Skip to content

Norsk Hydro: Langsiktig rammeverk for ICMS-skatt etablert for Hydros virksomheter i Brasil

Den brasilianske delstaten Pará har publisert et langsiktig rammeverk for ICMS-skatt for aluminiumprodusenten Norsk Hydro ASA og relaterte enheter, som er utviklet mellom partene. Et nytt 15-års rammeverk vil erstatte den eksisterende ICMS utsettelsen 17 Juli.

– Vår ambisjon er å utvikle robuste og levedyktige virksomheter i Pará og være en pådriver for bærekraftig vekst i regionen. For å gjøre dette trenger vi stabile og forutsigbare rammebetingelser. Vi er tilfreds med å få på plass et langsiktig rammeverk for ICMS for Hydros virksomheter i Pará, sier konserndirektør og leder for bauksitt og alumina i Hydro, Alberto Fabrini.

Metallverket Albras, aluminaraffineriet Hydro Alunorte, og bauksittgruven Hydro Paragominas er underlagt det nye rammeverket. Hydro vil offentliggjøre ytterligere detaljer på rammeverket så snart som mulig på www.hydro.com.

ICMS er en merverdi skatt som tas inn av de brasilianske delstatene. Aluminiumindustrien i Pará har en ICMS-utsettelse på kjøp gjort innenfor staten som utløper 17. juli 2015. Hydro Paragominas, Hydro Alunorte og Albras har vært gjenstand for ICMS-beskatning på diesel og, siden 1. februar 2014, også de facto på fyringsolje, da delstaten Pará endret innsamlingspunktet for ICMS-skatt på kjøp fra distributøren som ligger i delstaten Pará til raffinerier som ligger utenfor delstaten. For tiden beløper dette seg til 250 millioner BRL årlig.

Under det nye 15-årige rammeverket for ICMS, så vil Hydro Paragominas og Hydro Alunorte fortsette å betale ICMS på diesel og fyringsolje, mens andre kjøp i delstaten vil ha en fornyet utsettelse i perioden. Albras vil måtte betale ICMS på 50 prosent av elektrisitetskjøp, mens andre kjøp i delstaten vil ha en fornyet utsettelse i perioden. ICMS-skatt betalt av Albras på elektrisitet forventes utlignet av økte lokale salg av primærmetall i Brasil, til en salgspris som inkluderer ICMS.

Hydro støtter videreforedling gjennom verdikjeden for aluminium, bidrar til utvikling i regionen, og er også en pådriver for bærekraftig vekst i delstaten Pará. Bauksitt produsert ved Hydro Paragominas raffineres ved Hydro Alunorte aluminaraffineri. Alumina fra Hydro Alunorte benyttes som råvare i metallverket Albras, et samarbeidsselskap mellom Hydro og det japanske konsortiet NAAC (Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.). Hydro forlenger også verdikjeden gjennom salg av 50 000 tonn flytende metall i året fra Albras til den lokale kabelprodusenten Alubar. Hydro og Albras vil øke lokale salg i Brasil til markedsvilkår for å støtte etableringen av nye, verdiskapende nedstrømsindustrier i Pará. Albras planlegger også å heve kvaliteten på porteføljen sin ved å oppgradere 40 000 tonn av den årlige produksjonskapasiteten fra ulegert aluminium til legert aluminium for salg til det lokale markedet.

Gjennom «fra B til A» forbedringsprogrammet, har Hydro over de siste årene iverksatt betydelige tiltak for å øke produksjonen til designkapasitet ved Hydro Paragominas (9,9 millioner tonn) og Hydro Alunorte (6,3 millioner tonn), samtidig som man har redusert kostnader og forbedret produksjonsprosesser. Produksjonsøkningen til designkapasitet er gjennomført ved Hydro Paragominas. Hydro Alunorte øker fortsatt produksjonen mot designkapasitet.  Gjennom prosessen for stabiliserings og produksjonsøkning, har Hydro Alunorte identifisert ytterligere tiltak for å løfte produksjonen ytterligere, til 6,6 millioner tonn.

Aluminaraffineriet CAP er et samarbeidsprosjekt mellom Hydro og Dubal Holding LLC, som for øyeblikket er stoppet grunnet markedsforhold. CAP-prosjektet skal gjennomgå en teknisk undersøkelse, og Hydro undersøker potensialet for å iverksette prosjektet innen 2018, dersom markedsforholdene forbedrer seg betydelig. Dette vill kreve en utvidelse av bauksittgruven Paragominas til 14.8 millioner tonn.

Hydro Paragominas har en beregnet produksjonskapasitet på 9,9 millioner tonn bauksitt i året. Hydro Alunorte, som er eid 92% av Hydro, har en beregnet produksjonskapasitet på 6,3 millioner tonn alumina i året og er verdens største aluminaraffineri. Albras, eid 51% av Hydro og 49% av det japanske konsortiet NAAC (Nippon Aluminium Amazon Company), har en årlig produksjonskapasitet på 460 000 tonn. CAP prosjektet som er eid 81% av Hydro og 19% av Dubal Holding LLC, forventes å ha en årlig produksjonskapasitet på 1,9 millioner tonn av alumina i første omgang. All virksomhet er lokalisert i delstaten Pará i Brazil.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you