Skip to content

Første kvartal 2010: Høyere aluminiumpriser og økt etterspørsel gir resultatoppgang

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt på 688 millioner kroner i første kvartal 2010, noe som er en betydelig forbedring i forhold til tapet på 651 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. Resultatoppgangen reflekterer økte aluminiumpriser, reduserte kostnader og høyere volumer i et sesongmessig sterkere kvartal.

 • 688 millioner kroner i underliggende EBIT i første kvartal

 • Økende etterspørsel i sesongmessig sterkt kvartal, støttet av at produsenter fornyer lagerbeholdningen

 • Bedre resultater oppstrøms som følge av høyere aluminiumpriser og bedre resultat i aluminavirksomheten

 • Oppgang nedstrøms grunnet høyere volumer og gode marginer

 • Resultatet i Energi opp som følge av høye priser og høy produksjon

 • Oppstart av Qatalum i rute for full produksjon i fjerde kvartal, 20 prosent av cellene nå i drift

 • Utsikter for 2010: Tolv prosent vekst i etterspørselen etter aluminium i de viktigste markedene

– Vi har sett stigende aluminiumpriser og en delvis oppgang i etterspørselen i forhold til tidligere kvartaler, støttet av at produsenter fornyer lagerbeholdningen. Men lagernivået for aluminium er fortsatt høyt på global basis, noe som tilsier en fortsatt overkapasitet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Den offisielle åpningen av Qatalum-anlegget i april var en milepæl for et imponerende prosjekt. Ved utgangen av kvartalet var 20 prosent av cellene i drift, og vi er i rute for full produksjon i fjerde kvartal i år. Qatalum vil bidra i betydelig grad til Hydros konkurranseevne og være en viktig døråpner for vekstmarkedene i Asia, sier Brandtzæg.
 
Høyere realiserte aluminiumpriser bidro til en bedring i det underliggende resultatet for Hydros primærmetallvirksomhet. Det underliggende resultatet for alumina- og råvarevirksomheten var betydelig høyere, løftet av bedre resultater fra Alunorte og høye marginer i Hydros kommersielle aluminaaktiviteter. Betydelig bedre resultater og inndekning av noe av handelstapet fra forrige kvartal ga et løft til det underliggende resultatet for metallmarkedsvirksomheten.
 
Salget tok seg opp nedstrøms på grunn av lageroppbygging i verdikjeden og bedre markedsforhold. Høyere volumer kombinert med høyere marginer og lavere kostnader har bidratt til en betydelig forbedring i Hydros sektor for valsede produkter. Underliggende EBIT for ekstruderingsvirksomheten var relativt uendret i kvartalet, justert for salget av Automotive Structures i fjerde kvartal. Volumet økte for alle enheter, med unntak av en sesongmessig nedgang i leveransene av byggsystemer. Marginene var stabile.
 
– Generelt sett forventer vi at etterspørselen i de viktigste oppstrøms- og nedstrømsmarkedene vil øke med om lag tolv prosent i 2010. Men vi har utfordrende terreng foran oss, og vi må opprettholde sterk fokus på kostnader i alle våre virksomheter for å sikre effektiv drift og kontinuerlige forbedringer i hele verdikjeden, sier Brandtzæg.
 
Underliggende EBIT for Hydros energivirksomhet økte betydelig i forhold til fjerde kvartal 2009, noe som hovedsakelig skyldes høye spotpriser og høy produksjon.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 186 millioner kroner i kvartalet. Investeringene beløp seg til 1,8 milliarder kroner, inkludert om lag 1,1 milliarder knyttet til Qatalum. I andre kvartal 2010 forventes det at investeringene i Qatalum vil ligge noe lavere enn i første kvartal. Hydro hadde en netto likviditetsbeholdning på 0,5 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2010.

Nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Første
kvartal
2010
Fjerde
kvartal
2009
% endring forrige kvartal Første
kvartal
2009
% endring samme kvartal i fjor Året
2009
             
Driftsinntekter 18.145 16.427 10 % 16.569 10 % 67.409
             
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 985 (938) >100 % (1.598) >100 % (1.407)
Poster ekskludert (297) 287   1.105   (1.148)
Underliggende EBIT 688 (651) >100 % (493) >100 % (2.555)
             
Underliggende EBIT:            
Primærmetall (49) (717) 93 % (185) 73 % (2.556)
Metallmarkeder 65 (20) >100 % (245) >100 % (83)
Valsede Produkter 223 57 >100 % (53) >100 % 26
Ekstruderte Produkter 117 68 71 % (204) >100 % (67)
Energi 588 295 99 % 447 32 % 1.240
Øvrig og elimineringer (255) (334) 24 % (253) (1) % (1.114)
Underliggende EBIT 688 (651) >100 % (493) >100 % (2.555)
             
Resultat 924 (587) >100 % (280) >100 % 416
             
Underliggende resultat 401 (791) >100 % (480) >100 % (3.066)
             
Resultat per aksje 0,72 (0,47) >100 % (0,29) >100 % 0,25
             
Underliggende resultat per aksje 0,29 (0,64) >100 % (0,45) >100 % (2,64)
             
Finansielle data:            
Investeringer - millioner kroner 1.766 2.371 (25) % 685 >100 % 5.947
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) (16.939) (15.645) (8) % (18.839) 10 % (15.645)
             
Nøkkeltall fra driften 
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn)    339    332 2 %    397 (15) %    1.396
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)    1.997    1.804 11 %    1.996 -    1.698
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)    11.542    10.452 10 %    13.393 (14) %    10.764
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,78 5,80 - 6,71 (14) % 6,34
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1 000 tonn)    414    375 10 %    320 29 %    1.468
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 231 211 9 % 191 21 % 794
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 128 116 10 % 107 20 % 453
Kraftproduksjon (GWh) 2.781 1.929 44 % 2.477 12 % 7.897


Om Hydros rapportering

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Rapportert EBIT og resultat

Rapportert EBIT for Hydro utgjorde 985 millioner kroner i første kvartal, inkludert en netto positiv effekt på 297 millioner kroner som besto av netto urealiserte tap på derivater på 42 millioner kroner, positive metalleffekter på 314 millioner kroner og andre positive effekter på 25 millioner kroner.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro et tap på 938 millioner kroner, inkludert en netto negativ effekt på 287 millioner kroner som besto av netto urealiserte gevinster på derivater på 429 millioner kroner, positive metalleffekter på 157 millioner kroner, tap på avhendelser tilsvarende 684 millioner kroner, og andre negative effekter på 51 millioner kroner. Rapportert EBIT omfattet også en nedskrivning på 138 millioner kroner knyttet til virksomheten innenfor solenergi, inkludert en nedskrivning av våre aksjer i NorSun med 135 millioner kroner.
 
Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 924 millioner kroner i første kvartal, inkludert netto valutagevinster på 515 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende i euro. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. I fjerde kvartal 2009 pådro Hydro seg et netto tap på 587 millioner kroner, inkludert netto valutagevinster på 312 millioner kroner knyttet til konsernmellomværende, hovedsakelig i euro.

Markedsutvikling og utsikter

Den gjennomsnittlige LME-prisen økte i kvartalet, men var gjenstand for store svingninger. Fra et nivå på rundt 2.300 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet falt prisen til 1.980 US-dollar per tonn tidlig i februar, for så å øke igjen til 2.320 US-dollar per tonn innen utgangen av mars 2010.
 
I Kina gikk etterspørselen etter primæraluminium ned i første kvartal i forhold til det rekordhøye nivået i fjerde kvartal 2009. Produksjonen økte, og nådde et nytt rekordnivå på rundt 17 millioner tonn (omregnet til årsbasis), noe som har gitt et overskudd på metall i kvartalet. Det er ventet at Kina vil produsere et moderat overskudd av metall i 2010. Det forventes ingen betydelig import av primærmetall til Kina i løpet av 2010.
 
Utenfor Kina økte etterspørselen etter primæraluminium i første kvartal, og kom opp i et forbruk tilsvarende 22,8 millioner tonn på årsbasis. Produksjonen utenfor Kina økte til 24,5 millioner tonn (årsbasis). Økningen skyldtes hovedsakelig ny produksjon etter oppstart av ny kapasitet. Mesteparten av kapasitetsreduksjonen på mer enn 3 millioner tonn som ble gjennomført etter det kraftige fallet i etterspørselen i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009 er fortsatt ikke startet opp igjen. Det vil bli et overskudd i markedet i 2010 dersom ikke veksten i forbruksetterspørselen eller fornying av kundelagre blir høyere enn forventet.
 
LME-lagrene lå på et stabilt nivå rundt 4,6 millioner tonn i løpet av kvartalet. En analyse av bransjen indikerer at det har vært en ytterligere økning i det ikke-rapporterte lagernivået i første kvartal. Mye av metallet som finnes på lager eies av finansinvestorer, som utnytter de lave rentene, de lave lagerkostnadene og oppgangen i terminmarkedet for aluminium.
 
Økningen i etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) fortsatte i første kvartal. Imidlertid ligger forbruket fortsatt under nivået i 2007 og 2008, både Europa og Nord-Amerika.
 
Markedet for valsede produkter i Europa fortsatte å bedre seg, drevet av kunder som fornyer lagerbeholdning og en svak økning i forbruksetterspørselen. Markedsetterspørselen ventes å holde seg på et stabilt nivå i andre kvartal, men fortsatt under nivået før finanskrisen traff. Utviklingen i andre halvår 2010 er usikker. Utviklingen i det nordamerikanske markedet er tilsvarende, men med visse indikasjoner på en sterkere oppgang i andre halvår 2010.
 
Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa var stabil, etter en liten økning i det som normalt er et sesongmessig svakere fjerde kvartal, noe som skyldtes lageroppbygging hos kundene. Etterspørselen er imidlertid fortsatt lavere enn nivået som ble nådd i 2007 og 2008, og er svak i bygg- og anleggssektoren. Den sesongmessige økningen som var forventet i det nordamerikanske markedet inntraff ikke. Etterspørselen økte imidlertid i forhold til det svake første kvartalet i 2009, og markedet ser ut til å holde seg på et stabilt nivå etter en lang nedgangsperiode. Markedsetterspørselen i Sør-Amerika var fortsatt positiv, hovedsakelig i Brasil. De generelle utsiktene for ekstruderingsmarkedet i Europa og USA er ventet å forbedre seg i de fleste segmentene i andre kvartal, med unntak av bygg- og anleggssektoren.
 
Sett under ett forventer vi at etterspørselen i våre viktigste oppstrøms- og nedstrømsmarkeder vil øke med rundt tolv prosent i 2010.
 
Den nordiske spotprisen på kraft nådde et rekordhøyt nivå i første kvartal 2010, hovedsakelig i Midt-Norge (NO3) hvor effekten av rekordstore underskudd i den hydrologiske balansen i Norge ble forverret av driftsstans i de svenske kjernekraftverkene. Høy etterspørsel grunnet svært streng kulde og tilsvarende høy produksjon førte til uttømming av reservoarene. Et ualminnelig tørt vær har ført til en snømengde ved utgangen av kvartalet som tilsvarer om lag 50 prosent av det som er normalt i Sør-Norge.
 
Kraftproduksjonen ventes å bli betydelig lavere enn normalt i flere kvartaler framover for å normalisere reservoarnivået. Prisene ventes å gå noe ned i andre kvartal.
 
Hydro har stort sett solgt alt av sin primærmetallproduksjon for andre kvartal til et prisnivå på rundt 2.175 US-dollar per tonn. De høyere realiserte prisene vil forbedre Hydros resultater ytterligere i andre kvartal 2010. For Hydro vil imidlertid den generelle effekten av en økning i LME-prisen påvirkes av utviklingen i valutakursen på US-dollar i forhold til norske kroner.
 
I løpet av 2009 stengte Hydro produksjonskapasitet og reduserte produksjonen ved flere anlegg. Dersom de viser seg å bli nødvendig å foreta permanent nedstengning av anlegg der produksjonen nå er midlertidig redusert, vil det påløpe betydelige nedstengningskostnader i tilegg.
 
Qatalum vil fortsette å pådra seg driftsmessig tap i oppstartsperioden.
 
Dagens økonomiske rammebetingelser øker risikoen for at våre motparter unnlater å oppfylle sine forpliktelser. Vi har så langt ikke erfart noen tilfeller av betydning, men følger situasjonen nøye.

Primærmetall

Underliggende EBIT økte betydelig for alumina- og råvarevirksomheten sammenliknet med forrige kvartal. Den kommersielle virksomheten for alumina leverte vesentlig bedre underliggende resultater, hovedsakelig på grunn av bedre marginer på eksterne kontrakter. Underliggende EBIT ble også påvirket av urealiserte gevinster på terminkontrakter på LME, sammenliknet med urealiserte tap i forrige kvartal.
 
Alunortes underliggende resultater forbedret seg noe i løpet av kvartalet. De realiserte aluminaprisene gikk ned fordi de midlertidige prisøkningene stoppet opp, og dette ble ikke utliknet av de økte LME-prisene. Lavere råvarekostnader, blant annet på bauksitt og lut, mer enn utliknet nedgangen i aluminaprisen. Produksjonen gikk ned på grunn av tekniske problemer med anleggets kullfyrte kjeler og elektriske anlegg.
 
De underliggende resultatene for primæraluminiumvirksomheten bedret seg også vesentlig sammenliknet med fjerde kvartal 2009, men gikk også dette kvartalet med tap. Høyere realiserte aluminiumpriser forbedret den underliggende EBIT for våre smelteverk med om lag 355 millioner kroner sammenliknet med forrige kvartal.
 
De samlede kostnadene var stabile. Variable kostnader økte noe sammenliknet med fjerde kvartal 2009, hovedsakelig som følge av høyere aluminakostnader. Økningen ble imidlertid utliknet av reduserte faste kostnader som følge av løpende kostnadsreduksjonstiltak.
 
De underliggende resultatene for Qatalum forbedret seg noe, i hovedsak fordi produksjonen ved anlegget er startet.

Metallmarked

Underliggende EBIT for Metallmarked økte sammenliknet med fjerde kvartal 2009, grunnet et betydelig bedre resultat fra handelsvirksomheten, med inndekning av tidligere tap. Denne positive utviklingen ble delvis utliknet av negative valutaeffekter på om lag 100 millioner kroner grunnet en svakere euro i forhold til US-dollar.
 
Det underliggende resultatet fra omsmeltevirksomheten var stort sett uendret i forhold til fjerde kvartal 2009. Forbedringer grunnet økt produksjon og salgsvolum ble utliknet av svakere resultater fra omsmeltevirksomheten i USA og noe høyere råvarekostnader knyttet til innkjøpt omsmeltemetall.
 
Det samlede metallsalget fra egen produksjon og tredjepartskontrakter økte vesentlig sammenliknet med fjerde kvartal 2009, og reflekterer hovedsakelig sesongmessig høyere leveranser av pressbolt i Europa.
 
Det underliggende resultatet fra metallhandelsvirksomheten bedret seg vesentlig i løpet av kvartalet. I tillegg til god drift ble det underliggende resultatet positivt påvirket av realiserte gevinster på et fysisk lager av standardpressbolt som det ble bokført et sikringsmessig tap på i forrige kvartal.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter forbedret seg betydelig sammenliknet med fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av høyere salgsvolum. Høyere marginer og lavere enhetskostnader i driften bidro også til forbedringen i det underliggende resultatet.
 
Leveransene var betydelig høyere enn det den forventede sesongmessige forbedringen skulle tilsi for alle produktgrupper, støttet av effekter fra fornyet lagerbeholdning og høyere forbruksetterspørsel. Leveransene av drikkebokser økte med 26 prosent, støttet av økende etterspørsel i markedet. Leveransene av produkter til bilindustrien økte med 18 prosent, hovedsakelig som følge av større bilsalg i de øvre prissegmentene. Volumene av tynn folie var også høyere sammenliknet med fjerde kvartal, i hovedsak i sektoren for emballasje til flytende produkter, grunnet fornying av lagerbeholdning og sterkere forbruksetterspørsel. Produkter i segmentet general engineering kunne også nyte godt av bedre markedsforhold og lageroppbygging, spesielt innenfor transport og generell industri. Leveransene av litografiske plater var høyere sammenliknet med fjerde kvartal i 2009, men var fortsatt lavere enn nivået i 2008. Kostnadsreduksjonene fortsatte i løpet av kvartalet, med fokus på bemanning og driftskostnader for øvrig. Arbeidsproduktiviteten fortsatte å utvikle seg positivt og var igjen tilbake på 2008-nivå. Enhetskostnadene gikk ned til 2008-nivå også, selv om leveransene var lavere enn i 2008. Nye tiltak er iverksatt for å motvirke et press om kostnadsøkninger fra leverandører i løpet av kvartalet.

Ekstruderte Produkter

Det underliggende resultatet for Ekstruderte Produkter forbedret seg i forhold til fjerde kvartal 2009, som også omfattet tap fra enheten Automotive Structures som ble solgt i slutten av året. Underliggende EBIT for resten av virksomheten gikk noe ned på grunn av lavere underliggende resultater i sektoren for byggsystemer, som for det meste ble oppveid av forbedringer i andre ekstruderingsaktiviteter.
 
Det samlede salgsvolumet økte sammenliknet med forrige kvartal og med første kvartal 2009. Volumene fra den europeiske ekstruderingsvirksomheten økte vesentlig i forhold til forrige kvartal, hovedsakelig som følge av større etterspørsel. Volumene gikk ned grunnet sesongmessig effekt i sektoren for byggsystemer. En normal sesongmessig økning i volumer økte de underliggende resultatene noe for den amerikanske virksomheten sammenliknet med fjerde kvartal. Virksomheten for presisjonsrør hadde sterk etterspørsel sammenliknet med kvartalet før. Marginene har holdt seg stabile i alle sektorene sammenliknet med forrige kvartal og første kvartal i fjor.

Energi

Underliggende EBIT for Energi økte betydelig sammenliknet med forrige kvartal, på grunn av høy produksjon og høye realiserte spotpriser. Planlagt lav vedlikeholdsaktivitet og den planlagte oppstarten av Suldal 1 ga ytterligere kapasitet til å utnytte de høye spotprisene som rådet i første kvartal. Store forskjeller mellom prisområdene Midt-Norge og Sør-Norge hadde en negativ effekt på underliggende EBIT i kvartalet.

Øvrige og elimineringer

Underliggende EBIT for Øvrige og elimineringer utgjorde et negativt beløp på 255 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med et negativt beløp på 334 millioner kroner i fjerde kvartal og et negativt beløp på 253 millioner kroner i første kvartal 2009. Underliggende EBIT inkluderer elimineringen av interne gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som utgjorde en kostnad på 116 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med en kostnad på 39 millioner kroner i fjerde kvartal og en inntekt på 190 millioner kroner i første kvartal 2009.
 
Hydros solenergivirksomhet pådro seg et underliggende tap på 25 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med et tap på 40 millioner kroner i fjerde kvartal og et tap på 31 millioner kroner i første kvartal 2009.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
Millioner kroner Første
kvartal
2010
Fjerde kvartal
2009
Første kvarta
2009
Året
2009
         
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (253) (728) 727 (2.630)
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 272 318 (580) (198)
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter 23 (19) (19) (345)
Metalleffekt, Valsede Produkter (314) (157) 662 588
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader (19) 65 305 518
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 61 138 10 438
Endring pensjonsplan - - - (52)
Forsikringsoppgjør - (13) - (152)
(Gevinst) / tap på avhendelser (67) 684 - 684
Poster ekskludert fra underliggende EBIT (297) 287 1.105 (1.148)
Netto valuta(gevinst)/-tap (468) (216) (1.478) (2.774)
Beregnet skatteeffekt 241 (275) 174 441
Poster ekskludert fra underliggende resultat (523) (204) (199) (3.481)

 
Finansposter

Valutagevinster på konsernmellomværende i euro utgjorde 515 millioner kroner i kvartalet, på grunn av en svakere valutakurs på euro i forhold til norske kroner. Disse gevinstene har ingen likviditetseffekt, og utliknes i egenkapitalen ved omregning av de tilsvarende datterselskapene i forbindelse med konsolideringen. Andre netto valutatap utgjorde 47 millioner kroner.
 
I forrige kvartal oppsto det valutagevinster på konsernmellomværende i euro tilsvarende 312 millioner kroner på grunn av en svakere valutakurs på euro i forhold til norske kroner.
 
Hydro solgte i løpet av kvartalet gjenværende eierandeler i Produksjonspartner, noe som ga en gevinst på 112 millioner kroner.
 
Ved utgangen av første kvartal 2010 utgjorde likviditetsbeholdningen 2,5 milliarder kroner, noe som er på samme nivå som ved utgangen av forrige kvartal.

Skattekostnad

Skattekostnaden var 605 millioner kroner i kvartalet, sammenliknet med et positivt beløp på 183 millioner kroner i fjerde kvartal og en kostnad på 155 millioner kroner i første kvartal 2009.
 
I første kvartal var skattekostnaden om lag 40 prosent av resultat før skatt. Skattesatsen påvirkes av en særskatt på kraft og resultat fra tilknyttede selskaper, som presenteres etter skatt.
 

 • Pressekontakt
  Kontakt: Halvor Molland
  Mobil:    +47 92979797
  E-post:  Halvor.Molland@hydro.com

 • Investorkontakt
  Kontakt: Stefan Solberg
  Mobil:    +47 91727528
  E-post:  Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you