Skip to content

Styrende organer

Hydros styringsmodell er vist i figuren nedenfor. Hydros styringsmodell

Selskapets aksjonærer utøver fullmakt gjennom generalforsamlingen. Aksjonærer som er registrert i VPS, den norske verdipapirsentralen, kan stemme personlig eller ved fullmektig.

Invitasjoner sendes til aksjonærene eller til aksjonærens depositumbank.

Generalforsamlingen:

 • Velger aksjonærrepresentantene til bedriftsforsamlingen
 • Velger ekstern revisor og bestemmer revisors godtgjørelse
 • Godkjenner rapporten i henhold til norske krav og årsregnskap, inkludert utbytte foreslått av styret og anbefalt av bedriftsforsamlingen
 • Velger valgkomiteen og bestemmer godtgjørelsen deres
 • Behandler andre saker som er oppført i innkallingen til møtet
 • Bestemmer godtgjørelsen til bedriftsforsamlingen

Aksjonærer kan, minst 28 dager før ordinær generalforsamling, be om at forslag til vedtak legges fram for generalforsamlingen, eller at saker legges til dagsordenen.

Relaterte sider:

Atten medlemmer. Tolv velges av generalforsamlingen, seks velges av og blant konsernets ansatte i Norge.

I samsvar med norsk lov: Bedriftsforsamlingen:

  • Velger styret og bestemmer godtgjørelsen
  • Nominerer ekstern revisor som skal velges av generalforsamlingen
  • Basert på anbefaling fra styret, tar avgjørelser i saker som gjelder investeringer som er betydelige i forhold til Hydros ressurser, og når nedleggelser og omorganiseringer vil føre til betydelige endringer for arbeidsstyrken
  • Gir anbefalinger til generalforsamlingen med hensyn til godkjenning av styrets forslag om årsregnskap og utbytte

Relaterte sider

I samsvar med norsk lov forutsetter styret selskapets overordnede styring, sørger for at passende styrings- og kontrollsystemer er på plass og fører tilsyn med den daglige ledelsen som utført av konsernsjefen.

Alle aksjonærvalgte medlemmer er eksterne. Ingen medlemmer valgt av ansatte er en del av selskapets ledelse. Ansattes direktører har ingen andre tjenestekontraktsavtaler med selskapet utenfor deres ansattkontrakter, selv om de er underlagt deres plikter som styremedlemmer.

Relatert dokument : forretningsordenen

I følge norsk selskapsrett utgjør konsernsjefen et formelt styrende organ som er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.

Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom konsernsjef og styret er nærmere definert i forretningsordenen fastsatt av styret.

Konsernledelsen (CMB), inkludert konsernsjefen, har et felles ansvar for å fremme Hydros mål og sikre selskapets eiendom, organisasjon og omdømme. Medlemmer av konsernstyret er også konserndirektører med ansvar for de respektive forretningsområdene, prosjekter, økonomi og sentralstab.

Valgkomiteen skal bestå av minst tre og maksimalt fire medlemmer som er aksjonærer eller representanter for aksjonærer.

Medlemmene i komiteen, inkludert dens leder, velges av generalforsamlingen. Styreleder og minst ett annet medlem skal velges blant aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen. Medlemmene i komiteen velges for to år av gangen.

Valgkomiteen nominerer kandidater til styret og bedriftsforsamlingen og foreslår godtgjørelse til styret, dets underutvalg og til bedriftsforsamlingen.

Medlemmer

Terje Venold , styreleder (1950) er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen (BI). Han var ansatt i Veidekke ASA siden 1981 til 2013, fra 1989 som konsernsjef. Venold har også erfaring fra Norsk Data og Blystad Group.

Venold er styremedlem og leder i revisjonskomiteen i Sporveien AS og medlem av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA. Han var tidligere styreleder i BI og AksjeNorge, styremedlem i Ahlsell AB, Dyno Industrier ASA og Stormbull AS, samt leder for representantskap og valgkomite i Storebrand ASA og leder for valgkomiteen i Borregaard ASA.

Morten Strømgren (1973) er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, siden 2007. Han har tidligere arbeidet blant annet i konsulentselskapet Arkwright og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har også valgkomitéerfaring fra Kongsberg Gruppen ASA og Cermaq ASA. Strømgren er utdannet sivilingeniør fra Industriell økonomi ved NTNU (1998) og har i tillegg en Executive MBA i finans fra NHH (2011).

Nils Bastiansen (født 1960) er Chief Investment Officer Equities i Folketrygdfondet hvor han har jobbet siden 1995. Han har tidligere jobbet som aksjemegler i Unibank Securities i København og DnB Fonds i Oslo. Nils Bastiansen er utdannet siviløkonom fra Handelsakademiet i Oslo og har en mastergrad i internasjonal ledelse fra American Graduate School of International Management, Arizona, USA. Han er også autorisert finansanalytiker med mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole.

Berit Ledel Henriksen (1953) har en Bachelor of Science in Biology and Mathematics fra Dalhousie University, Halifax, Canada og en Master of Business Administration fra University of Western Ontario, Canada. Hun har arbeidserfaring fra energi, skipsfart og bank. Henriksen hadde ulike internasjonale lederstillinger i DNB Bank mellom 1985 og 2017, inkludert leder for DNB America og Executive Vice President for energidivisjonen.

Henriksen har vært medlem av Hydros Bedriftsforsamling siden 2014 og Valgkomiteen siden 2015. Henriksen sitter for tiden i flere styrer, inkludert Ferd Holding AS, Eneti Inc., Infranordic AS, Hemsingfestivalen AS og Dextra Musica AS. Hun er også i Valgkomiteen til Equinor ASA og Sbanken ASA.

Relaterte linker

Består av fire av styrets ni medlemmer. Revisjonskomiteen oppfyller norske krav til uavhengighet og kompetanse.

Revisjonskomiteen bistår styret med hensyn til integriteten til selskapets regnskap og finansielle rapporteringsprosesser og interne kontroller; selskapets risikovurderings- og risikostyringspolitikk knyttet til finansiell rapportering; den eksterne revisorens kvalifikasjoner, uavhengighet og ytelse; og utførelsen av internrevisjonsfunksjonen knyttet til intern kontroll over finansiell rapportering.

For å sikre uavhengigheten av internrevisjonsfunksjonen rapporterer sjefen for internrevisjon funksjonelt til styret gjennom revisjonskomiteen.

Revisjonsutvalget opprettholder en forhåndsgodkjennelsespolicy som regulerer engasjementet til selskapets primære og andre eksterne revisorer for å sikre revisors uavhengighet.

Relaterte dokumenter:

Består av tre av styrets ni medlemmer.

Komiteen gjennomgår måloppnåelse og legger frem forslag om kompensasjon til konsernsjefen for styret. Komiteen bistår med å evaluere kompensasjonen til konsernledelsen og fastsette ytelsesfremmende ordninger for ledelsen.