Skip to content

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Hydro følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 2014.

Denne siden viser hvordan Hydro følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av oktober 2014. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er også inkludert. Denne oversikten bør ses i sammenheng med den generelle rapporten om eierstyring og selskapsledelse som er gitt i Hydros "Annual Report 2015". Dette dokumentet finnes på engelsk. En lenke til rapporten finnes i høyre kolonne. Alle sidenummer og noter henviser til Årsberetning og årsregnskap 2015.

Avvik fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Etter styrets vurdering har vi avvik fra tre av punktene i anbefalingen:

Punkt 6: Generalforsamling:

Hydro har tre avvik fra dette punktet. Hele styret har generelt ikke deltatt på generalforsamlingen. De sakene som har vært til behandling på generalforsamlingen har ennå ikke gjort dette nødvendig. Styrets leder er alltid til stede for å presentere rapporten og besvare eventuelle spørsmål. Øvrige styremedlemmer deltar etter behov. Styret anser dette som tilstrekkelig.
Det andre avviket fra punkt 6 er at hele valgkomiteen generelt ikke har deltatt på generalforsamlingen. De sakene som har vært til behandling på generalforsamlingen har ennå ikke gjort dette nødvendig. Leder av valgkomiteen er alltid til stede for å presentere nominasjonene og besvare eventuelle spørsmål. Øvrige komitemedlemmer deltar etter behov. Valgkomiteen anser dette som tilstrekkelig.

Det tredje avviket fra dette punktet gjelder paragraf 9 i Hydros vedtekter, som sier at generalforsamlingen ledes av bedriftsforsamlingens leder, eller i dennes fravær, av nestlederen. Denne ordningen er godkjent av generalforsamlingen.

Punkt 7: Valgkomite:

Valgkomiteen har ingen formelle regler for rotasjon av medlemmer. Valgkomiteens mandat uttrykker imidlertid en intensjon om å "balansere behovet for kontinuitet med behovet for fornyelse over tid for hvert enkelt styrende organ." Valgkomiteens leder, som også er leder av bedriftsforsamlingen, har vært medlem av komiteen siden den ble etablert i 2012. Han ble fungerende leder i 2014, og ble valgt til leder av komiteen i 2015. De øvrige medlemmene ble valgt som medlemmer av valgkomiteen i 2008, 2014 og 2015.

Punkt 14: Selskapsovertakelse:

Styret har valgt å ikke utarbeide eksplisitte hovedprinsipper for håndtering av overtakelsesbud. Bakgrunnen for dette er at den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eier 34,7 prosent av aksjene i Hydro (per 31.12.2016) og har gjennom Eierskapsmeldingen (Stortingsmelding nr. 27 (2013-2014)) gitt uttrykk for langsiktig eierskap i selskapet med formål om å beholde hovedkontor og forskningsaktiviteter i Norge.

For en komplett oversikt over hvordan Hydro følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, se vedlagte dokument i høyre kolonne.