Skip to content
  • Solide resultater og marginer for aluminium, lavere priser og høyere kostnader oppstrøms
  • Vekt på frigjøring av kapital og marginstyring i svake markeder
  • Forbedringsprogrammet og kommersiell ambisjon med resultater over målet for 2022
  • God framdrift i avkarboniseringsarbeidet
  • 53 posent kontantutbytte og nytt program for tilbakekjøp av aksjer på 2 milliarder kroner

Hydro oppnådde et rekordhøyt resultat for året 2022 som helhet, med en justert EBITDA på 39,7 milliarder kroner. Det er en økning på 42 prosent sammenliknet med 2021. Høyere realiserte all-in metall- og aluminapriser, rekordhøye resultater i både Extrusions og Energy og positive valutaeffekter ble utliknet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms. 

– Etter et sterkt fjerde kvartal i 2022, er jeg svært fornøyd med at Hydro har levert et rekordår både med hensyn til økonomiske resultater og sikkerhet. Dette viser at forbedringsarbeidet og god marginstyring gjennom hele organisasjonen gir resultater, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet i Hydro, både når det gjelder medarbeidere og lokalsamfunn vi har virksomhet i. Hydro har en nullvisjon for arbeids- og miljøskader og jobber kontinuerlig for å unngå hendelser. I 2022 hadde Hydro 2,4 registrerte skader per million arbeidstimer (TRI), noe som er en kraftig forbedring fra 3,3 i 2021, og det laveste TRI-nivået som noensinne er rapportert i Hydro.      

– Framover i 2023 er utviklingen mer uforutsigbar, men utsiktene er likevel mer positive når det gjelder inflasjonspress og makroøkonomisk utvikling enn de var for bare noen måneder siden. På lengre sikt venter vi at etterspørselen etter våre grønnere produkter vil øke raskere enn den generelle etterspørselen etter aluminium, sier Aasheim.

Krigen i Ukraina, energikrisen i Europa og høy inflasjon fortsetter å påvirke økonomisk vekst. Finanspolitisk tilstramming, kombinert med høye energipriser og forstyrrelser på grunn av Kinas null-covid-politikk, har lagt sterkt press på global vekst i fjerde kvartal. Prognosene om vekst i BNP for 2023 er justert opp til rundt 3 prosent etter hvert som inflasjonspresset avtar og de makroøkonomiske forholdene bedrer seg i takt med gjenåpningen av kinesisk økonomi.

– Hydro er i en unik posisjon til å utnytte den langsiktige veksten i etterspørselen i markedet for lavkarbon- og resirkulert aluminium. Hydros organisasjon har levert betydelige forbedringer som overgår målet for 2022, noe som gir oss et godt utgangspunkt for å takle de uforutsigbare forholdene på kort sikt, samtidig som vi kan fortsette å investere og posisjonere selskapet for å utnytte vekstmulighetene vi ser i markedet fram mot 2030, sier Hydros konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo.

De nordiske kraftprisene var i gjennomsnitt høyere i fjerde kvartal enn samme periode i fjor, men gikk vesentlig ned sammenliknet med tredje kvartal 2022. Det har fortsatt vært betydelige forskjeller mellom prisområdene i Norden, selv om forskjellene var mindre enn i tredje kvartal. Justert EBITDA for Energy gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig på grunn av tap på interne fastpriskontrakter, lavere produksjon og lavere gevinst på forskjeller mellom prisområdene, som delvis ble utliknet av høyere priser.

Gjennomsnittet på Platts aluminaindeks (PAX) gikk ned til 317 USD per tonn i fjerde kvartal 2022, sammenliknet med 338 USD per tonn i tredje kvartal 2022. Justert EBITDA for Bauxite & Alumina gikk betydelig ned sammenliknet med fjerde kvartal 2021, hovedsakelig som følge av lavere salgspriser på alumina og høyere priser på lut og energi, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter.

Tremånedersprisen på aluminium økte i fjerde kvartal 2022, og gikk fra 2 162 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet til 2 378 USD per tonn ved utgangen av kvartalet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte aluminiumverk, ettersom høye globale priser på energi og ustabile markedsforhold legger fortsatt press på smelteverksmarginene. Som følge av dette har mange produsenter i Europa og USA kuttet ned på produksjonen. Eksterne kilder har estimert et globalt underskudd på rundt 0,3 millioner tonn primæraluminium i 2022, og et overskudd på rundt 0,1 millioner tonn i 2023.

Hydro har tilpasset seg de ustabile markedsforholdene ved å redusere produksjonen med 130 000 tonn primæraluminium ved Hydro Husnes og Hydro Karmøy som følge av redusert etterspørsel etter pressbolt i Europa i fjerde kvartal. Justert EBITDA for Aluminium Metal bedret seg noe i fjerde kvartal 2022, sammenliknet med fjerde kvartal 2021. Bedringen skyldes hovedsakelig sett positivt bidrag fra salg av kraft og positive valutaeffekter, men som delvis ble utliknet av lavere all-in metallpriser, lavere salgsvolumer og høyere råvarekostnader og faste kostnader.

I Europa er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 16 prosent i fjerde kvartal, sammenliknet med samme kvartal året før, og med 9 prosent sammenliknet med tredje kvartal i 2022, delvis på grunn av sesongeffekter. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 8 prosent i løpet av fjerde kvartal, sammenliknet med samme kvartal året før, og med 14 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2022. CRU anslår at etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa og Nord-Amerika vil gå ned med henholdsvis 18 og 4 prosent i første kvartal 2023. Justert EBITDA for Extrusions økte i fjerde kvartal, sammenliknet med samme kvartal året før, noe som skyldes bedre resultater fra resirkuleringsanleggene som følge av høyere priser. Dette ble delvis utliknet av lavere salgsvolum og høyere faste og variable kostnader.

Hydro fortsetter å posisjonere selskapet for å skape verdi fra økende etterspørsel etter grønnere og sirkulær aluminium. Grønnere aluminium med lavere karbonfotavtrykk er et viktig bidrag i det grønne skiftet. Fram mot 2030 ventes det at etterspørselen etter aluminium vil øke med rundt 3 prosent per år i Hydros viktigste markeder. Etterspørselen etter lavkarbonaluminium ventes imidlertid å øke raskere enn resten av markedet, og dagens estimat er en vekstrate (compound annual growth rate, CAGR) på 20 prosent fra 2022 til 2030. Vi forventer at lavkarbon- og resirkulert aluminium vil utgjøre størsteparten av markedet i EU og Amerika i 2030.

For å møte den økende etterspørselen etter grønnere aluminium, har Hydro inngått et nytt strategisk samarbeid med Mercedes-Benz i fjerde kvartal. I 2023 skal Hydro levere REDUXA 3.0 (aluminium med mindre enn 3,0 kg CO2/kg aluminium fra gruve til ferdig metall) til en rekke av Mercedes-Benz’ modeller, noe som bidrar til å redusere karbonfotavtrykket knyttet til materialbruk.

Resirkulering er et strategisk vekstområde, og et viktig verktøy for å styrke Hydros posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Hydro er godt i rute med resirkuleringsambisjonen fra 2020 om å doble mengden brukt aluminiumsskrap innen 2025. Det planlagte oppkjøpet av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal er nå inne i fase II hos Europakommisjonen. Foreløpig frist for en beslutning i fase II er lagt til slutten av mai 2023. På kapitalmarkedsdagen i fjerde kvartal økte Hydro EBITDA-målet i resirkuleringsvirksomheten med 500 millioner kroner innen 2025, og med ytterligere 500 millioner kroner innen 2027. Dette skal oppnås gjennom å øke resirkuleringen av brukt aluminiumsskrap med ytterligere 140 000 tonn, noe som vil kreve en ekstra kapitalallokering i området 2-2,5 milliarder kroner til resirkuleringsvirksomheten.

Extrusions er et annet viktig vekstområde, og Hydro fortsetter å posisjonere seg for framtidig vekst med viktige investeringer. I fjerde kvartal kunngjorde Hydro oppkjøpet av Hueck, et selskap med virksomhet innenfor byggesystemer og ekstrudering. Oppkjøpet vil styrke Hydros tilstedeværelse i Tyskland og andre europeiske markeder, og gi et solid utgangspunkt for videre vekst for den sammenslåtte virksomheten. Transaksjonen ventes gjennomført sent i første kvartal.

For å kunne gjennomføre Hydros strategi fram mot 2025, er det helt avgjørende med en sterk satsing på kostnadsreduksjoner og effektivisering av driften. Hydro har overgått målet i forbedringsprogrammet for 2022, og på kapitalmarkedsdagen ble det kunngjort at forbedringsmålet vil heves ytterligere fram mot 2025, fra det opprinnelige målet om 8,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner innen 2025, og til 11 milliarder kroner innen 2027. En positiv utvikling for grønnere produkter, bedre produktmiks, høyere marginer og vekst i markedsandeler har bidratt til ambisjonen om å oppnå kommersielle forbedringer på 2,5 milliarder kroner innen 2025. Fram mot 2027 har Hydro mål om å oppnå ytterligere 500 millioner kroner i kommersielle forbedringer, til totalt 3 milliarder kroner, med 1,4 milliarder kroner som skal leveres de neste årene.

I fjerde kvartal fortsatte Hydro arbeidet med å styrke sin bærekraftposisjon gjennom å lansere nye ambisjoner for utslipp i Scope 3. Selskapet tar sikte på å redusere Scope 3-utslippene oppstrøms med 30 prosent per tonn aluminium som leveres til markedet. For samlede Scope 3-utslipp oppstrøms har Hydro som mål å redusere utslippene med 15 prosent innen 2030. Dette målet vil i hovedsak oppnås ved å redusere karbonfotavtrykket på innkjøpt metall. I 2023 vil Hydro rehabilitere ytterligere 100 hektar av selskapets såkalte legale reserve. Dette er areal som myndighetene krever at skal settes av til skog og ikke brukes til andre formål.  Hydro tar også sikte på pilottesting av ny teknologi for gjenbruk av bauksittavfall i annen industri.

Overgangen til lavkarbonsamfunnet gir også muligheter på Hydros satsingsområder innen ny energi. I fjerde kvartal gikk Hydro, Eviny og Zephyr sammen for å utrede et vindkraftprosjekt i et område mellom Høyanger og Sunnfjord. Den fornybare kraften vil brukes i eksisterende industri, og samtidig gi muligheter for fremtidige industrietableringer i regionen.

I fjerde kvartal kunngjorde Hydro Havrand et pilotprosjekt på 5 MW grønt hydrogen ved Hydros smelteverk i Høyanger. Hydro Havrand videreutvikler prosjektet, som venter på avgjørelse om finansieringsstøtte fra Enova.

Hydros fornybarselskap, Hydro Rein, jobber med gjennomføring av sin porteføljestrategi. Det er beregnet at de fire prosjektene som for øyeblikket er under bygging vil bidra med en EBITDA på rundt 400-450 millioner kroner i 2026. I fjerde kvartal inngikk Hydro Rein og Commerz Real en avtale om å danne et fellesforetak for å kjøpe og utvikle to solcelleprosjekter i en tidlig fase på Jylland i Danmark. Byggingen ventes å starte i 2024, med produksjonsstart tidlig i 2026, og ambisjonen er å videreutvikle porteføljen til 1 GW. Prosessen for å sikre kapitalforhøyelse for Hydro Rein pågår fortsatt.

Investeringene utgjorde 11,5 milliarder kroner i 2022. Investeringene i 2023, med unntak av fusjoner og oppkjøp og Hydro Rein, er beregnet til 13,6 milliarder kroner. Dette inkluderer en overføring av 2,2 milliarder kroner fra 2022, og 1,7 milliarder kroner i valuta- og inflasjonseffekter, sammenliknet med 2022. I perioden fra 2024-2026 er investeringsmålet 12,5 milliarder kroner per år, som reflekterer valuta- og inflasjonseffekter, i tillegg til større vekstambisjoner innenfor resirkulering og ekstrudering. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer er beregnet til 7,0 milliarder kroner.

I fjerde kvartal brukte Hydro rammeverket for bærekraftig finansiering og EMTN-programmet i en plassering av bærekraftslinkede obligasjoner til 3 milliarder kroner, med delvis fast og delvis flytende rente og seks års løpetid. Dette er første gang det er utstedt bærekraftslinkede obligasjoner i det norske “investment grade”-markedet.

I lys av selskapets solide balanse og gode økonomiske resultater, foreslår styret en utdeling av 13,5 milliarder kroner til aksjonærene, som tilsvarer 61,6 prosent av justert resultat etter skatt i 2022, i en kombinasjon av 5,65 kroner per aksje i kontantutbytte og 2 milliarder kroner i form av tilbakekjøp av aksjer. Den endelige utdelingen til aksjonærene for 2022 er betinget av godkjenning på generalforsamlingen 10. mai 2023.

Hydros eksisterende program for tilbakekjøp av aksjer ble startet 23. september 2022, og dekker kjøp av opptil 100 000 000 aksjer med maksimal verdi på 2 milliarder kroner, inkludert proporsjonal innløsning av aksjer som eies av staten. Pr. mandag 6. februar 2023 har Hydro kjøpt 13 494 000 egne aksjer, og eier nå totalt 29 946 403 aksjer, som tilsvarer 1,45 prosent av Hydros aksjekapital. Innløsning og kansellering av aksjer som eies av staten er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen 10. mai 2023.

Andre viktige nøkkeltall

Sammenliknet med tredje kvartal, gikk Hydros justerte EBITDA ned fra 9 721 millioner kroner til 7 184 millioner kroner i fjerde kvartal 2022. Lavere realiserte all-in metall- og aluminapriser ble delvis utliknet av økt produksjonsvolum fra Energy. I tillegg ble resultatene for tredje kvartal 2022 positivt påvirket av en revisjon av CO2-kompensasjon i tidligere perioder.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 158 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst på 356 millioner kroner, et urealisert tap på kraft- og råvarekontrakter på 2 538 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 486 millioner kroner.    

Skattekostnaden var 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2022, som er om lag 91 prosent av resultat før skatt. Kvartalet ble hovedsakelig påvirket av en revurdering av en utsatt skattefordel, som førte til en netto kostnad på 1,4 milliarder kroner knyttet til fremføring av skattemessig underskudd.

Hydros netto gjeld gikk ned fra 3,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, og over til en netto kontantbeholdning på 1,3 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal. Netto kontantstrøm tilført fra driften på 8,4 milliarder kroner omfattet en økning på 1,5 milliarder kroner i sikkerhetsstillelser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 4,2 milliarder kroner.

Justert netto gjeld gikk ned fra 7,8 milliarder kroner til 6,0 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av at netto gjeldsposisjon i tredje kvartal ble snudd til en netto kontantposisjon i fjerde kvartal, som ble delvis utliknet av økte sikkerhetsstillelser på 1,3 milliarder kroner og en reduksjon i pensjonsbeholdningen på 1,2 milliarder kroner. Krav om sikkerhetsstillelser utgjorde 2,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Hydro

Vedlegg

Kontakt

Anbefalt for deg