Skip to content

Stø kurs gjennom komplekse dilemmaer

– Etiske avveininger ved industriaktivitet, særlig i ikke-vestlige land, kan være krevende. Men vi mangler verken verktøy eller vilje til å gå fram på en forsvarlig måte, sier direktør Tom Einar Rysst-Jensen.

Tom Einar Rysst-Jensen, som leder enheten Smelter Growth i Aluminium Metall, er en av dem i Hydro som har bred erfaring med konsekvensanalyser i forbindelse med forretningsprosjekter.

Han har tidligere arbeidet i selskapets olje- og gassvirksomhet og har i en årrekke vært engasjert i prosesser knyttet til industriprosjekter innenfor bauksitt, alumina, elektrolyse og energi.

Føre-var-tilnærming

– Vi har gode verktøyer for å ivareta en føre-var-tilnærming når vi forbereder nye avtaler og aktiviteter. Det betyr at vi skal sørge for at arbeid og avtaler ikke bryter med Hydros interne etiske regler (Code of Conduct), samtidig som vi må holde oss innenfor nasjonale og internasjonale lover og regler, sier han.

Han viser til at det i prosedyrene som Hydro følger, inngår en risikovurdering av landet for prosjektet.

– Vi går inn i nasjonale, sosiale og økonomiske forhold og ser på en rekke ulike forhold og oversikter. Blant annet bruker vi Transparency Internationals korrupsjonsindeks CPI som et hjelpemiddel for å danne oss et bilde av risikoen og dermed faren for ulike typer uønsket atferd.

– Dersom vi kommer til at risikoen er høy, vil fokuset på å avdekke utfordringene styrkes, og dessuten vil vi bruke ressurser på å identifisere og planlegge forebyggende tiltak.

Sjekker integritet

Som et ledd i vurderingen av mulige forretningspartnere kan det bli foretatt en "integrity due diligence". Her blir bakgrunnen til selskaper og enkeltindivider sjekket i forhold til deres tidligere og eksisterende aktiviter i forretningslivet og ellers. Relevant informasjon framskaffes blant annet gjennom søk i arkivet til rettsapparatet og mediene.

– I tilfeller der dette arbeidet avdekker noe av potensielt tvilsom karakter, vil ytterligere undersøkelser bli foretatt, og informasjonen som fremkommer vil bli vurdert helhetlig, på tvers av selskapets samlede kompetanse, påpeker han.

– Skal det være aktuelt å gå videre, må usikkerhet være identifisert og være under kontroll. Under slike forhold skal terskelen uansett være høy for å gå inn i et samarbeid, og vi må vurdere alternativene.

– Hvordan sikrer Hydro at forhold som peker i retning av å avslutte et samarbeid blir fanget opp og håndtert?

– I samarbeid med forretningspartnere vil dette være en løpende vurdering, i tillegg til milepæler underveis der vi gjør opp status. Et av spørsmålene som stilles, er om motiver for samarbeidet kan ha endret seg eller om samarbeidet beveger seg i en annen retning enn det som har vært forutsatt. Ansvaret for en kontinuerlig vurdering av konsulenter og andre forretningspartnere ligger hos prosjektleder og linjeledelsen, sier Rysst-Jensen.

Alltid en utgang

– Vil framgangsmåten være annerledes når det er snakk om å overta et selskap eller prosjekt og tilhørende inngåtte samarbeidsavtaler?

– Også da skal alle forhold vurderes på et selvstendig grunnlag, som om oppkjøpet eller prosjektet hadde vært et nytt initiativ. En selvstendig vurdering av mulige problemstillinger gjøres også i forkant av at oppkjøpet eller prosjektet eventuelt overtas.

– Er Hydro over tid blitt bedre til å håndtere etikken rundt samarbeidsrelasjoner?

– Jeg mener absolutt det. Samtidig er arenaen for denne type vurderinger under kontinuerlig endring, og konsekvensene av å gjøre feil er blitt mer alvorlige.

Skal være et eksempel

Rysst-Jensen understreker at man skal hilse velkommen krav om større åpenhet.

– Dét er i vår interesse, og vi skal tilstrebe å gå foran som et eksempel for andre. Samtidig må vi også kunne delta i en debatt rundt den praktiske verdien av ulike krav og regler og håndhevelsen av disse.

– Vi bør ha respekt for at andre kulturer ikke gjør alle avveininger i samme rekkefølge eller på samme måte som oss, og vi skal ikke stille oss til doms over noen. Samtidig må vi ikke miste våre egne retningslinjer av syne. Noen av våre utfordinger ligger i å etablere virksomhet innenfor rammevilkår som er svært ulike våre egne. Sentralt i arbeidet med etiske problemstillinger i industriell virksomhet er  diskusjon av dilemmaer, både internt og eksternt.

– Noen krav er imidlertid ufravikelige, som korrupsjon og barnearbeid. Men det vil også være et spekter av andre komplekse dilemmaer å forholde seg til. Når man engasjerer seg i land som har behov for industriell utvikling, er det gråsonene som er de vanskelige, men Hydro arbeider systematisk og åpent med disse problemstillingene. Dette gjør at vi kontinuerlig styrker vår evne til å vurdere disse komplekse utfordringene, sier Tom Einar Rysst-Jensen.

Recommended for you