Skip to content

Harsco Metals Norway AS overtar Hydros eierinteresser i deponi på Storøy

Hydro og Harsco er enige om en overdragelse av Hydros eierinteresser i saltslaggdeponiet på Storøy i Karmøy kommune til Harsco.

Harsco har drevet anlegget siden 1990. Driften opphørte i 2009 og etter det har deponiet blitt overvåket i påvente av en permanent løsning. Landdeponiet består av omtrent 500.000 tonn saltslagg fra rensing av aluminiumslagg.

Med den nye avtalen overtar Harsco Hydros eierinteresser og ansvar, inkludert alle verdier og interesser i materialet som finnes i slagget. Saltslagget er antatt å inneholde omtrent tre prosent aluminium, mens det resterende volumet er en blanding av aluminiumoksid og salt.

Harsco vil etter planen inngå en avtale med NSS (Norsk SaneringsService) som vil overta ansvaret for prosessering og fjerning av alt innhold på deponiet, i tråd med tillatelse gitt av Klif. Oppryddingen av deponiet antas å få en varighet på seks til åtte år.

Recommended for you