Fakta om situasjonen i Alunorte

(Oppdatert 17. mars 2018) I løpet av knappe 12 timer i perioden 16.–17. februar ble byen Barcarena, der vårt aluminaraffineri Alunorte ligger, rammet av et kraftig regnvær som har ført til oversvømmelser i regionen. Hydro har engasjert det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services til å utføre en uavhengig gjennomgang av vannbehandlings- og avløpssystemene ved aluminaraffineriet Alunorte, og de vil legge fram en rapport med foreløpige konklusjoner i løpet av den første uken i april. Denne gjennomgangen kommer i tillegg til en ekspertgruppe som allerede er etablert for å foreta en omfattende gjennomgang av Alunorte, og som rapporterer direkte til konsernsjefen.

Bakgrunn

 • Det ble registrert mer enn 200 mm nedbør i løpet av en periode på 12 timer 16.17. februar 2018.
 • Ettersom store deler av Barcarena ikke er asfaltert, fikk regnvannet en rødlig farge på grunn av jordsmonnet i regionen.
 • Etter det kraftige regnværet har ulike overvåkingsorganer inspisert aluminaraffineriet Alunorte og omkringliggende områder etter rykter om mulige lekkasjer og vannforurensing.
 • Overvåkingsorganene som gjennomførte inspeksjonene var blant annet direktoratet for miljø og bærekraft i delstaten Pará (Semas), kommunal miljømyndighet i Barcarena (Semade), kommunal miljømyndighet i Abaetetuba (Semea), sivilforsvaret, brannvesenet og det føderale miljødirektoratet Ibama.
 • Selv om det ikke er funnet bevis på utslipp fra rødslamdeponiene ved Alunorte, er det viktigste målet for oss å beskytte menneskene i området og sørge for at de føler seg trygge, noe som både gjelder våre ansatte og folk i områdene rundt anlegget. Vi er forberedt på å gjøre alt som står i vår makt for å gjenopprette sikkerhet og stabilitet for befolkningen i Barcarena.
 • Overvåkingsorganene identifiserte regnvann fra et rør som ikke hadde direkte forbindelse med deponiområdene ved Alunorte. Det aktuelle røret ble opprinnelig brukt i forbindelse med byggingen av dette området ved Alunorte, men har ikke vært i bruk siden. Hydro plugget røret umiddelbart etter at inspeksjonen gjorde oppmerksom på det. Hydro anslår at regnvannet kom inn i dette røret i løpet av 16. og 17. februar, og at den samlede mengden som kom ut gjennom røret var svært begrenset. Gjennom inspeksjoner ble det påvist ytterligere fire rør. Disse er inspisert og anses å være forsvarlig forseglet.
 • Instituto de Evandro Chagas, en ideell brasiliansk organisasjon som jobber for folkehelse, har rapportert at drikkevannet til enkelte befolkningsområder er forurenset. Den 24. februar kunngjorde Hydro at det er etablert en ekspertgruppe som skal foreta en omfattende gjennomgang av Alunorte, og som rapporterer direkte til konsernsjefen. Det er vår klare intensjon å få alle fakta på bordet og iverksette de tiltakene som måtte vise seg nødvendige for å møte de høye forventningene når det gjelder vårt bidrag til en bærekraftig vekst i Pará.
 • Alunorte er en viktig arbeidsgiver i Barcarena, med 2000 hardtarbeidende og engasjerte ansatte som også er berørt av situasjonen.
 • Den brasilianske nasjonalforsamlingen har opprettet et utvalg som skal granske situasjonen ved Alunorte.
 • Den 26. februar varslet direktoratet for miljø og bærekraft i den brasilianske delstaten Pará (Semas) i en uttalelse at det vil pålegge Alunorte å kutte produksjonen med 50 prosent grunnet manglende overholdelse av et vedtak om å oppnå et fribord på en meter i rødslamdeponiet DRS1. Semas informerte også om at det vil kreve suspendering av virksomheten ved ett av to deponier ved bauksittgruven Paragominas. Semas sa også at det vil ilegge dagbøter på rundt 1 million BRL fram til Alunorte når et fribord på minst en meter ved DRS1.
 • Den 27. februar ga SEMAS Alunorte beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 %, og ba om at reduksjonen måtte gjennomføres innen 1. mars. Alunorte ville få en dagbot på om lag BRL 500.000 hvis produksjonen ikke ble redusert innen fristen. Alunorte rapporterte at kravet om en meter fribord ble oppfylt 27. februar.
 • Basert på en rettskjennelse fra statsadvokaten i delstaten Pará i Brasil, ga en regional domstol på onsdag 28. februar Hydro pålegg om å kutte produksjonen med 50 prosent ved aluminaraffineriet Alunorte. Rettskjennelsen omfattet også påbud om å stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2, og en beslutning om at driften ikke kan gjenopptas før integriteten ved DRS2 er blitt verifisert.
 • Tidligere den 28. februar kom også det føderale brasilianske miljødirektoratet Ibama med en kunngjøring som påla Hydro å innstille driften av aluminaraffineriet Alunortes rødslamdeponi DRS2.
 • IBAMA har også gitt Hydro en bot på 20 millioner BRL, fordelt på to bøter på 10 millioner BLR hver. Bøtene er knyttet til potensielt forurensende aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2, og et dreneringsrør på Alunortes industriområde. Dreneringsrøret det vises til er et rør som ikke lenger er i bruk fra perioden da Alunorte-raffineriet ble bygget. Røret ble oppdaget i forbindelse med inspeksjoner etter det kraftige regnværet i februar.
 • Etter ordre fra både statlige og regionale myndigheter i Brasil om å redusere produksjonen med 50 prosent, utstedte Alumina do Norte do Brasil SA et force majeure-varsel 2. mars på grunn av produksjonsreduksjonen og mangel på klarhet i hvilke tiltak som må til for at Alunorte skal kunne gjenoppta normal drift. Som følge av dette utstedte Hydro Aluminium International SA og Hydro Aluminium AS et force majeure-varsel til sine kunder den 5. mars, ettersom force majeure-situasjonen ved Alunorte kan påvirke Hydros evne til å levere alumina og hydrat til sine kunder.
 • Den 5. mars utnevnte Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg CFO Eivind Kallevik til midlertidig leder av Bauksitt og Alumina med umiddelbar virkning, som et tiltak i den utfordrende situasjonen ved aluminaraffineriet Alunorte. Kallevik erstatter Silvio Porto. Kallevik vil samtidig fortsette i stillingen som CFO.
 • Hydro har også kunngjort at det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services er engasjert til å utføre en uavhengig miljøgjennomgang av vannbehandlings- og avløpssystemene ved aluminaraffineriet Alunorte i Barcarena i den nordlige delen av Brasil. SGW vil legge fram sine foreløpige konklusjoner i løpet av den første uken i april.
 • Hydro har også annonsert tiltak for å bistå lokalsamfunnene i Barcarena, og etablert et prosjekt for å gjøre vannbehandlingsanlegget ved Alunorte mer robust. Dette prosjektet skal ledes av tidligere leder for Bauksitt og Alumina, Silvio Porto.
 • Den 13. mars ble det lagt fram foreløpige funn fra den interne ekspertgruppen som ble nedsatt for å granske aluminaraffineriet Alunorte etter oversvømmelsen i februar.
 • Hydro har fått ordre fra påtalemyndigheten i Pará om å iverksette tiltak innen 48 timer, blant annet om å reparere sprekker i et rør og plugge inngangen til vannkanalen Canal Velho. Korrigerende tiltak vil iverksettes innen fristen.
 • Den 15. mars ga Hydro en oppdatering om situasjonen i Barcarena på et pressemøte ved selskapets hovedkontor på Vækerø. Informasjonsmaterialet som ble lagt fram er tilgjengelig på hydro.com
 • Hydro besluttet fredag 16. mars å investere 500 millioner kroner i vannrenseanlegget ved sitt aluminaraffineri i Barcarena, Brasil. Dette øker kapasiteten med 50 prosent og styrker raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær.

Fakta om Alunorte

 • Alunorte er verdens største aluminaraffineri med rundt 2000 ansatte, de fleste fra Pará.
 • Alunorte bruker moderne teknologi for å redusere væskeinnholdet i avfallsproduktet rødslam.
 • Anleggets vannrenseverk er utformet for å tåle ekstremt store nedbørsmengder. Vannet renses før det slippes ut i lokale elver i henhold til gjeldende miljøkrav.
 • Alunorte har to deponier, DSR1 og det nyere DRS2. Det pågår forberedelser for å starte full drift av DSR2, med en installasjonslisens som omfatter idriftsetting, og som er gyldig fram til utgangen av 2018. Onsdag 28. februar avsa en regional domstol en kjennelse med påbud om at Alunorte må stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2, og at driften ikke kan gjenopptas før integriteten ved DRS2 er blitt verifisert.
 • Drenasjesystemet, overvåkingen av renseverket og anleggets beredskapsplaner ble oppdatert etter en lekkasje ved Alunorte i 2009.

Oppdatert: 9. mars 2018