Skip to content

Hydros styringsmodell er vist i figuren nedenfor. Hydros styringsmodell

Selskapets aksjonærer utøver fullmakt gjennom generalforsamlingen. Aksjonærer som er registrert i VPS Investortjenester, kan stemme personlig eller ved fullmektig.

Invitasjoner sendes til aksjonærene eller til aksjonærens depositumbank.

Generalforsamlingen:

  • Velger aksjonærenes representanter til styret, samt fastsetter deres godtgjørelse
  • Velger ekstern revisor og bestemmer revisors godtgjørelse
  • Godkjenner årsrapporten i henhold til norske krav og årsregnskap, inkludert utbytte foreslått av styret 
  • Velger valgkomiteen og fastsetter deres godtgjørelse
  • Behandler andre saker som er oppført i innkallingen til møtet

Aksjonærer kan, minst 28 dager før ordinær generalforsamling, be om at forslag til vedtak legges fram for generalforsamlingen, eller at saker legges til dagsordenen.

Relaterte sider:

Bedriftsforsamlingen ble besluttet avviklet av Norsk Hydro ASAs generalforsamling den 10. mai 2022.

Styret

I samsvar med norsk lov har styret ansvar for selskapets overordnede styring, sørger for at passende styrings- og kontrollsystemer er på plass og fører tilsyn med den daglige ledelsen som utført av konsernsjefen. Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer velges av selskapets generalforsamling, for inntil to år av gangen. Generalforsamlingen fastsetter også styremedlemmenes godtgjørelse.

Alle aksjonærvalgte medlemmer er eksterne. Ingen medlemmer valgt av ansatte er en del av selskapets ledelse. Ansattes direktører har ingen andre tjenestekontraktsavtaler med selskapet utenfor deres ansattkontrakter.

Relatert dokument : forretningsordenen

I følge norsk selskapsrett utgjør konsernsjefen et formelt styrende organ som er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet.

Funksjons- og ansvarsfordelingen mellom konsernsjef og styret er nærmere definert i forretningsordenen fastsatt av styret.

Konsernledelsen (CMB), inkludert konsernsjefen, har et felles ansvar for å fremme Hydros mål og sikre selskapets eiendom, organisasjon og omdømme. Medlemmer av konsernstyret er også konserndirektører med ansvar for de respektive forretningsområdene, prosjekter, økonomi og sentralstab.

Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av minst tre og maksimalt fire medlemmer som er aksjonærer eller representanter for aksjonærer.

Medlemmene i komiteen, inkludert dens leder, velges av generalforsamlingen. Medlemmene i komiteen velges for inntil to år av gangen.

Valgkomiteen nominerer kandidater til styret og foreslår godtgjørelse til styret; og dets underutvalg.

Medlemmer:

Berit Ledel Henriksen (Leder):

Henriksen har hatt en rekke lederstillinger i DNB-konsernet i perioden 1985-2017, senest som Executive Vice President med globalt ansvar for energidivisjonen (2011-2017). Hun er utdannet med en Bachelor of Science fra Dalhousie University og en MBA fra University of Western Ontario, Canada. Henriksen har videre innehatt en rekke styreverv, og var medlem av Hydros bedriftsforsamling siden mai 2014 til den ble oppløst i mai 2022. Henriksen har vært medlem i  valgkomiteen siden mai 2015 (leder fra mai 2022). Henriksen er i dag styremedlem i Ferd Holding AS, Eneti Inc., og Infranordic AS, og er medlem av valgkomiteen til Equinor ASA.

Susanne Munch Thore (Medlem):

Munch Thore er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche (fra 2020). Munch Thore er utdannet Cand. jur fra Universitet i Oslo (1987) og har også en L.L.M innen internasjonal rett fra Georgetown University (1989). Munch Thore har videre innehatt en rekke styreverv, og var nestleder av Hydros bedriftsforsamling fra 2014 til 2022. Hun er i dag styremedlem i Odfjell Technology Ltd., Sandwater AS og Food Folk Group Holdings AS. Hun har tidligere vært medlem av Nominasjonskomiteen til Norsk Hydro ASA, i perioden 2014-2020.

Muriel Bjørseth Hansen (Medlem):

Bjørseth Hansen er fagdirektør bærekraft (siden 2018) i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Tidligere var hun seniorrådgiver (2007-2018) i samme avdeling, i hovedsak i rollen som forvalter på ulike selskapsteam, blant annet for selskaper innenfor industri, finans og transport. Hun er utdannet bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole (1992) og Cand.polit. i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (1998).

Karl Mathisen (Medlem):

Mathisen er aksjedirektør i Folketrygdfondet og tidligere porteføljeforvalter samme sted og da særlig mot sektorene industri og IT. Tidligere var han blant annet seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og porteføljeforvalter i Norges Bank Investment Management i London, New York og Oslo. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2004 med spesialisering innen finans og regnskap.

Relaterte linker

Består av fire av styrets ni medlemmer. Revisjonskomiteen oppfyller norske krav til uavhengighet og kompetanse.

Revisjonskomiteen bistår styret med hensyn til integriteten til selskapets regnskap og finansielle rapporteringsprosesser og interne kontroller; selskapets risikovurderings- og risikostyringspolitikk knyttet til finansiell rapportering; den eksterne revisorens kvalifikasjoner, uavhengighet og ytelse; og utførelsen av internrevisjonsfunksjonen knyttet til intern kontroll over finansiell rapportering.

For å sikre uavhengigheten av internrevisjonsfunksjonen rapporterer sjefen for internrevisjon funksjonelt til styret gjennom revisjonskomiteen.

Revisjonsutvalget opprettholder en forhåndsgodkjennelsespolicy som regulerer engasjementet til selskapets primære og andre eksterne revisorer for å sikre revisors uavhengighet.

Relaterte dokumenter:

Består av tre av styrets ni medlemmer.

Komiteen gjennomgår måloppnåelse og legger frem forslag om kompensasjon til konsernsjefen for styret. Komiteen bistår med å evaluere kompensasjonen til konsernledelsen og fastsette ytelsesfremmende ordninger for ledelsen.