Skip to content

Disse ni kraftstasjonene er; Suldal I, Suldal II, Røldal, Novle, Kvanndal, Svandalsflona, Middyr, Vasstøl og Midtlæger.

Fallrettighetene i Røldal og Suldalsdraget ble kjøpt av Hydro allerede i 1950-årene, nettopp med tanke på å skaffe kraft til et nytt aluminiumsverk på Karmøy.

Vannkraftverkene Suldal I, Røldal, Suldal II, Kvanndal og Novle ble bygget ut én etter én og stod ferdig i 1968. Senere har kraftstasjonene Svandalsflona, Middyr, Vasstøl og Midtlæger kommet til.

Samtidig som hovedutbyggingen av kraftverkene foregikk, ble Hydros aluminiumsverk på Karmøy bygget. Takket være ny teknologi kunne man nå frakte kraften på egne linjer, og slik kunne vannkraftverkene i Røldal og Suldal bli hovedleverandører av kraft til aluminiumproduksjonen på Karmøy.  Kraftverkene i det “Vestre vassdraget” utnytter et fall fra høyeste magasin Nupstjørn 1302 moh ned til Suldalsvatn 68 moh.

Kraftstasjonenene ligger etter hverandre i vassdraget slik at energien kan brukes flere ganger. Vannet fra Nupstjørn renner for eksempel gjennom fem kraftstasjoner før det når Suldalsvatnet.  

I “Østre vassdrag” utnytter en fallet fra Holmevatn 1058 moh og ned til Suldalsvatn 68 moh. Her går vannet gjennom to kraftsstasjoner, der høyeste utnyttet enkeltfall er ca 560.  Anlegget består av 17 reguleringsmagasin og 21 bekkeinntak. Hovedmagasinene er Votna, Valldalen, Røldalsvatn, Sandvatn og Holmevatn.  

Administrasjonsbygget på Nesflaten
På Nesflaten ligger administrasjonsbygget til Røldal-Suldal-anlegget, som ble bygget på 1960-tallet. Arkitekt Geir Grung tegnet kraftanlegget, og bolighusene som ble bygd i sammenheng med kraftutbygginga, i funkisstil. Området er et av de fineste og best bevarte eksempel på funksjonalistisk stil i Norge.

Lyse Kraft DA

Røldal-Suldal-anleggene er eid av vannkraftselskapet Lyse Kraft DA. Hydro og Lyse har slått sammen deler av vannkraftproduksjon i Sør-Norge til et felles vannkraftselskap, Lyse Kraft DA, som er Norges tredje største vannkraftaktør.

Transaksjonen ble sluttført 31. desember 2020, og du kan lese mer om vannkraftavtalen her.

Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Hydro eier 25,6 prosent og Lyse 74,4 prosent. Som en del av avtalen forblir Hydro operatør av RSK og tar nå i tillegg over operatørskap for Lyses inntil nå heleide vannkraftverk. Lyse blir ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering. 

Som følge av avtalen er Hydro Norges tredje største operatør av fornybar kraftproduksjon, med en samlet produksjon på 13,6 TWh i et normalår. Justert for eierskap er Hydros årlige kraftproduksjon 9,4 TWh i et normalår.