Skip to content

Fjerde kvartal 2011: Lavere volumer og priser, solid produksjon

Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt på 1.133 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 1.646 millioner kroner i kvartalet før. Lavere priser, sesongsvingninger og svakere markedsforhold har hatt negativ innvirkning på de underliggende resultatene i kvartalet.

• Underliggende EBIT 1.133 millioner kroner
• Lavere metallpriser og -volumer
• Svakere produktetterspørsel i tillegg til sesongsvingninger
• Solide resultater i Energi
• Rekordproduksjon i Paragominas og Qatalum
• Omposisjoneringsarbeidet styrket
• Forventet vekst i etterspørselen 3-5 % utenfor Kina
• Forslag om 0,75 kroner per aksje i utbytte for 2011
 
- På grunnlag av ambisiøse og effektive forbedringstiltak i 2011, kan Hydro nå gå inn i 2012 med en robust økonomi og driftsposisjon. Resultatene for fjerde kvartal gjenspeiler svakere markeder og en nedgang i etterspørselen etter aluminium og aluminiumprodukter, spesielt i Europa, hvor det er klart at vi må fortsette omstruktureringsarbeidet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.
 
- Vi har iverksatt raske tiltak for å forbedre driften, samtidig som vi er forberedt på flere korrigerende tiltak. Vi opprettholder forventningen om en vekst i aluminiumetterspørselen på tre til fem prosent utenfor Kina, til tross for en svak makroøkonomisk situasjon og kortsiktige utfordringer. De grunnleggende forholdene i aluminiumindustrien er fortsatt positive på lang sikt, sier Brandtzæg.
 
På grunn av de svekkede markedsforholdene og kostnadspress har Hydro gjort en nedskrivning av varige driftsmidler på 1,3 milliarder kroner i kvartalet. Disse nedskrivningene er ikke inkludert i de underliggende resultatene.
 
Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere LME-tilknyttede aluminapriser. Bauksittproduksjonen nådde et rekordhøyt nivå i kvartalet som følge av bedre driftsstabilitet.
 
I Primærmetall har lavere realiserte aluminiumpriser, lavere marginer og redusert salgsvolum påvirket underliggende EBIT i fjerde kvartal. Produksjonsvolumet økte, hovedsakelig på grunn av større volumer fra Qatalum.
 
Hydros midtstrømsvirksomhet pådro seg et underliggende tap i kvartalet, grunnet betydelige negative valutaeffekter. Underliggende EBIT uten valutaeffekter gikk noe ned, påvirket av svakere resultater fra handelsvirksomheten.
 
Underliggende EBIT for Hydros nedstrømsvirksomhet var lavere enn resultatet i tredje kvartal, påvirket av en sesongmessig nedgang og svak markedsutvikling, særlig for den europeiske ekstruderingsvirksomheten.
 
Energi leverte solide underliggende resultater i kvartalet, og har fortsatt hatt høy produksjon til tross for en liten nedgang sammenliknet med tredje kvartal.
 
Som svar på utviklingen i markedet har Hydro redusert omsmelteproduksjonen, trappet opp forbedringsprogrammene og skjerpet sin økonomiske disiplin. Kostnadsreduksjoner og andre forbedringer i Primærmetall utgjorde om lag en milliard kroner i 2011, sammenliknet med nivået på driftskostnadene i 2009. I januar 2012 besluttet Hydro å midlertidig stenge 60.000 tonn av årlig produksjonskapasitet ved smelteverket i Kurri Kurri, som har vært negativt påvirket av lave aluminiumpriser, økte råvarekostnader og den sterke australske dollaren. Flere tiltak for økt produksjonseffektivitet og kostnadsreduksjoner er iverksatt på tvers av Hydros nedstrømsvirksomhet. Dette inkluderer tiltak som skal få Building Systems tilbake på rett kjøl, med mål om en kostnadsreduksjon på 40 millioner euro innen utgangen av 2012, sammenlignet med 2010.
 
Om lag en milliard kroner av nedskrivningene som er nevnt over er knyttet til anlegget i Kurri Kurri. Av det resterende beløpet er om lag 230 millioner kroner knyttet til Hydros virksomhet for byggsystemer i Sør-Europa. I tillegg har Hydro foretatt en nedskrivning av om lag 300 millioner kroner på utsatt skattefordel knyttet til virksomheten i Australia og Sør-Europa.
 
I fjerde kvartal fullførte Hydro salget av selskapets eierandel i aluminaraffineriet Alpart på Jamaica, noe som ga en gevinst etter skatt på 465 millioner kroner.
 
Netto kontantstrøm fra driften utgjorde 3,5 milliarder kroner i kvartalet. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 1,3 milliarder kroner. Ved utgangen av 2011 var Hydros netto gjeldsposisjon 1,7 milliarder kroner.
 
For året 2011 som helhet økte underliggende EBIT til 6.133 millioner kroner, sammenliknet med 3.351 millioner kroner i 2010. Høyere realiserte priser på alumina og aluminium, og høyere produksjonsvolumer grunnet oppkjøpet av Vale og ferdigstillelsen av Qatalum, hadde en positiv effekt på utviklingen i året.
 
Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen som innvirker på aluminiumsindustrien generelt. Spesielt i Sør-Europa er det forventet en fortsatt svak markedsutvikling.
 
Styret i Hydro foreslår et utbytte på 0,75 kroner per aksje for 2011, som reflekterer selskapets mål om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Utbyttet reflekterer driftsresultatene i 2011 og selskapets sterke økonomiske posisjon, også gitt de usikre markedsutsiktene.

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner, unntatt tall per aksje Fjerde
kvartal 2011
Tredje
kvartal
2011
% endring forrige kvartal Fjerde
kvartal
2010
% endring samme kvartal i fjor Året
2011
Året
2010
 
Driftsinntekter 21.749 23.829 (9)% 19.406 12% 91.444 75.754
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (362) 2.222 >(100)% 768 >(100)% 9.827 3.184
Poster ekskludert 1.494 (576) >100% (180) >100% (3.694) 167
Underliggende EBIT 1.133 1.646 (31)% 588 93% 6.133 3.351
 
Underliggende EBIT:
Bauksitt & Alumina 159 302 (47)% 113 41% 887 633
Primærmetall 484 653 (26)% 86 >100% 2.486 617
Metallmarkeder (39) 93 >(100)% 62 >(100)% 441 321
Valsede Produkter 86 124 (31)% 105 (18)% 673 864
Ekstruderte Produkter (90) 40 >(100)% 24 >(100)% 151 444
Energi 441 506 (13)% 482 (9)% 1.883 1.416
Øvrig og elimineringer 92 (73) >100% (284) >100% (389) (945)
Underliggende EBIT 1.133 1.646 (31)% 588 93% 6.133 3.351
 
Underliggende EBITDA 2.524 2.985 (15)% 1.383 82% 11.152 6.420
 
Resultat (749) 797 >(100)% 658 >(100)% 6.749 2.118
Underliggende resultat 876 1.071 (18)% 376 >100% 3.947 1.852
 
Resultat per aksje (0,36) 0,49 >(100)% 0,39 >(100)% 3,41 1,33
Underliggende resultat per aksje 0,42 0,50 (16)% 0,21 97% 1,89 1,14
 
Finansielle data:       
Investeringer - millioner kroner 4.190 1.125 >100% 1.613 >100% 48.025 6.231
Justert netto rentebærende gjeld (kontanter) ved periodens slutt (19.895) (18.389) (8)% (6.427) >(100)% (19.895) (6.427)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1.490 1.553 (4)% 493 >100% 5.264 1.976
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 539 522 3% 360 50% 1.982 1.415
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 2.439 2.592 (6)% 2.074 18% 2.480 2.113
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.834 14.225 (3)% 12.436 11% 13.884 12.674
Realisert NOK/USD vekslingskurs 5,67 5,49 3% 6,00 (6)% 5,60 6,00
Salg av metallprodukter til eksternt marked, eksklusiv ingot trading (1 000 tonn) 564 527 7 % 417 35% 2.091 1.717
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 215 228 (6)% 234 (8)% 929 945
Salg av ekstruderte produkter til eksternt marked (1 000 tonn) 121 137 (11)% 127 (4)% 536 529
Kraftproduksjon (GWh) 2.706 2.737 (1)% 2.263 20% 9.582 8.144


Proforma underliggende økonomiske resultater

Det er ingen forskjell mellom Hydros faktiske og proforma underliggende økonomiske og driftsmessige resultater for periodene fjerde og tredje kvartal i 2011. Se avsnittet om proformainformasjon senere i denne rapporten for en diskusjon om utviklingen sammenliknet med tidligere perioder.

Økonomiske nøkkeltall
Millioner kroner Fjerde kvartal
2011
Tredje kvartal 2011 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2010 % endring samme kvartal i fjor Året 2011 Året
2010
 
Driftsinntekter 21.749 23.829 (9) % 22.590 (4) % 93.121 87.272
 
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) (362) 2.222 >(100)% 960 >(100)% 5.576 3.696
Poster ekskludert 1.494 (576) - (119) - 647 445
Underliggende EBIT 1.133 1.646 (31)% 842 35% 6.223 4.141
 
Underliggende EBITDA 2.524 2.985 (15)% 2.213 14% 11.618 9.450
 
Årets resultat henført til Hydros aksjonærer (739) 997 >(100)% 745 >(100)% 2.444 2.220
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.490 1.553 (4) % 1,448 3 % 5.827 5.805
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 539 522 3 % 475 13 % 2.056 1.867

Om Hydros rapportering

Underliggende EBIT

For å gi bedre forståelse av Hydros underliggende resultater har vi i den følgende resultatdrøftingen utelatt visse poster fra EBIT (earnings before financial items and tax) og resultat. Se "Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat" for mer informasjon om disse postene.

Oppkjøp av Vales aluminiumvirksomhet

Den 28. februar 2011 fullførte Hydro overtakelsen av størsteparten av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil. Med virkning fra første kvartal 2011 har vi et nytt rapporteringssegment i rapporteringsstrukturen vår, Bauksitt & Alumina, i tillegg til de fem andre rapporteringssegmentene. I tillegg til den virksomheten som er kjøpt opp fra Vale har de bauksitt- og aluminaaktivitetene som tidligere var en del av segmentet Primærmetall blitt overført til det nye Bauksitt & Alumina-segmentet, og tidligere perioder er omarbeidet. Primærmetall omfatter aluminiumverket Albras i tillegg til den primærmetallvirksomheten Hydro hadde før transaksjonen. Med virkning fra første kvartal 2011 er elimineringer av interne gevinster og tap på alumina som tidligere har vært inkludert i segmentet Primærmetall, nå inkludert under Øvrige og elimineringer, og tidligere perioder er omarbeidet.
 
Den følgende drøftingen av rapporterte resultater og underliggende driftsresultater inkluderer bauksitt- og aluminavirksomheten som ble kjøpt fra Vale 1. mars 2011. Beløp som gjelder tidligere perioder er ikke regnet om for å reflektere rapporterte og underliggende resultater for de oppkjøpte virksomhetene.

Proformainformasjon knyttet til oppkjøpet av Vales aluminiumvirksomhet

For å kunne presentere Hydros resultater på sammenliknbart grunnlag, har vi også lagt fram en del proforma økonomisk informasjon i denne rapporten, basert på en innarbeiding av resultatene fra Vale-virksomheten for hele kvartalet og for alle tidligere perioder som er presentert i denne rapporten. Vi viser til den fullstendige rapporten for fjerde kvartal for mer informasjon om oppkjøpet, i tillegg til proformainformasjonen som er oppgitt i rapporten for andre kvartal.

Rapportert EBIT og resultat

Hydro hadde et rapportert tap før finansposter og skatt på 362 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert netto urealiserte tap på derivater tilsvarende 379 millioner kroner, negative metalleffekter på 134 millioner kroner, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 121 millioner kroner, nedskrivninger på 1.326 millioner kroner og salgsgevinster på 465 millioner kroner.
 
I forrige kvartal utgjorde rapportert EBIT for Hydro 2.222 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater tilsvarende 6 millioner kroner, negative metalleffekter på 77 millioner kroner, rasjonaliserings- og nedstengningskostnader på 28 millioner kroner og salgsgevinster på 674 millioner kroner.
 
Hydro hadde et netto tap for fjerde kvartal på 749 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 28 millioner kroner. I tredje kvartal utgjorde resultatet 797 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 1.248 millioner kroner.

Markedsutvikling og utsikter

Bauksitt og alumina

Den globale etterspørselen etter alumina utenfor Kina var noe høyere i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal, for det meste på grunn av oppstart av ny produksjonskapasitet for primærmetall. Produksjonen utenfor Kina utgjorde om lag 56 millioner tonn omregnet til årsbasis.
 
Etterspørselen etter alumina i Kina var stabil sammenliknet med tredje kvartal, mens produksjonen gikk ned.
 
Platts' spotpriser på alumina gikk ned fra rundt 360 USD per tonn i starten av kvartalet til 305 USD per tonn i slutten av kvartalet. Spotprisene har ligget i området 15 -17 prosent av LME i løpet av perioden.

Vi forventer et relativt stabilt aluminamarked for første kvartal 2012.

Primæraluminium

LME-prisene gikk videre ned i det siste kvartalet i 2011, fra et nivå på omkring 2.200 US-dollar per tonn i begynnelsen av kvartalet til rundt 2.000 US-dollar per tonn ved utgangen av året. Målt i norske kroner og euro har prisnedgangen vært mindre, på grunn av en styrking av US-dollar i løpet av kvartalet. LME-prisene økte i januar 2012 til et nivå mellom 2.200 - 2.300 US-dollar per tonn.
 
Etterspørselen etter primæraluminium i verden (utenom Kina) var sesongmessig lavere i fjerde kvartal sammenliknet med tredje kvartal, og ble også påvirket av svake markedsforhold. Forbruket utgjorde 24,7 millioner tonn omregnet til årsbasis. Tilsvarende økte det globale tilbudet noe i fjerde kvartal, med en produksjon på 26,6 millioner tonn omregnet til årsbasis. Kunngjøringer som er kommet nylig om nedleggelse av smelteverk, i tillegg til at det er begrenset med ny kapasitet som settes i drift, forventes å forbedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i 2012. Vi forventer en vekst i etterspørselen på om lag tre til fem prosent i 2012 i verden utenom Kina. Stemningen i markedet er likevel påvirket av betydelig økonomisk usikkerhet.
 
Omregnet til årsbasis utgjorde forbruket i Kina 19,3 millioner tonn i fjerde kvartal, noe som er en nedgang sammenliknet med tredje kvartal og det historisk høye nivået i andre kvartal. Stort sett antas det at markedet for primæraluminium i Kina har vært i balanse i 2011, og det forventes også å være det i 2012.
 
LME-lagrene økte fra 4,6 millioner tonn i tredje kvartal til 5,0 millioner tonn i fjerde kvartal. En stor andel av metallet som ligger på lager eies fortsatt av flere store finansinvestorer.
 
Den negative trenden i etterspørselen etter metallprodukter (pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og tråd) i Europa har fortsatt også i det siste kvartalet i 2011. Etterspørselen i Tyskland og Benelux-landene er fortsatt bedre enn de fleste andre land i Sør-Europa.

Valsede Produkter

Den europeiske etterspørselen etter valsede produkter gikk ned i fjerde kvartal 2011 sammenliknet med kvartalet før, på grunn av sesongsvingninger og en nedgang i den underliggende etterspørselen.

Etterspørselen i automotive-segmentet gikk ned i fjerde kvartal, påvirket av lavere produksjon i Europa. Etterspørselen etter europeiske biler fortsetter imidlertid å øke i Kina, noe som gir støtte til markedet. Etterspørselen i bygg- og anleggssektoren var sesongmessig lavere i fjerde kvartal, uten tegn til oppgang i Sør-Europa, og markedet preges generelt av stor forsiktighet. Forbruket av aluminiumfolie gikk ned grunnet svakere markedsforhold i emballasjesegmentet. Etterspørselen etter drikkebokser var sesongmessig lavere, men den underliggende etterspørselen er fortsatt god. En kraftig nedgang i etterspørselen etter generelle tekniske produkter har hovedsakelig vært drevet av lagernedbygging hos distributørene og en noe svakere industriell etterspørsel.

Etterspørselen etter valsede produkter ventes å bli sesongmessig høyere i første kvartal 2012, sammenliknet med kvartalet før, selv om det fortsatt ventes at de fleste markedene vil være svake.

Ekstruderte produkter

Sammenliknet med tredje kvartal gikk den europeiske etterspørselen etter ekstruderte aluminiumprodukter ned i fjerde kvartal, i tillegg til en sesongmessig nedgang, og var også noe lavere enn i samme kvartal i 2010. Etterspørselen har fortsatt vært svak i bygg- og anleggssektoren, og i Sør-Europa spesielt. Marginene har fortsatt vært under press i Europa generelt.
 
Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Nord-Amerika var sesongmessig lavere sammenliknet med tredje kvartal 2011, men noe høyere enn i fjerde kvartal 2010, støttet av bedre etterspørsel i segmentene for transport og automotive. Importen til USA har gått betydelig ned sammenliknet med fjerde kvartal 2010, som følge av toll på kinesiske produkter. Etterspørselen i Sør-Amerika var stabil sammenliknet med kvartalet før, men økte sammenliknet med fjerde kvartal 2010, med en positiv utvikling i alle segmenter.
 
Etterspørselen i segmentet for presisjonsrør har fortsatt vært høy sammenliknet med tredje kvartal 2011, drevet av etterspørselen etter biler i øvre prissegment, selv om etterspørselen var svakere i Europa og Brasil sammenliknet med fjerde kvartal 2010.
 
Det forventes en videre nedgang i det europeiske markedet for ekstruderte produkter og byggsystemer i første kvartal 2012, noe som skyldes en svak økonomisk utvikling, spesielt i Sør-Europa. I Nord-Amerika er det ventet at etterspørselen etter ekstruderte produkter vil øke litt. Utsiktene for Sør-Amerika er fortsatt positive i alle større segmenter, med antatt vekst i 2012. Automotive-produksjonen i Europa er ventet å gå ned i første kvartal grunnet redusert etterspørsel etter biler i Europa, mens utsiktene er mer positive i Nord-Amerika og Kina.

Energi

Den nordiske spotprisen på kraft var svært lav i begynnelsen av kvartalet på grunn av høyt tilsig til reservoarene opp mot full kapasitet. Prisene økte noe etter hvert som vannivået stabiliserte seg, men en betydelig bedre hydrologisk balanse, reduserte priser på kull og CO2 kombinert med mildvær la press på prisene mot slutten av kvartalet.
 
Magasinnivået i Norge var på 80 prosent av full kapasitet ved utgangen av 2011, noe som er 11 prosentpoeng høyere enn normalt og det høyeste nivået som er registrert siden 1990. Snøansamlingene er beregnet til 20 prosent høyere enn normalt. I Sør-Norge er snøansamlingen beregnet til 50 prosent høyere enn normalt, noe som har ført til ytterligere press på spotprisene i NO2 og NO5.
 
Den sterke hydrologiske situasjonen er ventet å begrense den potensielle oppsiden for nordiske spotpriser i løpet av vintersesongen.

Andre faktorer som påvirker Hydro

Hydro har solgt om lag 85 prosent av sin forventede produksjon av primæraluminium i første kvartal til en terminpris på om lag 2.150 US-dollar per tonn. Dette omfatter ikke forventede volumer fra Qatalum. Hydros sikring av selskapets eksponering for aluminiumprisen i bauksitt- og aluminavirksomheten utløp ved utgangen av 2011.
 
Nivået i Hydros vannmagasiner lå godt over normalt i fjerde kvartal, selv med høy produksjon, og snøreservoarene økte betydelig. Som følge av dette forventes det at produksjonen vil være høy i første kvartal 2012.
 
Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen i verdensøkonomien generelt påvirker aluminiumindustrien. Markedsutviklingen i Sør-Europa spesielt er forventet å forbli svak.

Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig som følge av lavere realiserte aluminapriser.
 
Se også avsnittet Proformainformasjon - Bauksitt & Alumina senere i denne rapporten.

Primærmetall

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, påvirket av lavere priser og lavere volumer.
 
Lavere realiserte aluminiumpriser, lavere marginer og lavere salgsvolum hadde en negativ effekt på de underliggende resultatene tilsvarende om lag 300 millioner kroner i kvartalet. Lavere alumina- og kraftkostnader og enkelte engangseffekter ga et positivt bidrag. Kostnadsforbedringsprogrammet på til sammen 300 US-dollar per tonn var i rute med en samlet besparelse på 200 US-dollar per tonn ved utgangen av 2011.
 
Produksjonsvolumet økte sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av større volumer fra Qatalum, som nådde full produksjonskapasitet 21. september.
 
De underliggende resultatene for Qatalum gikk ned, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser.
 
Se også avsnittet Proformainformasjon - Primærmetall senere i denne rapporten.

Metallmarked

Metallmarked pådro seg et underliggende tap i fjerde kvartal, grunnet betydelige negative valutaeffekter. Underliggende EBIT uten valutaeffekter gikk litt ned, hovedsakelig påvirket av lavere resultater fra handelsvirksomheten.
 
Det samlede metallsalget utenom handel med pressbolt var sesongmessig lavere i fjerde kvartal, og også påvirket av svakere etterspørsel. Salget av tredjepartsprodukter økte, hovedsakelig grunnet større produksjonsvolum fra Qatalum.

Valsede Produkter

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned i kvartalet sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere salgsvolum og svakere etterspørsel i markedet. Driftskostnadene gikk ned i absolutte termer grunnet lavere personal- og vedlikeholdskostnader, men kostnadene per tonn økte likevel grunnet lavere salgsvolum.
 
Volumet for generelle tekniske produkter gikk betydelig ned, hovedsakelig påvirket av lagernedbygging hos kundene, i tillegg til noe lavere industriell etterspørsel. Svakere etterspørsel i emballasjesegmentet påvirket volumutviklingen for folie.

Ekstruderte Produkter

Ekstruderte Produkter pådro seg et tap i fjerde kvartal, en betydelig nedgang sammenliknet med tredje kvartal. Dette skyldtes lavere salgsvolum og reduserte marginer, som delvis ble utliknet av en nedgang i driftskostnadene.
 
Et lavere sesongmessig salgsvolum for den europeiske virksomheten ble ytterligere påvirket av svakere etterspørsel generelt. Etterspørselen var fortsatt svak for byggsystemer, uten forbedring sammenliknet med tredje kvartal, som var påvirket av sesongmessig nedgang. Volumet var sesongmessig lavere i Nord-Amerika og stabilt i Sør-Amerika. Utviklingen for presisjonsrør ble påvirket av lavere etterspørsel i Kina, Brasil og Europa.
 
Driftskostnadene gikk ned i kvartalet etter hvert som produksjonsskift ble tatt ut i takt med fallende volumer, men kostnaden per tonn økte likevel på grunn av lavere volumer. Besparelsene som er gjort gjennom kostnadsforbedrings- og omstruktureringstiltak for byggsystemvirksomheten ble mer enn utliknet av den videre nedgangen i markedet. Det ble iverksatt flere rasjonaliseringstiltak i fjerde kvartal, og vi har et mål om å spare 40 millioner euro i samlede kostnader innenfor byggsystemvirksomheten innen utgangen av 2012.

Energi

Det underliggende resultatet for Energi gikk ned i fjerde kvartal sammenliknet med kvartalet før, grunnet redusert netto spotvolum som følge av noe lavere produksjon, sesongmessig høyere konsesjonssalg av kraft og lavere avsetning via eksterne forsyningskontrakter i Norge.

Øvrige og elimineringer

Elimineringer består i hovedsak av urealiserte gevinster og tap på lager kjøpt fra andre selskaper i konsernet, som svinger i takt med produktflyt og marginutvikling i Hydros verdikjede.

Poster utelatt fra underliggende EBIT og resultat

For å gi bedre forståelse for Hydros underliggende resultater er postene i tabellen under utelatt fra EBIT og resultat.
 
Poster som er utelatt fra underliggende EBIT er hovedsakelig urealiserte gevinster og tap på enkelte derivater, nedskrivings- og rasjonaliseringskostnader, effekter av salg av virksomheter og driftsmidler, i tillegg til andre poster av spesiell karakter eller poster som ikke ventes å oppstå regelmessig.

Poster ekskludert fra underliggende virksomhet
NOK million Fjerde
kvartal
2011
Tredje
kvartal
2011
Fjerde
kvartal
2010
Året 2011 Året 2010
           
Urealiserte derivateffekter på LME-relaterte kontrakter 337 50 (162) 431 489
Derivateffekter på LME-relaterte kontrakter (Vale Aluminium) 5 (32) 55 (74) (166)
Urealiserte derivateffekter på kraftkontrakter 31 (25) 151 (195) 609
Urealiserte derivateffekter på valutakontrakter - - (20) (1) (50)
Urealiserte derivateffekter på råvarekontrakter 6 1 (156) 43 (156)
Metalleffekt, Valsede Produkter 134 77 (92) 7 (560)
Vesentlige rasjonaliserings- og nedstengingskostnader 121 28 131 225 130
Nedskrivinger (anleggsmidler og tilknyttede selskaper) 1.326 - 12 1.382 187
Endring pensjonsplan - - - - (151)
Forsikringsoppgjør - - (91) - (91)
(Gevinst) / tap på avhendelser (465) (674) (7) (1.184) (74)
Transaksjonsrelaterte effekter (Vale Aluminium) - - (4.328) -
Poster ekskludert fra underliggende EBIT 1.494 (576) (180) (3.694) 167
Netto valuta(gevinst)/-tap 28 1.248 (232) 971 (513)
Beregnet skatteeffekt 103 (399) 129 (78) 80
Poster ekskludert fra underliggende resultat 1.625 274 (282) (2.802) (266)

 

Finansposter

Netto finanskostnader utgjorde 26 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med netto finanskostnader på 1.363 millioner kroner i forrige kvartal.
 
Netto valutatap på 28 millioner kroner i fjerde kvartal ble påvirket av utviklingen i kursen på US-dollar sammenliknet med norske kroner, brasilianske real og euro, som i stor grad hadde en utlignende effekt. Netto valutagevinst knyttet til konsernmellomværende utgjorde 130 millioner kroner i fjerde kvartal.

Skattekostnad

For året 2011 som helhet utgjorde skattekostnaden 21 prosent av resultat før skatt. Den lave skattesatsen skyldes en skattefri gevinst på salget av aksjene i SKS Produksjon og Alpart, og den skattefrie gevinsten fra revalueringen av Hydros tidligere eierandeler i Alunorte og joint venture-prosjektet CAP som ble regnskapsført i første kvartal. Effekten ble til en viss grad utlignet av nedskrivninger uten skatteeffekt og nedskrivningen av en utsatt skattefordel som ble bokført i fjerde kvartal.

Proformainformasjon

Underliggende EBIT og EBITDA
Per forretningsområde Fjerde kvartal 2011 Tredje kvartal 2011 Fjerde kvartal 2010 Året 2011  Året 2010
  EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA EBIT EBITDA
 
Bauksitt & Alumina 159 609 302 775 223 693 969  2.865  1.225  3.061
Primærmetall 484 1.097 653 1.206 230 808 2.495  4.753  816  3.006
Metallmarkeder (39) (13) 93 118 62 88 441  542  321  428
Valsede Produkter 86 211 124 235 105 226 673  1.126  864  1.318
Ekstruderte Produkter (90) 31 40 165 24 162 151  655  444  987
Energi 441 484 506 543 482 502 1.883  2.018  1.416  1.540
Øvrige og elimineringer 92 106 (73) (57) (284) (266) (389)  (341)  (945)  (889)
Underliggende EBIT / EBITDA 1.133 2.524 1.646 2.985 842 2.213 6.223  11.619  4.141  9.450

Bauksitt & Alumina

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av lavere aluminapriser som følge av nedgangen på LME.
 
Bauksittproduksjonen nådde et rekordhøyt nivå i fjerde kvartal grunnet bedre driftsstabilitet, mens aluminaproduksjonen ved Alunorte gikk litt ned grunnet driftsforhold som påvirket anleggets tilgjengelighet.
 
De realiserte aluminaprisene gikk ned, og hadde en negativ effekt på underliggende EBIT i kvartalet.
 
De underliggende resultatene fra handelsvirksomheten forbedret seg sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av gode marginer på kontraktsporteføljen.

Primærmetall

Underliggende EBIT forbedret seg betydelig sammenliknet med proforma underliggende EBIT for fjerde kvartal 2010, påvirket av høyere realiserte aluminiumpriser og høyere volumer.

IR + media

Recommended for you