Skip to content

Tredje kvartal 2008: Fallende markeder og kostnadspress på innsatsfaktorer svekker resultatet

Hydros underliggende resultat fra videreført virksomhet var 968 millioner kroner i tredje kvartal 2008, noe som er en nedgang fra 1.335 millioner kroner i forrige kvartal og 2.114 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig sesongmessig lavere etterspørsel i svakere markeder og fortsatt kostnadspress på innsatsfaktorer oppstrøms.

 − Den globale finanskrisen og usikkerheten i de globale råvaremarkedene har påvirket våre resultater for tredje kvartal, og vil fortsette å gjøre det i kvartalene som kommer, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.


− Kostnads- og marginstyring står fortsatt øverst på vår dagsorden, sier Reiten. − I øyeblikket kutter vi kostnader og reduserer produksjonen av omsmeltet metall som svar på utviklingen i markedet. Virksomhet som ikke gir tilstrekkelig avkastning over tid vil bli omstrukturert.− Selskapets solide økonomiske posisjon og gode driftsresultater er enda mer verdifulle under dagens vanskelige omstendigheter, og gjør det mulig for oss å kunne utnytte vekstmuligheter som måtte oppstå.
 
Underliggende EBIT i tredje kvartal var 1.490 millioner kroner, sammenliknet med 1.619 millioner kroner i andre kvartal og 2.686 millioner kroner i tredje kvartal 2007. Hydros kommersielle aktiviteter, som blant annet omfatter selskapets innkjøps- og handelsvirksomhet, er i stor grad eksponert for variasjoner i markedet og pådro seg et underliggende tap i kvartalet.

Underliggende EBIT for Aluminium Metalls oppstrømsvirksomhet økte i forhold til kvartalet før på grunn av høyere realiserte aluminiumpriser, men denne gevinsten ble delvis oppveid av høyere driftskostnader og lavere salgsvolum fra støperiene i det som har vært et vanskelig marked for metallprodukter. Resultatet for bauksitt- og aluminavirksomheten økte grunnet en vellykket oppstart av den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte. Resultatet for kommersielle aktiviteter falt betydelig, noe som reflekterer svake markedsforhold og negative handels- og sikringsaktiviteter.

Hydros joint venture-selskap med Qatar Petroleum for smelteverksprosjektet Qatalum, med en kapasitet på 585.000 tonn, var om lag 41 prosent ferdigstilt ved utgangen av tredje kvartal. Hydro har en eierandel på 50 prosent i selskapet. Oppstarten skal etter planen skje rundt årsskiftet 2009/2010, med økning til full produksjon i løpet av 2010.
 
Resultatene i Aluminium Produkter gikk ned sammenliknet med forrige kvartal grunnet lavere sesongbetont etterspørsel. Driftsresultatene har fortsatt vært generelt gode med stabile marginer og salgsvolumer som har overgått utviklingen i markedet i viktige segmenter. Marginene har holdt seg på et stabilt nivå for Valsede Produkter og den europeiske delen av Extrusion, mens de fortsatt er på et svært lavt nivå for ekstruderingsvirksomheten i USA. Automotive har pådratt seg et underliggende tap i kvartalet grunnet en kraftig nedgang i viktige europeiske markeder og i USA.
 
Energi leverte gode resultater i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av høyere spotpriser på kraft. Kraftprisen økte i kvartalet på grunn av generelt lavere vannkraftproduksjon i Norge og Sverige og fortsatt høye drivstoffkostnader og kraftpriser på det europeiske kontinentet. Hydros vannkraftproduksjon var høyere enn normalt i tredje kvartal, men produksjonsvolumet falt noe i forhold til det unormalt høye nivået vi så i forrige kvartal.
 
Kontantstrøm fra driften utgjorde 3,8 milliarder kroner de første ni månedene av 2008, noe som er en nedgang fra 10,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig høyere lagernivå og lavere realiserte gevinster på valutaderivater, i tillegg til utviklingen i EBIT.

Finansielle hovedtall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Tredje kvartal 2008 Andre kvartal 2008 % endring forrige kvartal Tredje kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor Første 9 mnd. 2008 Første 9 mnd. 2007 Året 2007
                 
Driftsinntekter 21.765 23.980 (9)% 21.966 (1)% 67.275 72.665 94.316
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2.414 708 >100% 2.013 20% 4.300 8.687 9.025
Poster ekskludert (924) 911   673   840 (233) 1.128
Underliggende EBIT 1.490 1.619 (8)% 2.686 (45)% 5.141 8.454 10.153
Underliggende EBIT:                
Aluminium Metall 932 953 (2)% 2.182 (57)% 3.139 6.931 8.265
Aluminium Produkter 322 535 (40)% 288 12% 1.228 1.278 1.352
Energi 475 270 76% 207 >100% 1.144 842 1.184
Konsernaktiviteter og elimineringer (239) (140) (71)% 9 >(100)% (371) (598) (647)
Underliggende EBIT 1.490 1.619 (8)% 2.686 (45)% 5.141 8.454 10.153
Rapportert resultat fra videreført virksomhet 233 902 (74)% 2.792 (92)% 2.578 8.631 9.158
Underliggende resultat fra videreført virksomhet 968 1.335 (27)% 2.114 (54)% 3.745 6.611 8.015
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 0,10 0,70 (86)% 2,20 (95)% 1,90 6,80 7,20
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet 0,70 1,00 (30)% 1,60 (56)% 2,90 5,10 6,20
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 2.443 1.553 57% 1.305 87% 6.264 3.033 5.206
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (5.455) (2.051) >(100)% (3.841) (42)% (5.455) (2.051) (757)
                 
Nøkkeltall fra driften 
  Tredje kvartal 2008 Andre kvartal 2008 % endring forrige kvartal Tredje kvartal 2007 % endring samme kvartal i fjor Første 9 mnd. 2008 Første 9 mnd. 2007 Året 2007
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.846 2.699 5% 2.597 10% 2.664 2.597 2.559
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 15.112 14.008 8% 15.512 (3)% 14.202 16.633 15.522
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 439 437 0% 435 1% 1.309 1.304 1.742
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 240 259 (7)% 254 (6)% 752 784 1.030
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 122 133 (8)% 123 (1)% 385 391 508
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 26 31 (15)% 29 (10)% 87 87 117
Kraftproduksjon (GWh) 2.677 3.021 (11)% 3.294 (19)% 8.548 8.697 11.018

 

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet

EBIT for Hydro utgjorde 2.414 millioner kroner i kvartalet, noe som er betydelig høyere enn EBIT i andre kvartal på 708 millioner kroner. EBIT er påvirket av betydelige netto urealiserte gevinster på kraftkontrakter på om lag 1 milliard kroner, sammenliknet med urealiserte tap på om lag 2 milliarder kroner i andre kvartal 2008. De betydelige urealiserte gevinstene er i hovedsak et resultat av nedgangen i terminprisen på kull i løpet av kvartalet. Tallet for andre kvartal 2008 omfattet også betydelige urealiserte gevinster på LME-derivater på 340 millioner kroner og gevinst på salg av virksomhet på om lag 390 millioner kroner.
 
Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 233 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 902 millioner kroner i forrige kvartal. Resultat fra videreført virksomhet inkluderer et netto urealisert og realisert valutatap på 2.015 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med en netto valutagevinst på 298 millioner kroner i andre kvartal.

Markedsutvikling og utsikter

I juli økte tremånedersprisen på aluminium kraftig på LME, og nådde en toppnotering på 3.380 US-dollar per tonn. Uroen på finansmarkedet og økende bekymring og usikkerhet knyttet til den framtidige utviklingen i verdensøkonomien førte imidlertid til en nedgang i prisen, som ved utgangen av kvartalet lå på 2.425 US-dollar per tonn. Siden utgangen av tredje kvartal har prisene svekket seg ytterligere. For Hydro har styrkingen av kursen på US-dollar dempet effekten av prisnedgangen noe, målt i norske kroner. De lavere prisene sammenliknet med produksjonskostnadene i bransjen er ventet å føre til kapasitetsreduksjoner og potensielt et mer balansert aluminiummarked over tid.
 
Aktivitetsnivået i de viktigste europeiske markedene for metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) var sesongmessig lavt i sommermånedene og tok seg ikke opp igjen i september slik det var ventet. Vi forventer at markedsforholdene vil svekke seg i enda større grad i resten av 2008 grunnet en avtagende etterspørsel i alle de viktigste sluttbrukersegmentene for metallprodukter i Europa, spesielt bilindustrien og bygg- og anleggsmarkedet, som vi venter vil bli kraftig påvirket av turbulensen i kredittmarkedet. Det ventes at de svake markedsforholdene i USA vil fortsette og at de vil forverre seg ytterligere.
Våre forretningsaktiviteter gjør at vi er eksponert for risiko i forhold til om en eller flere av våre motparter vil unnlate å oppfylle sine forpliktelser, noe som vil føre til direkte økonomisk tap, en uventet økning i markedseksponering eller høyere driftskostnader. Svake og forverrede økonomiske rammebetingelser globalt, regionalt eller på bransjenivå, kombinert med uro på finansmarkedet, øker risikoen for at våre motparter kan komme i en slik situasjon. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning. Vi følger nøye med på situasjonen og er ikke oppmerksom på noen slike tilfeller i øyeblikket.
 
Hydro har en sterk likviditetsposisjon. På grunn av vårt planlagte investeringsnivå og potensielt lavere kontantstrøm fra driften under dagens vanskelige markedsforhold, forventer vi en reduksjon i likviditetsbeholdningen i de kommende kvartalene.

Aluminium Metall

Underliggende EBIT for Aluminium Metall ble påvirket av høyere aluminiumpriser, men også høyere driftskostnader for virksomheten i primærmetall, og lavere volumer fra støperiene. Resultatet fra våre kommersielle aktiviteter falt betydelig og enheten hadde et underliggende tap i perioden. Bauksitt- og aluminavirksomheten leverte forbedrede underliggende resultater grunnet oppstarten av den tredje utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte.
 
Underliggende EBIT for Bauksitt og Alumina forbedret seg i forhold til andre kvartal 2008 og var noe lavere enn det tilsvarende resultatet i tredje kvartal 2007. De underliggende resultatene for Alunorte forbedret seg grunnet høyere produksjonsvolumer og noe høyere aluminapriser. De underliggende resultatene for Alpart gikk ned sammenliknet med andre kvartal 2008 og tredje kvartal 2007 grunnet høyere energikostnader.
 
Prisene på LME økte både i US-dollar og norske kroner i kvartalet i forhold til forrige kvartal, noe som har gitt en positiv effekt på de underliggende resultatene i Primærmetall. Variable kostnader knyttet til produksjonen av primærmetall økte, hovedsakelig på grunn av høyere aluminakostnader, som er indeksregulert i forhold til prisen på primæraluminium, og betydelig høyere karbonkostnader. Faste kostnader gikk ned, delvis på grunn av en justering i allokeringen av konsernets indirekte kostnader. Produksjonsvolumene var stabile, men salgsvolumet av støperiprodukter var sesongmessig lavere og påvirket av stadig vanskeligere markedsforhold. Underliggende EBIT gikk ned sammenliknet med tredje kvartal 2007, påvirket av lavere realiserte priser målt i norske kroner og høyere driftskostnader.
 
Våre kommersielle aktiviteter leverte et underliggende tap i kvartalet, påvirket av sesongmessig lavere volumer og stadig vanskeligere markedsforhold for metallprodukter. Resultatet for kvartalet omfattet også en netto negativ realisert og urealisert effekt på om lag 160 millioner kroner knyttet til derivater som er benyttet for å dempe risikoen for tap ved backwardation (når terminprisene er lavere enn spotprisen) på selskapets driftssikrings- og handelsaktiviteter.
 
De første ni månedene i 2008 ble underliggende EBIT for Aluminium Metall kraftig påvirket av lavere realiserte aluminiumpriser målt i norske kroner, grunnet den betydelig lavere kursen på US-dollar.

Utsikter

I løpet av kvartalet har forverringen av finanskrisen og økende økonomisk usikkerhet hatt en negativ innvirkning på utviklingen i aluminiumprisen, mens aktiviteten blant finansinvestorene har gjort ustabiliteten i markedet enda verre. Denne situasjonen vil sannsynligvis fortsette mens myndighetene i ulike land arbeider for å stabilisere og styrke finansmarkedene. På lang sikt vil prisene bli påvirket av finanskrisens effekt på den generelle økonomiske utviklingen. Styrkingen av kursen på US-dollar har imidlertid dempet effekten av prisnedgangen målt i norske kroner.
 
På viktige kostnadskomponenter har aluminiumindustrien den siste tiden opplevd en prisøkning som savner sidestykke, og som er drevet av høyere priser på energi og naturressurser. Dagens lave aluminiumpriser og de høye produksjonskostnadene for marginalkapasitet skaper sammen en utfordrende situasjon for aluminiumprodusentene, og vil sannsynligvis føre til kapasitetsreduksjoner. Over tid vil kostnadene på innsatsfaktorene til smelteverkene påvirkes av den generelle økonomiske nedgangen. Kontraktsarrangementer og tidsforsinkelser i produksjon og logistikkprosesser fører imidlertid til at kostnadene vil bli relativt høyere i de neste kvartalene.
 
I Kina blir aluminiumprodusentene påvirket av prisutviklingen på Shanghai Futures Exchange (SHFE), der prisene i øyeblikket er lavere enn produksjonskostnadene for flere større smelteverk i Kina. Den nye kinesiske eksportavgiften på legert primæraluminium har ført til et overskudd av metall, noe som gir ytterligere press nedover på innenlandske aluminiumpriser. Kinas antatte forbruk av primærmetall er anslått å øke med 10 til 12 prosent for året 2008 som helhet, noe som er en nedgang fra en ekstraordinært høy årlig vekstrate på 38 prosent i 2007. Den beregnede produksjonsveksten på 12 til 14 prosent vil avhenge av energiforsyningssituasjonen og de kinesiske myndighetenes arbeid for å dempe økningen i primærkapasitet og eksporten av primærmetall. Beregnet produksjon og forbruk har blitt justert ned siden forrige kvartal, delvis på grunn av frivillige reduksjoner i produksjon for å spare energi i forbindelse med Kinas arrangement av de olympiske leker. I tillegg har den negative økonomiske utviklingen også påvirket Kina. Vi forventer fortsatt en gradvis økning i netto kinesisk eksport av flatvalsede og fabrikkerte produkter på grunn av kostnadsfordeler og incentivet om eksportavgift.

I øyeblikket er det globale forbruket av primæraluminium beregnet å øke med om lag fem prosent i 2008. Generelt kan finanskrisen få en betydelig negativ innvirkning på den globale etterspørselen etter aluminium på kort og mellomlang sikt. 

Aluminium Produkter

Underliggende EBIT for Aluminium Produkter gikk betydelig ned i forhold til andre kvartal 2008, hovedsakelig på grunn av en forventet sesongmessig nedgang i etterspørselen i kvartalet. De generelle driftsresultatene har imidlertid fortsatt vært solide, med gode marginer og volumer som har overgått utviklingen i markedet i viktige regioner og segmenter.
 
På grunn av den sesongbetonte nedgangen i leveransene har virksomheten i Valsede Produkter og Extrusion levert lavere underliggende resultater i kvartalet sammenliknet med andre kvartal. Marginene har imidlertid holdt seg på et stabilt nivå. Resultatene fra virksomheten i Nord-Amerika er fortsatt svake, mens den positive utviklingen fortsetter for aktivitetene i Sør-Amerika. Virksomheten i Automotive pådro seg et underliggende tap sammenliknet med et nullnivå i andre kvartal 2008, grunnet en kraftig nedgang i viktige europeiske markeder og i USA.
 
Forbedringer i marginene, hovedsakelig i generell engineering, har veid opp for lavere volumer og høyere energi- og råvarekostnader i Valsede Produkter, mens den svake kursen på US-dollar har hatt en negativ effekt på resultatene sammenliknet med tredje kvartal og de første ni månedene av 2007. Den europeiske ekstruderingsvirksomheten kan vise til fortsatt høye marginer og stabile volumer sammenliknet med tredje kvartal og de første ni månedene i 2007, og har generelt gjort det bedre enn konkurrentene på visse områder i et fallende marked. Oppkjøpene i Spania nylig har bidratt positivt til resultatene for periodene. For ekstruderingsvirksomheten i USA har underliggende EBIT for de første ni månedene forbedret seg vesentlig sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Resultatene for Automotive gikk ned, både sammenliknet med tredje kvartal og de første ni månedene i 2007, hovedsakelig på grunn av reduserte volumer og kostnader knyttet til oppstartsaktiviteter for nye produktlinjer i Automotive Structures, i tillegg til kostnader for å justere kapasiteten i samsvar med de aktuelle markedsforholdene.

Utsikter

Etterspørselen etter valsede produkter i Europa er ventet å gå ned utover det de normale sesongsvingningene skulle tilsi i månedene som kommer, hovedsakelig som følge av lavere etterspørsel i markedssegmentene automotive og engineering. Den aktuelle styrkingen av US-dollar bør redusere presset på marginene basert på potensiell eksport fra USA til Europa. Valseindustrien vil fortsatt være gjenstand for et økende kostnadspress utover den aktuelle inflasjonen, hovedsakelig som følge av økende energi- og råvarepriser. Ustabiliteten og usikkerheten i råvaremarkedene vil imidlertid også påvirke kostnadsutviklingen i tiden framover.
 
De generelle utsiktene for det europeiske ekstruderingsmarkedet indikerer en ytterligere reduksjon i etterspørselen, drevet av et svakt marked for bilindustrien og bygg- og anleggssektoren, spesielt i Sør-Europa. De negative markedsutsiktene kan føre til videre press på marginene i månedene som kommer. Utsiktene på ekstruderingsmarkedet i USA er fortsatt meget svake, og viser ingen tegn til oppgang. Markedene i Sør-Amerika ventes å få videre vekst, men i et lavere tempo.
 
Det europeiske automotivemarkedet er inne i en stor nedgangskonjunktur, og de fleste av originalutstyrsleverandørene (OEM) har kunngjort at de vil foreta produksjonskutt for å kompensere for nedgangen i etterspørselen etter nye biler. Det nordamerikanske markedet viser ingen tegn til oppgang fra det lave etterspørselsnivået vi har sett i tidligere kvartaler. De tidligere robuste markedene i Asia og Sør-Amerika viser også tegn til svekkelse.
 
Den tiltakende globale finanskrisen fører til betydelig usikkerhet i markedet, spesielt i de kapitalintensive transport- og byggesektorene, hvor vi venter å bli kraftig påvirket av uroen i kredittmarkedet

Energi

Underliggende EBIT for Energi forbedret seg betydelig i forhold til andre kvartal 2008, noe som hovedsakelig skyldes høyere spotpriser på kraft. Selv om kraftproduksjonen har vært høyere enn normalt i løpet av tredje kvartal, har produksjonsvolumene gått noe ned i forhold til andre kvartal, noe som delvis har utliknet effekten av økende priser. Forbedringen sammenliknet med tredje kvartal 2007 kan forklares ved betydelig høyere spotpriser i Sør-Norge.
 
Direkte kraftproduksjonskostnader var stort sett uendret i forhold til andre kvartal, men lavere enn i tredje kvartal 2007 grunnet lavere nettariffer.
 
Hydros solenergiaktiviteter rapporterte et underliggende tap på 19 millioner kroner i tredje kvartal 2008, sammenliknet med et tap på 36 millioner kroner i andre kvartal og et tap på 11 millioner kroner i tredje kvartal 2007.

Utsikter

Et reservoarnivå som er lavere enn normalt, kaldere vær og høye kostnader på termisk drivstoff indikerer at kraftprisene vil holde seg på et høyt nivå i Norden gjennom fjerde kvartal og inn i vintersesongen. Det ventes imidlertid fortsatt at det nordiske kraftmarkedet vil bli svært ustabilt på grunn av usikre hydrologiske forhold og andre faktorer.
 
Nivået i magasinene i Norge ble rapportert til 82 prosent av full kapasitet ved slutten av tredje kvartal, noe som er seks prosent lavere enn det som er normalt på denne tiden av året. Kapasiteten for import/eksport fra Sør-Norge er fortsatt svært redusert, men Statnett forventer at alle linjer vil være operative før utgangen av året.
 
På grunn av at nivået i vannmagasinene er lavere enn normalt, forventes det at Hydros kraftproduksjon vil bli vesentlig lavere i fjerde kvartal sammenliknet med første og andre kvartal i 2008. Produksjonsvolumene vil imidlertid også påvirkes av nedbør og kraftprisutviklingen i perioden.

Konsern, øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Konsern, øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 239 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med et negativt beløp på 140 millioner kroner i andre kvartal 2008 og et positivt beløp på 9 millioner kroner i tredje kvartal 2007. Beløpet for tredje kvartal inkluderer en kostnad på 150 millioner kroner knyttet til en endring i allokeringen av konsernets indirekte kostnader. Dette beløpet veies opp av positive justeringer inkludert i EBIT for forretningsområdene, hovedsakelig Aluminium Metall (89 millioner kroner) og Aluminium Produkter (76 millioner kroner). Juridiske kostnader knyttet til undersøkelsene omkring vår tidligere virksomhet i Libya på om lag 40 millioner kroner påvirket også underliggende EBIT for Konsern og elimineringer i tredje kvartal. Samlede juridiske honorarer knyttet til granskningen var på om lag 100 millioner kroner, hvorav 93 millioner kroner er belastet i 2008.

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet

For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater, er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.

Poster som er utelatt fra underliggende EBIT, er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet
Millioner kroner Tredje kvartal 2008 Andre kvartal 2008 Tredje kvartal 2007 Første 9 mnd. 2008 Første 9 mnd. 2007 Året 2007
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 35 (340) 333 (864) 31 131
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter (1.038) 1.997 265 2.249 262 928
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 150 (110) (35) 50 (132) (137)
Metalleffekt, Valsede Produkter (38) (247) 55 (171) (65) 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader - - 20 - 169 224
Nedskrivinger - - - - 144 144
(Gevinst) / tap på avhendelser (34) (389) 40 (423) (636) (641)
Korreksjon av eliminering av gevinst i varelager - - (5) - (5) 291
Tyskland, endring i skatteprosent - - - - - (47)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (924) 911 673 840 (233) 1.128
Netto valuta(gevinst)/-tap 2.015 (298) (1.199) 862 (2.180) (2.254)
Beregnet skatteeffekt (355) (181) 98 (536) 643 283
Tyskland, endring i skatteprosent - - (250) - (250) (300)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet 735 432 (678) 1.167 (2.020) (1.143)

 

Finansposter

Netto valutatap i tredje kvartal 2008 er i hovedsak knyttet til effekten av Hydros valutasikringsprogram som følge av at US-dollar har styrket seg i forhold til norske kroner og euro.
 
Renteinntektene gikk ned i tredje kvartal sammenliknet med andre kvartal 2008, noe som hovedsakelig skyldes en lavere likviditetsbeholdning. Renteinntekten var lavere sammenliknet med tredje kvartal 2007 på grunn av lavere likviditetsbeholdning etter betaling av fisjonsgjeld til StatoilHydro. Renteinntektene gikk av samme grunn ned de første ni månedene i 2008 sammenliknet med samme periode i fjor

Skattekostnad

Skattekostnaden var 201 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 248 millioner kroner i andre kvartal 2008 og 765 millioner kroner i tredje kvartal 2007.
 
Skattekostnaden var 46 prosent av resultat fra videreført virksomhet før skatt i tredje kvartal sammenliknet med 22 prosent i andre kvartal 2008 og 22 prosent i tredje kvartal 2007. Den høye skatteprosenten i kvartalet skyldes relativt gode resultater fra kraftvirksomheten, som er gjenstand for en tilleggsskatt på 30 prosent. Den relativt lave skatteprosenten i andre kvartal skyldtes hovedsakelig effekten av en skattefri gevinst på salget av Hydros tidligere interne serviceenheter. Skattekostnaden i tredje kvartal 2007 var positivt påvirket av en reduksjon i lovbestemte skattesatser i Tyskland.

Pressekontakt

Kontakt: Erik Brynhildsbakken
Telefon: +47 22538301
Mobil: +47 41751271
E-post: Erik.Brynhildsbakken@hydro.com
 

Investorkontakt

Kontakt: Stefan Solberg
Telefon: +47 22539280
Mobil: +47 91727528
E-post: Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you