Skip to content

Vi har klart det før, og vi skal klare det igjen 
Da Hydro ble grunnlagt i 1905, var Hydros mål å løse en av verdens største utfordringer på den tiden – å få slutt på sulten i Europa og resten av verden. I løpet av de siste 25 årene har mer enn en milliard mennesker løftet seg selv ut av ekstrem fattigdom. Selv om verden fortsatt må jobbe med bekjemping av fattigdom, er vår tids aller største utfordring klimaendringene.

Vi må produsere mer bærekraftige materialer, som aluminium, helt uten utslipp. Vi må gjøre industrien til en del av løsningen, ikke en del av problemet. Det skjer nå. Med utgangspunkt i livskraftige lokalsamfunn og fornybar energi skaper vi løsninger for nullutslipp i aluminiumsindustrien.

 

Ingen CO2-utslipp innen 2050 er faktisk mulig – dette er hvordan
Klimautfordringene går på tvers av landegrenser og bransjer. For å nå de globale klimamålene i Parisavtalen må vi avkarbonisere energisystemer, produsere for sirkularitet og resirkulere ressurser som allerede er i bruk. Aluminium er en viktig faktor i det grønne skiftet, men produksjonen må bli utslippsfri i hele verdikjeden. 

Selv om dette er et utfordrende mål å sette seg for vår bransje, er vi fast bestemt på å oppnå null utslipp. Ved å bruke fornybare energikilder som vann, vind og sol, leverer vi allerede lavkarbonaluminium til andre nøkkelindustrier som skal avkarboniseres. I 2022 produserte vi vårt første parti med nær-nullutslippsaluminium ved å bruke 100 prosent resirkulert brukt aluminiumskrap, og vi arbeider nå med å optimalisere denne produksjonen.

Vi har forpliktet oss til å redusere karbonutslippene våre med 30 prosent innen 2030, med et mål om å oppnå netto null karbonutslipp (Scope 1 og 2) innen 2050, om ikke før.

 

Dette er vårt veikart for produksjon av nullutslippsaluminium

 

1. Resirkulering: Vi må gå i sirkler

Den raskeste måten å levere null-karbon-aluminium på er å resirkulere brukt aluminiumsskrap. Dette er aluminium som har levd et tidligere liv som drikkebokser, vinduer, bildeler, osv. Med avansert teknologi har vi økt vi andelen aluminium som kan sorteres og brukes på nytt, og mer enn halvparten av aluminiumet vi nå bruker, blir resirkulert i anlegg over hele verden. I det uendelige.

a man in a helmet holding a machine

I Årdal satser Kristian Larsen og teamet hans på avansert resirkulering av aluminium.

Hydros resirkuleringsvirksomhet består av 25 gjenvinningsanlegg i Europa, USA og Canada for forretningsområdene Aluminium Metall og Ekstruderinger. Vi har også et sorteringsanlegg i Dormagen, Tyskland. Totalt vil vi ha 27 anlegg når greenfield-prosjektene i Cassopolis (Michigan) og Szekesfehervar (Ungarn) er ferdige. Den totale kapasiteten er på om lag 2 millioner metriske tonn per år.

Hydro markedsfører i dag resirkulerte aluminiumsprodukter som er fremstilt av 75 prosent post-forbrukerskrap, og som har et karbonfotavtrykk på 2,3 kg CO2/kg aluminium. Hydros resirkuleringssystem kan levere aluminium med nær null karbonutslipp, basert på 100 prosent resirkulert post-forbruker-aluminiumsskrap. Nær null er definert som aluminium med et fotavtrykk på 0,5-1 kg CO2 / kg aluminium, i hele verdikjeden.

I Hydro mener vi at kundene våre bør kjenne til det faktiske fotavtrykket av resirkulert aluminium, ikke bare prosentandelen av resirkulert innhold. Dette er den eneste måten å støtte den sirkulære overgangen på. Å overdrive miljøfakta eller merke produkter som «grønne» eller «bærekraftige» når det totale CO2-fotavtrykket ikke angis, er grønnvasking. En Co2-reduksjon oppnås kun ved at materialet fra et eksisterende produkt gjenbrukes som materiale for å lage et nytt produkt i stedet for å bruke primæraluminium. Da viderefører du kretsløpet i stedet for å føye til nytt materiale til kretsløpet. Det er også viktig å skille mellom post-forbrukerskrap og pre-forbrukerskrap.

 

diagram

Les mer om Hydros resirkulering av aluminium

2. Karbonfangst: Vi skal fange alt for å oppnå ingenting

Vårt mål er å oppgradere de eksisterende anleggene våre med karbonfangst og -lagring for å fange 100 prosent av avgasser og direkte luftutslipp. Ambisjonen vår er å ha en pilot i industriell skala i drift innen 2030.

a city next to a riverI Sunndal satses det nå på verdensledende teknologi som skal fange utslipp både fra aluminiumsproduksjon og direkte fra luft.

For å få fart på avkarboniseringen av aluminiumsindustrien og gjøre de eksisterende aluminiumsverkene våre klare for fremtiden, utvikler Hydro løsninger for karbonfangst og -lagring (CCS) som kan ettermonteres i aluminiumsverk som er i drift per i dag. Hydro har vurdert mer enn 50 CCS-teknologier og utviklet planer for testing og pilotering av de mest lovende alternativene opptil industriell skala. Målet er å ha en pilot i industriell skala i drift innen 2030.

 

diagram

Les mer om våre karbonfangst-initiativer

 

3. HalZero: Spektakulært framskritt på veien til nullutslipp

Hydros HalZero er et viktig steg mot nullutslippsaluminium. Denne banebrytende egenutviklede teknologien vil fullstendig avkarbonisere smeltingen av aluminium, eliminere utslipp fra både elektrolyse og anodebaking, og resultere i utslippsfri aluminium.

Hydros teknologieksperter har i seks år jobbet med å utvikle en banebrytende teknologi for produksjon av primæraluminium. Her kan du se hvordan den fungerer og hvorfor den vil endre hele industrien om vi lykkes.

Hydros teknologieksperter har i seks år jobbet med å utvikle en banebrytende teknologi for produksjon av primæraluminium. HalZero-teknologien er basert på konvertering av aluminiumoksid til aluminiumklorid før elektrolyse i en prosess der klor og karbon holdes i en lukket krets, der det eneste utslippet er oksygen. Resultatene fra den innledende testfasen er svært lovende, og vi er nå klare til å begynne å pilotere teknologien i laboratorieskala. Hvis dette er vellykket, er ambisjonen å produsere de første pilotvolumene innen 2025 og å ha en pilotproduksjon i industriell skala i drift innen 2030.

 

shape

Les mer om HalZero

 

4. Renere energi fra gruven til metallet

Kraft er den viktigste produksjonsfaktoren i aluminiumsindustrien. For å redusere utslippene må aluminium produseres ved hjelp av renere energiløsninger som fornybar kraft i hele verdikjeden. Mens Hydros raffineri i Brasil går over til mer bærekraftige typer brensel for å redusere utslippene i oppstrømsvirksomheten, benytter vår primæraluminiumsproduksjon i Norge 100 prosent fornybar kraft. Hydro er i dag Norges tredje største operatør av fornybar energi, både vannkraft og vindkraft. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vannkraften gjennom oppgraderinger og utbygging av ny kraftproduksjon og økt installert effekt. Globalt ligger Hydros andel av fornybar energi på over 70 prosent.

Hydros fornybarselskap Hydro Rein hjelper Hydro og andre industriaktører med å kutte utslipp gjennom store fornybarprosjekter, energiløsninger og energieffektivisering. Hydro Rein har nå tre store sol- og vindkraftprosjekter under utbygging i Brasil. Disse prosjektene gir fornybar kraft til vår virksomhet i Brasil og er viktige bidrag for at Hydro skal kunne nå sitt mål om 30 prosent reduksjon av karbonutslipp innen 2030.

a building on fire with trees around itPå Rjukan produserer Hydro ren, fornybar vannkraft til verdens mest effektive aluminiumsproduksjon.

Raffineriet bruker i dag fyringsolje som energikilde. Vi erstatter dette med flytende naturgass. Ikke bare vil dette bidra til å redusere våre direkte karbonutslipp fra energibruk. Det vil også bidra til å utvikle kritisk infrastruktur som kan komme hele regionen til gode. Prosjektet med å bytte drivstoff vil redusere raffinerienes årlige klimagassutslipp med 700 000 tonn. I tillegg planlegger Hydro å redusere utslippene der med ytterligere 400 000 tonn innen 2025, ved å erstatte kullfyrte kjeler. Raffineriet ligger allerede i første kvartil når det gjelder utslippsintensitet for klimagasser og utslippsintensiteten er 35 prosent lavere enn gjennomsnittet for industrien. Målet er å fullstendig avkarbonisere alle prosesser innen 2030, bortsett fra kalsineringsprosessen.

Les mer om prosjektet med å bytte drivstoff i raffineriet Alunorte.

Hydro utvikler teknologi for å erstatte naturgass med fornybar energi ved bruk av elektrisitet, biogass eller grønt hydrogen til støpeovnene, noe som krever videre forskning og utvikling. Hydro Havrand, vårt grønne hydrogenselskap, koordinerer en studie for å utforske alternativer. Målet er å utvikle teknologipiloter innen 2024, med ambisjoner om å industrialisere ny teknologi innen 2026.

Les mer om Hydro Havrand

Hydro har ikke bare som mål å redusere utslippene, men også redusere forbruket. Hydros forskere og ingeniører har siden 2009 jobbet med å produsere aluminium med verdens laveste energiforbruk. Vår siste utvikling, HAL4e-teknologien, var et gjennombrudd som reduserte energiforbruket med 15 prosent. Teknologien har blitt testet i et begrenset antall fullskala produksjonsceller og muliggjør den mest energieffektive produksjonen av primæraluminium i verden.

 

shape, icon, arrowFor å redusere utslippene må aluminium produseres ved hjelp av renere energiløsninger som fornybar kraft i hele verdikjeden.

Bærekraft som går lengre enn nullutslipp

For å realisere visjonen vår om å avkarbonisere egen virksomhet og bidra til et bredere samfunnsskifte, er det viktig at vi forsterker ambisjonene våre på alle fronter. I tillegg til å styrke den teknologiske kompetansen vår, er vi fast bestemt på å forbedre den positive innvirkningen vår på tre primære områder:

  • Klima
  • Miljø
  • Samfunn

graphical user interface

Dette inkluderer å utvide resirkuleringsevnen og -kapasiteten for å øke bruken av post-forbruker-aluminiumsskrap i hele vår aluminiumvirksomhet.

Hydro setter seg også nye bærekraftambisjoner på områdene miljø- og samfunnsansvar. Når det gjelder miljøet, er ambisjonene å beskytte det biologiske mangfoldet og redusere miljøavtrykket.

Hydros samfunnsambisjoner ligger i å forbedre liv og levebrød uansett hvor vi opererer. Det eksisterende målet om å støtte 500 000 mennesker med utdanning og kompetanseutvikling innen 2030, utvides med forretningsspesifikke mål for å støtte en rettferdig overgang og sikre ansvarlig forretningspraksis i hele Hydros forsyningskjede. Dette gir sporbarhet og åpenhet rundt viktige bærekraftdata for Hydros produkter.

Ledige stillinger