Skip to content

Hydro og Universitetet i Oslo med intensjonsavtale om regnskogsforskning

Hydro og Universitetet i Oslo tar sikte på å opprette et forskningsprogram knyttet til Hydros gruvevirksomhet i Brasil. Hensikten er å etablere kunnskap som kan styrke Hydros evne til å bevare det naturlige biomangfoldet der selskapet utvinner bauksitt.

Fredag signerte Anne-Lene Midseim, Hydros leder for samfunnsansvar i Brasil, en intensjonsavtale med Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Gjennom avtalen vil partene se på muligheten for å etablere samarbeid med brasilianske universiteter og å involvere master- og doktorgradsstudenter både fra Brasil og Norge i et nytt forskningsprogram.

– Det langsiktige målet vi har satt oss, er at vi skal klare å bevare det naturlige biomangfoldet i gruvedriftsområdet i Brasil uten netto tap av dyre- og planteliv. Forskningsbasert kunnskap er nøkkelen til å nå dette målet, sier Midseim.

Partene vil benytte resten av 2012 til å utvikle programmet, etablere samarbeidsrelasjoner med gode fagmiljøer i Brasil og søke finansiering for relevante prosjekter.

Utvinner bauksitt i Brasil

Hydro overtok i 2011 en av verdens største bauksittgruver, Paragmonias, i den nordlige delen av Brasil. Bauksitt, som er et nødvendig råmateriale for produksjon av aluminium, utvinnes gjennom gruvedrift i åpne brudd. Det innebærer at skog, planter og dyreliv må fjernes før utvinningen tar til.

Før bauksitten i nye områder av Paragominas utvinnes, undersøker biologer fra Hydro det eksisterende dyre- og plantelivet nøye. Når utvinningen av bauksitt er ferdig, lukkes dagbruddet, jordlagene fylles tilbake, og frø fra den opprinnelige floraen blir sådd.

Omfattende gjenplantingsprosjekt

Området der gruvevirksomheten foregår, ligger i randsonen rundt det sentrale Amazonas og er karakterisert ved betydelig avskoging og inngrep forårsaket av utvikling av landbruk, jordbruk og skogbruk.

– Hydros egne undersøkelser viser at det fortsatt er et betydelig biomangfold igjen i den økologiske infrastrukturen i området, men områdene er under press og marginaliseres, og gruvedriften representerer en ytterligere belastning, sier André Fey, leder for helse, miljø og sikkerhet, samt samfunnsansvar, i Hydro.

– Derfor vil en styrking av de pågående programmene være et godt tiltak for å sikre det fremtidige biomangfoldet i områdene.

Han får støtte fra Hydros miljøsjef Bernt Malme, som peker på at Hydro og den tidligere majoritetseieren Vale fra før har etablert et omfattende gjenplantingsprosjekt i gruven i Paragominas.

– Akkurat nå saumfarer vi et område av Paragominas som skal utvinnes om noen år. Til nå har vi samlet inn frø fra omtrent 200 arter i dette området. Disse frøene vil vi bruke når vi skal plante tilbake etter at utvinningen har funnet sted, sier Malme.

Recommended for you