Skip to content
Les siste informasjonsbrev her (pdf)

I 2013 tok Hydro initiativet til miljøtiltak i Gunneklevfjorden for å isolere miljøgifter fra den tidligere klor- og magnesiumproduksjonen ved Herøya industripark. To år senere ble planen lagt frem for Miljødirektoratet, som i 2018 påla Hydro å dekke til bunnen i Gunneklevfjorden. Etter en periode med kartlegging, prosjektering og testing startet selve tildekkingsarbeidet i august 2023.

Tildekkingen av den 760 mål store fjordbunnen skjer ved bruk av en velutprøvd og robust metode som er testet og planlagt i samråd med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Miljødirektoratet. Arbeidene starter med bygging av en sjete, eller en undervannsmolo, som skal bidra til å stabilisere vestre del av sjøbunnen. Deretter begynner tildekkingen med rene masser i form av knust stein, først på innsiden av moloen og deretter i resten av Gunneklevfjorden, ved hjelp av en utleggingsflåte. Målet er å ferdigstille prosjektet innen utgangen av 2024.

sjø med industriområde i bakgrunnen
Hydro etablerte Herøya som produksjonssted for gjødsel i 1928 og utvidet senere virksomheten til produksjon av klor og magnesium. Hydro har i dag ingen egen produksjonsvirksomhet på Herøya.

Planleggingen er gjort i tett kontakt med alle berørte parter. Særlig viktig har det vært å skåne de berørte husstandene og båtfolket for unødig belastning. Et nytt og moderne anlegg for fritidsbåter er etablert i Frierfjorden til erstatning for småbåthavnen i Gunneklevfjorden. Samtidig vil Hydro sammen med entreprenøren Repstad Anlegg AS sørge for at enkelte områder i fjorden er tilgjengelige for naboer som er berørt av prosjektet.

Den totale prosjektkostnaden er beregnet til 233 millioner kroner.

Nyhetsbrev og naboinformasjon

Tildekking av bunnen i Gunneklevfjorden er i gang Vellykket testoperasjon «renere fjord» i Gunneklev