Skip to content

Nye tiltak for å rense Gunneklevfjorden

Hydro planlegger et sett med nye tiltak for å redusere miljøbelastningen knyttet til Gunneklevfjorden på Herøya. Tiltakene er foreslått av Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, og går fram av en plan selskapet har oversendt Miljødirektoratet.

En sentral del av planen er en større utfylling langs vestsiden av fjorden med overskuddsmasser fra byggingen av ny E18 over Eidangerhalvøya. Hydro er i samtaler med Statens vegvesen om dette. Mesteparten av de øvrige tiltakene må vente til denne utfyllingen er ferdig, trolig i 2020 eller 2021, men i deler av fjorden planlegges det å bruke aktivt kull som binder og nøytraliserer restene av kvikksølv og dioksiner på sjøbunnen. I de delene av fjorden som er best egnet til bading og friluftsliv, foreslås det dessuten å legge et lag med sand.

– Jeg mener vi med de foreslåtte tiltakene har kommet fram til en god plan for Gunneklevfjorden, sier assisterende direktør Bernt Malme, miljøansvarlig i Hydro.

Spesielle bunnforhold

– Miljø- og bunnforholdene i Gunneklevfjorden er spesielle, og det er mange forhold som må vurderes og tiltak som må veies mot hverandre. Derfor har vi bedt de fremste faginstansene i Norge, NIVA og NGI, om å vurdere miljøsituasjonen og foreslå konkrete tiltak. Planen vi har lagt fram for Miljødirektoratet, bygger på deres råd.

De geotekniske forholdene i Gunneklevfjorden betegnes som krevende. Derfor er det nødvendig å gå forsiktig fram i valg av tiltaksmetode. NIVA foreslår at det i enkelte deler av fjorden gjennomføres tester med bruk av aktivt kull for å se om det gir tilfredsstillende effekt i stedet for å benytte metoder som kan ha uønskede konsekvenser.

Positiv overraskelse

Sedimentene i Gunneklevfjorden er sterkt forurenset etter nesten 100 år med kjemisk industri på Herøya. Utslippene var i all hovedsak innenfor gjeldende rammer da de fant sted og har i senere år vært minimale. Hydro påtar seg likevel et ansvar for å gjøre tiltak i tilknytning til selskapets planer om utfylling i deler av fjorden. Selskapet har derfor de siste tre årene fått gjennomført omfattende analyser av miljøsituasjonen, samt mulige tiltak.

NIVAs undersøkelser av vannkvaliteten, bunnforholdene og livet i Gunneklevfjorden, viser en utvikling som har overrasket fagmiljøene positivt. Blant annet er innholdet av giftstoffer i mindre fisk lavere enn ventet og under EUs grenseverdier. Også plantelivet i deler av fjorden er vesentlig rikere enn ventet. Fagmiljøene ser det derfor som vesentlig at nye miljøtiltak ikke skal true denne utviklingen.

Bading og fiske

Målet med de foreslåtte tiltakene er at vannmiljøet og livet i Gunneklevfjorden skal bedres og at sedimentene ikke skal representere noen fare for menneskers helse ved normal bruk av fjorden, inkludert fiske, bading og annet naturlig friluftsliv. Det er dessuten viktig at Gunneklevfjorden i framtiden ikke skal representere en kilde til transport av kvikksølv eller dioksiner til utenforliggende fjordområder slik at tilstanden forverres eller pågående naturlig forbedring blir forsinket.

Recommended for you