Skip to content

Valutagevinster hever resultatet for “nye” Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT

Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro

  Tredje kvartal Andre kvartal Tredje kvartal 01.01-30.09 01.01-30.09 År
Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006
 
             
Driftsinntekter 22.064 25.314 24.044 73.283 75.579 99.172
             
Resultat før finansposter og skatt:            
Aluminium Metal 2.172 2.465 2.365 7.170 6.404 7.302
Aluminium Products (247) 355 (435) 1.423 377 (104)
Energy 242 396 324 926 1.042 1.457
Konsern og andre (128) (57) (107) (496) 319 (1.109)
 
Resultat før finansposter og skatt: 2.039 3.159 2.147 9.024 8.141 7.547
             
Finansinntekter (-kostnader), netto 1.282 575 (136) 2.414 (28) 80
Resultat fra videreført virksomhet før skatt 3.320 3.734 2.010 11.438 8.113 7.628
             
Skattekostnad (699) (1.153) (656) (3.042) (2.596) (1.871)
 
Resultat fra videreført virksomhet 2.621 2.581 1.354 8.396 5.517 5.757
             
Resultat per aksje fra videreført virksomhet1) 2) 2,10 2,00 0,90 6,60 4,20 4,40
             
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (millioner) 1.223 1.227 1.236 1.225 1.245 1.241
 
             
Nøkkeltall:            
 
Investeringer - millioner kroner 1.305 854 1.002 3.033 2.672 4.526
Justert rentebærende gjeld 3) 1.994 1.464 - 1.994 - (5.844)
 
             
1) Resultat per aksje er beregnet ut fra veid gjennomsnitt antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer.
2) Beregnet som resultat fra videreført virksomhet minus minoritetens andel av resultatet. Det er ingen minortetsinteresser i resultat fra avhendet virksomhet.
3) Justert netto rentebærende gjeld , justert for pensjonsforpliktelser (etter skatt) og nåverdien av fremtidige leieforpliktelser knyttet til operasjonell leasing.

"Nye" Hydro oppnådde et resultat på 2.621 millioner kroner fra videreført virksomhet i tredje kvartal 2007, en økning fra 2.581 millioner kroner i forrige kvartal og 1.354 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2006. Betydelige valutagevinster på sikringskontrakter har hevet resultatet fra videreført virksomhet.

Driftsresultatet gikk ned med 1.120 millioner kroner i tredje kvartal grunnet lavere aluminiumpriser målt i norske kroner og et sesongmessig lavere salgsvolum for selskapets nedstrømsvirksomhet. Nedgangen i driftsresultatet ble oppveid av en valutagevinst på 1.199 millioner kroner, i hovedsak knyttet til valutasikringskontrakter.

Inntjening før finansposter og skatt (EBIT) for "nye" Hydro beløper seg til 2.039 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 3.159 millioner kroner i andre kvartal i år og 2.147 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Resultatet for Aluminium Metal, som er Hydros oppstrømsvirksomhet innenfor aluminium, gikk ned sammenliknet med et sterkt resultat i forrige kvartal, noe som hovedsakelig skyldes lavere realiserte priser målt i norske kroner.
 
Selskapets nedstrømsvirksomhet, Aluminium Products, har levert tilfredsstillende resultater for valsede produkter og for den europeiske virksomheten innenfor ekstrudering og byggesystemer, sett i lys av en sesongmessig nedgang i volumer og urealiserte effekter på sikringsprogrammer for driften. Forholdene er fortsatt relativt svake for Hydros virksomhet innenfor komponenter til bilindustrien og for den nordamerikanske ekstruderingsvirksomheten. Markedsforholdene har vært stabile for nedstrømsvirksomheten i Europa, mens nedgangen har fortsatt på det nordamerikanske markedet.
 
Hydros virksomhet innenfor energi oppnådde lavere resultater enn i forrige sterke kvartal. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere spotpriser på kraft. Selskapets aktiviteter innenfor solenergi byr på lovende muligheter. Selskapet Ascent Solar, der Hydro har en eierandel på 23 prosent, har startet et pilotanlegg for produksjon av solceller med fleksibel tynnfilm.
 
- Tredje kvartal markerer starten for Hydro som et ledende aluminiumselskap med en unik energiportefølje som viktig konkurransefortrinn, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten. - Vi har vært gjennom en periode med store endringer og er nå klare for videre vekst med fortsatt fokus på førsteklasses drift i alle deler av vår virksomhet. Vi vil bygge på Hydros norgesbaserte kompetanse og tradisjoner, med verden som vårt marked. Jeg har store ambisjoner for Hydro, sier Reiten.

 

 

Nøkkeltall fra driften Tredje Andre % endring Tredje % endring 01.01 01.01  
  kvartal kvartal forrige kvartal forrige -30.09 -30.09 År
  2007 2007 kvartal 2006 år 2007 2006 2006
Produksjon av primæraluminium (1000 tonn) 1) 435 435 - 449 (3)% 1.304 1.349 1.799
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.597 2.606 - 2.462 5 % 2.597 2.325 2.352
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1000 tonn) 253 262 (3)% 249 2 % 780 753 1.000
Salg av ekstruderte produkter til ekstern marked (1000 tonn) 123 135 (9)% 129 (5)% 392 403 526
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1000 tonn) 2) 29 30 (5)% 40 (28)% 101 132 190
                 
1) Inkludert Hydros andel av Søral (tilknyttet selskap). 
2) Salg av automotive-produkter omfatter ikke Magnesium. Castings-virksomheten er medregnet for to måneder i 2007. 

Aluminium Metal 
 
EBIT for Aluminium Metal utgjorde 2.172 millioner kroner i tredje kvartal 2007, en nedgang på 12 prosent sammenliknet med de sterke resultatene i andre kvartal 2007 og en nedgang på 8 prosent i forhold til tredje kvartal 2006, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte priser. Den realiserte aluminiumprisen målt i US-dollar var relativt uendret sammenliknet med andre kvartal 2007, men falt med fire prosent målt i norske kroner, noe som ga en reduksjon på om lag 285 millioner kroner i driftsresultatet.
 
Sammenliknet med tredje kvartal 2006 gikk den realiserte aluminiumprisen ned med en prosent målt i norske kroner, noe som ga en reduksjon på om lag 80 millioner kroner i driftsresultatet.

Hydros produksjon av primæraluminium, medregnet selskapets andel av produksjon i deleide selskaper, var uendret sammenliknet med andre kvartal 2007 og utgjorde 435.000 tonn. Produksjonen gikk ned med tre prosent sammenliknet med tredje kvartal 2006, hovedsakelig som følge av nedleggelsen av smelteverket Stade i Tyskland og Søderberg-linjen i Årdal.
 
Aluminium Metals andel av overskuddet i tilknyttede selskaper utgjorde 275 millioner kroner i tredje kvartal, mot 323 millioner kroner i andre kvartal 2007 og 385 millioner kroner i tredje kvartal 2006.

Joint venture-selskapet Qatalum, eid 50/50 av Hydro og Qatar Petroleum, ventes å starte driften sent i 2009 og vil gi et vesentlig tilskudd av kostnadseffektiv produksjonskapasitet. De samlede investeringskostnadene, som tidligere er beregnet til 4,8 milliarder US-dollar (for hele joint venture-selskapet), ventes å øke med om lag 800 millioner US-dollar. Et betydelig antall større kontrakter for prosjektet er nå plassert, og eierne arbeider sammen med disse hovedleverandørene for å ferdigstille delkontrakter med underleverandører. Det er etter hvert blitt klart at det høye aktivitetsnivået i bygg- og anleggsmarkedet vil føre til kostnadsøkninger for noen av disse underleverandørene sammenliknet med tidligere beregninger.
 
I september 2007 utøvde Hydro en opsjon i en langsiktig aluminaavtale med Rio Tinto Alcan (tidligere Comalco) som øker volumene av alumina fra Rio Tinto Alcan fra 500.000 til 900.000 tonn i året fra 2011 og ut kontraktsperioden til 2030.30

Aluminium Products
 
Aluminium Products pådro seg et tap før renter og skatt på 247 millioner kroner i tredje kvartal 2007, sammenliknet med EBIT på 355 millioner kroner i andre kvartal 2007, og et tap på 435 millioner kroner i tredje kvartal 2006. Resultatet i tredje kvartal er sterkt påvirket av betydelige negative urealiserte effekter på sikringsprogrammer for driften på 440 millioner kroner, sammenliknet med negative effekter på 31 millioner kroner i andre kvartal 2007. Det underliggende driftsresultatet1) viser et overskudd på 288 millioner kroner for tredje kvartal, noe som er 41 prosent lavere enn i andre kvartal 2007, hovedsakelig på grunn av en sesongmessig nedgang i salgsvolumet. Det underliggende resultatet har bedret seg med 7 prosent sammenliknet med tredje kvartal i 2006.
 
Etterspørselen på markedet for valsede produkter har vært god, men resultatet for kvartalet har vært påvirket av et sesongmessig lavere salgsvolum og lavere marginer i euro sammenliknet med andre kvartal 2007. Fortsatt gode marginer for Hydros europeiske virksomhet innenfor ekstrudering og byggesystemer har bidratt til resultatet for kvartalet, men er oppveid av sesongmessig lavere volumer sammenliknet med andre kvartal. Markedet for profiler i USA har falt videre fra et allerede svært lavt nivå, etter en meget sterk nedgang i løpet av første halvår 2007. Hydros salgsvolum for profiler i USA gikk ned med 12 prosent i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig på grunn av nedleggelsen av fabrikken i Ellenville. Driftsresultatet for virksomheten i USA bedret seg noe sammenliknet med andre kvartal som følge av tiltak for kostnadsreduksjoner, men er fortsatt ikke tilfredsstillende.
 
For nedstrømsvirksomheten nærmer Hydro seg slutten på en omfattende omstrukturerings- og avhendelsesprosess, som blant annet har gitt en samlet nedbemanning på om lag 3.500 personer siden begynnelsen av året.
 
Energy
 
EBIT for Hydros energivirksomhet utgjorde 242 millioner kroner i tredje kvartal 2007, en nedgang på 154 millioner kroner i forhold til andre kvartal og 82 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal 2006. Kraftproduksjonen i Hydro var 3,3 TWh i tredje kvartal. Dette er 20 prosent høyere enn i kvartalet før og 71 prosent høyere enn i tredje kvartal 2006. Økningen i produksjonen ble imidlertid mer enn oppveid av en betydelig lavere gjennomsnittlige spotpriser. Nordiske spotpriser falt med 14 prosent sammenliknet med andre kvartal 2007 og med 68 prosent sammenliknet med tredje kvartal 2006.
 
Forretningsutviklingen innenfor solenergi går framover. Hydro har en eierandel på 23 prosent i selskapet Ascent Solar Technologies Inc. i USA, som har en framtredende posisjon innenfor tynnfilmteknologi. Hydro eier 16 prosent i selskapet Norsun AS, som i øyeblikket bygger et anlegg for produksjon av silisiumskiver i Årdal, i tillegg til en andel på 49 prosent i HyCore ANS, som er et samarbeid med belgiske Umicore SA for utvikling av nye og kostnadseffektive produksjonsprosesser for silisium til solceller.

Finansposter
 
Netto finansinntekter i tredje kvartal 2007 utgjorde 1,282 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 1.199 millioner kroner og en netto renteinntekt på 64 millioner kroner. Valutagevinsten skyldes hovedsakelig svekkelsen av US-dollar i forhold til norske kroner i løpet av kvartalet, noe som har ført til gevinster på valutakontraktene i US-dollar. Den positive netto renteinntekten er et resultat av en sterk likviditetsposisjon i forhold til gjeld.
 
Netto finansinntekter i andre kvartal 2007 utgjorde 575 millioner kroner, inkludert en valutagevinst grunnet svekkelse av US-dollar og positive netto renteinntekter.
 
I tredje kvartal 2006 utgjorde netto finansposter et tap på 136 millioner kroner, i hovedsak på grunn av valutatap som følge av en styrking av US-dollar i løpet av perioden.
 
Likvide midler var 7,6 milliarder kroner høyere enn rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal 2007. Likviditetsreservene på 33,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet ble redusert til 7,8 milliarder kroner etter nedbetaling av gjeld til StatoilHydro tilsvarende 26,2 milliarder kroner i forbindelse med fisjonen 1. oktober 2007.

Skatt
 
Skattekostnaden for "nye" Hydro utgjorde 3.042 millioner kroner i de første ni månedene av 2007, tilsvarende om lag 27 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt. Skattekostnaden i tredje kvartal ble positivt påvirket av en reduksjon i de lovfestede skattesatsene i Tyskland, noe som har redusert bokført utsatt skatt med om lag 250 millioner kroner.

Utsikter
 
Med unntak av Kina signaliserer de viktigste økonomiske nøkkelindikatorene en svakere vekst i alle viktige regioner. Industriveksten i Europa er ventet å avta noe mot slutten av året. De økonomiske utsiktene for Nord-Amerika er fortsatt svake. Kina fortsetter sin raske utvikling, med en industriproduksjon som i øyeblikket vokser med rundt 16-18 prosent i året.
 
En kombinasjon av høye priser på metallbørsen i London (LME) og relativt stabile aluminapriser på kort sikt har ført til høyere utnyttelse av smelteverkskapasiteten i Kina. Dersom ny produksjonskapasitet medregnes, ventes det at kinesisk produksjon vil øke med rundt 30-35 prosent fra 2006 til 2007. Kinas forbruk av primæraluminium er ventet å øke med mer enn 35 prosent i samme periode. Produksjonen av primæraluminium i resten av verden er ventet å øke med om lag 4-5 prosent i 2007 sammenliknet med 2006, mens det tilsvarende forbruket er ventet å øke med rundt en prosent.
 
Det ventes en moderat økning i det rapporterte lagernivået for primæraluminium i 2007. 
 
Støperiprodukter
Etterspørselen etter pressbolt i Europa er ventet å holde seg på et høyt nivå, men å avta noe. Det ventes stort sett gunstige underliggende markedsforhold i sluttbrukersegmentene for valseblokker og støpelegeringer i Europa, men en noe avtagende etterspørselsvekst. Det er ventet at markedet for støperiprodukter i USA fortsatt vil være relativt svakt.

I tillegg til likevekten på det globale aluminiummarkedet, vil de finansielle investorenes atferd fortsatt være en viktig faktor som påvirker utviklingen i prisene på primæraluminium.

Valsede Produkter
Det europeiske markedet for valsede produkter er fortsatt godt, men det er tegn til noe svekkelse i markedet. Forbruket er ventet å avta i fjerde kvartal 2007 grunnet sesongsvingninger. Forbruket for 2007 som helhet ventes å gå noe ned sammenliknet med 2006.
 
Profiler
Generelt er det blandede utsikter på det europeiske profilmarkedet. Etterspørselen i transportsektoren er fortsatt høy, mens det er ventet videre nedgang i de europeiske bygg- og anleggsmarkedene. Det tyske markedet er fortsatt solid, mens de franske og italienske markedene viser tegn til svekkelse.
 
Utsiktene på markedet for profiler i USA er fortsatt svake, og det ventes en generell nedgang i markedet på 15-20 prosent i 2007 sammenliknet med 2006. En fortsatt forverring i boligmarkedet har sammen med uroen i finans- og kredittmarkedet i det siste ført til økt usikkerhet for ytterligere økonomisk nedgang. Det ventes at presset på marginene vil øke desto lenger den nåværende nedgangskonjunkturer varer.
 
Utsiktene for Hydros virksomhet innenfor komponenter til bilindustrien vil påvirkes av svak etterspørsel i USA.
 
Energy
Driftsresultatet for Hydros energivirksomhet forventes å variere i kvartalene som kommer. Både produksjonskapasitet og spotpriser på det nordiske kraftmarkedet er kraftig påvirket av hydrologiske forhold. I tillegg gjør kapasitetsbegrensninger i overføringsnettet at vannkraftprodusentene er eksponert for regionale priser som noen ganger avviker fra den nordiske prisen.
 
Det gjennomsnittlige nivået i de norske vannmagasinene lå på 94 prosent av full kapasitet ved utgangen av tredje kvartal, noe som er fem prosent høyere enn det som er normalt på denne tiden av året. På grunn av forventninger om økte kostnader på CO2-utslipp fra 1. januar 2008, er det i dag høye terminpriser for 2008 sammenliknet med resten av 2007. Dette kan gi vannkraftprodusentene incentiver til å utsette produksjon fra fjerde kvartal til 2008.
 
Valuta
Hydros driftsresultat er sterkt påvirket av endringer i verdien på US-dollar sammenliknet med norske kroner. En US-dollar som faller i verdi, vil føre til en reduksjon i EBIT, mens en US-dollar som øker i verdi, vil ha motsatt effekt. Som følge av dette har Hydro inngått valutakontrakter for å motvirke disse effektene. En nedgang i US-dollar tilsvarende en krone vil på årsbasis føre til en reduksjon i resultat før finansposter og skatt på i størrelsesorden 3.200 millioner kroner og gi en økning i netto finansinntekter (-kostnader) på i størrelsesorden 2.800 millioner kroner.

Disse tallene er basert på en LME-pris på 2.748 US-dollar per tonn og en vekslingskurs mot US-dollar på 6,16 kroner.

Konsoliderte resultater fra driften - Hydro
 
Tabellen under viser Hydros faktiske konsoliderte resultater fra driften i tredje kvartal 2007, inkludert olje- og gassaktivitetene som ble fusjonert med Statoil 1. oktober 2007.


 
Konsolidert finansiell informasjon Hydro

 

  Tredje kvartal Andre kvartal Tredje kvartal 01.01-30.09 01.01-30.09 År
Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006
             
Driftsinntekter 44.420 46.529 48.565 137.814 148.053 194.436
             
Resultat før finansposter og skatt:            
Oil & Energy 11.041 11.455 12.186 33.663 39.522 48.632
Aluminium Metal 2.172 2.465 2.365 7.170 6.404 7.302
Aluminium Products (247) 355 (435) 1.423 377 (104)
Andre aktiviteter 164 32 30 224 110 274
Konsernaktiviteter og elimineringer (547) (109) (217) (1.054) (81) (1.838)
Resultat før finansposter og skatt: 12.584 14.198 13.928 41.426 46.332 54.266
             
Finansinntekter (-kostnader), netto 2.264 820 (834) 3.825 602 1.356
Resultat fra videreført virksomhet før skatt 14.847 15.018 13.094 45.251 46.934 55.622
             
Skattekostnad (8.722) (9.115) (9.422) (27.767) (32.784) (38.258)
Resultat fra videreført virksomhet 6.125 5.903 3.672 17.485 14.150 17.364
Resultat fra avhendet virksomhet 296 157 186 590 423 569
Periodens resultat 6.421 6.060 3.858 18.075 14.573 17.933
             
Minoritetsandel av periodens resultat 106 108 238 317 265 273
Periodens resultat etter minoritetsandel 6.315 5.952 3.619 17.758 14.308 17.660
             
Resultat per aksje fra videreført virksomhet1) 5,20 4,90 2,90 14,50 11,50 14,20
             
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (millioner) 1.223 1.227 1.236 1.225 1.245 1.241
             
Nøkkeltall:            
Investeringer - millioner kroner 5.487 4.195 8.083 13.498 17.569 26.869
Justert rentebærende gjeld/egenkapital 2) 0,04 0,15 0,11 0,04 0,11 0,22
Gjeld/egenkapital 0,20 0,22 0,25 0,20 0,25 0,24
1) Resultat per aksje er beregnet ut fra veid gjennomsnitt antall utestående ordinære aksjer. Det er ingen utvannende elementer.
2) Justert netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser, justert for ikke-finansierte pensjonsforpliktelser (etter skatt) og nåverdien av fremtidige leieforpliktelser knyttet til operasjonell leasing.
Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende periode i 2006, med mindre annet framgår av teksten


For komplett rapport om tredje kvartal 2007, se
her (394 kb)

For slide-presentasjon av tredje kvartal 2007, se
her (1mb)


 

Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Pressekontakt
Inger Sethov
+47 22 53 20 36
+47 95 02 23 59
inger.sethov@hydro.com
Investorkontakt
Stefan Solberg
+47 22 53 92 80
+47 91 72 75 28
Stefan.Solberg@hydro.com

Norsk Hydro ASA
Drammensveien 264
0240 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 53 81 00
Faks: +47 22 53 27 25
www.hydro.com

Recommended for you