Skip to content

Sapa (joint venture): Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2013

Underliggende EBIT i fjerde kvartal 2013 for Sapa-gruppen gjenspeiler et sesongmessig svakere kvartal, samt kostnader knyttet til nedskrivninger av varelager og kundefordringer.

Nøkkeltall – Sapa (50 %)

Millioner kroner, unntatt salgsvolum Fjerde kvartal 2013
Driftsinntekter 5,066
Underliggende EBITDA (22)
Underliggende EBIT (170)
Underliggende resultat (140)
Salgsvolum (1.000 tonn) 157
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)   (393)


Totalt salgsvolum for Sapa var noe høyere sammenliknet med fjerde kvartal i fjor. Sapas restruktureringsagenda går i henhold til plan, og rapportert EBIT påvirkes av relaterte restruktureringskostnader. Netto gjeld ved utgangen av fjerde kvartal var 1,8 milliarder kroner (100 % basis).

Marked

Etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter i Nord-Amerika økte i fjerde kvartal 2013 sammenliknet med fjerde kvartal 2012, i hovedsak støttet av vekst i bil- og byggsegmentene. Innen transport- og industrisegmentene var etterspørselen stabil.

I Europa var etterspørselen etter ekstruderte produkter stabil. Etterspørselen i bilsegmentet forbedret seg, mens etterspørselen svekket seg i segmentene for transport, fornybar energi og bygg. Spesielt i Sør-Europa var etterspørselen i bygg- og anleggsnæringen fortsatt svak.

Recommended for you