Skip to content

Project co-financed by the European Union

Reducing the energy intensity of buildings

Hydro Extrusion Slovakia will implement a project co-financed by the European Union under the Operational Program Environmental Quality. The result of the project will be increased energy efficiency and reduction of greenhouse gas emissions.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Názov projektu: Implementácia opatrení z energetického auditu v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s. Cieľom projektu je zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti troch priemyselných budov v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude zvýšená energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59 • Výška NFP: 149 544,00 EUR

Units in Žiar nad Hronom

Hydro Extrusion Slovakia Hydro Profiles and Sheet Shop Slovalco AS