Vår ambisjon for rehabilitering av skog

Vi har en ambisjon om at alle landområder som har blitt påvirket av utvinning av bauksitt, minst skal føres tilbake til tilstanden den var i før gruvedriften startet.

I 2011 tok vi over eierskap og drift av bauksittgruven i Paragominas i delstaten Pará i Brasil. Gruven ligger i såkalt sekundær regnskog, i områder der det har vært drevet tømmerhogst og kvegdrift siden 1970-tallet.

Vårt langsiktige mål for rehabiliteringsarbeidet er å gi regnskogen tilbake så mye som mulig av den strukturen og det biologiske mangfoldet den hadde før man begynte med tømmerhogst og landbruk i området.

Et mål om 1:1-rehabilitering

Vårt mål om 1:1-rehabilitering ble sist oppdatert i 2017. I dette 1:1-rehabiliteringsmålet ligger det at vi over en toårsperiode skal rehabilitere de områdene der man har avsluttet utvinningen og er klar til å sette i gang rehabilitering. Dette er rullerende mål og ble nådd i 2017 og 2018.

Vi har også et mål om å få bort etterslepet i rehabiliteringsarbeidet man hadde i 2011, da vi tok over gruven. Det er et mål vi har satt oss fore å nå innen 2020. Paragominas’ nye dammer for avgangsmasse ble ferdig bygget i 2017. De gamle dammene må være i ro i en periode på minimum fem år før de kan rehabiliteres. Vi kommer da til å få et nytt rehabiliteringsetterslep.

Det norsk-brasilianske forskningskonsortiet BRC

Som en del av arbeidet med å nå de langsiktige målene tok vi i 2013 initiativ til det norsk-brasilianske forskningskonsortiet BRC, som vi i dag er partner av og en viktig økonomisk bidragsyter til. I BRC er norske og brasilianske forskere sammen om å studere biologisk mangfold og klima, og sikre at vi får et vitenskapelig grunnlag for rehabiliteringsarbeidet vårt.

Resultatene og kompetansen deles også med andre interessenter, slik at Brasil kan nå målene landet har satt seg gjennom Paris-avtalen. 


Oppdatert: 6. desember 2018