Skip to content

Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 1 501 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 1 566 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Nedgangen reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium og alumina, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter, lavere råvarekostnader og sesongmessig bedre resultater nedstrøms.

• Underliggende EBIT på 1 501 millioner kroner i første kvartal
• Lavere realiserte alumina- og all-in aluminiumpriser
• Rekordlave implisitte aluminakostander og all-in-kostnader i primærproduksjonen
• Sesongmessig bedre resultater nedstrøms
• Forbedringsambisjonen Bedre på 2,9 milliarder kroner går som planlagt 
• Stort sett balanse i det globale markedet for primæraluminium i 2016

– Nedstrømsvirksomheten har levert sitt sterkeste første kvartal siden Sapa ble etablert i 2013, noe som skyldes sesongmessig høyere volumer i Valsede Produkter og Sapa, i tillegg til høyere marginer på videreforedlede, ekstruderte produkter, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av lavere realiserte aluminapriser og lavere salgsvolum. Den negative prisutviklingen ble delvis utliknet av positive valutaeffekter fra en svakere brasiliansk real, lavere fyringsoljepriser og lavere avskrivninger som følge av en revurdering av økonomisk levetid på enkelte eiendeler i 2015. Produksjonen ved Alunorte og Paragominas gikk noe ned etter det rekordhøye produksjonsnivået i fjerde kvartal i 2015. 1)

– Jeg er svært fornøyd med å se at forbedringsambisjonen Bedre på 2,9 milliarder kroner som vi lanserte i fjor går som planlagt, noe som bidrar til vår posisjon i første kvartil på de globale kostnadskurvene. Dette støttes også av fortsatt høy produksjon i Bauksitt & Alumina, i tillegg til sterkere resultater i våre deleide primæraluminiumverk, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i første kvartal på grunn av lavere realiserte priser, høyere faste kostnader og ytterligere kostnader knyttet til ICMS-avgift på salg av overskuddskraft i Brasil i tidligere perioder. Dette ble delvis utliknet av en sterkere US-dollar, en nedgang i aluminakostnader og en positiv effekt på produktpremier for Qatalum etter en negativ justering av tidsetterslep i fjerde kvartal 2015.

Underliggende EBIT for Metallmarked økte noe i første kvartal, hovedsakelig som følge av positive valutaeffekter og bedre resultater i omsmelteverkene. Dette ble delvis utliknet av svakere resultater i handelsvirksomheten.

Justert for avhendelsen av valseverket Slim 2), var salgsvolumet sesongmessig høyere i Valsede Produkter i første kvartal. Sammen med reduserte aluminakostnader for smelteverket i Neuss, ga dette bedre lønnsomhet sammenliknet med fjerde kvartal 2015. Reduserte nettomarginer ga en delvis utlikning av de positive effektene.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med forrige kvartal, grunnet høyere produksjon, som delvis ble utliknet av økte produksjonskostnader. Kostnadsøkningen var hovedsakelig drevet av nettkostnader og eiendomsskatt. 3)

Underliggende EBIT for Sapa økte, hovedsakelig på grunn av sesongmessig høyere etterspørsel og høyere marginer.

Hydros forbedringsambisjon Bedre, med mål om 2,9 milliarder kroner i årlige forbedringer innen 2019, gikk som planlagt i første kvartal.

Kontantstrøm fra driften var 0,1 milliarder kroner i første kvartal, inkludert en økning i arbeidskapitalen på 1,8 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 1,3 milliarder kroner. Hydros netto likviditetsbeholdning gikk ned med 1,2 milliarder kroner i første kvartal til 3,9 milliarder kroner i slutten av kvartalet.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 693 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 224 millioner kroner, og negative metalleffekter på 43 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også en negativ justering på 15 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 26 millioner kroner for Sapa (Hydros andel etter skatt), hovedsakelig knyttet til urealiserte gevinster på derivater.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 725 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter tilsvarende et negativt beløp på 139 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner knyttet til avviklingen av leiekontrakten for Vækerø Park (hovedkontoret), og netto tap på avhendelser på 365 millioner kroner, inkludert et tap på 434 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim og en gevinst på 69 millioner kroner til sammen knyttet til salget av andre eiendeler. I tillegg inkluderte rapportert resultat en netto kostnad på 53 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), inkludert 88 millioner kroner knyttet til omstrukturering, 73 millioner knyttet til urealiserte gevinster på derivater og 38 millioner kroner knyttet til netto valutatap.

Resultat etter skatt var 2 382 millioner kroner i første kvartal, inkludert en reduksjon i skattekostnad og tilhørende renteinntekt på 700 millioner kroner til sammen knyttet til oppgjør av en skattesak i april 2016. Se note 4 til det foreløpige regnskapet i Hydros rapport for første kvartal for ytterligere informasjon. Resultat etter skatt inkluderte også en netto valutagevinst på 1 032 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter. I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt 541 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 48 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer marginale valutasvingninger og -effekter i perioden, i tillegg til en betydelig reduksjon i konsernintern gjeld i US-dollar.

Fig.
1. Siden Hydro kjøpte Vales aluminiumvirksomhet i 2011.
2. Avhendelsen av valseverket i Slim ble fullført 17. desember 2015. 
3. Fra 2015 blir eiendomsskatten belastet i den perioden den blir en ubetinget betalingsforpliktelse, som i Norge er når den blir fakturert. Dette fører til periodiske variasjoner gjennom året, uten at dette påvirker det årlige nivået på eiendomsskatten.


Millioner kroner, untatt tall per aksjeFørste kvartal 2016Fjerde kvartal 2015% endring forrige kvartalFørste kvartal 2015% endring samme kvartal i fjorÅret 2015
Nøkkeltall
Driftsinntekter 20.138 20.374 (1) % 23.290 (14) % 87.694
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1.693 725 >100 % 3.206 (47) % 8.258
Poster ekskludert (192) 841 >(100) % 2 >(100) % 1.398
 
Underliggende EBIT 1.501 1.566 (4) % 3.208 (53) % 9.656
 
Bauxite & Alumina 189 532 (64) % 780 (76) % 2.421
Primærmetall 318 407 (22) % 2.012 (84) % 4.628
Metallmarkeder 167 152 10 % 24 >100 % 379
Valsede produkter 248 204 22 % 292 (15) % 1.142
Energi 398 353 13 % 382 4 % 1.105
Øvrig og elimineringer 181 (83) >100 % (281) >100 % (19)
Underliggende EBIT 1.501 1.566 (4) % 3.208 (53) % 9.656
 
Underliggende EBITDA 2.716 2.969 (9) % 4.437 (39) % 14.680
 
Resultat 2.382 541 >100 % 1.072 >100 % 2.333
Underliggende resultat 822 1296 (37) % 2206 (63) % 6.709
 
Resultat per aksje 1,12 0,23 >100 % 0,46 >100 % 0,99
Underliggende resultat per aksje 0,39 0,59 (34) % 0,95 (59) % 2,98
 
Finansielle data:
Investeringer 1.970 2.556 (23) % 802 >100 % 5.865
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (9.206) (8.173) (13) % (13.478) 32 % (8.173)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1.000 tonn) 2.682 2.959 (9) % 2.135 26 % 10.060
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.517 1.577 (4) % 1.451 5 % 5.962
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 514 521 (1) % 497 4 % 2.046
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.497 1.555 (4) % 1.897 (21) % 1.737
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 12.950 13.125 (1) % 14.383 (10) % 13.813
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,65 8,44 3 % 7,58 14 % 7,95
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 229 229 - 227 1 % 948
Sapa salgsvolumer (1 000 tonn) 174 156 12 % 177 (1) % 682
Kraftproduksjon (GWh) 3.160 2.882 10 % 3.071 3 % 10.894

Recommended for you