Skip to content

Første kvartal 2017: Høyere priser styrker resultatet, økte råvarekostnader

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.284 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 1.829 millioner kroner i fjerde kvartal. Økningen reflekterer hovedsakelig høyere realiserte «all-in» metall- og aluminapriser, delvis utliknet av høyere råvarekostnader.

  • Underliggende EBIT 2.284 millioner kroner
  • Høyere realiserte "all-in" aluminium- og aluminapriser
  • Kostnadspress på råvarer
  • Resultat i Valsede Produkter påvirket av driftsproblemer
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot mål på 500 millioner kroner i 2017
  • Karmøy teknologipilot i rute for oppstart i fjerde kvartal 2017, på tid og kost
  • Produktkvalifisering for Automotive Line 3 er i gang, opptrapping av produksjon i 2017
  • 4-6% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, globalt marked stort sett i balanse

 

– Vi har oppjustert vår forventning til vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017 fra 3-5 prosent til 4-6 prosent, og vi forventer et stort sett balansert marked. Hydro er godt posisjonert i dette markedet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Etterspørselen etter aluminium i lettvektsprodukter og bærekraftige løsninger fortsetter å øke, og bekrefter vår tro på Hydros integrerte verdikjede, basert på aluminiumproduksjon med lave klimautslipp.

– Gode finansresultater og god drift står ikke alene. Det går hånd i hånd med sikkerhet. I april opplevde vi den verste formen for ulykke – et dødsfall. Vi må aldri miste fokus på vår aller viktigste jobb: å sørge for at alle kommer trygt hjem hver eneste dag.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med fjerde kvartal. Høyere realiserte aluminapriser, drevet av en høyere aluminaindeks og LME, ble delvis utliknet av lavere salgsvolum, en prisøkning på brenselolje og lut, og negative valutaeffekter ettersom BRL styrket seg i forhold til USD. Planlagt vedlikehold ved Paragominas og Alunorte ga lavere produksjon av bauksitt og alumina i kvartalet. Fjerde kvartal var positivt påvirket av 151 millioner kroner knyttet til utestående kontraktsfestede avtaler med Vale. 

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i første kvartal, grunnet høyere realiserte all-in metallpriser og høyere volumer. Dette ble delvis utliknet av vesentlig høyere aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked gikk vesentlig ned i første kvartal, på grunn av svakere resultater i handelsvirksomheten, i tillegg til negative lagervurderings- og valutaeffekter. 

Underliggende EBIT for Valsede Produkter økte sammenliknet med fjerde kvartal 2016. Et sesongmessig høyere salgsvolum ble delvis utliknet av driftsproblemer knyttet til oppstart av produksjon etter vedlikehold ved årsskiftet og nytt utstyr.

– Vi åpner vår nye, topp moderne produksjonslinje for bilkomponenter i Tyskland 4. mai, som har en kapasitet på 150.000 tonn i året. Dette øker Hydros samlede automotive-kapasitet til 200.000 i året. Bilkomponenter i aluminium vil redusere vekten på millioner av nye biler, noe som vil hjelpe bilprodusentene med å nå sine utslippsmål, og redusere de globale klimautslippene, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med forrige kvartal. Høyere produksjon og lavere områdekostnader ble delvis utliknet av lavere priser og høyere produksjonskostnader. Produksjonskostnadene økte i hovedsak på grunn av sesongmessig høyere eiendomsskatt, som delvis ble utliknet av lavere overføringskostnader. 

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, i tråd med det generelle sesongpreget i markedet.

Hydro gjorde framskritt i forbedringsprogrammet "Bedre", og selv om resultatet er litt bak plan ventes det at målet på 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019 vil nås.

Hydros netto likviditetsbeholdning gikk ned med 0,1 milliarder kroner i første kvartal til 5,9 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 0,7 milliarder kroner, og var påvirket av en oppbygging av driftskapital grunnet sesongeffekter og høyere priser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,2 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.410 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 192 millioner kroner, og positive metalleffekter på 286 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en nettogevinst på 32 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater og netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1.964 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 106 millioner kroner og positive metalleffekter på 68 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner, som består av en delvis nedskrivning av balanseførte kostnader grunnet en konstruksjonsgjennomgang av det deleide, planlagte aluminaraffineriet CAP, og et vederlag på 254 millioner kroner knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale, begge i Bauksitt og Alumina. I tillegg inkluderte rapportert resultat en kostnad på 32 millioner kroner knyttet til en endring i rentesatsen som brukes til å beregne miljøforpliktelser for anlegg ute av drift i Tyskland, og en netto gevinst på 23 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt) knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

Resultat etter skatt utgjorde 1.838 milliarder kroner i første kvartal. Dette omfatter en valutagevinst på 218 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens svekkelsen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt en urealisert gevinst på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

I forrige kvartal var resultat etter skatt 1.008 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 26 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av euro i forhold til norske kroner, noe som påvirket gjeld oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

Millioner kroner, untatt tall per aksjeFørste kvartal 2017Fjerde kvartal 2016% endring forrige kvartalFørste kvartal 2016% endring samme kvartal i fjorÅret 2016
Nøkkeltall
Driftsinntekter 23.026 21.250 8 % 20.138 14 % 81.953
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.410 1.964 23 % 1.693 42 % 7.011
Poster ekskludert (126) (135) 7 % (192) 35 % (586)
 
Underliggende EBIT 2.284 1.829 25 % 1.501 52 % 6.425
 
Bauxite & Alumina 756 711 6 % 189 >100 % 1.227
Primærmetall 900 601 50 % 318 >100 % 2.258
Metallmarkeder 24 152 (84) % 167 (85) % 510
Valsede produkter 106 6 >100 % 248 (57) % 708
Energi 423 359 18 % 398 6 % 1.343
Øvrig og elimineringer 74 (1) >100 % 181 (59) % 380
Underliggende EBIT 2.284 1.829 25 % 1.501 52 % 6.425
 
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA) 3.762 3.563 6 % 2.908 29 % 12.485
Underliggende EBITDA 3.637 3.143 16 % 2.716 34 % 11.474
 
Resultat 1.838 1.008 82 % 2.382 (23) % 6.586
Underliggende resultat 1.580 968 63 % 822 92 % 3.875
 
Resultat per aksje 0,86 0,52 66 % 1,12 (23) % 3,13
Underliggende resultat per aksje 0,75 0,47 60 % 0,39 92 % 1,83
 
Finansielle data:
Investeringer 1.372 3.541 (61) % 1.970 (30) % 9.137
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (5.358) (5.598) 4 % (9.206) 42 % (5.598)
Underliggende avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE)           5,30 %
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1.000 tonn) 2.400 3.063 (22) % 2.682 (11) % 11.132
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.523 1.635 (7) % 1.517 0 % 6.341
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 516 526 (2) % 514 0 % 2.085
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.757 1.647 7 % 1.497 17 % 1.574
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 14.798 13.659 8 % 12.950 14 % 13.193
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,42 8,29 2 % 8,65 (3) % 8,38
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 241 213 13 % 229 5 % 911
Sapa salgsvolumer (1 000 tonn) 178 155 15 % 174 2 % 682
Kraftproduksjon (GWh) 2.869 2.551 12 % 3.160 (9) % 11.332

Recommended for you