Skip to content

Fjerde kvartal 2009: Svake oppstrømsresultater, bedring nedstrøms og for energi

Hydro hadde et underliggende tap før finansposter og skatt på 651 millioner kroner i fjerde kvartal 2009, sammenliknet med et tap på 793 millioner kroner i forrige kvartal, en liten bedring grunnet høyere realiserte aluminiumpriser. Hydro nådde en stor milepæl i desember med oppstart av den første cellen i Qatalum, og det er ventet full produksjon fra alle de 704 cellene ved det verdensledende aluminiumverket i Qatar innen fjerde kvartal 2010.

 • Underliggende tap før finansposter på 651 millioner kroner i fjerde kvartal
 • Høyere realiserte aluminiumpriser, men svake alumina- og handelsresultater
 • Bedre nedstrømsresultater for videreført virksomhet, påvirket av positiv utvikling i Byggsystemer
 • Stabil etterspørsel etter aluminiumprodukter, sesongmessig nedgang delvis utliknet av lageroppbygging
 • Resultatet i Energi opp grunnet høyere produksjon og spotpriser på kraft
 • Qatalum startet produksjonen i desember, og er i rute for full produksjon innen fjerde kvartal 2010
 • Avhendelse av Automotive Structures og valseverket Inasa fullført
 • Etterspørselen etter aluminium er ventet å øke moderat i første halvår i 2010 sammenliknet med andre halvår i 2009
 • Foreslått utbytte på 0,50 kroner pr. aksje

– Fjerde kvartal ble preget av den planlagte oppstarten av Qatalum, ett av verdens mest kostnadseffektive smelteverk, og et eksempel på Hydros fremragende kompetanse på prosjektledelse. Vi har sett at det globale aluminiummarkedet er i gradvis bedring etter at det nådde bunnen tidlig i fjor, og vi forventer en moderat vekst i etterspørselen i første halvår i 2010. Likevel er markeds-situasjonen fortsatt krevende, og vi er forsiktige i våre utsikter for 2010, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Til tross for omfattende korrigerende tiltak gjennom hele 2009, er resultatene fortsatt svake, noe som krever kontinuerlig fokus på driften og streng kostnadskontroll.

– Kostnadsposisjonen vår oppstrøms er for høy. Vi har derfor lansert nye tiltak for å forbedre driften ved smelteverkene våre, og vi vil fortsette å tilpasse organisasjonen og driften til endringer i markedsforholdene, tilføyer Brandtzæg.
 
Hydro gjennomførte salget av Automotive Structures og valseverket Inasa i Spania i fjerde kvartal. De rapporterte resultatene for kvartalet omfatter også et tap etter skatt på om lag 400 millioner kroner knyttet til disse transaksjonene.
 
Høyere realiserte aluminiumpriser bidro til en bedring i det underliggende resultatet for Hydros oppstrømsaktiviteter i fjerde kvartal. Den positive effekten av høyere aluminiumpriser ble utliknet av en negativ utvikling i aluminavirksomheten. Svake resultater fra Hydros handelsvirksomhet hadde også en negativ effekt på de underliggende resultatene i kvartalet.
 
Sett bort fra det økte tapet i Automotive Structures, som ble solgt i slutten av året, har de underliggende resultatene i Valsede Produkter og den gjenværende virksomheten i Ekstruderte Produkter fortsatt å bedre seg i et kvartal som normalt er sesongmessig svakt. Den samlede etterspørselen etter aluminiumprodukter var relativt stabil, med en sesongmessig nedgang som delvis ble utliknet av lageroppbygging hos kundene.

Underliggende EBIT for Energi økte fra tredje til fjerde kvartal 2009, hovedsakelig på grunn av høyere spotpriser på kraft og økt produksjon.

2009 – produksjonskutt og kostnadsreduksjoner

I oppstrømsvirksomheten kuttet Hydro høykostproduksjon av primær-aluminium og alumina i 2009, og gjorde betydelige reduksjoner i omsmeltevirksomheten. Nedstrøms har Hydros fokuserte kostnads-reduksjonstiltak veid opp for en betydelig andel av det tapet markedsnedgangen førte til, noe som har bidratt til å hjelpe virksomheten tilbake til lønnsom drift i løpet av andre halvår 2009. Resultatene i Energi gikk ned i 2009 sammenliknet med 2008, hovedsakelig som følge av lavere kraftproduksjon.
 
– 2009 ble kjennetegnet av kontinuerlige tilpasninger for å møte den ekstraordinære markedsnedgangen. Vi tok kontroll over kostnadsposisjonen vår og reposisjonerte selskapet for framtidig vekst, sier Brandtzæg.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 2,0 milliarder kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 1,6 milliarder kroner i kvartalet før. Investeringene beløp seg til 2,4 milliarder kroner i kvartalet, inkludert om lag 1,2 millioner kroner knyttet til Qatalum. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på 2,0 milliarder kroner ved utgangen av 2009.
 
For året 2009 som helhet pådro Hydro seg et underliggende tap før finansposter og skatt på 2.555 millioner kroner, sammenliknet med en underliggende EBIT på 6.009 millioner kroner i 2008. Resultatet var sterkt påvirket av den globale markedsnedgangen som førte til et fall på 18 prosent i det samlede salgsvolumet i forhold til 2008.
 
Underliggende EBIT i 2009 var tungt påvirket av det kraftige fallet i aluminiumprisen som startet i slutten av 2008 og fortsatte inn i 2009. Hydro handlet raskt som svar på kollapsen i det globale aluminiummarkedet, og både faste og variable kostnader ble betydelig redusert i selskapet som helhet i løpet av året.
 
Styret i Hydro foreslår et utbytte på 0,50 kroner per aksje for 2009, som reflekterer selskapets varige forpliktelse til å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Beslutningen er basert på bedre markeds- og resultatutsikter sammenliknet med begynnelsen av 2009 samt Hydros kontantbeholdning.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde
kvartal
2009
Tredje
kvartal
2009
% endring forrige kvartal Fjerde
kvartal
2008
% endring samme kvartal i fjor Året
2009
Året
2008
               
Driftsinntekter 16 427 16 795 (2) % 20 665 (21) % 67 409 88 455
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (938) 719 >(100) % (3 106) 70 % (1 407) 1 194
Poster ekskludert 287 (1 512)   3 975   (1 148) 4 815
Underliggende EBIT (651) (793) 18 % 868 >(100) % (2 555) 6 009
               
Underliggende EBIT:              
Primærmetall (717) (760) 6 % 93 >(100) % (2 556) 2 732
Metallmarkeder (20) (15) (32) % 242 >(100) % (83) 703
Valsede Produkter 57 51 12 % 93 (39) % 26 651
Ekstruderte Produkter 68 95 (28) % (332) >100 % (67) 338
Energi 295 217 36 % 649 (55) % 1 240 1 865
Øvrig og elimineringer (334) (381) 12 % 124 >(100) % (1 114) (279)
Underliggende EBIT (651) (793) 18 % 868 >(100) % (2 555) 6 009
               
Rapportert resultat fra videreført virksomhet (587) 1 001 >(100) % (5 845) 90 % 416 (3 267)
               
Underliggende resultat fra videreført virksomhet (791) (1 222) 35 % (184) >(100) % (3 066) 3 579
               
Rapportert resultat per aksje fra videreført virksomhet (0,47) 0,83 >(100) % (4,99) 91 % 0,25 (3,04)
               
Underliggende resultat per aksje fra underliggende virksomhet (0,64) (1,01) 37 % (0,29) >(100) % (2,64) 2,62
               
Finansielle data:              
Investeringer - millioner kroner 2 371 2 126 11 % 2 749 (14) % 5 947 9 012
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (15 645) (19 044) 18 % (15 440) (1) % (15 645) (15 440)
               
Nøkkeltall fra driften              
               
Produksjon av primæraluminium
(1 000 tonn)
   332    330 1 %    442 (25) %    1 396    1 750
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)    1 804    1 523 18 %    2 654 (32) %    1 698    2 638
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)    10 452    9 480 10 %    16 905 (38) %    10 764    14 699
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,80 6,22 (7) % 6,37 (9) % 6,34 5,57
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 211 205 3 % 213 (1) % 794 965
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked
(1 000 tonn)
101 104 (3) % 103 (2) % 401 488
Salg av automotive-produkter til eksternt marked
(1 000 tonn)
25 24 7 % 18 43 % 87 105
Kraftproduksjon (GWh) 1 929 1 682 15 % 2 813 (31) % 7 897 11 361


Om Hydros rapportering

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet" for mer informasjon om disse postene.
 
Ved utgangen av mars foretok Hydro en omorganisering av sin virksomhet, der hvert av de to tidligere forretningsområdene Aluminium Metall og Aluminium Produkter ble delt i to, slik at antallet operative segmenter økte fra tre til fem: Primærmetall, Metallmarked, Valsede Produkter, Ekstruderte Produkter og Energi. Fra og med andre kvartal presenterer Hydro sine finansielle resultater i samsvar med den nye strukturen. Tidligere perioder som er presentert i rapporten er omarbeidet i samsvar med den nye strukturen.

Rapportert EBIT og resultat fra videreført virksomhet

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde et tap på 938 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert en netto negativ effekt på 287 millioner kroner som besto av netto urealiserte gevinster på derivater på 429 millioner kroner, positive metalleffekter på 157 millioner kroner, tap på avhendelser tilsvarende 684 millioner kroner, og andre negative effekter på 51 millioner kroner. Rapportert EBIT omfatter også nedskrivning på 138 millioner kroner knyttet til virksomheten innenfor solenergi, inkludert en nedskrivning av våre aksjer i NorSun med 135 millioner kroner. Rapportert EBIT utgjorde 719 millioner kroner i forrige kvartal, inkludert en netto positiv effekt på 1.512 millioner kroner som besto av netto urealiserte gevinster på derivater på 1.562 millioner kroner, positive metalleffekter på 141 millioner kroner, andre positive effekter på 95 millioner kroner og nedskrivning på 286 millioner kroner.
 
Resultat fra videreført virksomhet var et tap på 587 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert netto valutagevinster på 312 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til konsernmellomværende i euro. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Resultat fra videreført virksomhet var 1.001 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert netto valutagevinster på 992 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til konsernmellomværende i euro.

Markedsutvikling og utsikter

Aluminiumprisen fortsatte å øke i løpet av fjerde kvartal, i likhet med den generelle prisutviklingen på andre råvarer. Tremånedersprisen på LME varierte mellom 1.800 og 1.900 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet, og økte til et nivå rundt 2.250 US-dollar per tonn ved utgangen av året.
 
I Kina fortsatte økningen i etterspørselen etter primæraluminium kraftig og produksjonen økte dermed i løpet av kvartalet. Det antas at mesteparten av den tidligere nedstengte produksjonskapasiteten er startet opp igjen. Med ytterligere ny kapasitet som også er satt i drift nådde produksjonsnivået i Kina et nytt høynivå med rundt 16,5 millioner tonn i kvartalet (årsbasis).
 
Utenfor Kina var etterspørselen etter primæraluminium relativt stabil i fjerde kvartal, tilsvarende et nivå rundt 21,7 millioner tonn på årsbasis. Etterspørselen etter primæraluminium er ventet å forbedre seg i 2010, men det er usikkerhet knyttet til hvor stor økningen vil bli. I fjerde kvartal var produksjonen utenfor Kina 23,9 millioner tonn (årsbasis) sammenliknet med en samlet produksjon på rundt 26,4 millioner tonn i 2008. Mesteparten av den midlertidige nedstengte kapasiteten er fortsatt ikke startet opp igjen. Tilbudsoverskuddet i markedet i 2009 ventes å vedvare i 2010, men på et noe lavere nivå.
 
LME-lagrene lå på et stabilt nivå rundt 4,6 millioner tonn i løpet av kvartalet. En analyse av bransjen indikerer at det har vært en økning i det ikke-rapporterte lagernivået også i fjerde kvartal. Mye av metallet som finnes på lager eies av finansinvestorer, som utnytter de lave rentene, de lave lagerkostnadene og oppgangen i terminmarkedet for aluminium.
 
Den svakt positive utviklingen i etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i tredje kvartal fortsatte i fjerde kvartal. Imidlertid ligger forbruket av metallprodukter i både Europa og Nord-Amerika fortsatt vesentlig under nivået i 2007 og 2008, og det er heller ingen åpenbare indikasjoner på at det igjen skal ta seg opp til det forbruksnivået som var før krisen.
 
Etterspørselen etter valsede produkter økte svakt sammenlignet med forrige kvartal, i det som normalt er et sesongmessig svakere marked i Europa. Ordreinngangen bedret seg mot slutten av året, og vi forventer en økning i markedsetterspørselen i første kvartal i 2010 og en fortsatt moderat økning inn i andre kvartal. I Nord-Amerika var etterspørselen stabil etter en forbedring i tredje kvartal, og det er ventet at den vil fortsette å forbedre seg i første kvartal i 2010.
 
Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa økte svakt sammenliknet med forrige kvartal, noe som indikerer en viss lageroppbygging blant kundene i det som normalt er et sesongmessig svakere fjerde kvartal. Etterspørselen holdt seg imidlertid på et lavt nivå. Etterspørselen i Nord-Amerika har fulgt et normalt sesongmønster gjennom året. I fjerde kvartal økte imidlertid etterspørselen sammenliknet med samme kvartal året før, noe som er første gang siden markedsnedgangen begynte i 2006. Markedsetterspørselen i Sør-Amerika var fortsatt positiv, hovedsakelig i Brasil. De generelle utsiktene for ekstruderingsmarkedet i Europa og USA er fortsatt svake, men etterspørselen ventes å stabilisere seg.
 
Den nordiske spotprisen på kraft økte i fjerde kvartal, parallelt med en stadig dårligere hydrologisk balanse. I midten av januar var nivået i vannmagasinene i Norge 11 prosent lavere enn normalt, og 6 prosent lavere enn i samme periode i 2009. Snømengden var om lag 50 prosent av normalt nivå. Kaldere vær fra midten av desember førte til en ytterligere økning i spotprisene, og den nordiske systemprisen økte med om lag 80 prosent fra begynnelsen av oktober til utgangen av januar. Prisene ventes å ligge på et relativt høyt nivå i første kvartal i 2010.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har solgt mer enn 90 prosent av sin primærmetallproduksjon i første kvartal 2010 på terminkontrakt til et prisnivå rundt 2.000 US-dollar per tonn. Høyere realiserte priser vil forbedre Hydros resultater i første kvartal 2010. For Hydro vil imidlertid den generelle effekten av prisøkningen på LME være påvirket av utviklingen i valutakursen på US-dollar i forhold til norske kroner.
 
I løpet av 2009 har Hydro gjort kutt i produksjonskapasiteten og redusert produksjonen ved flere anlegg. Dersom det viser seg å være nødvendig å foreta permanent nedstengning av anlegg der produksjonen nå er midlertidig redusert, vil det påløpe betydelige nedstengningskostnader i tillegg.
 
Qatalum er ventet å få et fortsatt driftsmessig tap i oppstartsperioden. Tapet vil reduseres etter hvert som produksjonsvolumet øker gjennom året.
 
Nivået i Hydros vann- og snømagasiner var lavere enn normalt i midten av januar, og også lavere enn i tilsvarende periode i 2009. Til tross for det reduserte magasinnivået er det ventet at Hydros kraftproduksjon vil være på et sesongmessig høyt nivå i løpet av første kvartal 2010, delvis på grunn av at Suldal I er tilbake drift.
 
Den stramme kraftsituasjonen i Midt-Norge (NO3) har til tider i desember og januar ført til at spotprisen i dette området har ligget betydelig høyere enn den nordiske systemprisen. Siden metallverket i Sunndal ligger i Midt-Norge, mens Hydros egenproduserte kraft genereres og selges i Sør-Norge (NO1/NO2), kan slike forskjeller mellom områdeprisene føre til betydelige områdekostnader for Energi.
 
Dagens svake økonomiske rammebetingelser øker risikoen for at våre motparter kan unnlate å oppfylle sine forpliktelser. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, men følger situasjonen nøye.

Primærmetall

Primærmetall hadde et underliggende tap i fjerde kvartal som var noe lavere enn tapet kvartalet før. De underliggende resultatene forbedret seg for smelteverkene, men den positive effekten ble delvis utliknet av en negativ utvikling i bauksitt- og aluminavirksomheten.
 
Høyere aluminiumpriser forbedret smelteverkenes underliggende EBIT med om lag 320 millioner kroner sammenliknet med tredje kvartal, men mesteparten av vår virksomhet gikk likevel med tap. Endringen i lagernedskrivninger førte til en positiv effekt på om lag 40 millioner kroner for fjerde kvartal isolert sett, sammenliknet med 125 millioner kroner i tredje kvartal.
 
De variable kostnadene ved smelteverkene var stabile sammenliknet med tredje kvartal 2009. Høyere aluminakostnader grunnet økningen i LME-prisen ble utliknet av lavere karbonkostnader som følge av lavere priser på petroleumkoks og noe lavere kraftkostnader.
 
Et sesongmessig lavere salgsvolum påvirket resultatene marginalt i fjerde kvartal.
 
Det underliggende tapet fra våre tilknyttede smelteverk økte med om lag 60 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av kostnader knyttet til oppbygging av driftsorganisasjonen i Qatalum, som økte til 174 millioner kroner for kvartalet sammenliknet med 125 millioner kroner i tredje kvartal.
 
Underliggende EBIT for det tilknyttede aluminaraffineriet Alunorte utgjorde 29 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning fra 10 millioner kroner i tredje kvartal. Forbedringen skyldes høyere aluminapriser i som følge av den økende LME-prisen, som delvis ble utliknet av realiserte tap på sikringsaktiviteter. Produksjonen gikk noe ned i kvartalet. De variable kostnadene var relativt stabile, med effekten av lavere priser på lut ble utliknet av økende energikostnader. De midlertidige tiltakene som ble iverksatt i mars for å håndtere Alunortes krevende økonomiske situasjon i 2009 hadde fortsatt en positiv effekt.
 
De underliggende resultatene fra handelsvirksomheten for alumina gikk ned til tross for høyere eksterne volumer og gode marginer. Nedgangen skyldes hovedsakelig urealiserte tap på terminposisjoner på LME.

Metallmarked

Det underliggende tapet i Metallmarked i fjerde kvartal skyldtes i hovedsak negative resultater fra handelsvirksomheten, sammenliknet med gode driftsresultater i kvartalet før. Netto valutaeffekter hadde en overveiende nøytral innvirkning på resultatet i kvartalet, sammenliknet med en negativ effekt på om lag 150 millioner kroner i tredje kvartal.
 
Det underliggende resultatet fra omsmeltevirksomheten økte i forhold til tredje kvartal, som var påvirket av sesongbaserte vedlikeholdsstanser. Forbedringen skyldes i hovedsak økt produksjon og salgsvolum fra våre europeiske smelteverk, men også bedre resultater ved selskapets to omsmelteverk i USA.
 
Det samlede metallsalget fra egen produksjon og tredjepartskontrakter gikk moderat ned i forhold til tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av noe lavere salg av støpelegeringer i Asia og Europa og valseblokker i Europa.
 
Handelsvirksomheten pådro seg et driftsmessig tap i kvartalet etter tre kvartal med solide resultater. Det fjerde kvartalet ble også negativt påvirket av tap knyttet til sikringsaktiviteter for standard pressboltlager. Oppveiende urealiserte gevinster på fysiske lager blir ikke inntektsført i det underliggende resultatet.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter forbedret seg litt sammenliknet med tredje kvartal, noe som hovedsakelig skyldes litt høyere volumer og løpende kostnadsreduksjonstiltak. Den normale sesongnedgangen i volum ble mer enn utliknet av økt etterspørsel i enkelte produktsegmenter, i tillegg til en viss lageroppbyggingseffekt.
 
Leveransene til industrisegmentet og bilindustrien økte ytterligere i kvartalet, mens leveransene til bygg- og anleggssektoren tok seg opp igjen etter nedgangen kvartalet før. Leveransene til emballasje (drikkebokser) og folieapplikasjoner gikk ned. Marginene var stabile målt i euro, sammenliknet med det nivået som er oppnådd i løpet av året.

Ekstruderte Produkter

Det underliggende resultatet for Ekstruderte Produkter gikk ned i kvartalet. Resultatet økte for ekstruderingsvirksomheten, som følge av bedre resultater i Byggsystemer, men de positive effektene ble mer enn utliknet av økte tap innenfor Automotive-virksomheten, som ble solgt ved utgangen av året.
 
Volumene for den europeiske ekstruderingsvirksomheten gikk noe ned i forhold til kvartalet før. Den normale sesongmessige nedgangen ble delvis utliknet av lageroppbygging hos kundene. Marginene bedret seg sammenliknet med tredje kvartal, men var fortsatt lavere enn i fjerde kvartal året før. Det underliggende resultatet for Building Systems viste en sterk sesongmessig forbedring med høyere volumer og gode marginer sammenliknet med kvartalet før. I tillegg ble resultatet positivt påvirket av enkelte engangseffekter, blant annet FoU-tilskudd og andre poster. En normal sesongmessig nedgang reduserte det underliggende resultatet for den amerikanske virksomheten sammenliknet med tredje kvartal, selv om marginene holdt seg på et bra nivå.
 
Det underliggende tapet i automotive-virksomheten var hovedsakelig knyttet til den solgte enheten Automotive Structures, som ble negativt påvirket av lavere marginer og høyere kostnader sammenliknet med kvartalet før. Resultatet for presisjonsrørvirksomheten var fortsatt positivt, og bedret seg noe i kvartalet grunnet høyere etterspørsel.

Energi

Underliggende EBIT for Energi økte i forhold til forrige kvartal på grunn av høyere spotpriser og økt produksjon som følge av lavere vedlikehold gjennom vintersesongen, som normalt har høyere priser. Produksjonsnivået var imidlertid fortsatt påvirket av driftsavbruddet ved kraftverket Suldal I.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 334 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 381 millioner kroner i tredje kvartal og en inntekt på 124 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Underliggende EBIT inkluderer elimineringen av interne gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som utgjorde en kostnad på 39 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med en kostnad på 131 millioner kroner i tredje kvartal og en inntekt på 369 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.
 
Hydros solenergivirksomhet pådro seg et underliggende tap på 40 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 18 millioner kroner i tredje kvartal og 57 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat fra videreført virksomhet
For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat fra videreført virksomhet.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet
Millioner kroner Fjerde
kvartal
2009
Tredje
kvartal
2009
Fjerde
kvartal
2008
Året
2009
Året
2008
           
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (728) (1 406) 1 984 (2 630) 1 120
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 318 (54) (1 481) (198) 768
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter (19) (102) 265 (345) 314
Metalleffekt, Valsede Produkter (157) (141) 407 588 235
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 65 30 109 518 109
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 138 286 2 464 438 2 464
Tapsavsetninger (kraftkontrakter) - - 257 - 257
Endring pensjonsplan - (52) - (52) -
Forsikringsoppgjør (13) (73) - (152) -
(Gevinst) / tap på avhendelser 684 - (29) 684 (453)
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 287 (1 512) 3 975 (1 148) 4 815
Netto valuta(gevinst)/-tap (216) (992) 4 629 (2 774) 5 491
Beregnet skatteeffekt (275) 280 (2 943) 441 (3 460)
Poster ekskludert fra underliggende resultat fra videreført virksomhet (204) (2 224) 5 661 (3 481) 6 846


Finansposter

Valutagevinster på konsernmellomværende utgjorde 312 millioner kroner i løpet av kvartalet, hovedsakelig på grunn av en svekket euro i forhold til norske kroner. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Andre netto valutatap utgjorde 96 millioner kroner, og var hovedsakelig knyttet til Hydros arbeidskapital.
 
I forrige kvartal oppsto det valutagevinster på konsernmellomværende i euro på 1.101 millioner kroner på grunn av en svekket euro i forhold til norske kroner.
 
Økningen i rentekostnader i fjerde kvartal er hovedsakelig knyttet til høyere påløpte renter på skattekrav.
 
Ved utgangen av fjerde kvartal 2009 utgjorde likviditetsbeholdningen 2,5 milliarder kroner, noe som er en nedgang fra 2,9 milliarder kroner ved utgangen av forrige kvartal.

Skattekostnad

Skattekostnaden utgjorde et positivt beløp på 183 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med en kostnad på 707 millioner kroner i tredje kvartal 2009 og et positivt beløp på 1.748 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Skattekostnaden var 951 millioner kroner i 2009, sammenliknet med et positivt beløp på 565 millioner kroner i 2008.
 
For året 2009 som helhet var skattekostnaden om lag 70 prosent av resultat før skatt. Den høye skattesatsen skyldes hovedsakelig en særskatt på kraft og tap i tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt.

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil: +47 92979797
  E-post: Halvor.Molland@hydro.com

 • Investorkontakt
  Kontakt: Stefan Solberg
  Mobil: +47 91727528
  E-post: Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you