Urbefolkning

Da naturressurser ofte finnes på fjerntliggende steder med urbefolkning, er det en viktig utfordring for utvinningsvirksomheter å sørge for at urbefolkningens interesser og behov ivaretas.

Virksomheten i slike områder kan være kontroversiell. Ofte representerer urbefolkningen den svakeste gruppen i samfunnet, og de har begrensede rettigheter og er utsatt for diskriminering. De er ofte ikke formelt representert i regjeringen, så det er vanskelig for bedrifter å føre en direkte dialog med dem. Urbefolkningens interesser kommer til uttrykk gjennom flere internasjonale ideelle organisasjoner, og det er viktig å ha en konstruktiv dialog med dem. Urbefolkningens rettigheter er også styrket gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning.


Oppdatert: 11. oktober 2016