Skip to content

Aluminium odgrywa ważną rolę w wielu aspektach naszego życia: od budynków, w których mieszkamy, i technologii, dzięki którym możemy się komunikować, aż po samochody, statki i pociągi, którymi udajemy się w bliskie i dalekie podróże. Niewielki ciężar, trwałość i nieskończona liczba cykli recyklingu to cechy, które sprawiły, że jest to surowiec ważny z puntu widzenia nie tylko urbanizacji  , ale także ekologicznej transformacji. 

Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał aluminium jako zrównoważonego materiału przyszłości, zmianie musi ulec sposób jego produkcji. Samo aluminium odpowiada za cztery procent globalnych emisji CO2e, a wydobycie rudy prowadzone jest w ubogich regionach i w obrębie ważnych ekosystemów. Wyeliminowanie negatywnych skutków produkcji wymaga dekarbonizacji prowadzonej na wielu poziomach, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne. Innymi słowy: wymagana jest zmiana paradygmatu. 

Robiliśmy to już wcześniej. Od momentu powstania w 1905 r. firma Hydro ukierunkowuje się na najbardziej palące wyzwania danej epoki: od produkcji nawozów w ramach walki z niedożywieniem, po wydobycie ropy i gazu jako surowców napędzających rozwój społeczeństwa. Dziś przeprowadzamy zmianę paradygmatu w produkcji aluminium, tak aby dostarczać bardziej ekologiczny surowiec do produkcji w obszarach kluczowych dla utrzymania szybkiego tempa rozwoju świata.

Już dziś jesteśmy liderem transformacji dzięki niskoemisyjnej produkcji aluminium z recyklingu, które odznacza się śladem węglowym równym poniżej jednej czwartej średniej dla branży.

Od lat 90. XX w. zmniejszyliśmy emisje z naszych norweskich hut o ponad 50%. Do 2030 r. chcemy zmniejszyć całkowite emisje dwutlenku węgla o kolejne 30 procent i dostarczać wolne od emisji aluminium na skalę przemysłową.

Wykonując kolejny krok na drodze do zielonej transformacji produkcji aluminium, rozważamy radykalne zmiany na każdym etapie łańcucha wartości, tak aby zagwarantować przejrzystość i minimalizację szkodliwych procesów na całym odcinku: od kopalni do produktu końcowego. Uważamy, że nie można mówić o bezemisyjnych surowcach w oderwaniu od zagadnień ochrony przyrody i sprawiedliwej transformacji. 

Aby poprawić trzy składniki naszych wyników: 

  • Dbamy o sprawiedliwy przebieg transformacji poprzez tworzenie miejsc pracy, wspieranie lokalnych społeczności programami edukacyjnymi i społecznymi oraz nałożenie na dostawców wymogu przestrzegania praw człowieka. 
  • Minimalizujemy swój wpływ na środowisko, inwestując w badania, prowadząc rekultywację terenów pogórniczych oraz stosując innowacyjne praktyki w obszarach zarządzania odpadami i ochrony bioróżnorodności.
  • Realizujemy dekarbonizację, przechodząc na odnawialne źródła energii wszędzie tam, gdzie to możliwe, zwiększając wolumen odbioru i recyklingu odpadów oraz wdrażając najnowszą technologię wytapiania, która eliminuje emisje dwutlenku węgla z produkcji aluminium. 

Tak oto odbywa się zmiana paradygmatu w produkcji aluminium.

Dzięki niej wysokoemisyjny surowiec staje się surowcem zrównoważonym. W ten sposób nie tylko przekształcamy swoją branżę, ale także wspieramy produkcję pojazdów elektrycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wdrażanie nowych technologii, które są siłą napędową ekologicznej transformacji.

To jest Hydro Aluminium niskoemisyjne i pochodzące z recyklingu Sustainability at Hydro