Skip to content
  • Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk på Sør-Vestlandet i nytt selskap, hvor Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje
  • Det nye selskapet vil hete Lyse Kraft DA og får en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh, hvorav Hydro vil eie 25,6 prosent og Lyse vil eie 74,4 prosent
  • Det er ventet at avtalen vil realisere synergier for det nye selskapet på om lag 500 millioner kroner i nåverdi

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DA fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden den bevarer verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Blir større fornybaroperatør

Gjennom avtalen forblir Hydro operatør av RSK-anleggene og overtar operatøransvaret for Lyses heleide vannkraftverk. Som konsekvens øker Hydro dermed sitt operatøransvar og forblir landets tredje største operatør av fornybar kraft, med en samlet fornybarproduksjon på 13,6 TWh i et normalår. Hydros årlige produksjon, målt i eierandeler, vil være 9,4 TWh i et normalår.

Aasheim sier at sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt karbonavtrykk, og å vokse innen fornybar energi.

– Avtalen bygger opp under begge disse målene ettersom vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi blir en større vannkraftoperatør. Samtidig ivaretar vi verdiene som RSK har representert for Hydro, sier hun.

Fremtidsrettet løsning

Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og får en portefølje på 9,5 TWh. Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, sier avtalen skaper verdier på en rekke områder:

– Avtalen gjør Lyse til den tredje største kraftmarkedsaktøren i Norge, og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier han og legger til at operatøravtalen med Hydro også vil gi stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter for kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver som følge av avtalen.

– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å bli for små til å drive disse kraftverkene effektivt på egenhånd. Når vi nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system, sier Nygaard.

Langsiktig industriell krafttilgang

34 ansatte overføres fra Lyse til Hydro, og de hittil heleide kraftverkene til Lyse vil bli del av Hydros operatørportefølje.

– Vi gleder oss til å kunne ønske disse kompetente medarbeidere velkommen til Hydro, og vi ser frem til å bli en enda større aktør på Sør-Vestlandet, hvor vi fra før blant annet har investert i verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjon gjennom teknologipiloten vi har bygget på Karmøy, sier Aasheim.

I tråd med loven om hjemfall kan private aktører normalt eie kun inntil 1/3 av andelene i et selskap som eier større vannfall. I 2016 åpnet imidlertid Regjeringen opp for at private selskaper kan ta ut fysisk kraft fra slike selskaper, noe som har vært viktig for å sikre langsiktighet for industrielle aktører.

Vannkraftanlegget RSK ble etablert i 1963 for å forsyne Hydros aluminiumverk på Karmøy med kraft. I dag produserer Hydro verdens mest klima- og energieffektive aluminium på Karmøy teknologipilot, som ble en realitet etter at ENOVA innvilget støtte til prosjektet og at regjeringen åpnet for en såkalt DA-modell som sikrer mulighet for industrielt eierskap til kraft.

– Avtalen med Lyse bygger på denne løsningen og jeg vil gi honnør til myndighetene som åpnet opp for dette og slik sett har gjort avtalen mellom Lyse og oss mulig, sier Aasheim.

Kontakt