Skip to content

Forretningsplanlegging og risikostyring

Hydros overordnede mål er å skape verdier gjennom fornøyde kunder og motiverte og kompetente ansatte. Vi har definert to hovedprosesser for å sikre at målet oppnås bade på kort og lang sikt.

Portefølje-, strategi- og forretningsplanleggingsprosessen omhandler strategisk og operativ planlegging og resultatoppfølging. Planleggingen tar utgangspunkt i våre ambisjoner og verdier. Det er grunnlaget for de strategier og tiltak som utgjør våre forretningsplaner på alle nivåer i organisasjonen. Vi har etablert måltall for hver forretningsenhet som dekker økonomiske, menneskelige, etiske, miljømessige og HMS-mål, i tillegg til enhetsspesifikke driftsmål.

Personalprosessen er utformet for å vurdere og utvikle våre menneskelige ressurser, og er en integrert del av vår årlige forretningsplanlegging. Målet er å fremme potensialet til individuelle ansatte og organisasjonen vår som helhet.

Risikostyring er en integrert del av alle våre forretningsaktiviteter og beslutninger. Styret setter forventninger, overvåker Hydros system for risikostyring og vurderer nøkkelrisikoer gjennom halvårlige oppdateringer som danner et grunnlag for strategi- og forretningsplanleggingsprosesser. I tillegg vil spesifikke risikoer bli gjenstand for hyppigere oppdateringer.

Styrets revisjonsutvalg støtter styrets tilsynsrolle. Risikohåndtering er reflektert i godtgjørelsesordningene til administrerende direktør (CEO) og konsernledelsen. Konsernledelsen bistår konsernsjefen med å sikre at Hydro har implementert et effektivt system for risikostyring og at passende tiltak iverksettes for å redusere kjente uønskede risikoeksponeringer.

Som medlem av konsernledelsen er Chief Financial Officer (CFO) ansvarlig for den helhetlige risikostyringen (ERM-funksjonen), som gjennom ERM-lederen utvikler Hydros sentrale rammeverk for risikostyring.

Offentlige anliggender og lobbyvirksomhet

Gitt bransjens natur, er Hydro engasjert i politikk knyttet til klimaendringer, reduksjon av utslipp fra industrielle prosesser, bærekraftig produksjon og forbruk, handel, energieffektivitet, energimarkeder, helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Hydro anerkjenner verdien å engasjere seg med offentlige myndigheter og andre interessenter i utviklingen av politiske initiativer som påvirker vår bransje. Hydro samhandler primært med beslutningstakere i land der vi har betydelig virksomhet, som Norge, Tyskland, Frankrike, Australia, Brasil, USA, samt med regionale strukturer som EU-institusjonene. Vi fremmer en pragmatisk tilnærming - når ambisiøse lovgivende mål er satt av de politiske lederne, må markedet overlates til å jobbe for å nå disse målene til lavest mulig kostnad for samfunnet. For eksempel støtter vi utviklingen av markedsbaserte virkemidler, som kvotehandel, for å redusere klimagassutslippene i verden.

Hydro fremmer sitt syn på saker som er viktige for oss, enten gjennom direkte samhandling med offentlige myndigheter, eller gjennom de ulike bransjeforeningene vi er medlem av. Disse inkluderer: International Aluminium Institute, European Aluminium Association, World Business Council for Sustainable Development, European Roundtable of Industrialists, Federation of Norwegian Industry, American Aluminium Association, og mange flere. Hydro støtter EU-parlamentets Code of Conduct for lobbyvirksomhet. De fleste ressursene er dedikert til lobbyvirksomhet innenfor EU, Norge og Brasil. Aktiviteter innenfor EU rapporteres offentlig gjennom EUs transparensregister. I Norge og Brasil er om lag ett årsverk dedikert til lobbyvirksomhet i hvert land. Hydro er også medlem av en rekke tenketanker, spesielt i Brussel, og deltar jevnlig i diskusjoner med ulike frivillige organisasjoner.

Relaterte dokumenter