Skip to content

God utvikling for menneskerettighetene, fortsatt rom for forbedringer i Brasil

Det danske instituttet for menneskerettigheter (Danish Institute for Human Rights) har gjort en overordnet vurdering av menneskerettighetene ved Hydros virksomheter i Pará i Brasil.

Det danske instituttet for menneskerettigheter (Danish Institute for Human Rights) har gjort en overordnet vurdering av menneskerettighetene ved Hydros virksomheter i Pará i Brasil.

Konklusjonen er at arbeidet med samfunnsansvar har ført til en rekke forbedringer. Selskapets evne til å etterleve menneskerettighetene er styrket, men det er fortsatt behov for å mer spesifikk tenkning og initiativ knyttet til menneskerettigheter på operasjonelt nivå.

-Vi kan identifisere oss med de viktigste konklusjonene i rapporten og arbeider kontinuerlig med å forbedre våre standarder, sier lederen for Bauksitt & Alumina i Hydro, konserndirektør Alberto Fabrini.

Generelt er Danish Institutes vurdering positiv. Rapporten ble utarbeidet som et ledd i en bredere CSR-gjennomgang og er først og fremst fokusert på menneskerettigheter som kan være utfordret i Brasil. I gjennomsnitt ble fire til seks personer innenfor gruppene arbeidere, lokal ledelse, kommunale representanter og lokalsamfunn intervjuet.

-Hydro har påtatt seg en rekke krevende utfordringer i Brasil, og vi er glade for å se at de har valgt en menneskerettstilnærming, sier Allan Lerberg Jørgensen, som er direktør for menneskerettigheter og utvikling i Danish Institute for Human Rights.

Rapporten konkluderer blant annet med at "CSR-strategiene blir forstått et stykke på vei av de ansvarlige på tvers av Hydros virksomheter i Brasil. Da gjennomgangen ble foretatt hadde det vært en rekke forbedringer i den interne koordineringen og organiseringen av arbeidet med samfunnsansvar.
Det gjorde det mulig for CSR-funksjonene på hvert enkelt område å gjøre en bedre jobb med å planlegge og måle effekten av ulike prosjekter og tiltak."

Men vurderingen fant også at det er behov for mer spesifikk tenkning og tiltak innenfor Hydros arbeid med menneskerettigheter på operativt nivå.

"Per i dag oppfatter Hydros ledere i Brasil menneskerettighetsarbeidet som å avstå fra negativt å påvirke menneskerettighetene til for eksempel arbeidere og lokalsamfunn. I tillegg bør de fremme samfunnsansvar på en måte som er rettet mot aktivt å utvikle menneskerettighetene videre. Dette innbefatter å klargjøre hva som er nødvendig for å løse de konkrete konsekvensene av Hydros virksomhet, samt innsats mot utvikling av lokalsamfunn og tiltak utover avstå fra negativ påvirkning av menneskerettighetene."

Danish Institute mener at et tydeligere skille mellom å identifisere og håndtere negative konsekvenser for menneskerettighetene og aktive bidrag til å realisere menneskerettighetene gjennom støtte og utvikling av lokalsamfunn, ville hjelpe Hydro å identifisere og håndtere potensielle og faktiske negative konsekvenser og samtidig bidra positivt i lokalsamfunnene.

Hydro har etablert en varslingskanal for å fange opp og håndtere klager og forslag fra de lokalsamfunnene som er berørt av selskapets virksomhet i Brasil. Rapporten slår fast at selskapet "vil gjennomføre tiltak for ytterligere å sikre tillit til og støtte for klagemekanismene".

Gjennomgangen tyder ellers på at det er potensielle utfordringer knyttet til arbeidsforholdene for innleide medarbeidere i Brasil. Danish Institute anbefaler blant annet "å gjennomføre et opplæringsprogram for entreprenører og underleverandører og / eller inkludere en modul om arbeidsvilkår i HMS-kurs og andre informasjonsopplegg for arbeidere".

-Vi er klare på at innleide skal ha de samme standarder og arbeidsvilkår som våre egne ansatte, og vi har iverksatt tiltak for å sikre at det skjer, sier konserndirektør Alberto Fabrini.

Gjennomgangen viste også at det finnes områder hvor Hydro kunne ha engasjert seg mer strategisk med lokalsamfunnet for å fremme engasjement og dialog.

"Hydro Brasil bør sørge for hyppigere og mer regelmessige konsultasjoner og dialog med nabosamfunnene (Vila Nova, Itupanema, og Vila do Conde). Hovedmålet bør være å informere disse samfunnene om aktuelle CSR-aktiviteter, lytte for å forstå deres behov og CSR-preferanser og få informasjon om aktuelle problemstillinger."

-Vi erkjenner at forholdet til våre naboer er svært viktig og har satt i gang flere tiltak for å styrke det lokale engasjementet i Barcarena og med de berørte quilombola-samfunnene langs bauksitt-rørledningen, sier Alberto Fabrini.

Fabrini er leder for Hydros brasilianske operasjoner og påpeker at også andre forbedringer som blir foreslått, er gjennomført de siste månedene.
For eksempel får ansatte og leverandører nå samme personlige verneutstyr og samme grunnleggende opplæring for eksempel innenfor sikkerhet.

-Vi arbeider hver dag for å bedre våre standarder og tror vi er i forkant på mange områder. Uansett kan vi bli bedre, og rapporten peker på områder som vi finner svært interessante i den forbindelse, sier Fabrini.

-Jeg setter pris på å motta rapporten, sier Hydros ansvarlige for Samfunnsansvar (CSR), konserndirektør Anne-Lene Midseim.

-Hovedkonklusjonen er at vi gjør det ganske bra innenfor menneskerettigheter i Brasil. Imidlertid har Danish Institute for Human Rights identifisert rom for forbedringer på enkelte områder. En rekke av de påpekte svakhetene er allerede blitt håndtert, andre arbeider vi med.

Midseim legger til at Hydro på konsernnivå arbeider for å bedre systemene for vurdering av menneskerettighetene for å sikre at disse spørsmålene fortløpende er på agendaen.

Hele rapporten, som er utgitt i fellesskap av Danish Institute for Human Rights og Hydro, finner du her.

Mer informasjon om Danish Institute for Human Rights: http://www.humanrights.dk/

Recommended for you