Skip to content

Andre kvartal 2009: Solid kontantstrøm og kostnadsbesparelser, fortsatt svakt marked

Hydro hadde et underliggende tap før finansposter på 618 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med et tap på 493 millioner kroner i første kvartal, som følge av at den svake verdensøkonomien fortsatt tynger historisk lave aluminiumsmarkeder. Resultatet i nedstrømsvirksomheten bedret seg grunnet en sesongmessig høyere etterspørsel og raske tilpasninger som ble gjort tidlig i nedgangsperioden.


  • Underliggende tap før finansposter på 618 millioner kroner i andre kvartal
  • Fokus på likviditet, 2 milliarder kroner i netto kontantstrøm fra driften i kvartalet
  • Etterspørselen etter aluminium har tilsynelatende flatet ut på et lavt nivå etter historisk fall
  • Kapasitetsreduksjoner på 460.000 tonn per år gjennomført
  • God framdrift i kostnadsreduksjonsprogrammet, store besparelser i driftskostnader
  • Qatalum 84 prosent fullført ved utgangen av juni, i rute for oppstart rundt slutten av året

Energi rapporterer en underliggende EBIT på 281 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 447 millioner kroner i kvartalet før, noe som skyldes lavere produksjon og spotsalg.
 
– Selv om vi nå gjennomgår den mest krevende perioden aluminiumindustrien noen gang har sett, har vi oppnådd svært positive effekter av de kostnads- og kapasitetsjusteringene vi har gjennomført, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
 
– Vi er fortsatt forsiktige når det gjelder utsiktene for den globale etterspørselen etter aluminium i andre halvår, som normalt er sesongmessig svakere enn de foregående seks månedene, og vi vil fortsette vårt program for kostnadsreduksjoner og opprettholde finansiell fleksibilitet, sier han. -Med den betydelige reduksjonen vi har gjort i driftskapitalen, reduserte innsatskostnader og styrkede markedsposisjoner er vi godt posisjonert til å utnytte muligheter.
 


Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Andre kvartal 2009 Første kvartal 2009 % endring forrige kvartal Andre kvartal 2008 % endring samme kvartal i fjor Første halvår
2009
Første halvår
2008
Året
2008
                 
Driftsinntekter 17.123 16.854 2 % 23.980 (29) % 33.976 45.510 88.643
                 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 410 (1.598) >100 % 708 (42) % (1.188) 1.887 1.194
Poster ekskludert (1.029) 1.105   911   77 1.764 4.815
Underliggende EBIT (618) (493) (25) % 1.619 >(100) % (1.111) 3.651 6.009
                 
Underliggende EBIT:                
Primærmetall (895) (185) >(100) % 795 >(100) % (1.079) 1.733 2.732
Metallmarkeder 196 (245) >100 % 139 41 % (48) 502 703
Valsede Produkter (28) (53) 47 % 240 >(100) % (82) 387 651
Ekstruderte Produkter (26) (204) 87 % 296 >(100) % (230) 518 338
Energi 281 447 (37) % 302 (7) % 728 723 1.865
Øvrig og elimineringer (146) (253) 42 % (153) 4 % (400) (212) (279)
Underliggende EBIT (618) (493) (25) % 1.619 >(100) % (1.111) 3.651 6.009
                 
Rapportert resultat fra videreført virksomhet 282 (280) >100 % 902 (69) % 2 2.345 (3.267)
                 
Underliggende resultat fra videreført virksomhet (572) (480) (19) % 1.311 >(100) % (1.052) 2.687 3.579
                 
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet 0,17 (0,29) >100 % 0,67 (74) % (0,11) 1,87 (3,04)
                 
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet (0,53) (0,45) (18) % 1,00 >(100) % (0,99) 2,16 2,62
                 
Finansielle data:                
Investeringer - millioner kroner 765 685 12 % 1.553 (51) % 1.450 3.821 9.012
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (19.236) (18.839) (2) % (3.054) >(100) % (19.236) (3.054) (15.440)
                 
                 
Nøkkeltall fra driften Andre kvartal 2009 Første kvartal 2009 % endring forrige kvartal Andre kvartal 2008 % endring samme kvartal i fjor Første halvår
2009
Første halvår
2008
Året
2008
                 
Produksjon av primæraluminium
(1 000 tonn)
338 397 (15) % 437 (23) % 735 869 1.750
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.468 1.996 (26) % 2.610 (44) % 1.727 2.532 2.638
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 9.598 13.393 (28) % 13.553 (29) % 11.456 13.451 14.699
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,54 6,71 (3) %    5,19 26 %    6,63    5,31    5,57
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked
(1 000 tonn)
187 191 (2) % 259 (28) % 378 512 965
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 99 96 3 % 133 (25) % 195 263 195
Salg av automotive-produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 21 17 23 % 31 (32) % 38 61 38
Kraftproduksjon (GWh) 1.809 2.477 (27) % 3.021 (40) % 4.286 5.871 11.361
                 

Aluminiumprisene ser ut til å ha flatet ut på et historisk lavt nivå etter en liten oppgang som fulgte et av de kraftigste fallene som noen gang er registrert. Viktige sluttmarkeder, spesielt bygg og anlegg og transport, er fortsatt svake.
 
Grunnet Hydros praksis med å selge metall på termin var selskapets gjennomsnittlige realiserte aluminiumpris om lag 1.470 US-dollar per tonn, en nedgang fra rundt 2.000 US-dollar per tonn i forrige kvartal, ettersom de svake markedsprisene fra første kvartal ga seg utslag på inntjeningen i andre kvartal.
 
I løpet av andre kvartal fullførte Hydro tidligere kunngjorte kapasitetsreduksjoner i produksjonen av primæraluminium og kuttet produksjonen med om lag 460.000 tonn i året, eller omkring 26 prosent av produksjonsnivået i 2008. Nedstengingen av den gjenværende kapasiteten på 50.000 tonn i Neuss er i øyeblikket satt på vent. Nedstengingen av det deleide aluminaraffineriet Alpart på Jamaica ble også fullført i løpet av kvartalet.
 
– Vi har nådd våre mål om å tilpasse størrelsen på struktur, bemanning og kostnadsnivå for stabs- og støttefunksjoner, noe som forventes å gi en kostnadsbesparelse på 700-800 millioner kroner fra 2010, sier Brandtzæg. Til sammen vil Hydro redusere bemanningen med 4.500 stillinger innen utgangen av 2009 sammenliknet med midten av 2008.
 
Joint venture-selskapet med Qatar Petroleum for smelteverksprosjektet Qatalum var 84 prosent ferdigstilt ved utgangen av kvartalet, og i rute for oppstart rundt årsskiftet. Når Qatalum settes i drift vil det bidra betydelig til å redusere gjennomsnittskostnaden i Hydros globale smelteverkssystem. 


Om Hydros rapportering
For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet" senere i denne rapporten for mer informasjon om disse postene.
 
Ved utgangen av mars foretok Hydro en omorganisering av sin virksomhet, der hvert av de to tidligere forretningsområdene Aluminium Metall og Aluminium Produkter ble delt i to, slik at antallet operative segmenter økte fra tre til fem: Primærmetall, Metallmarked, Valsede Produkter, Ekstruderte Produkter og Energi. Fra og med andre kvartal presenterer Hydro sine finansielle resultater i samsvar med den nye strukturen. Tidligere perioder som er presentert i rapporten er omarbeidet i samsvar med den nye strukturen.

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet
EBIT for Hydro utgjorde 410 millioner kroner i andre kvartal, inkludert en netto positiv effekt på om lag 1.030 millioner kroner som besto av netto urealiserte gevinster på derivater på rundt 1.310 millioner kroner, andre positive effekter på om lag 60 millioner kroner, negative metalleffekter på 225 millioner kroner, og rasjonaliseringskostnader og nedstengingskostnader på 117 millioner kroner. Rapportert EBIT utgjorde et tap på 1.598 millioner kroner i første kvartal, inkludert kostnader på omtrent 1.100 millioner kroner som besto av negative metalleffekter på 660 millioner kroner, rasjonaliserings- og nedstengingskostnader på 300 millioner kroner og netto urealiserte tap på derivater på om lag 130 millioner kroner.
 
Resultat fra videreført virksomhet var 282 millioner kroner i andre kvartal, inkludert netto valutagevinster på om lag 88 millioner kroner. I første kvartal ble det rapportert et tap fra videreført virksomhet på 280 millioner kroner, inkludert netto valutagevinster på rundt 1.480 millioner kroner, som hovedsakelig var knyttet til konsernmellomværende i euro. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 2 milliarder kroner i kvartalet, sammenliknet med en netto kontantstrøm benyttet til driften på 1,1 milliarder kroner i forrige kvartal. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på 3,0 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Markedsutvikling og utsikter
Etter en kraftig nedgang i første kvartal har etterspørselen etter aluminium økt i Kina i andre kvartal grunnet et høyere aktivitetsnivå. Etterspørselen i resten av verden var stort sett uendret. LME-lagrene kom opp i 4,4 millioner tonn ved utgangen av andre kvartal, sammenliknet med et nivå på 3,5 millioner tonn ved utgangen av første kvartal, 2,3 millioner tonn ved utgangen av 2008 og 1,1 millioner tonn ved utgangen av andre kvartal 2008. Tremånedersprisen på LME var 1.378 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet og 1.651 US-dollar per tonn i slutten av kvartalet.
 
Som reaksjon på den fallende etterspørselen nådde de varslede kapasitetsreduksjonene et nivå på 3,4 millioner tonn i året på verdensbasis i første kvartal, med unntak av Kina. Dette tilsvarer om lag 13 prosent av produksjonen på 26 millioner tonn i 2008. Det ble varslet få nye kapasitetsreduksjoner i løpet av andre kvartal. Kapasiteten har imidlertid fortsatt gått ned, etter hvert som tidligere varslede reduksjoner er blitt gjennomført.
 
Aluminiumprisene er ventet å holde seg på et lavt nivå, men det er fortsatt begrenset visibilitet framover og betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen. Det globale forbruket av primæraluminium, unntatt Kina, kan falle med 15-20 prosent i 2009 fra et forbruksnivå på 25 millioner tonn i 2008.
 
Den kraftige nedgangen i etterspørselen etter aluminium har ført til fallende etterspørsel etter råvarer, og kostnadene knyttet til innsatsfaktorer ved smelteverkene har gått ned over hele verden.
 
Den underliggende etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i Europa og Nord-Amerika har holdt seg på et svakt nivå i andre kvartal 2009. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for et eventuelt oppsving.
 
Nedgangen i etterspørselen etter valsede produkter i Europa ser ut til å ha nådd bunnen i andre kvartal 2009, selv om det fortsatt er vanskelig å vurdere effekten av etterfylling av lagrene. Etterspørselen i markedet ventes å ligge på et stabilt nivå i månedene som kommer. Etterspørselen etter ekstruderte produkter bedret seg noe i forhold til forrige kvartal grunnet en sesongmessig økning, og kan også ha vært påvirket av etterfylling av lagrene. Etterspørselen var imidlertid betydelig lavere enn i andre kvartal 2008. De generelle utsiktene for det europeiske ekstruderingsmarkedet er fortsatt svake for de fleste markedssegmenter, men det er tegn til at markedene stabiliserer seg. Vi forventer imidlertid sesongmessig lavere etterspørsel i andre halvår.
 
Den nordiske spotprisen på kraft har gått ytterligere ned i andre kvartal, men stabiliserte seg på et nivå som liger 13 prosent lavere enn i første kvartal 2009. Spotprisen i Sør-Norge har utviklet seg i takt med den nordiske systemprisen. Ved slutten av andre kvartal ble det samlede nivået av vann og snø i Norge anslått å ligge 19 prosent lavere enn normalt, og om lag 25 prosent lavere enn på samme tid i 2008. Økende spotpriser mot slutten av kvartalet og terminprisutviklingen på kraftbørsen NordPool indikerer forventninger om høyere spotpriser i tredje kvartal.
 
Utsikter for Hydro
Hydro har gått aktivt inn for å utnytte fallende priser på viktige råvarer, og forventer å oppnå ytterligere reduksjoner i andre halvår av 2009. Det ventes en videre nedgang i de faste kostnadene etter hvert som varslede kapasitetsreduksjoner og andre kostnadsbesparelser får full effekt.
 
Ved utgangen av andre kvartal hadde Hydro solgt mer enn 90 prosent av sin primærmetallproduksjon for tredje kvartal 2009 på terminkontrakt på et prisnivå rundt 1.475 US-dollar per tonn. Hydro forventer fortsatt svake resultater i tredje kvartal 2009.
 
I fjerde kvartal 2008 og første halvår 2009 gjorde Hydro avsetninger til framtidige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader for nedlegging av anlegg på om lag 450 millioner kroner til sammen. Disse postene utelatt fra underliggende EBIT, og vil hovedsakelig få likviditetseffekt i kommende kvartaler. Dersom det blir nødvendig å foreta permanent nedstenging av anlegg der driften er midlertidig stanset, vil dette medføre ytterligere nedstengingskostnader.
 
Nedstengingen av elektrolyseproduksjonen ved smelteverket i Neuss i Tyskland ble fullført i løpet av kvartalet, med unntak av en kapasitet på om lag 4.000 tonn per måned som vil opprettholdes i tiden framover.
 
Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var lavere enn normalt ved utgangen av andre kvartal, og betydelig lavere enn i tilsvarende perioder i 2008 og 2007. Det lave nivået i magasinene og driftsavbruddet ved kraftverket Suldal I, ventes å føre til lavere kraftproduksjon i tredje kvartal 2009 sammenliknet med andre kvartal, og betydelig lavere enn i tredje kvartal året før.
 
Vannkraftverket Suldal I er i øyeblikket under reparasjon, og det ventes at verket vil settes i drift igjen i begynnelsen av 2010. Reparasjonskostnadene og inntektstapet dekkes av forsikring. Driftsavbruddet vil også føre til at produksjon flyttes fra fjerde kvartal 2009 til 2010.
 
Våre forretningsaktiviteter gjør at vi er eksponert for risiko for at en eller flere av våre motparter kan unnlate å oppfylle sine forpliktelser, noe som kan føre til direkte økonomisk tap, en uventet økning i markedseksponering eller høyere driftskostnader. Dagens svake økonomiske rammebetingelser øker risikoen for at våre motparter kan komme i en slik situasjon. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, men følger situasjonen nøye.

Primærmetall
Primærmetall hadde et underliggende tap i andre kvartal som var sterkt preget av nedgangen i realiserte aluminiumpriser tilsvarende en resultatnedgang på rundt 1.450 millioner kroner sammenliknet med første kvartal. Lagernedskrivningene var betydelig lavere sammenliknet med første kvartal, noe som førte til en positiv effekt på om lag 300 millioner kroner i andre kvartal.
 
Lavere variable kostnader ved smelteverkene sammenliknet med første kvartal i 2009 hadde en positiv effekt på underliggende EBIT på om lag 300 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av lavere aluminakostnader og noe reduserte kostnader til kraft og petroleumkoks. De faste kostnadene ved smelteverkene gikk ytterligere ned med om lag 60 millioner kroner etter en nedgang på 375 millioner kroner i forrige kvartal.
 
Resultatet fra tilknyttede smelteverk gikk ned i løpet av kvartalet. Omkostningene knyttet til oppbygging av driftsorganisasjonen ved Qatalum utgjorde 90 millioner kroner, noe som var omtrent på samme nivå som forrige kvartal.
 
Vårt deleide aluminaraffineri Alunorte hadde et underliggende tap på 69 millioner kroner i kvartalet, som er om lag på samme nivå som kvartalet før, til tross for effekten av de midlertidige tiltakene som ble iverksatt i mars. 1). Produksjonen gikk noe ned, hovedsakelig på grunn av driftsproblemer etter kraftig regn. Energikostnadene økte noe.
 
Resultatet fra aluminahandelsvirksomheten bedret seg vesentlig i forhold til første kvartal, grunnet økende LME-priser og høyere omsatt volum i løpet av kvartalet.
 
1) I mars vedtok styret i Alunorte en rekke midlertidige tiltak for å rette på den krevende økonomiske situasjonen i selskapet. Disse tiltakene besto blant annet i en økning av aluminaprisen som Hydro og våre partnere betaler til Alunorte, som utgjorde om lag 90 millioner kroner for Hydro i andre kvartal (aluminaprisen justeres på månedlig basis basert på den gjennomsnittlige tremånedersprisen på LME, som anvendes med en måneds etterslep). Tiltakene besto også i endringer i prisformlene for bauksitten som Alunorte kjøper. Aluminakostnaden til våre smelteverk er ikke justert i henhold til disse tiltakene, og effekten er utelatt fra drøftingen av utviklingen i variable kostnader for konsernets smelteverk over. Disse tiltakene vil få effekt for resten av 2009.

Metallmarked
Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg betydelig i forhold til tapet i første kvartal, som var kraftig påvirket av negative valutaeffekter 2).
 
Produksjon og salg bedret seg for våre europeiske omsmelteverk fra første til andre kvartal som følge av høyere etterspørsel. Omsmeltevirksomheten i Nord-Amerika ble imidlertid fortsatt negativt påvirket av svake markedsforhold.
 
Det samlede metallsalget har fortsatt vært svakt i kvartalet, men økte noe mot slutten av perioden, hovedsakelig grunnet høyere leveranser til kunder i Europa. De gjennomsnittlige realiserte marginene for støperiprodukter var noe lavere enn i første kvartal, men holdt seg relativt godt oppe sammenliknet med historiske nivåer.
 
De underliggende resultatene for metallhandelsvirksomheten 3) bedret seg i kvartalet, hovedsakelig på grunn av spesielt gode handelsmarginer.
 
2) Valutaeksponeringen for våre kommersielle aktiviteter sikres delvis internt med motveiende gevinster og tap som føres under finansposter. Hydro styrer sin eksterne valutaeksponering på konsernnivå ved å utnytte motveiende posisjoner.
3) Som del av omorganiseringen av Hydros forretningsområder er resultatene knyttet til aluminahandelen inkludert i underliggende EBIT for Primærmetall.

Ekstruderte Produkter
Det underliggende resultatet for Ekstruderte Produkter bedret seg i kvartalet sammenliknet med første kvartal grunnet en sesongmessig økning i volum og positiv effekt av kostnadsreduksjonstiltak.
 
Ekstruderingsvirksomheten forbedret seg betydelig i forhold til de svake resultatene i første kvartal, understøttet av kostnadsreduksjonstiltakene som ble iverksatt på et tidlig stadium av markedsnedgangen. Volumene økte noe for den europeiske ekstruderingsvirksomheten i forhold til det lave nivået i forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av sesongvariasjoner. Marginene er fortsatt under press. Det underliggende resultatet for Byggsystemer var fortsatt positivt og med gode marginer, både sammenliknet med forrige kvartal og andre kvartal året før. De underliggende resultatene for den amerikanske virksomheten bedret seg sammenliknet med første kvartal på grunn av sesongmessig høyere volumer og kostnadsreduksjonstiltak som førte til et lite, positivt bidrag for kvartalet. Marginene bedret seg i forhold til det lave nivået i forrige kvartal.
 
Automotive-virksomheten hadde et underliggende tap i kvartalet, men bedret seg fra de store tapene i forrige kvartal grunnet høyere volumer og kostnadsreduksjonstiltak. Resultatene ble imidlertid påvirket av et fortsatt svakt bilmarked.

Valsede Produkter
Underliggende EBIT for Valsede Produkter ble fortsatt påvirket av de svake markedsforholdene. Resultatene forbedret seg imidlertid sammenliknet med første kvartal 2009 etter bemanningsreduksjoner og andre produksjonsrelaterte kostnadsreduksjonstiltak.
 
Personalrelaterte kostnader er betydelig redusert ved tilpassing av bemanningen til det reduserte produksjonsnivået. Kostnadsreduksjonstiltak som dekker både faste og variable kostnader er også iverksatt i hele organisasjonen.
 
Samlede leveranser var på samme nivå som i første kvartal, men gikk ned for markedssegmentet litografiske plater med tilsvarende økning i segmentet for drikkebokser. Marginene var stabile målt i euro.

Energi
Underliggende EBIT for Energi gikk ned fra første kvartal, hovedsakelig som følge av betydelig lavere kraftproduksjon. Produksjonen var sesongmessig lav, og også påvirket av et lavere magasinnivå enn normalt og driftsavbruddet ved kraftverket Suldal I. Effekten av tapt produksjon ble imidlertid oppveid av avbruddsforsikring.
 
De direkte produksjonskostnadene har gått videre ned i forhold til forrige kvartal, for det meste på grunn av lavere overførings- og vedlikeholdskostnader. De interne kontraktsvolumene gikk ned som følge av nedstenging av produksjon og kapasitetsreduksjoner ved Hydros smelteverk.

Øvrige og elimineringer
Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 146 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 253 millioner kroner i første kvartal og et negativt beløp på 153 millioner kroner i andre kvartal i 2008.
 
Hydros solenergivirksomhet hadde et underliggende tap på 29 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med et underliggende tap på 31 millioner kroner i første kvartal 2009.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet
For å skape bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet fra videreført virksomhet
Millioner kroner Andre kvartal 2009 Første kvartal 2009 Andre kvartal 2008 Første halvår
2009
Første halvår
2008
Året
2008
             
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (1.223) 727 (340) (496) (899) 1.120
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 141 (580) 1.997 (440) 3.287 768
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (204) (19) (110) (223) (101) 314
Metalleffekt, Valsede Produkter 225 662 (247) 887 (133) 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 95 305 - 400 - 109
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 4 10 - 14 - 2.464
Tapsavsetninger (kraftkontrakter) - - - - - 257
Forsikringsoppgjør (66) - - (66) - -
(Gevinst) / tap på avhendelser - - (389) - (389) (453)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (1.029) 1.105 911 77 1.764 4.815
Netto valuta(gevinst)/-tap (88) (1.478) (298) (1.566) (1.153) 5.491
Beregnet skatteeffekt 262 174 (204) 436 (270) (3.460)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (854) (199) 409 (1.054) 342 6.846
             


Finansposter

Det oppsto valutatap på konsernmellomværende på om lag 177 millioner kroner i løpet av kvartalet, noe som skyldes en styrket euro i forhold til norske kroner. Disse tapene har ingen likviditetseffekt og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen.4) Andre valutagevinster utgjorde 265 millioner kroner, og var hovedsakelig knyttet til Hydros sikringsprogram i US-dollar som ble avviklet ved utgangen av kvartalet.
 
I forrige kvartal oppsto det valutagevinster på konsernmellomværende i euro på om lag 1,5 milliarder kroner, noe som skyldes en svekket euro i forhold til norske kroner.
 
Ved utgangen av andre kvartal 2009 utgjorde likviditetsbeholdningen 4,9 milliarder kroner, noe som er en økning fra 3,1 milliarder kroner ved utgangen av forrige kvartal.
 
4) Tapene på konsernmellomværende har oppstått på grunn av konsernposisjoner som skaper regnskapsmessige tap som kostnadsføres i resultatregnskapet for morselskapet når verdien på andre valutatyper styrker seg i forhold til norske kroner. Det blir ikke ført tilsvarende gevinster i resultatregnskapet til datterselskapene som bruker andre valutatyper som funksjonell valuta. Dette har ingen likviditetseffekt for konsernet. Når datterselskapenes regnskaper omregnes til norske kroner for konsolidering, vil valutaeffektene på konsernmellomværende inkluderes direkte i konsolidert egenkapital i balansen, noe som vil utligne valutatapet som er kostnadsført gjennom resultatregnskapet i morselskapet.

Skattekostnad
Skattekostnaden utgjorde 273 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med 155 millioner kroner i første kvartal 2009 og 248 millioner kroner i andre kvartal 2008. Skattekostnaden utgjorde henholdsvis 428 millioner kroner og 982 millioner kroner i første halvår av 2009 og i første halvår av 2008.
 
I første halvår 2009 var skattekostnaden om lag 100 prosent av resultat før skatt. Den høye skattesatsen skyldes i hovedsak en særskatt på kraft og resultater fra tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt.


Pressekontakt
Kontakt     Inger Sethov
Telefon     +47 22532036
Mobil       +47 95022359
Email       Inger.Sethov@hydro.com

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you