Skip to content

Regeletterlevelse

Hydro er et allmennaksjeselskap med styringsstruktur basert på norsk lov, norsk selskapsrett og Hydros konserndirektiver. Vår hovednotering er på Oslo Børs, og vi er derfor underlagt norsk verdipapirlovgivning og børsreguleringer.

Hydro følger den Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, datert 14. oktober 2021.

Hydro har vært inkludert på Dow Jones Sustainability Indices hvert år siden indeksserien startet i 1999. Vi er også notert på den globale FTSE4Good-indeksen og UN Global Compact 100-aksjeindeksen.

Globale direktiver og etiske retningslinjer

Styringsstrukturen er basert på gjeldende lovgivning og Hydros konserndirektiver, med delegering av ansvar til forretningsområder og konsernfunksjoner, som har oppgaver som finans, regnskap og skatt, samfunnsansvar, miljø og selskapsstyring, juridiske forhold og etterlevelse.

For å sikre en høy standard, setter vi felles krav til virksomheten i form av konstituerende dokumenter og globale direktiver. De konstituerende dokumentene er godkjent av Hydros styre eller generalforsamlingen, mens de globale direktivene godkjennes av konsernsjefen. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle ansatte.

Selskapets konstituerende dokumenter og globale direktiver bidrar til å sikre at våre ansatte utfører sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende lovgivning og Hydros standarder. Hydros etiske retningslinjer (Code of Conduct) omhandler etterlevelse av lover og regler, og andre forhold som håndtering av interessekonflikter og like muligheter for alle ansatte.