Skip to content

Hydro ønsker forsiktig tilnærming i Gunneklevfjorden

Hydro står ved planene om å sikre en best mulig miljøkvalitet i Gunneklevfjorden selv om selskapet ikke er rettslig forpliktet til det. Det er imidlertid en forutsetning for selskapets medvirkning at tiltakene bygger på faglige vurderinger av hva som vil gi best effekt.

Dette framgår av et brev selskapet har sendt Miljødirektoratet som svar på myndighetenes varsel om tiltak i Gunneklevfjorden. Hydro og direktoratet har i utgangspunktet ulike oppfatninger av hva som vil være best egnede miljøtiltak.

Selskapet støtter langt på vei vurderingene i en tredjepartsvurdering Multiconsult og SINTEF har gjort for direktoratet, men ikke uten forbehold.

- Hydro finner det meget beklagelig at Multiconsult ikke har fått tilgang til hele dokumentgrunnlaget og at Hydro ikke har fått mulighet til å kommentere på mandat og dokumentgrunnlag. Dette er ikke i tråd med god forvaltningsskikk og kontradiksjon i saksbehandlingen. Det mangelfulle dokumentgrunnlaget har etter Hydros oppfatning åpenbart hatt konsekvenser for de konklusjoner som er trukket i Multiconsults rapport, skriver selskapet.

Hydro understreker at den naturlige forbedringsprosessen har ført til at den faktiske miljøsituasjonen i Gunnklevfjorden nå er vesentlig bedre enn tidligere undersøkelser har indikert. Den kjemiske tilstanden basert på vannkvalitet er god, konsentrasjonene av miljøgifter i fisk er i det alt vesentlige under grenseverdiene for kosthold, og Gunneklevfjorden representerer ikke lenger en kilde til forurensning av betydning for fjordene utenfor.

Hydro er uenig i Miljødirektoratets krav om å dekke hele fjordbunnen i Gunneklev med et 20 centimeter tykt lag med rene masser. Selskapet har gjennom en årrekke foretatt omfattende undersøkelser av fjordbunnen. Forholdene er så spesielle at metoden Miljødirektoratet ønsker, representerer stor fare for gjennombrudd og utglidninger med den konsekvens at sterkt forurensede sedimenter kan komme til overflaten. Selskapet ønsker større fleksibilitet og mulighet til å gå mer forsiktig fram.

- Miljødirektoratets konklusjoner er ikke i tråd med hverken NGI sine beregninger i tiltaksplanarbeidet eller Multiconsult/SINTEF sine beregninger publisert i tredjepartskontrollen utført på oppdrag fra Miljødirektoratet, påpeker Hydro.

Selskapet mener Miljødirektoratet legger opp til en framgangsmåte som i verste fall kan føre til en dramatisk forverring av miljøforholdene.

Hydro tar sikte på å følge opp de faglige anbefalingene på en forsvarlig måte og inviterer Miljødirektoratet til et samarbeid om tiltak som kan gi best mulig miljøeffekt i Gunneklevfjorden. Selskapet vil basere den videre planleggingen av tiltak på Multiconsults rapport og sørge for nødvendige tilleggsundersøkelser for å oppnå optimal design med lav risiko og kosteffektive løsninger. En anvendelse av aktivt karbon for å immobilisere klorerte hydrokarboner og kvikksølv vil være et sentralt element i tiltakspakken.

Recommended for you