Skip to content

 

Niniejszą „Umowę o udzieleniu licencji na posługiwanie się znakami towarowymi” (nazywaną dalej „Umową”) zawierają między sobą, z dniem przyjęcia (nazywanym dalej „Datą wejścia w życie”), spółka Norsk Hydro ASA, zarejestrowana z numerem 914778271 (nazywana dalej „Hydro”), i „Klient”, nazywani zbiorczo „Stronami”.

Zważywszy, że Hydro jest właścicielem znaków towarowych „CIRCAL” i „REDUXA” oraz określonych logo i innych znaków, w które włączone są owe znaki, nazywanych w dalszej części niniejszego dokumentu „HYDRO CIRCAL” i „HYDRO REDUXA”, jak wyszczególniono to w dalszej części niniejszej Umowy;

że Klient nabywa od Hydro określone produkty celem włączenia ich w produkty Klienta;

że Hydro zamierza udzielić określonych praw, zaś Klient życzy sobie otrzymać określone prawa w zakresie posługiwania się powiązanymi znakami towarowymi, które są własnością Hydro, jak wyszczególniono to w dalszej części niniejszej Umowy

— niniejszym Strony postanawiają, co następuje.

1. DEFINICJE

1.1. Przez „Produkty Hydro CIRCAL” rozumie się asortyment wyrobów aluminiowych, które są sprzedawane przez Hydro bądź przez którąkolwiek z Jednostek stowarzyszonych, wytwarzane przynajmniej w 75% ze złomu pokonsumpcyjnego, cechujące się niewielkim śladem CO2 (poniżej 2,3 kg emisji CO2 na kilogram aluminium), atestowane przez DNV GL i potwierdzone deklaracją środowiskową.

1.2. Przez „Produkty Hydro REDUXA” rozumie się asortyment wyrobów aluminiowych, które są sprzedawane przez Hydro bądź przez którąkolwiek z Jednostek stowarzyszonych, cechujące się wytwórczą emisją CO2 maksymalnie bądź poniżej 4,0 kg na kilogram wyrobu, atestowane przez DNV GL na zgodność z wymaganiami normy ISO 14064 i potwierdzone deklaracją środowiskową.

1.3. Przez „Znaki towarowe Hydro” rozumie się zbiorczo znaki HYDRO REDUXA i HYDRO CIRCAL — to, w jaki sposób są one zaprezentowane w „Wytycznych dotyczących marki produktu”; por. Załącznik A.

1.4. Przez „Prawa własności intelektualnej” rozumie się patenty, prawa do ubiegania się o patenty, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, nazwy domen, prawa autorskie i wszelkie wnioski o zastrzeżenie oraz zastrzeżenia praw autorskich na całym świecie, modele przemysłowe, wynalazki, know-how, tajemnice handlowe i inne niematerialne prawnie zastrzeżone informacje.

1.5. Przez „Kwalifikowalne produkty Klienta” rozumie się produkty marki bądź modelu Klienta, w których zawiera się lub w które włączony jest Produkt Hydro REDUXA i/lub Produkt Hydro CIRCAL.

1.6. Przez „Wytyczne dotyczące marki produktu” rozumie się wytyczne przygotowywane przez Hydro i wyszczególniające reguły posługiwania się znakami towarowymi Hydro REDUXA i Hydro CIRCAL na Kwalifikowalnych produktach Klienta razem z marką HYDRO oraz komunikowania wykorzystania produktów Hydro REDUXA i Hydro CIRCAL w Kwalifikowalnych produktach Klienta w materiałach marketingowych. Wytyczne stanowią część niniejszej Umowy i są do niej dołączone jako Załącznik A.

1.7. Przez „Terytorium” rozumie się kraje, w których firma Hydro zastrzegła bądź oczekuje na zastrzeżenie praw do znaków towarowych dotyczących produktów REDUXA i CIRCAL. Kompletny wykaz owych krajów jest zawarty w treści Załącznika B

2. UDZIELENIE LICENCJI

Zgodnie z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy, Hydro udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej, wolnej od opłat licencji na posługiwanie się Znakami towarowymi Hydro na Kwalifikowalnych produktach Klienta oraz w dokonywanym przez Klienta brandingu (kreowaniu marki) takich produktów w obrębie Terytorium.

3. WARUNKI POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKAMI TOWAROWYMI HYDRO

3.1. Posługując się Znakami towarowymi Hydro, Klient jest zobowiązany stosować się do Wytycznych dotyczących marki produktu oraz do ogólnych warunków i postanowień niniejszej Umowy.

3.2. Klient jest też zobowiązany pilnować, żeby Znaki towarowe Hydro były wykorzystywane w sposób zgodny z najnowszą przygotowaną przez Hydro wersją Wytycznych dotyczących marki produktu, które to mogą być uaktualniane i zmieniane według wyłącznego uznania Hydro. Najnowsza wersja Wytycznych dotyczących marki produktu Hydro jest zawsze dostępna w sekcji Brand Center (Centrum marki) serwisu internetowego Hydro.com.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

4.1. Niniejsza Umowa obowiązuje od Daty wejścia w życie. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z okresem wypowiedzenia na piśmie wynoszącym trzydzieści (30) dni. 

4.2. Hydro może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie wykorzystania Znaków towarowych Hydro przez Klienta w sposób naruszający Wytyczne dotyczące marki produktu bądź ogólne warunki i postanowienia niniejszej Umowy.

4.3. Niniejsza Umowa traci ważność niezwłocznie w razie zakończenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze Stron z jakiegokolwiek powodu. W razie gdyby którakolwiek ze Stron stała się niewypłacalna, gdyby wyznaczono jej syndyka, gdyby została postawiona w stan upadłości, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości bądź stała się przedmiotem wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przeciwko niej i taki stan rzeczy nie uległby zmianie na jej korzyść w ciągu trzydziestu (30) dni, druga Strona ma możliwość albo (i) odstąpienia od Umowy po uprzednim zawiadomieniu drugiej Strony, albo (ii) dalszego egzekwowania niniejszej Umowy bez zrzekania się jakichkolwiek praw oraz środków prawnych, które by jej w przeciwnym razie przysługiwały.

4.4. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Klient winien niezwłocznie zaprzestać wszelkiego posługiwania się Znakami towarowymi Hydro i powiązanymi materiałami marketingowymi.

5. POSTANOWIENIA RÓŻNE

5.1. Hydro zachowuje wszelkie Prawa własności intelektualnej do udostępnianych do pobrania materiałów, do których Klient uzyskuje dostęp w związku z zawarciem niniejszej Umowy — w tym wszelkie prawa do Wytycznych dotyczących marki produktu oraz do Znaków towarowych Hydro i powiązanych logo.

5.2. Klient winien natychmiast zawiadomić na piśmie Hydro w razie stwierdzenia przez Klienta jakiegokolwiek naruszenia bądź podejrzenia naruszenia Znaków towarowych Hydro. O tym, czy i jakie działania w takiej sprawie podjąć, Hydro postanowi według swojego wyłącznego uznania.

5.3. Hydro nie składa żadnych zapewnień ani nie udziela żadnej gwarancji co do samoistnej ważności lub wykonalności Znaków towarowych Hydro, ani też w kwestii tego, czy naruszają one jakiekolwiek Prawa własności intelektualnej stron trzecich. Hydro gwarantuje jedynie, że znaki słowne CIRCAL i REDUXA — w uzupełnieniu znaku słownego HYDRO — są zastrzeżone i złożone w systemach prawnych wymienionych w Załączniku B oraz że do Daty wejścia w życie owe zastrzeżenia i wnioski nie były kwestionowane przez żadne strony trzecie.

5.4. Bez uprzedniego uzyskania zgody na piśmie ze strony Hydro Klient nie ma prawa składać w żadnym systemie prawnym jakichkolwiek wniosków dotyczących Znaków towarowych Hydro bądź ich odmian lub części. Stosuje się to również do wnioskowania dotyczącego Znaków towarowych Hydro oraz ich odmian lub części i odnoszącego się do innych klas, których nie obejmują aktualne zastrzeżenia i wnioski będące własnością Hydro.

5.5. Na żądanie, gdyby firma Hydro potrzebowała próbek w celu zachowania bądź dochodzenia praw do Znaków towarowych Hydro gdziekolwiek na świecie, Klient ma obowiązek przedstawić firmie Hydro dokumentację obejmującą próbki sposobu wykorzystania znaków towarowych. Na żądanie Klient ma też obowiązek przesyłać firmie Hydro dokumentację wykorzystania znaków towarowych, kiedykolwiek taka dokumentacja jest potrzebna w związku z jakimkolwiek trwającym postępowaniem przeciwko stronie trzeciej bądź w związku z przygotowaniem takiego postępowania.

5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w odniesieniu do dokonywanych przez Klienta sprzedaży i marketingu Kwalifikowalnych produktów Klienta wiążących się z wykorzystaniem Znaków towarowych Hydro. Hydro nie odpowiada względem żadnych roszczeń wynikających z niedotrzymania owej zgodności.

5.7. Żadna ze Stron nie ponosi względem drugiej Strony odpowiedzialności za żadne szkody szczególne, uboczne bądź następcze.

5.8. Hydro nie odpowiada za żadne wykorzystanie Znaków towarowych Hydro, które jest niezgodne z Wytycznymi dotyczącymi marki produktu lub ma miejsce poza zasięgiem Terytorium właściwego niniejszej Umowie. Hydro nie odpowiada też za żadne wykorzystanie Znaków towarowych Hydro, które nie jest wykorzystaniem na Kwalifikowalnych produktach Klienta zgodnie z definicją zawartą w niniejszej Umowie. Ponadto firma Hydro nie odpowiada — i winna być zabezpieczona — względem wszelkich roszczeń pociągających do odpowiedzialności za produkt, które dotyczą Kwalifikowalnych produktów Klienta jako takich, nawet jeśli w danym przypadku Znaki towarowe Hydro zostały wykorzystane na samym produkcie bądź w innej komunikacji marketingowej danego produktu.

5.9. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z niej, jej przedmiotu bądź zawarcia albo z nią, jej przedmiotem bądź zawarciem związane (w tym spory oraz roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa obowiązującym w Norwegii oraz tychże wykładni. Każda ze Stron nieodwołalnie przyjmuje wyłączną właściwość sądu rejonowego w Oslo w odniesieniu do wszelkich sporów i roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, jej przedmiotu bądź zawarcia albo z nią, jej przedmiotem bądź zawarciem związanych (w tym sporów oraz roszczeń pozaumownych).

 

Fill out the form to accept. All fields are mandatory.

By checking this box you acknowledge that you have read and accept the trademark license agreement

By clicking ACCEPT, you accept that Hydro will process your personal data in accordance with what is described in our Privacy Notice.