Resirkulering

Resirkulering er svært viktig for bærekraftig utvikling. Det gjør at vi kan spare ressurser og redusere avfall.

Resirkulering av aluminiumskrap

Derfor bør vi resirkulere aluminium

Brukt aluminium kan resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet.
Bare fem prosent av den energien som trengs for å produsere primæraluminium er nødvendig for å smelte om aluminium til nye formål.Bruker bare 5 prosent av energien

Resirkulering gjør at vi reduserer utslipp og unngår endringer i landskapet som følge av gruvevirksomhet og raffinering.


Sammenliknet med produksjon av “ny” aluminium, sparer resirkulering av brukt aluminiumskrap (som aluminiumbokser) store mengder energi og CO2.
Den beholdningen av aluminium som er i bruk i verden i dag er som en ressursbank. Rundt 75 prosent av all aluminium som noen gang er produsert er fortsatt i bruk, og deler av det har vært gjennom utallige kretsløp.


Med den energien som kreves for å lage aluminium til én boks, kan vi lage 20 resirkulerte bokser. Derfor er det slik at aluminium blir stadig mer energieffektivt for hver gang det blir brukt om igjen.

Med den energien som kreves for å lage én ny boks kan vi lage 20 resirkulerte bokser.

Mange aluminiumprodukter har et langt liv, for eksempel i biler eller bygninger, og på grunn av dette kan resirkulert aluminium kun dekke 20-25 % av dagens etterspørsel etter aluminium. Resten må dekkes av primæraluminium.


Resirkuleringsindustrien

Resirkuleringsindustrien spiller en viktig rolle i kretsløpet for aluminium. Mengden resirkulert metall øker, og de som resirkulerer har funnet nye og bedre måter å redusere utslippene fra omsmelting av brukt metall.
 
Siden 1980:
• er mengden gammelt og handlet metall firedoblet fra 5 til 20 millioner tonn.
• har den årlige produksjonen av primærmetall økt fra 15 til 44 millioner tonn.

Resirkuleringsindustrien for aluminium omfatter:
• Foredlingsbedrifter med utstyr som gjør at de kan produsere legeringer i henhold til kundenes spesifikasjoner.
• Omsmeltere som hovedsakelig lager de samme produktene som metallet ble resirkulert fra (lager for eksempel nye drikkebokser av brukte)
• Resirkuleringsindustrien omfatter også innsamlere, demonteringsbedrifter, metallgrossister og skrapbearbeidere, som står for innsamling og behandling av skrap.

Resirkulering på verdensbasis

 

Kart over land som resirkulerer aluminium. Ledende: Europa, Nord-Amerika og Japan. I startfasen: Russland, Kina og India

Europa og Nord-Amerika har en økonomisk solid og teknisk avansert resirkuleringsindustri for aluminium som er bygd opp i løpet av de siste 70 årene. Japan stanset sin innenlandske produksjon av primæraluminium på 1980-tallet, og byttet til resirkulering av aluminium. Kina, India og Russland er i ferd med å utvide sine resirkuleringsaktiviteter.

I mange land oppmuntrer myndighetene til å resirkulere mer aluminium. Vi i Hydro har også strategiske mål om å øke vår produksjon av resirkulert metall.

Hvordan kan vi forbedre resirkuleringen av aluminium?

I framtiden vil det komme mer forbrukt metallskrap tilbake til resirkuleringsindustrien, og dette må vi være forberedt på.

Hydro er del av et aktuelt prosjekt (Med NTNU og SINTEF), som ser nærmere på følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan vi opprettholde høy og forutsigbar kvalitet med mer resirkulert metall i produktene?
 • Hvordan kan vi redusere tapet av metall i smelteprosessen?
 • Hvordan kan vi gjenvinne energi fra organiske materialer i belegg?
 • Hvordan kan vi unngå skadelige utslipp og gjøre hele produksjonssyklusen bedre?
 • Hvordan kan vi utvikle nye legeringer som er lettere å resirkulere? 

Hvilke kilder finnes det til resirkulert aluminium?

Fly, biler, sykler, båter, datamaskiner, husholdningsmaskiner, tråd og bokser er alle kilder til resirkulert metall.

Når de når slutten av sin økonomiske levetid, kan det resirkulerte produktet bli det samme som det opprinnelige, som at en brukt boks resirkuleres til en ny boks.

Brukt aluminiumboks smeltes om til en ny boks

 

Men det skjer oftere at det lages et helt annet produkt etter resirkulering – for eksempel at et bilhjul resirkuleres til en girboks.

Bilhjul i aluminium resirkuleres til en girboks 

Resirkulering og biler

Om lag 25 % av den aluminiumen som produseres hvert år går til transportsektoren.

Bruken av aluminium i biler øker:

 • Fra 1990-2012 økte mengden aluminium i biler i Europa fra 50 til 140 kg. Innen 2020 kan denne mengden komme opp i 160 kg, eller til og med 180 kg dersom mindre biler følger samme utviklingsmønster som dyrere biler.

For å få aluminiumen ut av en gammel bil må:

 • aluminiumdelene, så som hjul og topplokk, fjernes
 • resten av karosseriet mates inn i en presse
 • de gjenværende aluminiumdelene sorteres ut

Blandet legeringsskrap som dette blir deretter ofte benyttet til å lage støpelegeringer til motorer og girbokser.

I Europa i dag blir 95 % av aluminiumskrapet fra biler resirkulert.

Resirkulering i bygninger

Hvert år brukes det om lag 13 millioner tonn aluminium i byggesektoren. Per i dag er det 220 millioner tonn aluminium i bruk i bygninger over hele verden.

Bygningsfasade med vindusrammer i aluminium 

Etter at et bygg er revet kan aluminium (i motsetning til andre byggematerialer) resirkuleres på en måte som er både økonomisk og miljømessig bærekraftig.
En studie som ble gjort i 2004 viste at innsamlingen av aluminium i europeiske bygninger var mellom 92 % og 98 %.

Resirkulering og emballasje

Det er i hovedsak to typer emballasje:

 • Mat- og drikkebokser, spraybokser og serveringsbrett, også kalt stiv og halvstiv emballasje.
 • Fleksibel emballasje, hvor tynn aluminiumfolie lamineres som barrieremateriale for plast eller papp.

Matemballasje i aluminium, aluminiumfolie og brukte aluminiumbokser

Drikkebokser i aluminium utgjør den største andelen av stiv og halvstiv emballasje på verdensbasis. Takket være teknikker som er utviklet, er det mulig å resirkulere gammelt skrap til smidde produkter (så som boksmateriale). Skrap av denne typen har høyt innhold av aluminium og også høy markedsverdi.

Fleksibelt emballasjeavfall har lavt innhold av aluminium, ettersom emballasjen er svært tynn og ofte laminert med papir og plast.

Aluminiumen kan likevel trekkes ut av laminerte produkter med spesielle teknikker.  

Hvor mye emballasjemateriale som samles inn i hvert land avhenger av mange ting, blant annet tiltak fra myndighetenes side, panteordninger, resirkuleringsavgifter og til og med reklame.

I Europa blir 30-90 % av alle aluminiumbokser samlet inn. Gjennomsnittet for et europeisk land er 70 %. For all stiv emballasje sett under ett er resirkuleringsgraden i Europa 50 %.

Høyt resirkulert innhold

Noen myndigheter og miljøorganisasjoner ønsker seg “grønn merking” av produkter som inneholder mye resirkulert materiale. Ettersom tilgangen på aluminiumskrap er begrenset, kan slik merking føre til en diskriminering av aluminium i forhold til andre materialer. Med andre ord: For å øke innholdet av resirkulert materiale i et aluminiumprodukt, må vi redusere tilsvarende innhold i et annet produkt.

Aluminium har høy markedsverdi, noe som betyr at nesten alt skrap vil bli brukt til resirkulering heller enn å bli kastet eller lagret.

Hydro og resirkulering

Hydro er en stor omsmelter av aluminium med nesten 30 anlegg over hele verden. Vi smelter om prosesskrap både fra egen produksjon og fra andre selskaper.

Smelting av aluminiumskrap

Våre mål:

 • Å vokse raskere enn markedet innenfor resirkulering og innta en ledende posisjon også i denne delen av verdikjeden for aluminium.
 • Å gjenvinne en million tonn forurenset og forbrukt skrap i året innen 2020.
 • Å utvikle resirkuleringsanlegg som kan forsyne interne og eksterne kunder med metallprodukter.

For å nå våre mål må vi først utnytte den kapasiteten vi har i dag. Neste skritt er å investere i resirkulering for å håndtere skrap både fra våre egne anlegg og anleggene til våre samarbeidspartnere.


Oppdatert: 11. oktober 2016