Skip to content

Hydro vil fjerne «sarkofagen» på Herøya

Hydro har søkt Miljødirektoratet om å fjerne forurensede masser etter Klorfabrikken på Herøya, den såkalte «sarkofagen». Planen er at fjerningen skal skje i andre halvår 2016.

Dersom Miljødirektoratet gir tillatelse, vil til sammen 9 350 tonn avfall bli gravd ut og fraktet til NOAH i Holmestrand for deponering. Beregninger viser at massene inneholder åtte tonn kvikksølv.

Etter at produksjonen ved Klor-alkaliefabrikken på Herøya stanset og anlegget revet, ble det i 1992-1993 bygd et deponi for masser og utstyr. På folkemunne har deponiet vært omtalt som «sarkofagen». Deponiet ble anlagt med tre lag membran for å sikre at forurenset vann ikke skulle lekke til omgivelsene. Det ble etablert flere målepunkter for å kontrollere at deponiet holdt tett. I løpet av de vel 20 årene som er gått, har det ikke vært målt utlekking av forurensninger.

Hydro har likevel besluttet å flytte de forurensede massene til et deponi som gir varig sikkerhet for at ikke noe lekker ut.

– For å fjerne enhver usikkerhet om framtidig forurensningsfare, har vi konkludert med at det beste er å fjerne de kvikksølvholdige massene og deponere dem et sted som er bedre egnet i det lange løp, sier Hydros miljøsjef, assisterende direktør Bernt A. Malme. Han opplyser at selskapets planer er å starte arbeidet i løpet av sommerhalvåret 2016. Det er ventet at det vil ta seks uker å gjøre ende på «sarkofagen», en gang for alle.

Recommended for you