Skip to content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tu nájdete Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Hydro, ktoré sa vzťahuje na všeobecné činnosti spracovania údajov všetkých spoločností skupiny Hydro Group v súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa osôb mimo našej organizácie (externé/tretie strany).

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Hydro sa vzťahuje na všeobecné činnosti spracovania údajov spoločností skupiny Hydro Group (ďalej len „Hydro“) v súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa osôb mimo našej organizácie (externé/tretie strany).

Dátum nadobudnutia účinnosti: 13. jún 2018

Spoločnosť Hydro rešpektuje vaše súkromie a spracováva všetky osobné údaje podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Cieľom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť tomu, aké údaje spolu s vašimi rozhodnutiami týkajúcimi sa používania, prístupu a opravy osobných údajov zhromažďujeme a prečo, a taktiež čo s nimi robíme.

Každá spoločnosť Hydro Group je samostatným prevádzkovateľom, ktorý spracováva príslušné osobné údaje. Všeobecné činnosti spracovania údajov sú popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Spoločnosti však môžu disponovať podrobnejšími vyhláseniami o ochrane osobných údajov, ktoré opisujú ich konkrétne činnosti alebo služby.

1 Postup ochrany osobných údajov spoločnosti Hydro (záväzné firemné pravidlá spoločností Hydro – BCR)

Spoločnosti skupiny Hydro Group sa zaviazali dodržiavať všeobecný princíp ochrany osobných údajov prostredníctvom Kódexu správania spoločností Hydro. Za účelom aplikovania tejto ochrany spoločnosť Hydro prijala Postup ochrany osobných údajov.

Postup ochrany osobných údajov zabezpečuje konzistentné a jednotné zásady ochrany osobných údajov v spoločnostiach Hydro. Okrem toho Európsky úrad pre ochranu údajov schvaľuje Postup ochrany osobných údajov ako základ pre prenos osobných údajov spoločností Hydro zriadených v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) do spoločností Hydro so sídlom mimo EHP.

Tu je k dispozícii verejná verzia Postupu na ochranu osobných údajov. Verejná verzia objasňuje záväzné firemné pravidlá spoločností Hydro (BCR) týkajúce sa spracovávania osobných údajov, právny základ pre prenos osobných údajov do tretích krajín a práva dotknutej osoby, ktorých sa spracúvanie týka v súlade s týmito pravidlami.

2 Ako a prečo zhromažďujeme a používame osobné údaje

2.1 Naše webové sídlo

Osobné údaje zhromažďujeme a používame prostredníctvom našich webových sídel. To zahŕňa údaje zozbierané prostredníctvom cookies a zahŕňa napríklad aj to, ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných formulárov, ak sa uchádzate o pozíciu prostredníctvom nášho portálu slúžiaceho na výberové konanie alebo ak vykonávame on-line prieskumy, v ktorých nám poskytnete svoje osobné údaje. Tieto činnosti a spracovanie údajov sú podrobnejšie opísané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii v päte každého príslušného webového sídla.

2.2 Marketing

Marketingové oznámenie (vrátane informačných bulletinov) dostanete v prípade, že ste nás o takéto informácie požiadali alebo ste si od nás zakúpili tovar alebo služby, alebo ak ste nám poskytli svoje údaje pri vypĺňaní kontaktného formuláru a udelili svoj súhlas na prijímanie marketingových oznámení od spoločnosti.

Ak sa prihlásite na odber informačných bulletinov, tlačových správ alebo inej marketingovej komunikácie, za účelom zasielania požadovaných materiálov budeme zhromažďovať a uchovávať vaše meno a vašu e-mailovú adresu. Taktiež nás môžete sledovať na sociálnych sieťach. V takom prípade si každý poskytovateľ sociálnych sietí uchová vaše osobné údaje podľa informácií v ich daných vyhláseniach o ochrane osobných údajov.

2.3 Výberové konanie

Pokiaľ sa uchádzate o niektorú z našich pozícií, spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Budeme zhromažďovať a používať osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Zvyčajne je to vaše meno, vaša e-mailová adresa a telefónne číslo, informácie nachádzajúce sa vo vašom životopise a ďalšie informácie obsiahnuté vo vašej žiadosti.

Účelom takéhoto spracovania je vybavenie vašej žiadosti, pričom právnym základom pre spracovanie je váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odňatím. Viac informácií o spracovaní osobných údajov týkajúcich sa nášho portálu slúžiaceho na výberové konanie nájdete on-line.

V rámci výberového konania pri niektorých pozíciách vykonávame aj previerky uchádzačov. Účelom je overiť identitu, vzdelanie, históriu zamestnania, certifikáty uchádzačov a ďalšie aspekty relevantné pre danú pozíciu. Takéto spracovanie môže okrem informácií, ktoré sú verejne dostupné, obsahovať osobné údaje týkajúce sa mena osoby, veku, referencií a záznamov finančnej histórie a registra trestov.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov týkajúcich sa previerok je v prípade potreby, alebo podľa platných právnych predpisov, váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Majte prosím na pamäti, že odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odňatím. V prípade, že sa podľa platných právnych predpisov vyžadujú previerky, právnym základom spracovania je príslušné právo. V ostatných prípadoch sú pri ochrane nášho podnikania právnym základom spracovania naše oprávnené záujmy.

2.4 Bezpečnosť

Spoločnosti Hydro zaviedli rôzne bezpečnostné opatrenia, ktoré si vyžadujú spracovanie osobných údajov. Dôvodom je ochrana pred nezákonným alebo neoprávneným prístupom do priestorov, budov, miestností, systémov, procesov alebo zariadení. V priestoroch spoločností Hydro sa napríklad môžu viesť záznamy činností, môžu byť vybavené monitorovacími kamerami a môžu sa vykonávať kontroly dodávkových vozidiel a kontroly vstupu vodičov, návštevníkov a zamestnancov. To, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame, závisí od predmetných bezpečnostných opatrení. Patria medzi ne obrázky a videá vašej osoby, vaše meno, telefónne číslo a miesto zamestnania, dátum a čas, kedy vstupujete do priestorov a informácie o vozidle, ktoré riadite.

Právnym základom pre takéto spracovanie osobných údajov sú pri ochrane nášho podnikania naše oprávnené záujmy spolu so všetkými uplatniteľnými právnymi požiadavkami, ktoré s tým súvisia.

2.5 Účely obchodných vzťahov

Osobné údaje spracúvame za účelom podpory a riadenia vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi, najmä na uzavretie zmluvy a jej realizáciu.

Osobné údaje spracovávame na účely obchodných vzťahov na základe vášho súhlasu a našich oprávnených záujmov v rámci podpory nášho vzťahu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi a zabezpečovaní ich dobrého riadenia a podpory. Svoj súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odňatím.

2.6 Spoločenské podujatia

Spoločnosti Hydro môžu byť zodpovedné za registráciu na spoločenské akcie, ktorých sú spoločnosti Hydro organizátormi alebo sponzormi. V takýchto prípadoch spoločnosti Hydro spracovávajú osobné údaje o osobách pozvaných na podujatie a o osobách, ktoré sa na podujatie zaregistrovali. Toto spracovanie je zredukované len na informácie potrebné na organizovanie spoločenského podujatia a zahŕňa osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, miesto zamestnania a funkcie a váš poskytnutý súhlas. Na tieto účely spracovávame osobné údaje na základe vašej registrácie a súhlasu, ktorý ste na to poskytli. Osobné údaje budú po splnení účelu vymazané. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zrušením registrácie z podujatia. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odňatím.

2.7 Hĺbková analýza integrity (Due Diligence)

V rámci procesu hĺbkovej analýzy integrity zhromažďujeme informácie o našich dodávateľoch a obchodných partneroch s cieľom zabezpečiť súlad okrem iného s protikorupčnými zákonmi a kontrolami vývozu. Tento proces môže zahŕňať zhromažďovanie osobných údajov osôb spojených s takýmito dodávateľmi a obchodnými partnermi. Právnym základom spracovávania hĺbkovej analýzy integrity sú pri ochrane nášho podnikania právne záväzky a naše oprávnené záujmy.

2.8 Právne záväzky a súdne konania

Spoločnosti Hydro majú rôzne právne záväzky, z ktorých vyplýva spracovanie osobných údajov. Tieto právne záväzky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a od spoločnosti a zvyčajne zahŕňajú záväzky týkajúce sa daní a účtovníctva. Tieto právne záväzky tvoria základ pre takéto spracovanie osobných údajov.

Spoločnosti Hydro taktiež spracovávajú osobné údaje v súvislosti so súdnym konaním. Účelom a právnym základom takéhoto spracovania je oprávnený záujem spoločností Hydro na zriadení, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov.

3 S kým zdieľame osobné údaje

Spoločnosti Hydro zdieľajú osobné údaje len v súlade s našim Postupom ochrany osobných údajov (záväznými firemnými pravidlami spoločností Hydro) a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Osobné údaje zdieľame s:

  • ostatnými spoločnosťami v skupine Hydro Group
  • našimi poskytovateľmi služieb tretích strán
  • verejnými orgánmi a súkromnými subjektmi (napr. finančné inštitúcie) tak, ako to ustanovuje zákon

V prípadoch, keď predávame alebo nakupujeme podniky alebo aktíva, môžeme zverejniť vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim alebo predávajúcim.

Pokiaľ zdieľanie osobných údajov zahŕňa prenos osobných údajov príjemcovi, ktorý je mimo EÚ/EHP, prevody budú podliehať postupom stanoveným v našom Postupe ochrany osobných údajov (záväzné firemné pravidlá spoločností Hydro).

4 Informačná bezpečnosť

Spoločnosti Hydro chránia vaše osobné údaje prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení.

5 Vaše práva

Ak o to požiadate, tak máte právo byť informovaní o tom, aké osobné údaje prípadne či vôbec nejaké, spoločnosti Hydro o vás spracovávajú. Taktiež môžete požiadať o odstránenie alebo zablokovanie akýchkoľvek nadbytočných osobných údajov, ktoré potenciálne môžeme spracovať a požiadať o opravu všetkých nesprávnych osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať. Ak chcete podať sťažnosť, môžete sa obrátiť aj na národný Úrad pre ochranu údajov. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Ak chcete získať viac informácií, než je uvedené v tomto vyhlásení, napríklad to, akým spôsobom sú informácie používané, ako zachovávame bezpečnosť vašich informácií a vaše práva na prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke www.hydro.com (vyberte tému: „Ochrana osobných údajov“) alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +47 22 53 81 00.

6 Sťažnosti

6.1 Sťažnosti na spoločnosti Hydro

Pokiaľ nie ste spokojný so spôsobom spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete podať sťažnosť spoločnostiam Hydro. Ak chcete podať danú sťažnosť, použite kontaktnú schému spoločností Hydro uvedenú na stránke www.hydro.com a vyberte tému „Ochrana osobných údajov“.

Vo všeobecnosti od nás dostanete písomnú odpoveď do štyroch (4) týždňov od prijatia vašej sťažnosti. Ak vám v dôsledku zložitosti sťažnosti nemôžeme poskytnúť odpoveď do štyroch (4) týždňov, budeme vás o tom informovať a poskytneme vám primeraný odhad, kedy môžete odpoveď očakávať. Lehota nepresiahne tri (3) mesiace od času, kedy sme sťažnosť dostali.

6.2 Sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov

Vašu sťažnosť môžete predložiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Môžete sa rozhodnúť, či sa so sťažnosťou obrátite na Úrad pre ochranu osobných údajov v mieste vášho bydliska, kde pracujete alebo kde sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv.

Žiadame vás, aby ste zvážili podanie sťažnosti priamo spoločnosti Hydro ešte predtým, ako sa obrátite na Úrad pre ochranu osobných údajov.

7 Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovom sídle www.hydro.com, telefonicky na čísle +47 22 53 81 00 alebo sa obráťte na našich lokálnych poverených zamestnancov.

8 Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 13. júna 2018. Nové verzie budú zverejnené na webovom sídle a budú vám v pravý čas oznámené.