Skip to content

Miljøtiltak i Gunneklevfjorden

Hydro arbeider med en tildekking av bunnen i Gunneklevfjorden i Porsgrunn for å begrense faren for framtidig spredning av miljøgifter. Her finner du nærmere informasjon om gjennomføringen av tiltakene, blant annet i form av nyhetsbrev som sendes til beboere i nabolaget.

Hydro Porsgrunn Industripark sett fra vannkanten Gunneklev
Foto: Gisle Nomme

Tildekkingen av den 760 mål store fjordbunnen skjer ved bruk av en velutprøvd metode. Målet er å begrense faren for framtidig spredning av miljøgifter etter mer enn 90 år med omfattende industrivirksomhet på Herøya. Forurensningen består blant annet av kvikksølv, dioksiner og furaner, vesentlig fra klorfabrikken og magnesiumfabrikken som ble nedlagt henholdsvis i 1987 og 2002.

Hydro har i en årrekke arbeidet med kartlegging av situasjonen og planlegging av tiltak. Målet er en god miljøtilstand i Gunneklevfjorden, og selskapet følger opp Miljødirektoratets krav så raskt det lar seg gjøre.

For øyeblikket pågår prosjektering og pilotering av tiltak, blant annet testing av ulike metoder for tildekking i mindre deler av fjorden. Resultatene fra disse testene vil danne grunnlaget for å bestemme utstyr og tildekkingsmassenes beskaffenhet og tykkelse. Selve tildekkingen av fjordbunnen skal være ferdig innen utgangen av 2021. Dersom det blir en utfylling med steinmasser fra utbyggingen av E18, vil tildekkingen bli gjennomført etter utfyllingen og kunne være ferdig i 2023/2024.

I tillegg til den pålagte tildekkingen er en tidligere småbåthavn innerst i Gunneklevfjorden flyttet til Frierfjorden. Hydro har stilt grunn til disposisjon for dette, og etableringen av den nye småbåthavnen har skjedd i 2019 i samarbeid med Herøya Motorbåtforening.