Skip to content

Tredje kvartal 2016: Høyere aluminiumpriser mer enn utliknet av valuta- og sesongeffekter

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 1 477 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 1 618 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen reflekterer hovedsakelig sesongmessig nedgang i metallsalget og negative valutaeffekter, som delvis ble oppveid av høyere realiserte aluminiumpriser.

  • Underliggende EBIT 1 477 millioner kroner
  • Høyere realiserte aluminiumpriser, utliknet av valutautviklingen
  • Rekordhøy produksjon av alumina på 6,5 millioner tonn
  • Sesongmessig nedgang i metallsalget
  • Prøveproduksjon startet ved ny produksjonslinje for bilkomponenter i Tyskland
  • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 2,9 milliarder kroner i 2019
  • Forventning om 4-5% vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2016

– Det er fortsatt god vekst i etterspørselen etter aluminium. Vi holder oss til vår forventning om en vekst i global etterspørsel etter aluminium på fire til fem prosent i 2016, og forventer at den vil ligge i det øvre sjiktet av dette estimatet for året som helhet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. – Dette skjer som følge av høyere etterspørsel enn forventet i Kina, og en tregere oppstart av tidligere nedstengt kapasitet, sier Brandtzæg.

– Jeg er glad for å se den positive utviklingen i bauksitt- og aluminaproduksjonen vår. Både Paragominas og Alunorte har produsert over beregnet kapasitet i tredje kvartal, og Alunorte har nådd et rekordhøyt produksjonsnivå. Dette er et tegn på langsiktig og målrettet engasjement i en svært kompetent og hardt-arbeidende organisasjon i Brasil. Vi har lykkes med å heve lista, og vil fortsette dette arbeidet for å stabilisere produksjonen på eller over beregnet kapasitet, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned sammenliknet med andre kvartal. Mens den realiserte aluminaprisen har holdt seg på et stabilt nivå, har kostnadene til anskaffelse av alumina økt noe. Ytterligere reduksjon i råvareforbruket og lavere bauksittkostnader ble utliknet av negative valutaeffekter, ettersom brasilianske real fortsatte å styrke seg i forhold til US-dollar. Det årlige produksjonsnivået ved Hydro Alunorte nådde et rekordhøyt nivå på 6,5 millioner tonn, noe som overstiger beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn per år. Hydro Paragominas økte også produksjonen etter en noe lavere produksjon i forrige kvartal som følge av vedlikehold av kulemøllen.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned i tredje kvartal. Lavere produktpremier og volumer, i tillegg til noe høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter, ble langt på vei utliknet av høyere realiserte aluminiumpriser og lavere faste kostnader. Andre kvartal ble positivt påvirket av en forsikringsutbetaling på 50 millioner kroner knyttet til et strømbrudd i Årdal i januar 2016, i tillegg til en positiv effekt på 75 millioner kroner knyttet til reversering av avsetning for ICMS-avgiften på salg av overskuddskraft i Brasil i tidligere perioder.
Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg i tredje kvartal, hovedsakelig grunnet mindre negative valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene gikk ned, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere volumer.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var lavere sammenliknet med andre kvartal 2016, hovedsakelig som følge av sesongmessig lavere volumer og endringer i produktmiksen. Resultatet fra smelteverket i Neuss var høyere grunnet en økning i "all-in"-prisen på metall.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, grunnet høyere produksjonskostnader og høyere områdekostnader, som delvis ble utliknet av høyere produksjon. Økningen i produksjonskostnadene var drevet av sesongmessig høyere eiendomsskatt, mens økningen i områdekostnadene hovedsakelig skyldtes restriksjoner på eksport ut av Sør-Norge i kvartalet.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel i markedet.

Hydro gjør fremskritt med forbedringsambisjon "Bedre", og er i rute for å oppnå samlede forbedringer på 2,9 milliarder kroner i 2019.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,6 milliarder kroner i tredje kvartal til 5,4 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 2,3 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,5 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 376 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 100 millioner kroner, og positive metalleffekter på 48 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 124 millioner kroner knyttet til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, og nedskrivningskostnader på 140 millioner kroner knyttet til beslutningen om å avhende fabrikken i Hannover. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 15 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 978 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 32 millioner kroner og positive metalleffekter på 17 millioner kroner. Rapportert EBIT omfattet også en kostnad på 67 millioner kroner knyttet til miljøforpliktelser i Kurri Kurri, en gevinst på 342 millioner kroner på salget av enkelte anleggsmidler i Grenland, inkludert Herøya Industripark, og en negativ justering på 13 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. I tillegg inkluderte rapportert EBIT en nettogevinst på 49 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater og netto valutagevinster.

Resultat etter skatt utgjorde 1 119 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 358 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av norske kroner i forhold til euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I forrige kvartal var resultat etter skatt 2 077 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 904 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirket gjeld i US-dollar i Brasil, og en styrking av norske kroner i forhold til euro, som har påvirket gjeld i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

Millioner kroner, untatt tall per aksjeTredje kvartal 2016Andre kvartal 2016% endring forrige kvartalTredje kvartal 2015% endring samme kvartal i fjorFørste 9 måneder 20166Første 9 måneder 2015Året 2015
Nøkkeltall
Driftsinntekter 20.174 20.391 (1) % 21.594 (7) % 60.703 67.320 87.694
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 1.376 1.978 (30) % 1.630 (16) % 5.047 7.533 8.258
Poster ekskludert 101 (360) >100 % 586 (83) % (451) 557 1.398
 
Underliggende EBIT 1.477 1.618 (9) % 2.215 (33) % 4.596 8.090 9.656
 
Bauxite & Alumina 153 174 (12) % 628 (76) % 516 1.889 2.421
Primærmetall 637 702 (9) % 762 (16) % 1.657 4.221 4.628
Metallmarkeder 117 75 57 % 291 (60) % 358 227 379
Valsede produkter 211 242 (13) % 331 (36) % 701 938 1.142
Energi 285 301 (5) % 191 49 % 983 752 1.105
Øvrig og elimineringer 75 125 (40) % 12 >100 % 380 63 (19)
Underliggende EBIT 1.477 1.618 (9) % 2.215 (33) % 4.596 8.090 9.656
 
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA) 2.792 3.222 (13) % 2.808 (1) % 8.922 11.154 13.282
Underliggende EBITDA 2.753 2.862 (4) % 3.394 (19) % 8.331 11.711 14.680
 
Resultat 1.119 2.077 (46) % (1.345) >100 % 5.578 1.791 2.333
Underliggende resultat 958 1.126 (15) % 1.377 (30) % 2.906 5.413 6.709
 
Resultat per aksje 0,53 0,95 (44) % (0,65) >100 % 2,61 0,76 0,99
Underliggende resultat per aksje 0,46 0,52 (11) %  0,61 -25 % 1,37 2,39 2,98
 
Finansielle data:
Investeringer 1.914 1.711 12 % 1.316 45 % 5.596 3.309 5.865
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (8.072) (8.758) 8 % (9.272) 13 % (8.072) (9.272) (8.173)
 
Nøkkeltall fra driften
Produksjon av bauksitt (1.000 tonn) 2.777 2.609 6 % 2.735 2 % 8.069 7.101 10.060
Produksjon av alumina (1.000 tonn) 1.635 1.554 5 % 1.498 9 % 4.706 4.385 5.962
Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) 526 518 2 % 520 1 % 1.559 1.525 2.046
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn) 1.612 1.546 4 % 1.685 (4) % 1.552 1.795 1.737
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn) 13.375 12.826 4 % 13.779 (3) % 13.049 14.032 13.813
Realisert USD/NOK vekslingskurs 8,30 8,30 - 8,18 1 % 8,41 7,82 7,95
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1.000 tonn) 231 238 (3) % 248 (7) % 697 719 948
Sapa salgsvolumer 50% (1 000 tonn) 170 183 (7) % 171 - 527 526 682
Kraftproduksjon (GWh) 2.946 2.674 10 % 2.839 4 % 8.781 8.012 10.894

Recommended for you