. Opptrappingen av produksjonen ved anlegget fortsatt i kvartalet. Ved utgangen av juni var 502 av 704 produksjonsceller i drift, og det ble startet enda flere celler i juli. Den første dampturbinen ved kraftverket ble overtatt for permanent drift tidlig i juli. Qatalum ventes å nå full kapasitet innen utgangen av tredje kvartal 2011.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked økte i andre kvartal sammenliknet med første kvartal 2011, påvirket av bedre drift og positive lagervurderingseffekter på pressbolt.
 
Hvis vi ser bort fra valuta- og lagervurderingseffekter, gikk underliggende EBIT opp i kvartalet. Om lag 30 millioner kroner av økningen var knyttet til større volum fra omsmeltevirksomheten og økt salg og bedre marginer på tredjepartsprodukter. Resultatet fra handelsvirksomheten økte også sammenliknet med forrige kvartal.

Det samlede metallsalget utenom handel med pressbolt økte, hovedsakelig på grunn av høyere leveranser fra Qatalum og Albras.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var uendret sammenliknet med første kvartal. Lavere driftskostnader utliknet effekten av noe lavere salg og driftsmarginer. Driftskostnadene per tonn gikk ned grunnet lavere energi- og logistikkostnader.
 
Leveransene til bilindustrien gikk ned i kvartalet. Salgsvolumet for tynn folie og litografiske plater gikk ned som følge av lagernedbygging hos kundene. Volumene for generelle tekniske produkter og drikkebokser økte noe, som følge av god etterspørsel.

Ekstruderte Produkter

Underliggende EBIT for Ekstruderte Produkter gikk ned i andre kvartal sammenliknet med forrige kvartal. Salgsvolumet var sesongmessig høyere i de fleste forretningssektorer, men lavere marginer og høyere kostnader førte til at effekten av høyere volumer ble mer enn utliknet.
 
Lavere marginer og høyere kostnader førte til en ytterligere forverring av resultatene for byggsystemvirksomheten. På grunn av fortsatt svak etterspørsel i Sør-Europa ble det iverksatt flere rasjonaliseringstiltak i andre kvartal, som vil utvides i tredje kvartal. Kostnadene knyttet til disse tiltakene, som er utelatt fra underliggende EBIT, utgjorde 15 millioner kroner i andre kvartal.
 
Underliggende EBIT bedret seg noe for den europeiske ekstruderingsvirksomheten, grunnet sesongmessig høyere volumer. Virksomheten for presisjonsrør leverte gode underliggende resultater i andre kvartal, selv om de var lavere enn i kvartalet før. Underliggende EBIT bedret seg for ekstruderingsvirksomheten i Nord-Amerika, og den søramerikanske ekstruderingsvirksomheten fortsatte å levere solide underliggende resultater.

Energi

Energi leverte solide underliggende resultater i andre kvartal, selv om de var på et lavere nivå enn kvartalet før grunnet sesongmessig lavere kraftproduksjon.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer ble i andre kvartal positivt påvirket av bedre underliggende resultater for de andre forretningsaktivitetene og noe lavere kostnader. Elimineringer består i hovedsak av urealiserte gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som svinger i takt med produktflyt og marginutvikling i Hydros verdikjede.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig. 

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
Millioner kroner Andre
kvartal
2011
Første
kvartal
2011
Andre
kvartal
2010
1. halvår
2011
1. halvår
2010
Året
2010
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (35) 79 389 43 136 489
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) (89) 42 (320) (47) (320) (166)
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (162) (40) 211 (202) 483 609
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter - (1) 12 (1) 35 (50)
Urealiserte derivateffekter på råvarekontrakter 20 16 - 36 - (156)
Metalleffekt, Valsede Produkter (28) (176) (206) (204) (520) (560)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 75 - 18 75 (1) 130
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 56 - - 56 61 187
Endring pensjonsplan - - (151) - (151) (151)
Forsikringsoppgjør - - - - - (91)
(Gevinst) / tap på avhendelser (44) - - (44) (67) (74)
Transaksjonsrelaterte effekter (Vale Aluminium) - (4.328) - (4.328) - -
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (206) (4.408) (47) (4.613) (344) 167
Netto valuta(gevinst)/-tap (334) 30 (59) (305) (527) (513)
Beregnet skatteeffekt 383 467 38 850 279 80
Poster ekskludert fra underliggende resultat (157) (3.911) (68) (4.068) (592) (266)

Se kvartalsrapport for andre kvartal 2011 for fotnoter.

Finansposter

Netto finansinntekter utgjorde 194 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med en netto finanskostnad på 93 million kroner i forrige kvartal.
 
Rentekostnadene økte i andre kvartal sammenliknet med første kvartal, på grunn av gjelden som ble overtatt i forbindelse med Vale-transaksjonen.
 
Netto valutagevinst var på 334 millioner kroner i andre kvartal, og var hovedsakelig knyttet til gevinster på finansielle posisjoner i US-dollar. Av det totale beløpet var om lag 90 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende i euro.
 
Øvrige finansposter i andre kvartal besto blant annet av om lag 45 millioner kroner i endring av bokført nåverdi (accretion expense) på forpliktelser, inkludert kjøps- og salgsopsjonsordningen for Paragominas.

Skattekostnad

Skattekostnaden utgjorde 759 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 608 millioner kroner i kvartalet før og 462 millioner kroner i andre kvartal 2010.
 
I første halvår av 2011 utgjorde skattekostnaden 17 prosent av resultat før skatt. Den lave skattesatsen skyldes en skattefri gevinst som ble bokført i første kvartal på revalueringen av Hydros tidligere eierandeler i Alunorte og joint venture-prosjektet CAP.

Proformainformasjon 

Underliggende EBIT og EBITDA
Per forretningsområde Andre kvartal 2011 Første kvartal 2011 Andre kvartal 2010 Året
2010
  EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA
                 
Bauksitt & Alumina 272 756 237 725 448 912 1.225 3.061
Primærmetall 765 1.313 592 1.137 481 1.026 816 3.006
Metallmarkeder 244 269 143 168 31 59 321 428
Valsede Produkter 232 339 232 342 309 419 864 1.318
Ekstruderte Produkter 96 222 105 237 201 337 444 987
Energi 363 392 573 600 177 214 1.416 1.540
Øvrige og elimineringer (65) (62) (344) (328) (278) (265) (945) (889)
Underliggende EBIT / EBITDA 1.906 3.229 1.538 2.881 1.369 2.702 4.141 9.450


Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med det underliggende proformaresultatet i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminapriser, men også på grunn av produksjonsforbedringer og høyere salgsvolum. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og tap knyttet til sikring av Vale-transaksjonen.
 
Høyere realiserte aluminapriser drevet av økte LME-priser hadde sammen med større salgsvolum en positiv innvirkning på underliggende EBIT. Produksjonen av alumina og bauksitt bedret seg sammenliknet med første kvartal, grunnet bedre driftsstabilitet i perioden. Produksjonen økte med henholdsvis 12 og åtte prosent for bauksitt- og aluminavirksomheten. Råvarekostnadene, inkludert olje, kull og lut, var en del høyere, noe som reflekterer økende råvarepriser sammenliknet med forrige periode. Bauksittkostnadene lå omtrent på samme nivå sammenliknet med første kvartal. Driftskostnadene per tonn ved Paragominas-gruven bedret seg noe, delvis som følge av høyere produksjon.
 
De underliggende resultatene fra handelsvirksomheten bedret seg sammenliknet med første kvartal, påvirket av større volumer høyere aluminapriser.

Primærmetall 

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg sammenliknet med de underliggende proformaresultatene i første kvartal, hovedsakelig som følge av høyere realiserte aluminiumpriser og høyere salgsvolum fra støperiet, som delvis ble utliknet av økte råvarekostnader.

 • Investorkontakt
  Kontakt: Stefan Solberg
  Mobil:    +47 91727528
  E-post:   Stefan.Solberg@hydro.com

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:    +47 92979797
  E-post:   Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you